23-07-07

Profeet David(a.s)

Profeet david(a.s):

Bakara:

251. Zo versloegen zij hen door het gebod van Allah en David doodde Djaloet en Allah gaf hem heerschappij en wijsheid en onderwees hem, hetgeen Hij wilde. Had Allah sommige mensen niet door anderen laten terugdrijven, dan zou de aarde verdorven zijn. Maar Allah is genadig jegens de werelden.

252. Dit zijn de tekenen van Allah. Wij dragen ze u voor naar waarheid. Voorzeker, u bent één der boodschappers.
---An-Nisa:

163. Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aäron en Salomo en Wij gaven David een psalmen.
---Al-Maidah:

77. Zeg: "O, mensen van het Boek, overdrijft uw godsdienst niet ten onrechte, noch volgt de neigingen van een volk dat voordien afdwaalde en velen deed dwalen en van het rechte pad afweek.

78. Degenen onder de kinderen Israëls, die niet geloofden, werden door de mond van David en door Jezus de zoon van Maria, vervloekt. Dit geschiedde, omdat zij niet gehoorzaamden en plachten te overtreden.xxxxx

79. Zij plachten elkander de ongerechtigheid niet te verbieden, welke Zij begingen. Slecht is inderdaad hetgeen zij deden.

80. U zult velen hunner de ongelovigen tot vrienden zien nemen. Waarlijk slecht is hetgeen zij voor zichzelf deden zodat Allah toornig op hen is geworden en zij zullen in de straf verblijven.

81. En indien zij in Allah en deze profeet en hetgeen hem werd geopenbaard hadden geloofd, zouden zij hen niet tot vrienden hebben genomen, maar velen hunner zijn ongehoorzaam.

82. Waarlijk, u zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden. En u zult degenen die zeggen: "Wij zijn Christenen" het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is, wijl er onder hen geleerden en monniken zijn en wijl zij niet trots zijn. xxxxxx

83. En indien zij hetgeen deze boodschapper is geopenbaard, horen, ziet u hun ogen vol tranen vanwege de waarheid welke zij hebben herkend. Zij zeggen: "Onze Heer, wij geloven. Reken ons daarom onder de getuigen."xxxx
---Al-Enam:

84. En Wij gaven hem Izaäk en Jacob; Wij leidden elk hunner en voordien leidden Wij Noach en van zijn afstammelingen: David, Salomo, Job, Jozef, Mozes en Aäron. Zo belonen Wij de goeden.

85. En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen.

86. En Ismaël, Elisa, Jonas en Lot; elk hunner verhieven Wij boven de volkeren.

87. En van hun vaderen en hun kinderen en hun broederen verkozen Wij enigen en leidden hen op het rechte pad.

88. Dit is de leiding van Allah, Hij leidt daarmede van Zijn dienaren, wie Hij wil. En, indien zij iets naast Hem hadden aanbeden, zou voorzeker al hetgeen zij plachten te doen, verloren zijn gegaan.

89. Dezen zijn het, wie Wij het Boek en de heerschappij en het profetenambt gaven. Maar nu dezen er ondankbaar voor zijn, hebben Wij deze aan een volk toevertrouwd dat er niet ondankbaar voor zal zijn.

90. Dezen zijn het, die Allah juist heeft geleid; volgt daarom hun leiding. Zeg: "Ik vraag u er geen beloning voor. Dit is niets dan een vermaning aan alle volkeren."

91. En zij schatten de juiste waarde van Allah niet wanneer zij zeggen: "Allah heeft aan niemand iets geopenbaard." Zeg: "Wie openbaarde het Boek dat Mozes bracht als licht en leiding voor de mensen - dat u op papieren schrijft, en bekend maakt, terwijl u toch veel verbergt en (waardoor) aan u is onderwezen, hetgeen u noch uw vaderen wisten?" - Zeg: "Allah ". Laat hen dan met rust om zich met hun ledig spel te vermaken.

92. En dit Boek vol zegeningen, hebben Wij geopenbaard, vervullende, hetgeen er aan voorafging, opdat u de moeder der steden (Mekka) en wat er omheen is zult waarschuwen. En degenen die in het Hiernamaals geloven, geloven er in en zij waken over hun gebed.

