27-06-07

De spijt gevoeld in de Hel

DE SPIJT GEVOELD IN DE HEL

 

 

Wanneer dat (vuur) hen van een verre plaats ziet, horen zij haar gesteun en gekrijs. (Surat al-Furqan: 12)

 

 

De spijt die de ongelovigen voelen wanneer ze de hel zien

 

Op de Dag des Oordeels, wanneer zij hun verantwoording afgelegd hebben, zullen mensen verzameld worden en naar de hel worden gedreven in “groepen”. In deze massa zal iedereen zich bevinden die de religie en het bestaan van Allah ontkende gedurende de hele geschiedenis en de mensen die arrogant waren en zich afkeerden van de tekenen van Allah. Ook zij die genoten van rijkdom en bekendheid zullen zich daar bevinden. Tot hun teleurstelling zullen de dingen die zij zo belangrijk vonden in de wereld hen niet redden van een eeuwige straf. Allah informeert ons in de Koran dat alle ongelovigen vernederend naar de hel zullen worden gesleept. Voor de poorten van de hel zullen de bewakers hen dwingen om voor de laatste keer hun misdaden te bekennen en hen daarna de hel invoeren. Hierna zullen de poorten achter hen voor altijd worden gesloten. Allah beschrijft de manier waarop de ongelovigen naar de hel zullen worden gedreven als volgt in de Koran:

 

En degenen die ongelovig waren, zullen in menigten naar de Hel gevoerd worden. Totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekomen, haar poorten geopend zullen worden en haar bewakers tot hen zullen zeggen: “Zijn er geen Boodschappers van jullie volk tot jullie gekomen, die jullie de Verzen van jullie Heer hebben voorgedragen en die jullie hebben gewaarschuwd voor deze Dag van jullie?” Zij zullen zeggen: “Welzeker”, maar het woord van de bestraffing is bewaarheid voor de ongelovigen. Er wordt gezegd: “Gaat de poorten van de Hel binnen, daarin eeuwig levend. Dat is de slechtste plaats voor de hoogmoedigen.” (Surat az-Zumar: 71-72)

 

(Er wordt gezegd) “Dat was omdat jullie op aarde zonder recht blij plachten te leven en omdat jullie arrogant leefden. Gaat de poorten van de Hel binnen, eeuwig levend daarin. Slecht is dan de verblijfplaats van de hoogmoedigen.” (Surah Ghafir: 75-76)

 

Geen enkele persoon in deze massa kan zeggen dat hij niet voor deze dag gewaarschuwd is. Omdat Allah, Die de Rechtvaardige is, boodschappers naar elk persoon heeft gestuurd om hem te herinneren over het bestaan van Allah, de Dag des Oordeels, het paradijs en de hel. De ongelovigen zullen hierom erkennen dat zij de kwelling van de hel verdienen.

 

Zij bleven arrogant terwijl zij gewaarschuwd werden en bewust Allah niet dienden, Hij die hen geschapen heeft. Allah informeert de mens in de Koran dat zulke mensen vernederd worden in de hel:

 

En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” (Surah Ghafir: 60)   

 

De boodschapper van Allah (saas) benadrukte hetzelfde punt in een hadith:

…Zal ik jullie inlichten over de mensen van het Vuur? Zij bestaan uit elke wrede, gewelddadige, trotse en verwaande persoon. (Bukhari)

 

Omdat zij zichzelf almachtig vonden in de wereld verzetten sommige van deze mensen zich brutaal tegen hun Heer. Macht zou redding bieden, dachten zij. Wanneer zij herinnerd werden aan de eigenschap van Allah, al-Qahhar (De onderwerper), het bestaan van de hel en het paradijs en aan hen leiding naar de weg van Allah werd aangeboden gaven zij als antwoord:

 

“Waarom straft Allah ons niet voor wat wij zeggen?” De Hel is voldoende voor hen. Daarin zullen zij branden. En dat is de slechtste plaats van terugkeer! (Surat al-Mujadala: 8)

 

Als antwoord op hun opstandigheid zullen zij door de poorten van de hel worden genomen en zullen er nooit meer uit komen tenzij Allah het anders wil. Op het moment dat zij het vuur zien, zullen zij een ondragelijke spijt voelen voor hun misdaden. Allah vertelt in de Koran dat dit het moment is waarop zij beseffen dat er geen weg uit de hel is:

 

