27-05-07

Het Vervormde Begrip van het Lot

Het Vervormde Begrip van het Lot

 

De mensen onderhouden vele misvattingen over het lot, vooral wanneer de dood aan de orde is. De onzinnige ideeën, b.v. dat men "zijn lot kan verslaan” of "zijn lot kan veranderen" zijn overheersend. Denkend dat hun verwachtingen en veronderstellingen voorbestemd zijn, geloven sommige onintelligente en onwetende mensen dat het lot verandert wanneer gebeurtenissen niet te werk gaan zoals zij voorzien of voorspellen. Zij nemen een onverstandige houding aan en handelen alsof zij het lot vooraf hebben gelezen en dat de gebeurtenissen niet te werk zijn gegaan overeenkomstig wat zij gelezen hebben. Een dergelijke vervormde en tegenstrijdige reden is zeker het product van een beperkte geest, verstoken van een adequaat inzicht in het lot. Het lot is God’s perfecte schepping van alle afgelopen en toekomstige gebeurtenissen tot in de oneindigheid. God is Degene Die de concepten tijd en ruimte uit het niets creëert, Die tijd en ruimte onder Zijn controle houdt en Die niet aan hen is gebonden. De opeenvolging van gebeurtenissen die ervaren werd in het verleden of die zal worden ervaren in de toekomst, wordt per ogenblik gepland en gecreeërd door God.

God creëert de tijd, dus wordt hij er niet door beperkt. Derhalve is het onwaarschijnlijk dat Hij de gebeurtenissen volgt die Hij zelf heeft gecreeërd, samen met degenen die Hij heeft gecreeërd. In deze context is het niet nodig om te zeggen dat God er niet op wacht om te zien hoe de gebeurtenissen eindigen. Vanuit Zijn oogpunt zijn zowel het begin als het einde van een gebeurtenis duidelijk. Op dezelfde manier is er geen twijfel over waar deze gebeurtenis gelegen is in het vliegtuig der eeuwigheid. Alles heeft reeds plaatsgevonden en is geëindigd. Dit is vergelijkbaar aan de beelden op een filmband; net zoals de beelden van een film geen invloed op de film kunnen uitoefenen en het veranderen, kunnen de mensen die hun individuele rollen in het leven spelen de stroom van gebeurtenissen niet beïnvloeden die op de lot-band worden geregistreerd. De mensen hebben geen enkele invloed op het lot. Juist het tegendeel is waar, het is het lot dat de bepalende factor in het leven van de mensen is. De mens, een absoluut component van het lot, is hier niet afzonderlijk en onafhankelijk van. De mens kan niet verdergaan dan de grenzen van het lot, laat staan het lot veranderen. Voor een beter begrip kunnen we een parallel tussen een mens en een acteur in een film trekken. De acteur van de film kan er niet tussen uit knijpen, een fysiek bestaan verwerven en veranderingen in de film beginnen te maken door ongunstige scènes te schrappen of door enkele nieuwe toe te voegen. Dit zou zeker een irrationele suggestie zijn.

Derhalve zijn de begrippen om de voorbestemming te verslaan of de stroom van gebeurtenissen een andere wending te geven louter denkfouten. Wie zegt, "Ik versloeg mijn lot", bedriegt slechts zichzelf-en het feit dat hij dit doet is een kwestie van zijn lot. Een persoon kan dagenlang in coma blijven. Het kan onwaarschijnlijk lijken dat hij zal bijkomen. Maar als hij toch herstelt, betekent dit niet dat "hij zijn lot versloeg" of de "artsen zijn lot veranderden." Dit is slechts een aanwijzing dat zijn tijd nog niet voorbij is. Zijn herstel is niets dan een component van zijn eigen onvermijdelijk lot. Zijn lot is als dat van alle andere menselijke wezens die door God worden bepaald.

