25-07-07

Profeet Harun(a.s)(Aaron)

--Bakara:

247. En hun profeet zei tot hen: "Waarlijk, Allah heeft Taloet (Saul) als koning over u aangesteld." Zij zeiden: "Hoe kan hij over ons regeren, terwijl wij meer recht op heerschappij hebben dan hij en hem geen overvloed van rijkdommen is gegeven?" Hij zei: "Voorzeker, Allah heeft hem boven u gekozen en heeft hem overvloedig toegerust met kennis en kracht." En Allah geeft Zijn heerschappij aan wie Hij wil en Allah is Milddadig, Alwetend.

248. En hun profeet zei tot hen: "Het teken van zijn heerschappij is, dat u een hart zal worden gegeven, waarin de kalmte van uw Heer zal zijn, het beste van de nalatenschap der volgelingen van Mozes en der volgelingen van Aäron, (een hart) door de engelen gebracht. Voorzeker, hierin is voor u een teken, als u gelovigen bent."

249. En toen Taloet met de strijdkrachten uitrukte, zei hij: "Voorzeker, Allah zal u door een stroom beproeven: dus hij die er van drinkt, is niet met mij, behalve wanneer hij maar een handvol neemt, en hij die er niets van neemt, is zeker met mij." Maar behoudens enigen hunner dronken zij er van. En toen zij de rivier overstaken, hij en de gelovigen met hem - zeiden zij: "Wij hebben vandaag geen macht over Djaloet (Goliath) en zijn strijdkrachten." Maar zij, die er zeker van waren, dat zij Allah zouden ontmoeten, zeiden: "Hoevele kleine groepen hebben niet onder Allah's bevel over een grote groep gezegevierd." En Allah is met de geduldigen.

250. En toen zij uitgingen om Djaloet en zijn strijdkrachten te ontmoeten, zeiden zij: "Onze Heer, stort geduld over ons uit en maak onze voetstappen vast en help ons tegen het ongelovige volk!"

251. Zo versloegen zij hen door het gebod van Allah en David doodde Djaloet en Allah gaf hem heerschappij en wijsheid en onderwees hem, hetgeen Hij wilde. Had Allah sommige mensen niet door anderen laten terugdrijven, dan zou de aarde verdorven zijn. Maar Allah is genadig jegens de werelden.

252. Dit zijn de tekenen van Allah. Wij dragen ze u voor naar waarheid. Voorzeker, u bent één der boodschappers

--An-Nisa:

163. Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aäron en Salomo en Wij gaven David een psalmen

--Al-Anaam:

84. En Wij gaven hem Izaäk en Jacob; Wij leidden elk hunner en voordien leidden Wij Noach en van zijn afstammelingen: David, Salomo, Job, Jozef, Mozes en Aäron. Zo belonen Wij de goeden.
--Joenos:

75. Dan zonden Wij na hen Mozes en Aäron met Onze tekenen naar Pharao en zijn leiders, maar zij handelden aanmatigend. En zij waren een misdadig volk.

76. En toen de waarheid van Ons tot hen kwam, zeiden zij: "Dit is gewis duidelijke tovenarij."

77. Mozes zei: "Zegt u dit van de waarheid nadat zij tot u is gekomen? Is dit tovenarij? Maar tovenaars slagen nooit."
---Maryam:

51. En vermeld Mozes in het Boek. Voorwaar hij was een uitverkorene, boodschapper en profeet.

52. Wij riepen hem van de rechter zijde van de Berg (Sinaï), en deden hem tot Ons naderen om met hem te spreken.

53. En Wij schonken hem, door Onze barmhartigheid zijn broeder Aäron als profeet en helper.
--Taa Haa:

29. "Geef mij een helper uit mijn familie,"

30. "Aäron, mijn broeder;"

31. "Vergroot mijn kracht door hem,"

32. "En laat hem mijn arbeid delen,"

33. "Opdat wij U veel mogen verheerlijken,"

34. "En U zeer indachtig mogen zijn."

35. "Voorzeker U doorziet ons."

36. God zei: "Uw verzoek is ingewilligd, o Mozes."

37. "En bij een andere gelegenheid bewezen Wij u ook een gunst."

38. "Toen Wij uw moeder openbaarden:"

39. "Plaats hem in het kistje en werp dit in de rivier, dan zal de rivier het op de oever werpen, zodat een vijand van Mij en van hem, hem zal opnemen". En Ik omhulde u met Mijn liefde; opdat u zult worden grootgebracht voor Mijn oog."

40. "Toen uw zuster voorbijkwam en zei: "Zal ik u iemand noemen die hem zal verzorgen?" Aldus schonken Wij u terug aan uw moeder opdat haar oog zou worden verfrist en zij niet zou treuren. En u doodde een man, maar Wij verlosten u van smart. En Wij beproefden u op verschillende manieren. En u vertoefde jaren te midden van het volk van Midian. Dan bent u, o Mozes, herwaarts gekomen zoals besloten was."

