02-08-07

De weg tot Geloof

De mens onderwerpt zijn gedrag in het leven aan de hand van zijn begrippen

die hij hierover heeft. Zodoende zijn de begrippen die een mens heeft over een

persoon die hij mag, bepalend voor zijn gedrag t.o.v. hem, hiertegenover is zijn

gedrag jegens een persoon die hij haat anders, omdat hij haatconcepten draagt

tegenover die persoon. Zijn gedrag t.o.v. deze twee is weer anders dan jegens

iemand die hij helemaal niet kent en waar hij geen begrippen over heeft.

Dus het menselijk gedrag is gerelateerd aan

zijn concepten. Wanneer wij het lage gedragsniveau

van de mens willen veranderen en verheffen,

moeten we eerst zijn concepten veranderen.

“…Voorzeker, Allah verandert niet wat er in

mensen is zolang zij niet veranderen wat er

in hen zelf is...”

(zie de vertaling v.d. betekennissen van

Soerat : Ar-Ra'd 11)

De enigste weg om de concepten te veranderen

is het denken over het huidige leven,

waardoor de juiste concepten over het leven

gevormd worden. Het denken over het huidige

leven kan alleen gefixeerd en productief worden,

als er ideeën worden gevormd over mens,

heelal en het leven en de onderlinge relatie

met wat er voor het leven was en wat na het

leven is. Dit gebeurt door het geven van een

totaalidee over wat er achter het heelal, de

mens en het leven is, want dit is de basisgedachte

waarop alle ideeën over het leven worden

gebaseerd. Het geven van een totaalidee

over deze dingen is het oplossen van het

meest essentiële probleem van de mens.

Wanneer dit probleem wordt opgelost, worden

daarmee andere problemen ook mee opgelost,

want deze problemen die voortgekomen zijn uit

het meest essentiële probleem.

Maar deze oplossing kan niet tot de juiste renaissance

leiden als het niet de juiste oplossing

is, die bij de aard van de mens past en zijn verstand

overtuigd en rust in zijn hart brengt. Het

vinden van een juiste oplossing is alleen mogelijk

door het verlicht denken over het heelal,

mens en het leven. Daarvoor moeten degene

die zich willen ontwikkelen en op het juiste pad

willen begeven, eerst dit essentiële probleem

oplossen. Een juiste oplossing verkregen door

verlicht denken is de Akiedah (Credo) en tevens

ook de basisgedachte waarop iedere bijgedachte

over het gedrag in het leven en de wetten

en systemen van het leven worden gebaseerd.

De Islam heeft het meest essentiële probleem

voor de mens opgelost op een manier die bij zijn

aard past en zijn verstand overtuigd en zijn hart

gerust stelt.

Het verstand moet de bron zijn waar deze oplossing

uit voort is gekomen. Het erkennen van

deze oplossing heeft de islam als voorwaarde

gesteld om er in te treden. Daarom is de Islam

gebaseerd op een fundament, dit is de Akiedah

(Credo).

Deze Akiedah is dat achter heelal, mens en

het leven een schepper is, die alles heeft geschapen

en deze Schepper is ALLAH.

 

Deze Schepper heeft alles uit het niets gecreeerd,

zijn bestaan is noodzakelijk en is geen

schepsel anders kan hij geen schepper zijn. En

het feit dat Hij een Schepper is betekent vanzelfsprekend

dat Hij geen schepsel is en dat

Zijn bestaan noodzakelijk is.Het bestaan van al

die dingen zijn afhankelijk van Hem, Hij is van

niets en niemand afhankelijk.

De dingen die het

verstand kan waarnemen

zijn de mens, leven en

heelal. Deze dingen zijn

begrensd dus behoeftig,

onvolmaakt en afhankelijk

van een ander, dit bewijst

dat de dingen geschapen

zijn door de Schepper.

Als we naar de mens kijken

zien we dat hij begrensd

is, want hij kan

zich in alle opzichten tot

een bepaalde grens ontwikkelen

en deze grens kan hij niet overschrijden.

Het leven is begrensd want de uiting van het

leven is slechts individueel, wat zintuiglijk

waarneembaar is dat het leven bij het individu

eindigt, dus het leven is ook begrensd.

Het heelal bestaat uit sterrenstelsels, een verzameling

van begrensde sterrenstelsels vormen

ook een begrensde heelal.

Aan de hand van voorafgaande criteria komen

we er achter, dat de mens, leven en heelal zeker

begrensd zijn.

Als we een blik werpen op de begrensde dingen

zien we dat deze dingen niet eeuwig zijn,

anders waren ze niet begrensd. En daarom

moet het door een ander geschapen zijn. Die

andere is de Schepper van de mens, leven en

heelal. Deze Schepper is door een ander geschapen

of heeft zichzelf geschapen of zijn bestaan

eeuwig en noodzakelijk is. Het feit dat het

door een andere geschapen is, is onmogelijk

want anders zou Hij ook begrensd zijn. Dat Hij

zichzelf heeft geschapen is ook onmogelijk,

want dan is Hij schepsel en Schepper van zichzelf

en dit is ook niet mogelijk,

daarom moet de

Schepper er eeuwig zijn

diens bestaan noodzakelijk

is. Deze schepper is

ALLAH.

Elk mens met verstand,

kan door het bestaan van

de dingen die hij zintuiglijk

waar kan nemen beseffen

dat ze door een Schepper

geschapen zijn, omdat

door observatie van deze

dingen uitsluitend geconstateerd

kan worden dat

ze behoeftig, onvolmaakt

en afhankelijk zijn van een ander en dus geschapen

zijn.

