06-05-07

wat de christenen zelf niet weten,in de bijbel staat dat jezus(vzmh)bad als een moslim

 

De Islam in de Bijbel.

In de Bijbel kom je regelmatig verzen tegen die je niet meer in het Christendom van heden ten dage tegen komt, maar wel in de Islam. Verzen over de manier van bidden, geboden, kleding voorschriften en verzen die de komst van een andere profeet aankondigen. Kijk naar de volgende verzen.

xxx   xxx

Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal komen.

Jezus (vzmh) is tenslotte niet voor de wereld gekomen, maar alleen tot zijn volk. Mohammed (vzmh) is er voor de hele wereld. Aangezien God alles weet, en dus ook dat de Bijbel veranderd zou worden, zegt Jezus (vzmh) dat deze profeet de volle waarheid zou verkondigen. De volle waarheid kun je ook lezen als de uiteindelijke waarheid. God zegt ook in de Koran dat Hij zelf de Koran zal beschermen omdat de mensen hier niet in staat toe zijn.

15 Soerah El Hidjr:9 “Wij zijn het, Die u de Maning geopenbaard hebben en Wij waken over de integriteit ervan.”

 

De Koran is aan de Profeet geopenbaard door de Engel Gabriël. Die in opdracht van God tot de profeet Mohammed gesproken heeft. Jezus (vzmh) zegt dit ook:…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…

Lees ook Deuteronomium 18:18-22 blz. 163…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied… 

…Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord , dat de Here niet gesproken heeft…

Het eerste gedeelte laat zien dat de woorden die de profeet Mohammed (vzmh) gesproken heeft, niet van zichzelf komen, maar van God. Het tweede gedeelte laat zien dat als een profetie niet uitkomt, het niet waar is. Als je kijkt naar de Koran, die staat vol waarheden, wetenschappelijkheden die ze toen nog niet wisten, voorspellingen die reeds zijn uitgekomen, gedrag regels die het leven hier op aarde in goede banen leiden.

 Als je de Koran gelezen hebt, weet je dat het niet door een mens geschreven kan zijn. Het taal gebruik, de voorspellingen, de wetenschappelijkheden, de leefregels, enz. enz.

God zegt ook dat als het woord niet uitkomt, dan is het niet Zijn woord. Dus als het wel uitkomt, dan is wel Zijn woord.

De Islam betekent de wetten van God, van Allah. Iemand die zich over geeft aan deze wetten, is een Moslim. Dus iedereen die zich aan de wetten van God houd, die God herkent als de almachtige en de schepper van de aarde en de hemelen, is een moslim. Dus alle profeten zijn moslims. Het is niet een naam die door mensen verzonnen is, maar door God aan ons gegeven. Waar komt nu de naam Christenen vandaan.

Handelingen 11:26 blz. 117…en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden…

De bevolking van Antiochië waren ongelovigen en zij noemden de discipelen voor het eerst “Christenen”, volgelingen van Christus, van Jezus (vzmh). Dus niet volgelingen van God, maar van een profeet. Ook heeft Jezus (vzmh) deze naam niet zelf gegeven, want hij was een moslim.

Ook het gebed verrichtte hij als een moslim.

Matteüs 26:39 blz. 27 …Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…

Meerdere verzen beschrijven de manier van bidden zoals het nu nog steeds in de Islam gebeurd.

Numeri 20:6 blz. 130 …en zij wierpen zich neder op hun aangezicht…

1 Koningen 18:39 en 42 blz. 303…wierpen zij zich op hun aangezicht… en …boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën…

Psalmen 96:9 blz. 531 …Buigt u neder voor de Here…

De volgende verzen laten Islamitische gebruiken zien.

2 Korintiërs 7:1 blz. 163 …laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes…

Voor het bidden, wast een moslim zich. Zijn lichaam moet rein zijn en hij moet ook rein zijn van geest. Tijdens het bidden, of als je een moskee bezoekt, trekt men de schoenen uit. Dit om de schone, heilige plaats niet te verontreinigen. De Bijbel zegt hierover:

Exodus 3:5 blz. 45…doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond…

Ook de hoofddoek die een moslimvrouw verplicht is om te dragen wordt in de Bijbel bevolen om te dragen.

1Korintiërs 11:4-6 blz. 155…Iedere man, die bidt of profeteert met bedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan…

Meerdere verzen over vrouwen:

1Korintiërs 11:9 blz. 155…De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man…

Men zegt dat de Islam vrouw onvriendelijk is. Als je de Islam kent, weet je dat de vrouw onvriendelijke aspecten iets cultureels is, en niets met de Islam te maken heeft. De Islam geeft man en vrouw wel is waar niet dezelfde, maar wel gelijke rechten en plichten. Wat zegt de Bijbel over vrouwen?

Leviticus 12:1-5 blz. 91…Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij zeven dagen onrein zijn; als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn…

…Drieëndertig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…

…Indien zij echter een kind van het vrouwelijk geslacht baart, zal zij twee weken onrein zijn zoals in haar maandelijkse afzondering; zesenzestig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…

1 Korintiërs 14:33-36 blz. 157-158…Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken… en …want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente…

Ook is het Christendom niet gastvrij ten opzichte van mensen met een andere geloofsovertuiging.

2 Johannes vs10-11 blz. 215…Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken…

Willen de Christenen dan de andere niet overtuigen van het Christendom, of zijn ze zelf bang dat ze zelf overtuigt worden, dat het Christendom niet de ware geloofsovertuiging is? Indien u dit boekje goed hebt doorgelezen, weet u vast het antwoord op deze vraag.

12:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.