En de zondaren zullen de Hel zien en vermoeden dat zij er in moeten gaan, en zij vinden daaruit geen ontvluchting. (Surat al-Kahf: 53)

 

Hun begrip zal zeer scherp zij in de hel; alles waar de ongelovigen onwetend over deden in de wereld zal heel erg duidelijk voor hen verschijnen. Zij zullen beseffen dat zij hun hele leven voor nutteloze doelen hebben geleefd en zij zullen uiteindelijk begrijpen dat, in ruil voor kleine en tijdelijke voordelen, zij nu in kwelling moeten verblijven in het Hiernamaals. Het paar decennia die zij in de wereld hadden leken een lange periode voor hen terwijl zij toen nooit nadachten over het Hiernamaals. In plaats van een perfect gezegend leven waar men niet kwetsbaar is voor fysieke zwakheden zoals honger en uitputting, verkozen zij de wereld waarin men ongeneselijk onbevredigd is. Meteen nadat zij de poorten van de hel binnengaan, begrijpen zij dat er geen ontsnapping voor hen is. Als een laatste toevlucht om kwelling te vermijden, zoeken zij redding door het aanbieden van een afkoopsom: een afkoopsom van alles wat zij bezitten in deze wereld. Deze nutteloze pogingen worden als volgt beschreven:

 

… En degenen die Hem geen gehoor geven: al hadden zij alles op aarde en nog eens zo veel daarbij; zij zouden zich daarmee willen vrijkopen. Zij zijn degenen voor wie er een slechte afrekening zal zijn. En hun verblijfplaats is de Hel, dat is de slechtste plaats! (Surat ar-Ra’d: 18)

 

Deze laatste pogingen die zij doen wanneer zij geconfronteerd worden met het in de hel binnengaan, zullen nutteloos zijn. Allah informeert ons dat deze pogingen geen voordeel brengen:

 

Op deze Dag, zal er van jullie geen losprijs worden aanvaard, en ook niet van de ongelovigen. Jullie verblijfplaats is de Hel, jullie beschermer. En dat is de slechtste plaats van terugkeer! (Surat al-Hadid: 15)

 

Er bestaat zeker een belangrijke reden waarom deze pogingen geen effect hebben. Allah heeft hen voor de hel gewaarschuwd toen zij nog in de wereld waren. Alles werd hen duidelijk gemaakt; dat geen enkele persoon een ander zou kunnen helpen en dat niemand een afkoopsom zou kunnen geven. Zij werden er verder aan herinnerd dat geen enkele afkoopsom geaccepteerd zou worden. Een vers waarin Allah de mensen over dit feit informeert is als volgt:

 

En vreest de Dag waarop geen ziel een andere ziel ergens mee kan bijstaan, en er geen voorspraak van haar aanvaard wordt en er geen losprijs van haar aangenomen wordt en zij niet geholpen zullen worden. (Surat al-Baqara: 48)

 

Echter, ondanks alle waarschuwingen, bleven zij volhouden in hun ontkenning en zij bereidden bewust een dergelijk einde voor zichzelf voor. Op die dag zullen zij een belangrijk feit erkennen: dat hun eigen daden voor hen de hel hebben opgeleverd.

 

Deze spijt zal, tenzij Allah anders wil, een grote kwelling zijn waarvan zij nooit meer verlost zullen worden. Dit is omdat zij een belangrijk feit ontdekten: als zij zichzelf hadden toegewijd aan het verdienen van de gunst van Allah in plaats van het streven voor nutteloze doelen, dan zouden zij niet bij de ingang van de hel zijn maar bij het paradijs. Omdat zij zich niet aan de juiste weg hielden, leiden zij een vreselijk verlies.

 

Zoals Allah in het twintigste vers van Surat al-Balad vermeldt, is er over hen een omhullend vuur. Wanneer zij de poorten van de hel binnengaan, zullen zij worden opgesloten. Achter deze poorten is er een kwelling van het hellevuur zonder zeker einde, zij zullen gekweld worden zolang Allah het wil. Voor de ongelovigen is er geen mogelijkheid om van deze kwelling te ontsnappen. Allah noemt dit vuur “de vernietiger”. Deze verzen in Surat al-Humaza lezen als volgt:

 

En wat doet jou weten wat de vernietiger is? Het door Allah aangestoken Vuur (de Hel). Dat tot in de harten doordringt. Voorwaar, het zal hen omhullen. In langgerekte zuilen. (Surat al-Humaza: 5-9)

 

 

17:48 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.