 

... En de leeftijd van iemand wordt niet verlengd, en zijn leeftijd wordt niet verkort, of het staat in het Boek vermeld. Voorwaar, dat is gemakkelijk voor God. (Surah al-Fatir: 11)

 

Onze Profeet (vrede zij met hem) zei het volgende tegen een gelovige, die tot God bad om haar in staat te stellen voordeel uit haar geliefden te verkrijgen: Jij hebt God gevraagd over de duur van het leven hetgeen reeds bepaald is, en over de lengte van de reeds toegewezen dagen en voorzieningen en waarvan het aandeel is bepaald. God zou niets eerder doen dan op de gepaste tijd, of Hij zou niets uitstellen tot na de gepaste tijd. (Boek 33, Nummer 6438, Sahih Moslim) Dergelijke incidenten zijn de middelen waarmee God aan de mens de eindeloze intelligentie, wijsheid, verscheidenheid laat zien en de zegeningen die inherent zijn aan Zijn schepping en de manier waarop Hij de mens test. Dergelijke verscheidenheid vergroot de waardering, verbazing en uiteindelijk het geloof van mensen. Bij ongelovigen veroorzaken zij echter sensaties ergens tussen onzekerheid, verbazing en perversie in, die hen ten gevolge van hun onwetende mentaliteit, een opstandige houding doet aannemen ten opzichte van God. Ondertussen, zorgt de bewustwording van dergelijke onachtzame vooruitzichten door de ongelovigen ervoor, dat de gelovigen zich meer dankbaarder jegens God voelen voor het hen toestaan om geloof en wijsheid te hebben, hetgeen hen superieur maakt aan de ongelovigen.

 

Volgens een ander stuk ontvangen wijsheid, is de dood van een persoon die in zijn tachtiger jaren sterft "het lot" terwijl de dood van een baby, een mens van jonge of middelbare leeftijd een "ontzettende gebeurtenis" is. Door de dood als een natuurlijk fenomeen te kunnen aanvaarden, proberen zij om de dood passend te maken aan door hun bepaalde criteria. Na een lange en hevige ziekte, lijkt de dood aldus aanvaardbaar te zijn, terwijl de dood door een plotselinge ziekte of ongeval een ongelegen ramp is! Dat is waarom zij vaak de dood in een opstandige geest ontmoeten. Een dergelijke houding is een duidelijk teken van het te zijn beroofd van een ultiem geloof in het lot, en derhalve in God. Degenen die een dergelijk gemoedstoestand koesteren zullen worden veroordeeld om in constante zorg en onrust in dit leven te leven. Dit is eigenlijk het begin van de eeuwige kwelling die uit ongelovigheid voortvloeit.

 

13:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

De veronderstelling dat de dood Toeval of Pech is

De veronderstelling dat de Dood Toeval of Pech is

 

De dood komt niet toevallig voor. Zoals dit het geval is met alle andere incidenten, gebeurt het door God's besluit. Net zoals de geboortedatum van een mens voorbestemd is, zo ook de datum van zijn overlijden tot op de allerlaatste seconde. De mens haast zich naar dat laatste ogenblik, ieder uur snel achter zich latend, elke minuut die aan hem wordt verleend. De dood van iedereen, de plaats en tijd, evenals de manier waarop iemand sterft, zijn allemaal voorbestemd. Desondanks, veronderstelt de meerderheid van de mensen dat de dood het laatste punt van een logische opeenvolging van gebeurtenissen is, terwijl de daadwerkelijke redenen slechts bij God bekend zijn. Iedere dag verschijnen er rouwberichten in kranten. Na het lezen van deze verhalen, hoort u waarschijnlijk onwetende commentaren zoals: "Hij had gered kunnen worden, als de nodige voorzorgsmaatregelen genomen waren", of "hij zou niet dood gegaan zijn, als zus en zo was gebeurd." Geen minuut langer of minder kan een persoon leven, behalve de tijd die voor hem wordt bepaald. Mensen die ver verwijderd zijn van het bewustzijn dat door geloof wordt verleend, bekijken de dood als een component van een opeenvolging van toevalligheden. In de Qur'an, waarschuwt God gelovigen voor deze vervormde reden, die typerend voor ongelovigen is:

