24-07-07

Profeet Elyesa(a.s)

 

---Al-Anaam:

84. En Wij gaven hem Izaäk en Jacob; Wij leidden elk hunner en voordien leidden Wij Noach en van zijn afstammelingen: David, Salomo, Job, Jozef, Mozes en Aäron. Zo belonen Wij de goeden.

85. En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen.

86. En Ismaël, Elisa, Jonas en Lot; elk hunner verhieven Wij boven de volkeren.

87. En van hun vaderen en hun kinderen en hun broederen verkozen Wij enigen en leidden hen op het rechte pad.

88. Dit is de leiding van Allah, Hij leidt daarmede van Zijn dienaren, wie Hij wil. En, indien zij iets naast Hem hadden aanbeden, zou voorzeker al hetgeen zij plachten te doen, verloren zijn gegaan.

89. Dezen zijn het, wie Wij het Boek en de heerschappij en het profetenambt gaven. Maar nu dezen er ondankbaar voor zijn, hebben Wij deze aan een volk toevertrouwd dat er niet ondankbaar voor zal zijn.

90. Dezen zijn het, die Allah juist heeft geleid; volgt daarom hun leiding. Zeg: "Ik vraag u er geen beloning voor. Dit is niets dan een vermaning aan alle volkeren."

---Saad:

47. En waarlijk, zij zijn in Onze ogen de uitverkorenen en de goeden.

48. En gedenk Ismaël, Elisa en Zolkifl; zij behoren allen tot de besten.

49. Dit is een aanmaning. En voor de godvruchtigen zal zeker een voortreffelijke toevlucht zijn.

50. Tuinen der eeuwigheid met de poorten wijd voor hen open;

51. Op tronen rustend zullen zij daarin om overvloedig vruchten en drank roepen.

52. En bij hen zullen vrouwen zijn, die haar blikken weerhouden, metgezellen van gelijke leeftijd.

53. Dit is hetgeen u beloofd is voor de Dag des Oordeels.

54. Voorwaar dit is Onze voorziening die nooit uitgeput zal zijn.

14:37 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Het originele woord G-d's is het enige echte licht U moogt zoveel verzen uit de Koran aanhalen als u maar wenst aan te halen, het is en blijft een uiterst gebrekking afkooksel van het originele, maar ja u zegt het dat Mohammed dan ook ongeletterd was, niet?

Wat kun je dan verwachten?

Daarmee bewijs je alleen maar hoe belangrijk het is dat mensen niet de Koran, maar de Joodse Tanakh ter hand zouden nemen, dat is het enige echte originele woord G-d's, Zijn licht der mensheid.

Dat is één van de geheimen van het Jodendom waarmee men weet wie oprecht is en wie valse, want alleen de valse profeten spreken over de waarheid zoals u doet, maar G-d's woord is geen waarheid:

HET IS LICHT!!!!!!!

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 24-07-07

Reageren op dit commentaar

Nog meer bewijs Of men geeft het boek aan een die niet kan lezen, zeggende lees toch dit, en hij zegt: ik kan niet lezen." Jesaja 29:12 Het is bekend dat Mohammed (vzmh) zijn eerste openbaring ontving in de grot "Al Hira". In de grot sprak de engel Gabriel tegen Mohammed (vzmh) en zei: "Lees (Iqra)", En Mohammed (vzmh) antwoordde: "Ik kan niet lezen.... (Sahih Boecharie). Dit vers in Jesaja 29:12 wordt ondersteund door Deut 18:18 waarin God het volgende aan Mozes openbaarde: ...Ik zal inderdaad mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal Deze Bijbelse tekst stelde Mozes op de hoogte van het feit dat de aangekondigde profeet analfabeet zou zijn. Een van de bijnamen van Mohammed is 'Oemmi', wat 'ongeletterde' betekent. De allereerste Qor'aan verzen luiden: Lees, in de naam van uw Heer, Die schiep. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Lees, want uw Heer is de meest Eerbied waardige. (Qoraan 96:1/3). In Deuteronium 33:1-2 lezen wij het volgende: Dit is nu de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijnen dood. Hij zeide dan: De Heere is van Sinai gekomen, en is hun lieden opgegaan van Seir; Hij is blinkend verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tienduizenden der heiligen; aan zijne rechterzijde was eene vurige wet aan hen. Ook in dit vers vinden wij sporen van de aankondiging van de profeet Mohammed. Paran (Arabisch: Faran) is de naam van de heuvel die tussen Mekka en Medina ligt. Arabische aardrijkskundigen hebben dezelfde naam voor dit gebied aangehouden. Een plaats op weg van Mekka naar Medina heet het dal van Fatima. Wanneer karavanen hier uitrusten, komen de kinderen uit de buurt om bloemen te verkopen. Op de vraag waar de bloemen vandaan komen, antwoorden de kinderen: 'Min bariyyat Faran' (fasl al Kitab), d.w.z. uit de woestijn van Faraan. Het Oude Testament bevestigt dat de stamvader van profeet Mohammed ook in deze streek woonde: En God was met de jongen en hij groeide op; hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran, en zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte. (Genesis 21:20-21) ...en is aangekomen met tienduizenden der heiligen... (Deut. 33:1-2) Soms schrijft men tienduizenden of zoals de Jehova getuigen 'myriade' hebben gebruikt. Dit betekent: tienduizendtal, menigte (van Dale woordenboek). In de Hebreewse Bijbel vinden wij daarentegen gewoon het getal tienduizend. Profeet Mohammed kwam, zoals in Deut 33:1-2 werd voorspeld, met tienduizend ware oprechte gelovigen de stad Mekka binnen. De openbaring van de Koran duurde ongeveer 23 jaar. Deze gebeurtenis geschiedde nadat de Koran op één vers na totaal geopenbaard was. Dat is wat bedoeld wordt met: ...Aan zijne rechterzijde was eene vurige wet aan hen. De heuvel Paran en de streek eromheen is de plaats waar Ismaël (de voorvader van de profeet) heeft geleefd, en zijn vader Abraham heeft geholpen met het bouwen van de Ka'ba. Vandaag de dag is het een jaarlijks bedevaartsoord voor miljoenen mensen.

met uw reactie verwerpt gij uw boek en heel je geloof nogmaals,


Nog meer bewijs Of men geeft het boek aan een die niet kan lezen, zeggende lees toch dit, en hij zegt: ik kan niet lezen." Jesaja 29:12 Het is bekend dat Mohammed (vzmh) zijn eerste openbaring ontving in de grot "Al Hira". In de grot sprak de engel Gabriel tegen Mohammed (vzmh) en zei: "Lees (Iqra)", En Mohammed (vzmh) antwoordde: "Ik kan niet lezen.... (Sahih Boecharie). Dit vers in Jesaja 29:12 wordt ondersteund door Deut 18:18 waarin God het volgende aan Mozes openbaarde: ...Ik zal inderdaad mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal Deze Bijbelse tekst stelde Mozes op de hoogte van het feit dat de aangekondigde profeet analfabeet zou zijn. Een van de bijnamen van Mohammed is 'Oemmi', wat 'ongeletterde' betekent. De allereerste Qor'aan verzen luiden: Lees, in de naam van uw Heer, Die schiep. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Lees, want uw Heer is de meest Eerbied waardige. (Qoraan 96:1/3).

jammer voor je,

Gepost door: islam is de waarheid | 28-09-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.