19-07-07

Ik zie geen excuses:maarja zo ging het ook indertijd

Ik heb mijn excuses geboden dat Allah mij moogt vergeven,dat zelfs als mensen fouten maken ik hun fouten moet negeren en aan t positieve denken omdat ook die mensen door Allah gecreeerd zijn zoals ik ook ben.

 

Als de Koran een kopie zou zijn dan weet je wat de Koran als waarheid over Joden vermeld.heb je die ook bestudeerd?

 

Bakara:49. En toen Wij u redden van Pharao's volk, dat u met bittere marteling kwelde, Uw zonen dodend en uw vrouwen sparend; hierin was voor u een zware beproeving van uw Heer.

50. En toen Wij de zee voor u spleten en u redden en Pharao's volk lieten verdrinken, terwijl u toezaagt.

51. En toen Wij met Mozes een tijd afspraken van veertig nachten; toen naamt u in zijn afwezigheid het kalf, (om het te aanbidden) en u werdt overtreders.

52. Daarna vergaven Wij u, opdat u dankbaar zult zijn.

53. En toen gaven Wij Mozes het Boek en het oordeel des onderscheids, opdat u recht geleid zult worden.

54. En toen Mozes tot zijn volk zei: "O mijn volk, u heeft uzelf onrecht aangedaan door het kalf te aanvaarden: derhalve keert terug tot Uw Schepper en doodt uw eigen ik, dat is het beste voor u in het oog van uw Schepper". Daarna wendde Hij zich genadig tot u. Voorzeker, Hij is Berouwaanvaardend, Genadevol.

55. En toen u zei: "O Mozes, wij zullen u geenszins geloven, totdat wij Allah van aangezicht tot aangezicht zien", toen trof u een donderslag, terwijl u toezaagt.

56. Toen deden Wij u verrijzen na uw dood, opdat u dankbaar zult zijn.

57. En Wij deden de wolken een schaduw over u zijn en zonden u manna en kwartels, (zeggende): "Eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien." Zij schaadden Ons niet, maar zij plachten hun eigen ziel te schaden.

58. En toen Wij zeiden: "Gaat in deze stad en eet er overvloedig, waar u ook wilt; treedt de poort onderdanig binnen en vraagt om vergiffenis. Wij zullen u uw fouten vergeven en Wij zullen meer geven aan degenen, die goed doen."

59. Maar de onrechtvaardigen vervingen het woord door een ander, dat niet tegen hen gesproken was. Daarom zonden Wij over de onrechtvaardigen een grote straf vanuit de hemel, omdat zij plachten te overtreden.

60. En toen Mozes om water voor zijn volk bad zeiden Wij: "Sla op de rots met uw staf" en er ontsprongen twaalf bronnen aan, waardoor elke stam zijn drinkplaats kende. Eet en drinkt van wat Allah heeft voortgebracht en wandelt niet op aarde, onheil stichtende.

61. En toen u zei: "O Mozes, wij verdragen niet langer één soort voedsel, bid daarom voor ons tot uw Heer, dat Hij van hetgeen op aarde groeit - groenten en komkommers en tarwe en linzen en uien - voor ons voortbrenge," zei Hij: "Zoudt u hetgeen minderwaardig is in ruil willen nemen voor hetgeen beter is? Gaat naar een stad, daar zult u vinden, waarom u vraagt." En zij kwamen in vernedering en armoede en brachten Allah's toorn over zich; dit kwam, omdat zij de tekenen van Allah verwierpen en de profeten onrechtvaardig doodden, want zij waren ongehoorzaam en telkens weer in overtreding.


Bakara:87. Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel niet behaagde, heeft u laatdunkend gedragen, sommigen hunner heeft u verloochend en anderen gedood.

88. En zij zeiden: "Ons hart is verhuld. "Nee, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt. Weinig is derhalve hetgeen zij geloven.

89. En toen een Boek van Allah tot hen kwam, vervullend datgene, dat bij hen was, hoewel zij voordien om overwinning over de ongelovigen plachten te bidden, toen dat tot hen kwam, herkenden zij dat niet en verwierpen het. Gods vloek rust derhalve op de ongelovigen.

90. Kwaad is datgene, waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; daar zij verwerpen, hetgeen Allah heeft geopenbaard, er afkerig van zijnde, dat Allah Zijn genade doet dalen over diegenen Zijner dienaren, die Hij wil. Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen.