 

O gij die gelooft, weest niet als de ongelovigen die over hun broeders, wanneer zij door het land reizen of ten strijde trekken, zeggen: "Waren zij bij ons gebleven, zij zouden niet zijn gestorven of gedood; opdat God dit tot een oorzaak van wroeging in hun (der ongelovigen) hart moge maken. Allah geeft leven en veroorzaakt de dood; God ziet, wat gij doet (Surah Al ` Imran: 156)

 

Het veronderstellen dat de dood toeval is, is zuivere onwetendheid en onvoorzichtigheid. Zoals het vers hierboven suggereert, geeft dit grote geestelijke angst en onweerstaanbare problemen aan de mens. Voor ongelovigen of diegenen die er niet in slagen geloof te hebben in de Qur'anische betekenis, is het verliezen van een verwant of geliefde een oorzaak van angst en spijt. Door de dood toe te schrijven aan pech of achteloosheid, denken zij dat er enige speling zou kunnen zijn om de dood te vermijden. Dit is de reden welke in feite hun zorg en spijt vergroot. Deze rouw en spijt is echter niets anders dan de kwelling van ongeloof. Desalniettemin, is de doodsoorzaak noch een ongeval, noch een ziekte noch iets anders, in tegenstelling tot de ontvangen wijsheid. Het is zeker God Die al deze oorzaken creëert. Zodra de tijd die aan ons is gegegeven eindigt, eindigt ons leven vanwege deze duidelijke redenen. Ondertussen, zal geen van de materiële middelen die eraan toegewijd zijn om iemand van de dood te redden leven geven. God onderstreept deze goddelijke wet in het volgende vers:

 

Geen ziel kan sterven zonder Allah's toestemming, daar de tijd is vastgesteld (Surah Al ` Imran: 145).

 

De gelovige is zich bewust van de tijdelijke aard van het leven van deze wereld. Hij weet dat onze Heer, Die hem al zijn zegeningen gaf waarvan hij in deze wereld van heeft genoten, zijn ziel neemt wanneer Hij dat wilt en hem roept om rekenschap over zijn daden te geven. Aangezien hij echter zijn volledige leven heeft doorgebracht om het goede genoegen van God te verdienen, maakt hij zich niet ongerust over zijn dood. Onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) verwees ook naar deze goede eigenschap in één van zijn gebeden:

 

Jabir ibn Abdullah vertelde, "toen de Boodschapper van God (vrede zij met hem) het gebed begon reciteerde hij: God is het Grootst; vervolgens zij hij: Voorwaar mijn gebed, mijn offers, mijn leven en mijn dood zijn voor God, Heer der werelden." (Al-Tirmidhi, 262)

 

 

00:16 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

25-05-07

Bijgeloven en feiten

BIJGELOVEN EN FEITEN

 

 

In de hele geschiedenis, heeft de mens met succes aan vele schijnbaar hardnekkige problemen het hoofd geboden. Maar de dood is onontkoombaar gebleven. Iedereen die op deze aarde verschijnt, wanneer dan ook, is voorbestemd om te sterven. De mens leeft slechts tot een bepaalde dag en sterft dan. Sommigen sterven zeer jong, terwijl zij nog babies zijn. Anderen gaan door alle fasen van het leven en ontmoeten de dood in hun latere jaren. Niets wat een mens bezit, noch eigendommen, succes, status, bekendheid, pracht, vertrouwen, noch schoonheid kunnen de dood afweren. Alle mensen zijn zonder uitzondering hulpeloos tegen de dood en zij zullen zo blijven.