41. "En Ik heb u uitverkoren voor Mijzelf."

42. "Gaat, u en uw broeder, met Mijn tekenen, en verwaarloost niet Mijner indachtig te zijn."

43. "Gaat u beiden tot Pharao, want hij is alle perken te buiten gegaan."

44. Maar spreekt tot hem op welwillende wijze, opdat hij er lering uit moge trekken, of vrezen."

45. Zij antwoordden: "Onze Heer, wij vrezen dat hij tegenover ons gewelddadig zal zijn of opstandig zal worden."

46. Hij (Allah) zei: "Vreest niet, want Ik ben met u. Ik hoor en Ik zie."

47. "Gaat dus naar hem toe en zegt: "Wij zijn de boodschappers van uw Heer; laat derhalve de kinderen van Israël met ons weggaan, en doe hun geen leed aan. Wij hebben u, voorwaar, een teken gebracht van uw Heer; vrede rust op hem die de leiding volgt;"

48. "Het is ons geopenbaard dat kastijding zal komen over hem, die loochent en zich afwendt."

49. Pharao zei: "Wie is uw Heer, o Mozes?"

50. Hij antwoordde: "Onze Heer is Hij, Die aan alles een eigen vorm gaf en het daarna leidde."

51. Hij (Pharao) zei: "Hoe staat het met vroegere geslachten?"

52. "De kennis daarvan is bij mijn Heer in een Boek. Mijn Heer dwaalt, noch vergeet," zei Mozes.

53. Hij is het Die u de aarde heeft gegeven tot een wieg en wegen voor u heeft doen ontstaan en Die regen doet nederdalen uit de hemel, waardoor Hij allerlei planten voortbrengt.
--Al-Anmbijaa:

47. En Wij zullen weegschalen der gerechtigheid instellen op de Dag der Opstanding, zodat geen enkele ziel in enig opzicht onrecht zal worden aangedaan. En al was het slechts het gewicht van een mosterdzaadje, Wij zullen het naar voren brengen en Wij zijn voldoende als Rekenaar.

48. En Wij schonken Mozes en Aäron het Onderscheid, tot een licht en een gedachtenis voor de godvrezenden.

49. Die hun Heer in het verborgene vrezen en het Uur duchten.

50. En dit (de Koran) is een gezegende verkondiging die Wij hebben nedergezonden: zult u deze dan ontkennen?

51. En voorheen schonken Wij aan Abraham zijn rechtschapenheid en Wij kenden hem goed.

52. Toen hij tot zijn vader en tot zijn volk zei: "Wat zijn deze beelden waaraan u zo gehecht bent?"

53. Antwoordden zij: "Wij vonden dat onze vaderen deze aanbaden."

54. Hij zei: "Voorwaar, u met uw vaderen verkeert in duidelijke dwaling."

55. Zij zeiden: "Heeft u ons de waarheid gebracht, of speelt u slechts met ons?"

56. Hij antwoordde: "Nee, uw Heer is de Heer van de hemelen en van de aarde, Die deze schiep en ik leg getuigenis er van af."
--Al-Forqaan:

34. Zij die vernederd naar de hel zullen worden gebracht, verkeren in een slechte toestand, en zij zijn het meest van het rechte pad afgedwaald.

35. Wij gaven Mozes het Boek (der Wet) en stelden zijn broeder Aäron tot helper aan.

36. En Wij zeiden: "Gaat samen naar het volk dat Onze Tekenen verloochent." Daarna vernietigden Wij hen. ,...

20:19 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Lees de Joodse Tanakh Je zou beter eens de Joodse Tanakh erop nalezen, daar staat het ganse lichtend verhaal over de profeten zoals het is en altijd geweest is.

Gezien je dat niet kunt, bewijs je alleen maar hoe onwaar de Koran is, alhoewel dat wanneer waarheid niet bestaat er ook geen onwaarheid kan bestaan.

Er bestaat alleen licht en duisternis.


En jij brengt de duisternis naar menig mensenhart.

U denkt zich geroepen te voelen door wat uw mufti u wijsgemaakt heeft, maar weet dat de Islam een religie is die zich door diefstal opgedrongen heeft in menig huis.

U zegt de profeten te erkennen en probeert dit te bewijzen door op een subtiele wijze te gaan schiften tussen de verzen. Dit vers laat ik vallen en dit neem ik. Maar de Islam heeft ook de profeten gestolen, en weet u wat: Juist, de Moslims zijn de profeten gaan beschouwen als zijnde Moslims.

In hun hoogheidswaanzin hebben ze zelfs Avraham van Hebreeuwer gedegradeerd tot een simpele Moslim, en niets meer. Je moet maar durven om zo de mensen daarmee in de luren te willen leggen goed wetend dat menig onwetend is over het hoe en wat over de Islam.

Ja, alles heeft men er gestolen en vervormd, zelfs de profeten besteeld men van hun werkelijke zijn, zelfs hun goede naam. Geen enkele Joodse profeet was een Moslim en zal dat ook nooit zijn. De Islam in haar diefstal bewijst met haar gedrag dat ze een religie van de diefstal is gezien ze de wereld rondverkondigen dat welke profeet ook altijd een Moslim geweest is. En dat zit u gretig te beamen dat dat ook zo is.

Men gaat zelfs zo ver dat men van het graf van Yoseph, zoon van Yaacov nota bene, dat men er een moskee van gemaakt heeft nadat men met geweld de Joden er verdreven heeft om er nog ooit te kunnen bidden aan het graf van één van hun voorouders omdat dat graf nu eenmaal in de West Bank ligt. Stelen is het enige wat men blijkbaar geleerd heeft in de Islam, stelen wat hen niet en nooit echt heeft toebehoort.

Hetzelfde heeft men geprobeerd met het graf van Avraham en Sarah. Van hen heeft men ook geprobeerd om beide tot Moslims te herdopen en zo het de Joden te ontnemen. En om zo het Judaism te kunnen vernietigen en te beschouwen als een leugen, als een vervorming. Wie het Jodendom wil zien vernietigd worden, op welke manier dan ook, is iemand die een religie aanhangig is die alleen uit monde van een valse profeet kan ontsproten zijn.

Dat is waar de Islam voor staat, om via diefstal en alles te vervormen het in lijn komt te doen vallen met wat de Koran zegt. Triestig dat men niet wil toegeven hoe men eerst alle sporen van het Jodendom wil uitwissen om daarmee daarna te willen bewijzen dat men altijd de waarheid zitten verkondigen heeft.

Hetzelfde is de Waqf bezig op de Tempelberg. Alle archeologische waardevolle stukken worden gewoon op de vuilnisbelt gegooid. Maar de echte reden waarom de waqf zoveel graafwerken uitvoert is om alle resten van bewijzen die gerelateerd zijn aan de Tempels te doen verdwijnen.

Ja, dat is de Islam mensen, de godsdienst die prat gaat op het eerbiedigen van elke profeet, maar er wel alles aan doet om alle sporen van die profeten uit te wissen, om hun hele leven weg te vegen, en hen een nieuw leven aan te meten zoals het nooit geweest is en zal zijn.

Weet dat men zelfs in het Christendom in sommige gelederen de hypocrisie aan de dag legt om Joden die gestorven zijn alsnog te dopen waarbij men één van een Christenen als een soort donor dient om dit te bewerkstelligen. Waar de fantasie der hoogheidswaanzin en machtswellust een mens al niet toe kan brengen te doen.

Zeg nu nog een keer dat de Islam niet uit het Christendom ontstaan is, want u doet zelf niets anders dan wat zij doen. Als je echt alle profeten respecteert zoals je beweert, dan respecteer hen dan zoals hun leven echt geweests is, en zoals het in de Joodse Tanakh staat opgeschreven dus zijnde dat ze Hebreeuwers waren, dat ze Joods waren, en altijd zullen zijn.

Iemand die mensen quasi, zelfs al is het op subtiele wijze, probeert te bekeren, en dus aan proselytisme doet bewijst hoe onrespectvol hij is jegens ieder ander medemens. Iemand die ieder niet-Moslim naar de hel en verdoemenis wil zenden omdat hij/zij niet-Moslim is bewijst hoe onrespectvol hij is jegens zijn medemens.

Iemand die niet kan aanvaarden dat het Jodendom het licht is, en de Joden een licht zijn in deze wereld, die betuigt geen respect te hebben voor de profeten, noch voor G-d, en heel zeker niet in zijn medemens.

Iemand die anderen met de dood zit te bedreigen, betuigt geen enkel respect te hebben voor een mensenleven. Iemand die de ziel van een mens niet respecteert zoals die ziel behoort te wezen en haar taak te vervullen, die bewijst waar de Islam daadwerkelijk voor staat, en zo ook het Evangelie in zeker zin.

U moogt verzen uit de Koran aanhalen zoveel als u maar wilt, maar weet dat men het echte verhaal over de profeten alleen maar zal terugvinden zoals het daadwerkelijk gebeurd is in de Joodse Tanakh, origenele Joodse geloofsboek dat niet vermoslimd is en waar de profeten echt mogen zijn wie ze daadwerkelijk geweest zijn zoals de profeet Eliyah.

U weet toch wat die profeet gedaan heeft met de ongelovigen, de valse profeten in zijn tijd. Ik hoop het dat je dat goed beseft, want zo is het ook met Mohammed geschied, alleen was het zijn eigen volk die hem de genadeslag toegebracht heeft, zoals dat ook het geval was met Jezus.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 25-07-07

Reageren op dit commentaar

En oh ja En voor je het mocht verkeerd begrijpen.

In uw geval leest je het best niet al te letterlijk, of je zou mogelijks compleet over je toeren draaien en het uitroepen van vreugde.

In het Joodse geloof gebruikt men vooral symboliek, en woorden zijn dan vooral synoniem voor iets waar men de nadruk op wil leggen. Juist, ja u kunt het woord satan tegenkomen.

Maar, ik waarschuw u om niet te vroeg victorie te kraaien, want dat woord is niet wat u denkt dat het is. Het is één van die vele geheimen die de Torah eigen is zoals ik erover gesproken heb, want vergeet niet dat het een engelse vertaling is. Het Hebreeuwse woord dienaangaande heeft menig betekenis, en dat engels woord is het enige dat de diepgang van de zin het dichtst benaderd. Maar wordt enkel gebruikt om de duisternis van de mens te symboliseren, en niets meer hoeft daar achter gezocht te worden dan dat, gewoon de symboliek eigen aan de tijd zoals Judah ook vergeleken wordt met zijnde een leeuw.

Is hij daarom een leeuw?

Natuurlijk niet.

Het bewijst alleen maar hoe Mohammed en Jezus kompleet in de val gelopen zijn. Of hoe de eerstelingen in het geloof de drang naar roem en machtswellust hen naar het hoofd gestegen is en compleet verblind heeft, u ook duidelijk.

Maar als u het niet wil lezen, dan doe je maar. Je bewijst er alleen maar mee dat je het niet zult begrijpen zoals het behoort, maar wanneer je het daarom niet leest, dan zou ik maar ophouden met wat je bezig bent daar je er alleen de duisternis erdoor nog zwaarder en dikker laat geworden dan ze al is in uw wereld die zelfs de uwe niet echt is.

Maar ja, dat zul je weerom niet begrijpen zoals gewoonlijk.

Alhoewel dat ik in één van uw reacties een heel klein lichtpuntje gezien heb.

Het was heel heel klein, maar er is dus nog hoop. Het is te hopen dat dat lichtje zich kan ontpoppen tot wat het daadwerkelijk is. Het is te hopen. Licht is altijd beter dan duisternis, want alleen licht kan de wereld redden, en de mensen terug op het recht pad brengen na eeuwen van duisternis en misleidingen.

En weet dat je tween soorten vuur hebt, namelijk het natuurlijke vuur, en het G-ddelijke vuur. Het zijn de enige vuursoorten die er bestaan, en geen enkel ander. Er is het vuur van het lichaam, de natuur, en deze van de ziel, van het licht.

En een bliksemschicht kan dat ook veroorzaken, beiden in dat geval. Maar ja, weer zo iets dat je niet zult begrijpen gezien je de Joodse Tanakh blijkbaar verafschuwt en het niet wenst te eerbiedigen want dat natuurlijk behoor je te erkennnen dat geen enkele profeet een Moslim is zoals de koran de Moslim ervan probeert te overtuigen, en men daardoor alle sporen probeert uit te wissen die de Moslim leugen zou kunnen ontkrachten en menig Moslim de ogen zou doen opengaan, hun ziel de vrijheid veschaffen, en ze het lichtend voorbeeld eindelijk kunnen geworden van wie ze daadwerkelijk altijd geweest zijn in lichaam, gedachte en ziel.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 25-07-07

Reageren op dit commentaar

de Joodse Tanakh erop nalezen, daar staat het ganse lichtend verhaal over de profeten ,zeg jij,

staat de zegel der profeten er ook in?

Dus de profeet, zoals Mozes, moest uit het midden van 'hun' broeders verschijnen. Wie zijn 'hun' broeders? Profeet Abraham kreeg twee zonen: Ismaël en Izaak. Uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen en uit Izaak de Israëlieten. Uit deze twee broers zijn twee volkeren ontstaan. Dit houdt in dat de Israëlieten en de Arabieren broeders zijn. Met het woord 'hun' wordt verwezen naar de Arabieren. De Profetie in Deut. 18:18 gaat dan ook over niemand anders dan profeet Mohammed (vzmh). Mohammed is ook de enige die te vergelijken is met profeet Mozes (de enige twee wetgevende profeten). Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die getuige is, gelijk Wij een boodschapper tot Farao zonden (Koran 73:15)

Gepost door: islam is de waarheid | 28-09-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.