91. En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Gelooft in hetgeen Allah heeft geopenbaard," zeggen zij: "Wij geloven slechts in hetgeen ons is geopenbaard," maar zij verwerpen hetgeen daarna is geopenbaard, hoewel het de Waarheid is, vervullende wat zij reeds bezaten. Zeg hun "Waarom heeft u dan de vroegere profeten van Allah gedood, als u inderdaad gelovigen was?"

92. En Mozes kwam voorzeker tot u met duidelijke tekenen, maar u heeft in zijn afwezigheid het (gouden) kalf genomen (om het te aanbidden) en u was onrechtvaardig.

93. En toen Wij een verbond met U sloten en de berg (Sinaï) hoog boven u verhieven, zeggende: "Houdt stevig vast, hetgeen Wij u gegeven hebben en luistert," zeiden zij: "Wij horen, maar wij gehoorzamen niet"; hun hart was vervuld van het kalf, wegens hun ongeloof. Zeg: "Slecht is hetgeen uw geloof u oplegt, zo u al enig geloof bezit".

94. Zeg: "Indien het tehuis van het Hiernamaals, bij Allah alleen voor u is, met uitsluiting van andere mensen, wenst dan eer de dood, als u te goeder trouw bent".

95. Maar zij zullen deze nooit wensen, wegens het werk hunner handen. En Allah kent de boosdoeners goed.

96. Voorzeker, u zult hen (Joden) het meest van alle mensen verlangend naar het leven vinden, zelfs meer dan de afgodendienaren. Ieder van hen wenst, dat hem een leven van duizend jaren geschonken moge worden, maar al ware hem zulk een lang leven vergund, dan zou het hem tegen de straf toch niet beschermen. Allah ziet hetgeen zij doen.

 

dat zou zeker een verkeerde kopie zijn.ofwel heb je een andere kant van de koran bestudeerd.maarja.

 

OM de Koran beter te begrijpen moet je naar de Hadithboeken kijken van muslim,of Buhari,of Thirmidhi....elke keer kwam er een vers van Allah over de gebeurtenissen en deze werden genoteerd door zijn omgevenden.en zonder deze hadith zul je ook niet veel van de Koran begrijpen.

 

 

Ik Respecteer elk profeet ten zeerste zoals Jezus(as)ook in de bijbel de komst van de Licht der Heelal aankondigt.en Mozes(a.s)die met Allah sprak en profeet Mohammed(s.a.s)die de hemel zal binnentreden als leider van alle profeten wanneer de |Engelen hun allen zullen groeten.

 

Ik had mijn excuses aangeboden als Moslim maar kon geen zien van deze persoon die tegen de profeten zware woorden gebruikte.:zoals de joden ook langs Allah de koe aanbaden,of vroegere profeten van Allah vermoordden,.

 

ik bood mijn excuses aan omdat ik dat verplicht ben als moslim want je bent een creatie van Hem,maar jij doet voort zoals je voorouders deden.maarja geen discussie van mijne kant.

Allah is diegene Die Alles weet en wat er in de harten zit,.Hij zal ook oordelen in alle Recht.

 

Eindeloze Groeten aan Hem,en al Zijn Profeten en aan het Licht Der Heelal die mij leerde een mens te zijn,Hij leerde mij Allah te kennen,Hij leerde mij niemand onrecht aan te doen,of slechte dingen te doen,om zuiver en rein te blijven,Hij heeft mij geleerd mijn ouders lief te hebben en te respecteren heel mijn leven lang,nooit scheen de zon zo mooi alvorens Hem en ook nooit zo mooi na Hem.

 

Als de eindeloze golven in de oceanen,Als de eindeloze zandkorrels op het Heelal,Als de Sterren in de Hemel de Liefde en de Groeten aan Hem,en dit is maar een druppel in de oceanen ten opzichte van wat ik voor Allah wil zeggen,andere woorden heb ik er niet voor.

23:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Duisternis alom Ik ga er niet veel woorden meer aan vuil maken gezien ik wel wat beters te doen heb dan naar een ongelovige te luisteren die zelfs nog niet echt de moeite wenst te nemen om zelfs maar eventjes in de Torah te gluren. Gewoon gluren is er blijkbaar nog duidelijk te veel aan zo ik me niet vergis. Trouwens G-d vergeeft geen schijnheilige mensen, mensen die niet oprecht van hart, van lichaam zijn. Dus nu weet u waar u staat met uw excuses.