De meerderheid van de mensen vermijdt het om over de dood na te denken. Het komt nooit in hen op dat dit absolute einde hen op een dag zal overkomen. Zij herbergen de bijgelovige overtuiging dat als zij de gedachte ervan vermijden, dit hen immuun voor de dood zal maken. In dagelijkse gesprekken, worden degenen die van plan zijn om over de dood te spreken abrupt onderbroken. Degene die over de dood begint te spreken, opzettelijk of niet, herinnert anderen aan een teken van God en zelfs als deze slechts van een zeer lichte aard is, verwijdert dit de dikke wolk van onachtzaamheid die de ogen van de mensen bedekt. Desalniettemin voelt een meerderheid van mensen die een onverschilige manier van leven leiden, zich ongemakkelijk wanneer dergelijke "verontrustende" feiten aan hen worden voorgesteld. Maar toch, hoe meer zij proberen om aan de gedachte van dood te ontsnappen, des te meer zal het ogenblik van de dood hen obsederen. Hun wat-kan-mij-het-schelen houding zal de intensiteit van de verschrikking en de verbijstering bepalen die zij op het ogenblik van de dood, op de dag des oordeels en tijdens de eeuwige kwelling ervaren.

De tijd werkt de mens tegen. Heeft u ooit van een mens vergehoord die zich tegen het verouderen en de dood heeft verzet? Of, kent u iemand die niet zal sterven? Dit is vrij onwaarschijnlijk! Onwaarschijnlijk omdat de mens hoe dan ook geen invloed heeft op zijn lichaam of op zijn eigen leven. Dat hij zelf niet over zijn geboorte heeft besloten maakt dit feit duidelijk. Ander bewijsmateriaal is de wanhoop tijdens de ontmoeting met de dood. De eigenaar van het leven is Degene Die het aan de mens verleent. En wanneer Hij wilt, neemt Hij het terug. God, de Eigenaar van het leven, informeert de mens hierover in het vers dat hij aan Zijn Profeet heeft geopenbaard:

 

En Wij hebben geen mens voor jou onsterfelijkheid gegeven. En als jij zou sterven, zouden zij dan eeuwig leven? (Surah al-Anbiya ': 34)

 

Op dit ogenblik, leven er miljoenen mensen op de wereld. Hieruit concluderen wij dat er talloze mensen zijn verschenen en overleden sinds de schepping van de eerste mens op aarde. Zij zijn allen gestorven zonder uitzondering. De dood is een zeker einde: zowel voor mensen in het verleden als voor de momenteel levende. Niemand kan dit onvermijdelijke eind vermijden. Zoals de Qur'an het weergeeft:

 

Elke ziel zal de dood ondergaan. En voorzeker zal u op de Dag der Opstanding uw beloning ten volle worden uitbetaald. Wie daarom van het Vuur wordt verwijderd en de Hemel binnengelaten, heeft inderdaad zijn doel bereikt. Het leven dezer wereld is niets dan een middel tot bedrog. (Surah Al ` Imran: 185)

23:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

24-05-07

Een puur echte christen die toegeeft dat de bijbel vervalst is:ik kan m alleen maar gelijk geven

Vandaag een gesprek gehad met een jong van italiaanse afkomst die onlangs bij ons begonnen is,hij vertelde dat hij heel lang catechisme heeft gehad,

daarop vroeg ik hem:wat geloof jij van je religie?

Hij antwoordde;ik geloof in een leven na de dood,ik ook zei ik,.maar niet in de bijbel die ze zoveel maal vervalst hebben,ik heb het met mn ogen gezien zei m.

 

naar hun hoesting aangepast zei m:ik zei dat hij gelijk had en dat ik thuis daar ook een bewijs van heb,...ik zei hem dat er in de originele versie v/d bijbel in het hebreeuws de naam van profeet Mohammed in stond en hij zei dat hij t ook wist:dat shokkeerde mij.

daarop zei m dat hij de islam als de waarheid vond omdat de Koran ook geen letter veranderde door de tijd heen.ik bevestigde zijn antwoorden gewoon.

toen zei m dat t bij de katholieken alleen maar om het geld ging,en kijk maar naar t vaticaan zei m,...

ik geloof in Jezus zei m maar is geen god of zoon van god,hoeveel zonen zou god dan hebben?

ik gaf hem gelijk en zei dat Jezus bad als een moslim doet en in de bijbel staat dat Jezus met zijn eigen woorden de komst van profeet Mohammed bevestigde en dat er in de bijbel staat dat de vrouw een hoofddoek moet dragen en dat bevestigde hij allemaal en dat hij dat ook wist.,.