93. En wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah uitdenkt of zegt: "Het is mij geopenbaard," terwijl hem niets is geopenbaard en die zegt: "Ik zal iets nederzenden dat gelijk is aan hetgeen Allah heeft nedergezonden?" O, kon u het waarnemen, wanneer de onrechtvaardigen in doodsstrijd zijn en de engelen hun handen uitstrekken, (zeggende): "Geeft uw zielen op. Deze dag zal u de straf der schande worden toegekend, voor hetgeen u ten onrechte tegen Allah zei en omdat u hoogmoedig van Zijn tekenen afwendde.

94. Nu bent u één voor één tot Ons gekomen zoals Wij u eerst schiepen en u heeft, hetgeen Wij u schonken achter u gelaten en Wij zien de bemiddelaren, waarvan u beweerde dat zij deelgenoten waren in uw zaken, niet bij u. Voorzeker is nu (de band) tussen u afgesneden en hetgeen u placht te beweren is verloren gegaanxxxx

---An-Neml:

15. En Wij gaven kennis aan David en Salomo, en zij zeiden: "Alle eer behoort aan Allah, Die ons boven vele van Zijn gelovige dienaren heeft verheven." xxx

16. En Salomo volgde David op en hij zei: "O u mensen, ons is de taal der vogelen onderwezen, en ons werd alles geschonken. Dit is inderdaad Gods openbare gunst." xxxx

17. Er waren legers voor Salomo verzameld van djinn, mensen en vogelen en zij werden in slagorde opgesteld.

18. Toen zij tot het dal van de mieren kwamen, zei een mier: "O u mieren, gaat uw woningen binnen opdat Salomo en zijn scharen u niet verpletteren zonder dit te bemerken."

19. Daarop glimlachte hij, zich verbazend over haar woorden en hij zei: "Mijn Heer, doe mij dankbaar zijn voor Uw gunst, die U mij en mijn ouders heeft bewezen en laat mij het goede doen dat U behaagt en laat mij door Uw barmhartigheid tot Uw rechtvaardige dienaren behoren."

20. En hij overzag de vogelen, en zei: "Hoe kan het zijn dat ik de hop niet zie? Is hij onder de afwezigen?

21. Ik zal hem zeker streng straffen of ik zal hem doden, als hij mij geen duidelijke uitleg geeft."

22. En hij duurde niet lang, totdat deze kwam en zei: "Ik heb datgene gezien wat u niet weet; en ik heb over Saba betrouwbare inlichtingen meegebracht.

23. Ik vond een vrouw, die daar regeerde en haar is alles gegeven en zij heeft een machtige troon.

24. Ik vond, dat zij en haar volk de zon aanbaden in plaats van Allah en Satan heeft hun werken voor schoonschijnend gemaakt en heeft hun de weg versperd, zodat zij geen rechte leiding volgen;

25. Zij aanbidden Allah niet, Die hetgeen in de hemelen en op aarde verborgen is aan het licht brengt en Die weet wat u verbergt en wat u toont."

26. Allah! Er is geen God naast Hem, de Heer van de Grote Troon.

27. Salomo zei: "Wij zullen zien of u de waarheid heeft gesproken of dat u tot de leugenaars behoort.

28. Ga met deze mijn brief en leg hem voor hen neder, trek u dan van hen terug, en zie welk antwoord zij terugzenden.''

29. Zij (de Koningin) zei: "U, leiders, er is aan mij een nobele brief afgeleverd.

30. Hij is van Salomo en luidt: "In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

31. Weest niet laatdunkend tegenover mij maar komt tot mij in onderworpenheid."

32. Zij zei: "U leiders, geeft mij raad in de zaak die voor mij ligt, ik beslis niets totdat u ermee instemt."

33. Zij antwoordden: "Wij hebben de macht en wij bezitten een grote dapperheid in de oorlog, maar de zaak is in uw handen; overdenk daarom wat u zult bevelen."