Daarom is het genoeg om een blik te werpen

op iets in het leven om hiermee het bestaan van

de schepper te bewijzen. Het observeren van

een planeet in het heelal, het nadenken over

een verschijnsel van het leven, het beseffen van

een aspect van de mens verwijzen allen naar

het bestaan van ALLAH.

En daarom zien we dat de Koran de aandacht

op deze dingen vestigt en de mens roept om

naar de dingen en wat eromheen is te kijken en

te observeren om hiermee het bestaan van de

Schepper te bewijzen. Zo kan de mens zien dat

deze dingen afhankelijk zijn waardoor hij het bestaan

van de Schepper kan bewijzen.

 

Er zijn talloze verzen in de Koran die de aandacht

hierop vestigen:

*(Al-Imraan 190)

“Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen

en der aarde en in de wisseling van dag

en nacht tekenen voor mensen van begrip”

*(Ar-Roem 22)

“En tot Zijn tekenen behoort ook de schepping

der hemelen en der aarde, en de verscheidenheid

van uw talen en (huids) - kleuren.

En dit zijn voorzeker tekenen voor degenen,

die willen begrijpen”

*(Al-Ghaasjijah)

“Zien zij niet naar de wolken, hoe zij gevormd

worden?

En naar de hemel, hoe deze hoog verheven

werd?

En naar de bergen, hoe zij opgericht werden?

En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd?”

*(At-Taariq)

“ Laat de mens derhalve overwegen waaruit

hij geschapen werd.

Hij werd uit een stromende vloeistof geschapen,

Welke voortkomt van tussen de ruggengraat

en de ribben”

*(Al-Baqarah 164)

“Voorwaar, in de schepping der hemelen en

der aarde en in de wisseling van nacht en

dag en in de schepen die de zee bevaren,

met datgene wat de mensen tot voordeel

strekt; en in het water dat Allah van de hemel

nederzendt, waarmede Hij de aarde

doet herleven na haar dood en daarop alle

soorten dieren verspreidt, en in de verandering

der winden, en in de wolken die tussen

de hemel en de aarde in dienst zijn gesteld,

zijn inderdaad tekenen voor een volk, dat

begrijpt”

Er zijn talloze verzen die de mens oproept om

zich hierin te verdiepen en zo het bestaan van

de schepper ermee te kunnen bewijzen zodat

zijn geloof in Allah (SWT) gebaseerd wordt op

verstand en bewijs.

Het geloven in een Schepper als de Planner zit

in de innerlijke aard van de mens. Geloven op

deze wijze ontstaat door emoties. Deze manier

van geloven leidt niet tot een diepgeworteld geloof

als je het alleen aan de emoties zelf overlaat.

Vaak voegt de emoties onjuiste dingen aan

het geloof toe en beschouwt deze als onafscheidbare

eigenschappen voor hetgeen waar

hij in gelooft.

Dit leidt tot ongeloof en afdwaling.

Het Afgoden van dingen, mythen en onjuiste

oordelen zijn de falende resultaten van de emoties.

En daarom heeft de Islam de emoties niet

als enige methode gehanteerd als leidraad tot

het geloof. Anders worden eigenschappen aan

God toegekend die met zijn Goddelijkheid in

strijd is, of de belichaming van God in materie of

het dichter bij God te komen dmv het aanbidden

van materie die tot ongeloof en tot polytheïsme

leidt, en bijgeloof die het ware geloof niet accepteert.

Om die reden heeft de Islam de rationeel

en emotioneel denkwijze als eis gesteld en heeft

de moslims verplicht zijn verstand te gebruiken

bij het geloven in Allah (SWT), en heeft het blindelings

navolgen bij het aanhangen van een

credo verboden.

Daarom heeft de Islam het verstand als enige

arbiter beschouwd bij het geloven in Allah

(SWT) betreft.

Allah heeft in de Koran gezegd:

*(Al-Imraan 190)

“Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen

en der aarde en in de wisseling van dag

en nacht tekenen voor mensen van begrip”

Daarom is ieder moslim verplicht om zijn geloof

te laten baseren op diep denken en onderzoeken

en het verstand als de absolute arbiter te

nemen bij het geloven in Allah (SWT), en een

oproep om een blik op het heelal te werpen om

de natuurwetten als leidraad te gebruiken bij het

geloven in de Schepper (Allah), de Koran heeft

dit in meerdere Soeras’s honderden malen herhaald.

Al deze verzen zijn gericht op het waarnemingsvermogen

(rationeel kracht) van de

mens, die de mens vraagt om zich er in te verdiepen

zodat zijn geloof in Allah (SWT) op verstand

en bewijsvoering wordt gebaseerd. En

waarschuwt de mens om niet zo maar het geloof

van ouders of voorouders over te nemen

zonder het te onderzoeken en zelf ervan overtuigd

te zijn.

Dit is het geloof wat de Islam nastreeft, niet het

geloof van de onverschilligen, maar het is het

verlichte geloof van diegene die kijkt en nog

eens kijkt en zich verdiept en erover nadenkt

waardoor Allah (SWT) een vaststaand feit

wordt.

Ondanks het feit dat de mens verplicht is om

zijn verstand te gebruiken bij het geloven in Allah,

is hij toch niet in staat om wat buiten de

grenzen van zijn verstand en waarnemingsveld

ligt te begrijpen. Het verstand van de mens is

begrensd. Hoe scherp en diep hij ook kan denken,

zijn verstandelijke capaciteiten zijn begrensd.

Hij kan zijn grenzen niet overschrijden.

Hierdoor is zijn begrip ook begrensd. Om die

reden is het verstand niet in staat om de essentie

en de aard van Allah (SWT) te beseffen,

omdat Allah (SWT) achter de mens, leven en

het heelal is, is het voor het menselijke verstand

niet mogelijk om dingen die buiten zijn

grenzen ligt te begrijpen, het is ontoereikend.

11:24 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.