hij bleef mij maar shokkeren,hij zei dat het allemaal waar is van bidden als een moslim doet en hoofddoek voor de vrouw maar dat hebben de katholieken effe aan de kant gezet en alleen wat goed is voor hun,dat doen ze...en hij vond dat Islam toch de ware godsdienst is.

daarop liet ik hem enkele fotos:mirakels van Allah zien,pasgeboren baby met naam van Allah  in zijn oor te zien is,in de bomen waar in arabisch staat vermeld dat Allah de enige god is en Mohammed zijn profeet,vertelde hem over een nigeriaans kind die uit een katholieke familie komt en toen m amper anderhalf was bad hij 5maal per dag als een moslim en daarop de hele koran uit het hoofd kon en toen m 5jaar was gaf hij lezingen aan duizenden mensen in het arabisch welke zijn eigen taal niet eens is.

Dat zijn mirakels van Allah zei bevestigde hij,klaar en duidelijk zei m.ik liet hem de foto zien waarop een boom en een rots in een gebedspositie staan gericht naar het kaba in mekka zoals wij doen,toen heb ik die fotos aan hem gegeven en hij vroeg als ik die film over dat nigeriaans kind naar hem kon opsturen,jazeker zei ik....

 

ik zag dat hij aan het worstelen is om uit die tussenfase te geraken zoals de katholieken en joden daar in blijven zitten,

ze begrijpen niet eens wat er in hun boeken staan,maar goed, deze jong heeft het wel begrepen,en hopelijk met Allahs hulp komt hij naar de Islam dat hij de ware godsdienst vindt, en zoals velen naar de waarheid komen in plaats van in een tussenfase te zitten en dan nog hun deels vervalste boeken niet verstaan...

en ik zal die jong daarbij alle hulp bieden zoals ik dit voor velen probeer te doen.

ik zag dat die jongen de bijbel in al die jaren veel beter heeft verstaan als velen die het gelezen hebben zonder te verstaan,en die de mensen gewoon blijven voorliegen dat profeet Jezus de zoon van Allah is,

ik vraag me af hoeveel zonen god dan had?en een ander zegt dat Jezus god is?zelfs die jong lachte daarmee.mensen die dit beweren zijn mensen zonder kennis van hun(VERVALSTE) boek

Moge Allah die mensen de waarheid in hun harten geven...

23:51 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De waarheid kwetst.maar moet gezegd worden.

ik zit in een vervolmaakt religie,ik geloof in Allah"god",
ik geloof in profeet Adam,profeet Noah,profeet Abraham,profeet Jezus die in ons Heilige Koran op liefst 25 plaatsen verteld wordt en we weten ook dat Hij 1 van de machtigste profeten was,en ik geloof in profeet Mohammed,die alle voorgaande religies vervolledigde,.Hij die kwam als een Licht voor het heelal.
zie wat Jezus over Hem zij:
Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal komen.

De Koran is aan de Profeet geopenbaard door de Engel Gabriël. Die in opdracht van God tot de profeet Mohammed gesproken heeft. Jezus (vzmh) zegt dit ook:…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…

Lees ook Deuteronomium 18:18-22 blz. 163…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied… 

…Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord , dat de Here niet gesproken heeft…

in de originele oud testament in het hebreeuws wordt profeet Mohammed bij vermeld en Jezus zegt met Zijn woorden dat Hij zal komen:de trooster.

toen Allah ons creeerde en de hemelen en aarde zijn we allemaal voor Hem(Allah)geweest
en iedere profeet heeft Profeet Mohammed gezien,niet als geest maar als een fel licht en dat is de bedoeling van Heilige geest wat elk profeet heeft vermeld.

ik heb hier ook een bewijs van enkele verschillende bijbels die elkaar als fout aangeven en tegenspreken,die zal ik je sturen als je de waarheid wilt zien zoals de machtige profeetJezus ook de waarheid zij,.

wist je ook dat Jezus bad als een moslim?