Want ja, in sommige delen van de moslimwereld wordt de Torah beschouwd als zijnde de godsdienst van de duisternis, of in extremere zin, namelijk deze van de duivel. Juist, dat gedrocht dat niet bestaat in de Torah gezien het Hebreeuwse woord dienaangaande alleen en uitsluitend bedoeld is op het graf van ieder overledene, en niets anders dan simpelweg dat.

Iedere Moslim die het vastpakt (de Torah), of een Jood alsdusdanig om de één of andere reden een hand heeft wordt verlangd dat hij/zij zijn/haar handen goed wast. Ja, van hoogheidswaanzin en racisme gesproken. En dan spreek ik in hoofdzake over Moslims uit welbepaalde kringen wel te verstaan.

De Koran is wat het is, een boek dat de waarheid proberen te verdraaien heeft, evenals haar voorganger het Evangelie geprobeerd heeft om de Torah en het Jodendom in een slecht daglicht te zetten door veelal over haar fouten te praten zoals jij er ook duidelijk geen genoeg van krijgt, en niet alleen over Joden, maar alle niet-Moslims, fouten in de Torah die niet alle, maar een kleine minderheid begaan heeft. En ze hebben er de consequenties van gedragen en ondergaan.

Het wordt tijd dat in navolging van het Katholieke Christendom menig andere geloofsgroepen ook hun fouten beginnen te erkennen, in het bijzonder jegens het Jodendom en G-d's Torah. Weet dat alleen de Torah het Woord G-d's is dat eeuwigdurend is. De Koran en het Evangelie zullen wanneer die tijd aanbreekt hun einde ondergaan, want zij zijn tijdelijk.

Wel, laten we weer eventjes in huidige tijd de fictieve toer opgaan. Wanneer zou gebeuren wat bijvoorbeeld het Evangelie zegt, en dat de persoon Jezus zou terugkomen, weet dan dat juist dat het einde van het Christendom zal inluiden, het einde van het Evangelie als zijnde een woord van G-d zoals Christenen het omschrijven. Dezelfde gedachtengang vind je terug in de Koran, en uiteindelijk met dezelfde eindvisie.

Maar de Torah is eeuwig. Alleen, om dat te begrijpen behoor je je er ten gronde in te verdiepen met een open hart, eerder een vrije ziel, of bevrijde ziel. Uw ziel is door toedoen van uw gedachten verkregen via uw gewiekste leermeester in de Koran, en menig Moslim gelovige in uw nabijheid compleet tot in de diepste kerker van uw eigen zijn geschopt en verstoten. Maar de ziel van elke mens zal uiteindelijk hoe dan ook bevrijd worden, en ieder zal het licht aanschouwen in al haar glorie, en hun fouten erkennen, want niemand leeft zonder fouten. En u hebt er velen, meer dan u denkt gezien u constant met oogkleppen blijft rondlopen zodanig dat u uw fouten kunt verhullen door ze dan ook nog te proberen valselijk en ten onrechte op een ander te willen doorschuiven, met een voorliefde om Joden als zondebok te gebruiken!

Ja, typisch Christelijk zou je bijna gaan zeggen. En dat is het ook, want de Islam is in werkelijkheid alleen maar één van de zovele Christelijke denominaties, en niets anders. Het zijn Christenen die zich afgescheurd hebben van het Christendom van het eerste uur, en via een Romeinse karakteristieke invloed de macht willen grijpen hebben, wereldse machtswellust.

Een boek die alleen maar fouten over anderen kan produceren, om daarmee zichzelf te profileren als de waarheid, en zonder fouten zijnde, is een boek dat de onwaarheid of te wel de leugen behartigd meer dan dat ze de waarheid aanbid als zijnde de ene G-d. Een boek waar de gelovigen het profileren als zijnde een geloofsboek van een volk (Moslims) dat foutloos is op het moment dat het neergepend geworden is, is er één die juist de allergrootste fout begaat, en bewijst dat ze niet van G-d is. Bijgevolg hoef je ook geen excuses te verwachten.

De waarheid is wat ze is, en daarvoor ga ik mij niet excuseren gezien die waarheid al toch een paar decennia lang gestaafd wordt door de moderne wetenschap. En dat dank zij het feit dat meedere mensen ook konden gaan studeren en leren begrijpen wat hun vroeger verboden was te begrijpen. Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel, en dat bewijst u maar al te goed. Maar ja, wereldlijke macht over ieder verkrijgen, ieders ziel kunnen gevangen zetten, gaat natuurlijk voor, want dan kun je alles, maar dan werkelijk ook alles tot in de kleinste details gaan revisioneren, de leugen laten voorspiegelen als de waarheid daar er niemand is die het zal weerleggen wanneer er alleen nog Moslims zijn en alleen Islam. Weet en onthoud wat ik in een andere reactie geschreven heb, namelijk dat uw kinderen rekenschap van u zullen verlangen, en uiteindeliijk de Islam zullen verwerpen als zijnde een groteske leugen waarna men terug er alles zal aan doen om de Torah in haar eer en glorie te herstellen, evenals het Jodendom.

Waarom denkt u dat mensen, vooral niet-Joden eeuwenlang bewust arm werden gehouden zowel geestelijk als lichamelijk? Waarom werden constant pogroms gehouden, zelfs nog voor het onstaan van het Christendom en de Islam?

Antwoord daar maar eens op, en dan zullen we eens zien met wat voor soort Moslim we te maken hebben. En oh ja, de Torah heeft een geheim, en via dat geheim weet elke Joods(e) gelovige wat waar is en niet waar is, wie van de gentiles oprecht zijn en niet dus, ook in hun geloof. Zoals ik zei: Het is de Torah die zal recht spreken over de Koran en het Evangelie, en niet andersom.

En zij maar gerust dat ik de Koran grondig bestudeerd heb. Zij maar heel gerust daarin. Zoals ik reeds zei: Ze is gewikt en gewogen, en te licht bevonden. U probeert nog steeds die verzen te vermijden die uw terroristische geloofsbroeders aanhalen als hun recht om iedere ongelovige of te wel infidel in het engels te vermoorden zo ze zich niet tot de Islam bekeren binnen nu en enkele jaren.

Dat bewijst al zeer veel over de Islam zelf dat men schrik heeft om die verzen naar voren te brengen wetende dat zeer vele mensen niet echt weet hebben van waar het hem nu over gaat, en waarover welke Moslim ook geen echt afdoend antwoord op heeft, maar beseft dat hun extreme Moslimgelovige wel eens waar kunnen zijn, in dat het niet is wat het is zoals men beweerd te zeggen dat het is aan de niet-Moslim, en alleen maar teren op die niet-Moslims die een overduidelijk anti-Semitische tendens aanhangig zijn, om zo de gehele wereld in vuur en vlam te zetten. Want het is overduidelijk dat men in de Moslimwereld de niet-Moslim probeert gestrikt te krijgen via een klein aantal verzen die constant aangehaald worden, maar wel al de andere zit te verzwijgen, omdat men gewoon de echte waarheid over waar de Islam voor staat wil verhullen, een kwestie van zoveel mogelijk zielen te vangen en gevangen zetten.

Een geloof dat zegt in alle profeten te geloven, maar quasi alle Joodse profeten ronduit vernederd is het niet waard de titel geloof mee te krijgen. Ja, vergeet niet dat elke Joodse profeet/profetes zeer begaan was met het lot van zijn/haar volk ondanks de fouten die ieder trouwens erkende. Want één ding staat vast, en dat is dat als de Moslim blijft refuseren om de Torah te leren begrijpen ten gronde en uitersts diepzinnig, dan zal ze nooit de echte waarheid over de Islam noch het Evangelie te weten komen, en die is spijtig genoeg om het te moeten zeggen allesbehalve rooskleurig.

Maar ja, daarvoor behoor je je deur natuurlijk wagenwijd open zetten voor de Torah, en haar profeten zoals de profeet Eliyah bijvoorbeeld of te wel ook Moshiach ben Yoseph genaamd als je mocht begrijpen waar ik op aanstuur.

Ik ben benieuwd.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 20-07-07

Reageren op dit commentaar

op school leert men toch ook niet vanuit boeken die na hun originaliteit door jan en alleman aangepast zijn ?dat doen jullie nu om precies te zijn.

het leven is een soort school waar ieder ziel getest wordt,ook jij,en de punten zijn in het hiernamaals,en aangepaste boeken wil ik het risico niet nemen als ik mijn garantie krijg met de ware boek,het licht voor voor duisternissen.ik neem het zekere voor het onzekere;

maar de originele van uw boek,wat jij niet meer bezit,respecteer ik ten zeerste,zelfs meer als uw heel natie bijeen.

Gepost door: islam is de waarheid | 01-11-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.