34. Zij zei: "Voorzeker, koningen verwoesten een stad als zij er (met geweld) binnen trekken en maken de hoogsten van het volk tot de laagsten. Zo handelen dezen (zeker ook met ons). .......
--Al-Anmbiyaa:

78. En toen David en Salomo rechtspraken betreffende het veld waar de geiten van zekere mensen bij nacht graasden, waren Wij Getuige van hun oordeel.

79. Wij schonken Salomo begrip van de zaak en aan elk hunner schonken Wij wijsheid en kennis. En Wij noopten de bergen en de vogels om samen met David Gods heerlijkheid te loven. En Wij waren het, Die dat deden.

80. En Wij leerden hem de kunst, maliënkolders voor u te maken, opdat deze u zouden beschermen tegen aanvallen. Zult u dan niet erkentelijk zijn?

81. En Wij maakten de geweldige wind aan Salomo onderdanig. Deze blies met zijn verlof in de richting van het land dat Wij hadden gezegend. En Wij bezitten kennis van alle dingen.

82. En Wij maakten onder de duivels, die voor hem doken en daarnaast andere arbeid verrichtten en Wij waren het die over hen waakten.
---Saad:

17. Verdraag hetgeen zij zeggen en gedenk onze dienaar David, heer van macht; voorzeker hij was altijd tot God geneigd.

18. Wij onderwierpen de bergen om met hem (God) te verheerlijken bij avond en ochtend.

19. En de vogelen die tezamen verzameld waren, waren hem allen gehoorzaam.

20. En Wij versterkten zijn koninkrijk en gaven hem wijsheid en een beslissend oordeel.

21. En heeft het verhaal van de tegenstanders u bereikt? Hoe zij over de muur van zijn kamer klommen;

22. Hoe zij bij David binnenkwamen en hij hen vreesde. Zij zeiden: "Vrees niet, wij zijn twee procesvoerders, waarvan de ene de ander onrecht heeft aangedaan; spreek daarom recht tussen ons in waarheid en handel niet onrechtvaardig en leid ons naar het rechte pad."

23. "Deze is mijn broeder; hij heeft negen en negentig ooien, en ik heb maar één ooi. Toch zegt hij: "Geef haar aan mij" en hij was mij in het dispuut de baas."

24. David zei: "Voorzeker, hij heeft u onrecht aangedaan door uw ooi te eisen naast zijn eigen ooien. En voorzeker, vele der mededingers doen elkaar onrecht aan, met uitzondering van hen, die geloven en goede werken doen: en zij zijn slechts weinigen." En David bemerkte, dat Wij hem hadden beproefd, daarom vroeg hij om vergiffenis van zijn Heer en zich tot Hem wendend, viel hij in gebed neder.

25. Daarom gaven Wij hem bescherming en inderdaad had hij een dichte toenadering en een voortreffelijk toevlucht tot Ons.

26. (Wij zeiden): "O David, Wij hebben u als stedehouder op aarde aangewezen, spreek daarom recht over de mensen naar waarheid en volg (hun) begeerten niet, anders zullen zij u van de weg van Allah afleiden." Degenen, die van de weg van Allah afdwalen zullen gewis een strenge straf ontvangen, omdat zij de Dag des Oordeels vergeten.xxxxx

27. En Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is niet tevergeefs geschapen - Dat is het vermoeden der ongelovigen. En wee de ongelovigen vanwege het Vuur.

28. Zullen Wij degenen, die geloven en goede werken doen op dezelfde wijze behandelen als de onheilstichters op aarde of moeten Wij de godvruchtigen en de bozen gelijk stellen?

29. Het Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard is vol van zegeningen, laat hen dus over zijn verzen nadenken en laat de verstandigen er lering uit trekken.

30. En aan David schonken Wij Salomo; een voortreffelijke dienaar, die altijd (tot Ons) geneigd was.

31. Herinnert u, toen er renpaarden van het edelste ras en vlug ter been op een avond voor hem werden gebracht,

32. Dat hij zei: "Ik houd van goede dingen vanwege de gedachtenis aan mijn Heer." Toen zij (de zon) door een sluier verborgen waren, zei hij:

33. "Brengt ze naar mij terug." Toen begon hij ze over hun benen en nek te strijken.

34. Voorzeker Wij beproefden Salomo en op zijn troon zetten Wij een zielloos lichaam. En hij (Salomo) wendde zich tot (God).

35. En zei: "O mijn Heer, vergeef mij, en schenk mij een koninkrijk hetwelk na mij voor niemand anders is; zeker, U bent de Milddadige."

36. Wij onderwierpen de wind aan hem, die op zijn gebod zachtjes waaide waarheen hij wilde,

37. En deskundigen en allerlei bouwers en duikers,

38. Alsook anderen, die met ketenen geboeid waren.

39. Wij zeiden: "Dit is Onze gave. Wees vrijgevig of spaarzaam, er zal daarover geen oordeel zijn."

40. En hij had inderdaad een dichte toenadering tot Ons en een voortreffelijke toevlucht...

00:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

De waarheid kwetst dat is juist, maar wie? Juist de waarheid kwetst, en dat merk je vooral bij uzelf. Mij kwetst de waarheid niet, mij kwetst de leugens die hier door u verkondigt worden. Dat is wat mij kwetst.

De Koran is niet de vervollediging van de Joodse Tanakh. Het is een diefstal van wat de Rabbijn Mohammed jaren meegedeeld heeft en verteld heeft tot hij heengegaan is en er ook geen bijkomende verzen meer uit Mohammed's mouw konden tevoorschijn getoverd worden. Alleen heeft Mohammed het geheel een Christelijk toenmalig anti-Semitisch karaktertrekje meegegeven dat uiterst onrespectvol is jegens ieder ander medemens.

Zoals ik eens schreef: Delen van de waarheid gebruiken, vervormen om zo de echte doelstellingen van de Koran te verhullen die niet zo goedaardig zijn, en eerder mensen de duisternis injaagt dan hen naar het ware licht te begeleiden. Je hoeft niet de gehele Koran hier in die blog te vermelden want dank zij de Standaard zullen menig mensen dit boek al lang in huis hebben. Spijtig alleen maar dat ze wanneer ze deze blog bezoeken op het verkeerde been gezet worden in hoe dat men de Koran echt behoort te interpreteren, namelijk niet enkele verzen afzonderlijk, maar alles in zijn geheel gezien daar de ware toedracht van de Koran in zit verscholen. Alleen dan zullen de schellen van de ogen vallen van menig mens, en zullen ze zien hoe de Moslim extremisten in principe juist zijn in hoe de Koran te interpreteren zoals Mohammed het ook in het Arabisch bedoelde, want dat vind je wel degelijk terug in een redelijk aantal verzen zelfs al probeert men het langs alle kanten te verdraaien in wat het daadwerkelijk betekent via gematigde zienswijze. Toch kun je die verzen niet minder extreem maken ongeacht welke verzachtende woordkeuzes men ook via vertalingen zou kunnen gebruiken.

Zou je in plaats van je gal hier uit te smeren een beetje meer begrip betonen voor de Joodse Tanakh en het Joodse volk, het volk van het ware Licht, dan zou je beter weten, maar dat doe je niet. Het enige wat je kunt doen is niet-Moslims de huid vol scheren met hel en verdoemenis en al wat je maar uit je mouw te voorschijn haalt, en het bestaat zelfs niet. Het bewijst alleen maar wie je echt bent in lichaam en gedachte, maar zeker niet de ziel.

En ik verdraai niet, want uit uw blog is het overduidelijk dat u wel degelijk een extremistische Moslim zijt. Alleen extremistische Moslims schrijven de zaken zoals jij ze schrijft, namelijk in het vernederen van elke niet-Moslim, van elke Joodse profeet, en in het bijzonder van G-d.

Ik heb het al gezegd: De Joodse Tanakh is het eeuwig licht. Daar kan geen enkel ander boek aan tippen. Daar staat alles in van het eeuwige beginnende tot de eeuwige laatste snik, en die is eeuwig als je begrijpt wat ik bedoel. Dus de Joodse Tanakh gaat een hele eind ver, oneindig ver zoals ook het Hebreeuwse woord en de letter erin oneindig zijn.

Zoals ik zei: Mohammed is geen profeet, noch is Jezus dat ooit geweest. Waar de Koran en het Evangelie hun bewijzen proberen te halen in de Joodse Tanakh is niet op hen bedoeld, maar zoals ik reeds zei op de twee Moshiach's die nog komen moeten, en uit het Joodse volk zullen naar voren treden, zullen opstaan.

U kwetst de waarheid dus want u durft de Joodse Tanakh niet ter hand te nemen uit schrik dat je door uw extremistische moslimvriendjes zult omgebracht worden zo je hen de rug toekeert. Weet dat als elke Moslim echt oprecht zou wezen, dan kan hij/zij dat alleen maar bewijzen door te zwijgen uit protest voor wat het extremisme de Islam aandoet, want wie niet zwijgt die doet met hen mee bewust of onbewust maakt niet uit dan. Maar gezien u zelf overduidelijk dank zij uw woordkeuzen en valse onterechte beschuldigingen aan het adres van elke niet-Moslim, zelfs G-d, bewijst wie je echt bent, is er geen enkel twijfel mogelijk dat je diep in je hart en gedachten een extremist bent zonder meer. En elke rechter zal dat beamen, zelfs de twee Moshiach's.

En weet u wat: Ik zal u eens iets vertellen wat ik normaal gezien niet doe, alleen om te bewijzen dat je als je lang genoeg naar iets kijkt je er alles kunt inzien wat je maar wilt, en je laten verblinden alsmede uzelf op een dwaalspoort zettend.

Als ik mijn voorhoofd bekijk in de spiegel dan zou je kunnen beweren dat je de letter A ziet in het midden van mijn voorhoofd, maar ola wacht een beetje, want het is zeker niet de A van Allah. Ik kijk een beetje verder, en wat merk ik op: Ja, als het ware een koninklijke diadeem op mijn voorhoofd, de print van een kroon. En naar het schijnt is daar een profetie omtrent, en geen onbelangrijke nota bene, zelfs één om U tegen te zeggen.

Maar zoals ik zei: Als je lang genoeg naar iets kijkt kun je er alles in zien wat je maar wenst in te zien, maar daarom is het nog niet wat het is. Hier in dit geval zit het hem gewoon in de genetica zoals ook de acteur Kirk Douglas een puttje heeft in zijn kin alsmede zijn zoon. Het is gewoon het gevolg van een persoon zijn/haar familiaal DNA en niets meer.

En u moogt prat gaan zoveel je wilt met de zieltjes gevangen zetten van niet-Moslims. Zelfs al zou er maar één enkele Joodse familie over de gehele wereld overblijven, dan nog zullen beide Moshiach's, en dan zeker, een grondige schoonmaakbeurt houden onder de niet-Joden. En vele voormalige Joden zulllen zonder pardon en zonder omwegen terug naar hun ouderlijk huis terugkeren zoals ze dat nu ook in drommen al doen. Vele Christenen, mensen die voorheen Joods waren vinden hun ware roots terug, zelfs velen die er van verdoken waren doordat men het voor hen verzweeg, keren in drommen terug naar het licht van het ouderlijk huis zoals trouwens door de profetie voorspeld geweest is dat zou gebeuren.

U ziet maar dat u nergens staat met uw beweringen,, want als puntje bij paaltje komt zal quasi ieder de Islam en het Christendom de rug toekeren, zelfs deze die nooit Joods zijn geweest. Daar hoeven ander godsdiensten zoals het Buddhism en het Hinuisme geen schrik voor te hebben daar ze eenvoudigweg maar de schande van de Islam en het Evangelie uit te wissen hebben, waarna voor hen niet zoveel zal veranderen, alleen zullen ze in vreugde en vrede samen met de Joden in het ware licht kunnen dansen en zegevieren over de val van de ongelovige die hen allen op een dwaalspoort probeerde te zetten uit machtswellust. En ja ze zullen feestvieren want de hel is niet meer, zo ook haar bewoners, daar ze er nooit geweest is, en nimmer ook zal zijn.

Juist, die gefantaseerde hel is alleen in het leven geroepen door mensengedachten, mensenspinsels daar het niet alleen een machtsvoorwerp was jegens de eigen bevolking om hen onder de knoet te houden, maar evenzeer om ook diezelfde bevolking te kunnen ophitsen als gebruiksvoorwerpen jegens een ander volk dat men wou vernietigd zien. Het gedrag van ieder mens die die fantasie hanteert bewijst waarvoor het in het leven geroepen geworden is. Het mag dan al in den beginne gewoon uit schrik geweest zijn voor de natuurlijke elementen zovele tienduizende jaren geleden, duizende jaren later is het nog uitsluitend gebruikt geworden als een middel om mensen te onderdrukken, om mensen hun ziel gevangen te zetten, en hen allen op een dwaalspoor te zetten zodat ze in de ban zouden blijven van de despoot die in hun tijd de leider was, zelfs religieuze leider. Maar die dingen gebeuren nu in onze tijd nog steeds, in het bijzonder in de Islam, en u zijt daarvan het levende bewijs hoe u naar de pijpen danst van je despotische religieuze leider.

En de minderheden in deze wereld waaronder de Joden hebben dat meer dan eens aan den lijven mogen ondervinden, zelfs nog van voor dat het Christendom en de Islam bestond. Het spreekt allemaal voor zichzelf, want het ware licht verkondigt geen onderdrukking van wie dan ook. Het ware licht zal zelfs niet liegen, en alleen de waarheid verkondigen zoals ze daadwerkelijk staat opgeschreven in de Hebreeuwse Tanakh. En daarom bestaat de hel ook niet, want dat is een leugen, de grootste leugen die de wereld ooit gekend heeft, de leugen die de wereld al eeuwen lang in vuur en vlam zet, en uit is op de totale vernietiging van de mensheid daar ze ontsproten is aan de menselijke gedachte, maar niet vanuit zijn ziel, want die kent alleen maar het goede. De ziel is geboren uit G-d. Zij is geboren uit het Licht, en kan bijgevolg geen kwaad veroorzaken, want wanneer welk geloof ook het tegengestelde zou beweren dan wordt G-d ten onrechte beschuldigd van niet een G-d van het goede te zijn, maar van het kwade, het duivelse dat niet bestaat. Zo zie je maar hoe de Koran en het Evangelie in feite G-d de doodsteek wensen te geven, en Hem zo dat al zou kunnen, de genadeslag toe te dienen. De ziel is nochthans gecreëerd naar Zijn gelijkenis, en bijgevolg kan het alleen maar goede dingen verwezenlijken zo ze de kans krijgt en niet gevangen gezet geworden is door menig mens' gedachten ontsproten uit zijn natuurlijke drang en driften, en wat u trouwens zeer duidelijk naar voren brengt in alle geuren en kleuren om menig mens te verblinden en te laten dwalen in de duisternis van het leven, terwijl het Joodse licht hen zo dichtbij is.

Konden allen maar begrijpen wat menig mens niet wil begrijpen omdat ze gevangen zitten in een wereld die de hunne niet is, uw voorbeeld volgend, in duisternis vertoevend daar men het ware licht verwerpt die de wereld zijn allesomvattende altijddurende vrede kan bezorgen. Ja, kon de mens maar echt begrijpen wat zijn ziel hem zou kunnen geven, u zou onmiddellijk stoppen met deze blog en het over een andere boeg gooien. Het is duidelijk niet aan u besteed op dit moment, en niet aan allen die je zult misleiden.

Spijtig, maar ja dat is uw vrije keuze. Oh, sorry, niet vrije keuze, want het is wat u opgedrongen geworden is doe diegenen die meegewerkt hebben om u te hersenspoelen in hun extremistische mensenspinsels.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 23-07-07

Reageren op dit commentaar

jij bent het wel die hier dagelijks meermaals mijn blog betreedt en dewaarheid en licht aanziet;wel fijn om dat teweten,
enAllah beloont mij doordat ik you en ander uit vrije wil de waarheid probeer te laten zien,je kunt meermaals komen zien,vind t nie erg.
niemand hersenspoelt mij,mijn hersenen bezitten genoeg waarheid om u het aanteleren

Gepost door: islam is de waarheid | 28-09-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.