Ook het gebed verrichtte hij als een moslim.

Matteüs 26:39 blz. 27 …Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…

Meerdere verzen beschrijven de manier van bidden zoals het nu nog steeds in de Islam gebeurd.

Numeri 20:6 blz. 130 …en zij wierpen zich neder op hun aangezicht…

1 Koningen 18:39 en 42 blz. 303…wierpen zij zich op hun aangezicht… en …boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën…

Psalmen 96:9 blz. 531 …Buigt u neder voor de Here…

De volgende verzen laten Islamitische gebruiken zien.

2 Korintiërs 7:1 blz. 163 …laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes…

Voor het bidden, wast een moslim zich. Zijn lichaam moet rein zijn en hij moet ook rein zijn van geest. Tijdens het bidden, of als je een moskee bezoekt, trekt men de schoenen uit. Dit om de schone, heilige plaats niet te verontreinigen. De Bijbel zegt hierover:

Exodus 3:5 blz. 45…doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond…


wist je ook dat de bijbel verplicht de vrouw een hoofddoek te dragen?
Ook de hoofddoek die een moslimvrouw verplicht is om te dragen wordt in de Bijbel bevolen om te dragen.

1Korintiërs 11:4-6 blz. 155…Iedere man, die bidt of profeteert met bedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan…

Nu zul je ook zeggen zoals een andere dat islam terroriseert?
ieder mens weet dat het puur politiek is van die terroristen,er staat nergen maar nergens in de koran daarover:daarentegen islam verbiedt dit.
zoals ook pedofilie te zien is in kerken door sommige "heiligen" als ze het zo mogen noemen...dit is ook verboden bij godsdienst...,

Wetende de torah en bijbel tussenfasen waren zoals Jezus ook zei:ik heb nog veel te zeggen maar je zult het nu nog niet begrijpen,ik zal gaan dan zal ik de trooster sturen die de wereld zal leiden naar de waarheid,Hij zal niet spreken uit zijn eigen maar de woorden zullen in de mond gelegd worden,en zo zal Hij spreken,
dit  verwijst alleen maar aan profeet Mohammed,hoe kan anders een ongeletterd man een koran uitvinden waarin bewijzen staan dat door wetenschappers uit deze eeuw "uitgevonden" worden?...

de Koran vermeld ook dat Jezus zal terugkomen...eind der tijden en zal die mensen beantwoorden die Hem voor god hielden of zoon van god,...

LEES HET ANTWOORD MAAR HET STAAT ER DUIDELIJK IN VERMELD,JE HOEFT HET MAAR OPEN TE DOEN EN TE LEZEN,DE ENIGE BOEK VAN GOD DIE GEEN LETTER NOCH PUNT IS VERANDERD....

 


dank je voor het lezen,

 nu weet je waarom wij moslims weten dat we in een vervolmaakte religie zitten.,de koran vervolledigd de torah en bijbel en wij geloven in alle profeten.ik zie overal dat de katholieken mensen kwijtraken omdat mensen beginnen in te zien wat de waarheid is,ik zag zelfs een pasgeboren baby dat in zn oor de naam Allah in arabisch staat,een jongen die ik ken die een hersentumor had en die een operatie onderging,en door hersenscans zagen ze in zijn hersenen in arabisch la ilaha illallah,mohammadan rasulallah.ik heb nog een heleboel bewijzen die Allahs naam laten zien,.maar het grootste wonder van Allah ben jijzelf natuurlijk,je hoeft maar in de spiegel te kijken,.je moet gewoon iets verder kijken en niet in een tussenfase blijven zitten,...
MOGE ALLAH JE DE WAARHEID IN JE HARTEN GEVEN,AMIN

00:08 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-05-07

The philosophy of Zionism and Israel

http://www.youtube.com/watch?v=PFobXtFs-aw

23:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

NEVER FORGET

http://www.youtube.com/watch?v=pA0Ey1DsaYA

11:41 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende