14-08-07

Nog een paar wonderen van de Koran,

Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Koran, welk slechts een fractie is van wat het Heilige Boek de mensheid geeft. Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoerd en kwam tot de volgende resultaten:


Arabisch (Betekenis)Aantal keren vermeld in Koran
  
Ad-Dunya (Deze wereld) 115
Al-Akheerah (Hiernamaals) 115
  
Al-Malaa'ikah (Engelen) 88
Al-Shayaateen (Satan) 88
  
Al-Hayah (Leven) 145
Al-Maout (Dood) 145
  
Al-Rajul (Man)24
Al-Mar-ah (Vrouw)24
  
Al-Shahr (Maand) 12
Al-Yaum (Dag) 365
  
Al-Bahr (Zee)32
Al-Bar (Land) 13
  

Als we het aantal keren dat de woorden "land"en "zee" voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45. En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

32/45 X 100% = 71.11111111%

en

13/45 X 100% = 28.88888888%

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888...%). Deze feiten illustreren weer een ander wonder van de Koran.

De wonderen van de koran zullen nooit eindigen. Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan). Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper. Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.

12:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (22) |  Facebook |

Commentaren

wonder? ik zie hier helemaal geen wonder, een wonder dat ge er een wonder in ziet mss wel? maar dat is dan ook weer geen wonder.
waardering voor de schepper? hihi ja de schepper van het boekje genaamd de koran. knap uitgekiend, maar een wonder???? bewijzen???? nog niets.
ps: verzekeringsagenten toveren ook met cijfertjes, die doen pas wonderen met cijfertjes, tot ge natuurlijk iets aan de hand hebt. is dus ook weer geen wonder.
ps: nog niet alles gelezen, maar dat komt nog. (wel knappe verhaaltjes)

Gepost door: watje | 14-08-07

Reageren op dit commentaar

Zoals ik kon verwachten dat je niets kon bewijzen Ja, u hebt nu wel bewezen hoe je vol haatgevoelens zit jegens alle niet-Islamieten. Je bewijst het weer eens aangaande het type verzen die je uit je Koran bovenhaalt. Maar het bewijst eens te meer hoe Mohammed hoegenaamd geen enkel besef had over de oprechte diepgang van G-d's woord in de Torah, en er alleen maar op uit was om het te vernietigen. En elke Moslim verlangd dit. Trouwens iemand die echt een oprecht respekt betoond voor het Jodendom gedraagt zich niet zoals jij doet, namelijk vol haatgevoelens. Waar u in gelooft is het woord van de anti-G-d, en niet G-d.

Je kan zelfs nog niet het oprechte woord van G-d opschrijven.

Waarom?

Omdat je het niet aanvaard, en dat bewijst hoe je geen enkel greintje respekt hebt voor iemands anders geloof dat dan nog het enige oprechte woord van G-d zelf is die Hij de wereld ingestuurd heeft. Alleen in het Joodse geloof heeft G-d tot Zijn volk voor eeuwig van aangezicht tot aangezicht gesproken. En dat bewijst hoe de Torah zoals ieder hem overanderd kent, nooit veranderd geweest is, G-d's Licht der Mensheid in eeuwigheid is, en altijd zal zijn. Iets hoger is nooit neergezonden geworden, en zal ook nooit nedergezonden worden.

En nee, je uitgever is niet Allah.

De uitgever is diegene die uw Koranversie geschreven heeft, en pas daarna Mohammed.

Maar zeker niet G-d, en dus is het copyright beschermd. Trouwens je reactie bewijst duidelijk dat je wel degelijk goed beseft dat je iets illegaals bezig bent en wettelijk verboden. Je durft zelfs nog niet in uw eigen naam schrijven zodat politionele diensten je stappen zouden kunnen gadeslaan, maar weet dat skynet zonder problemen uw adres aan hen kan doorgeven wanneer het nodig mocht wezen op het gepaste tijdstip.

En mocht het echt wettelijk niet verboden zijn wat je doet dan zou je wel hier vermelden wie uw Koran geschreven heeft zoals er ook een Koran versie opgetekend geworden is door Fred Leemhuys. Maar ja, dan behoor je in uwzelf te erkennen dat het niet van G-d komt, hé.

Maar die persoon is wel de enige auteur van die Koran en niemand anders. Alles wat je dus uit die Koran kopieert is strafbaar voor de wet.

Maar wat je uit de Torah neerpent is dat niet omdat dat wel degelijh het eeuwig en altijddurende woord van G-d was, is en altijd zal wezen gezien het tijdloos is.

Trouwens weer een G-dsgeschenk dat op geen beter moment kon komen. Ja, weer een mirakel om te kunnen optreden jegens personen van uw slag. Ik zou toch nog maar eens goed gaan beraden over het waarin dat je gelooft, want de bewijzen jegens uw gedrag en profilering worden met de dag duidelijker en duidelijker.

En je bewijst het volmonding in deze blog. Je bent niets anders dan een extremistische Moslim die via schijnheiligheid mensen probeert te misleiden en te beliegen.

Hier dit artikel die zeer goed bewijst waar je mee bezig bent, namelijk zijnde een aanhanger van een werelds Kalifaat zoals het bewuste artikel omschrijft.

Het beantwoodt zeer goed aan uw profiel zonder meer.

Het artikel is dus getiteld:

Calling for a global Caliphate in Ramallah

En let in het bijzonder op de plaast die deze groep heeft uitgekozen om als draaischijf te fungeren om hun extremistische doelstellingen te bereiken zowel via schijnheiligheid zoal jij nu bezig bent en de Jihad, uw vriendjes. Weerom een artikel dat ik me niet beter kon wensen, en op het juiste tijdstip.

Dus nu een stukje van dit artikel en bijbehorende link:

An international movement that has made the Islamic call for a worldwide Caliphate its trademark held a conference in Ramallah on Saturday. With this conference, Hizb Ut-Tahrir Al-Islami (the Islamic Liberation Party) has formally established a branch in the Global Muslim empire is the only way to liberate Muslims.
Palestinian Authority. PA media reported that the event was attended by thousands of participants under the banner, "Caliphate: The Coming Force".

De link naar het volledige artikel:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/123370

Een must read zou ik zo zeggen, en zeer verhelderend, ook in waarmee je hier duidelijk bezig bent.


Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 14-08-07

Reageren op dit commentaar

Koran en Evangelie gedoemd te eindigen En je kunt er zeker van zijn dat beide boeken zullen verdwijnen.

Je zou maar beter zelf eens de Koran beter leren begrijpen vooraleer je hier dingen komt vertellen waar je zelf niets van afweet zoals je trouwens hier toegeeft zonder het weerom te beseffen dat je dat doet, in dat je bevestigd niets van de Koran af te weten.

Maar beide zullen eindigen. Dat bevestigen beide boeken trouwens ook!!!!!

Lees ze maar eens goed, en leg ze dan eens naast de Torah. Je kan geen duidelijker bewijs voorleggen in hoe dat de Torah eeuwigdurend is, en niet de andere twee. Trouwens G-d's woord is niet eeuwigdurend omdat niemand Zijn woord ten volle zal leren kennen. Het is eeuwig omdat het tijdloos is.

En de Koran en het Evangelie zijn bepaald in tijd. Hun einde is bepaald, en zal zich voltrekken wanneer Moshiach's tijdperk aanbreekt, Moshiach ben David wel te verstaan, maar reeds in gang zal gezet worden door Moshiach ben Yoseph.

En daar kan geen enkele niet-Joods iets tegen doen daar dit in G-d's handen ligt, en veilig buiten bereik van mensen zoals jij.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 14-08-07

Reageren op dit commentaar

En oh ja, over uw lettertype Kom niet af met uw gekonkelfoesel en tierlantijntjes al zou je er niets kunnen aan doen.

Je weet maar al te goed dat het vrij simpel is, namelijk met uw muis de betreffende tekst aanmerken en gewoon een kleiner lettertype kiezen. Zo simple is het. In plaast van haatgevoelens te koesteren jegens in het bijzonder het Jodendom zou je beter je ogen eens laten ontblinden.

Ja, het Jodendom want dat bewijst je door middel van het soort verzen die je constant zit aan te halen, maar ze niet durft neer te leggen naast deze van de Torah, want met die verzen worden de uwen gewoon van tafel geveegd en tot stof herleid, vergankelijk dus, maar niet dezen van de Torah.

Maar eens te meer bewijs je er wel mee dat je bijna niets zelf opschrijft, maar gewoon alles ziet te kopiëren.


U weet wel: WETTELIJK STRAFBAAR!!!!!!

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 14-08-07

Reageren op dit commentaar

Hoe moet ik als Moslim met de Torah en de Bijbel omgaan? In de Koran spreekt Allah (swt) over de boeken voor de Koran die Hij (swt) heeft nedergezonden aan de mensheid, ter leiding. Allah (swt) zegt, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

"Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah's Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen... En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Maidah: 43-49)

Allah (swt) maakt ons duidelijk dat Hij (swt) voor het nederzenden van de Koran reeds onder andere de Torah en de Bijbel had nedergezonden aan de mensen. Hierover mag bij de moslim geen twijfel bestaan, want Allah (swt) zegt ook, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

"Gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah an Nisa: 136)

En:

"Zeg: 'Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen'." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Aali Imraan: 84)

Echter, Allah (swt) heeft ons niet enkel geïnformeerd over het feit dat Hij (swt) eerdere boeken heeft nedergezonden, maar ook over hoe de mensen hier mee omgegaan zijn. Allah (swt) zegt, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

"En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat gij het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Aali Imraan: 78)

En:

"Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Maidah: 13)

En:

"En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: 'Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen.' Maar zij verwaarloosden dat voor luttel gewin. Kwaad was hetgeen zij in ruil namen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Aali Imraan: 187)

Allah (swt) maakt duidelijk de noodzaak tot het nederzenden van de Koran. Hij (swt) zegt dat Zijn (swt) eerdere boeken verdraaid zijn geraakt en deels vergeten. Dit maakt duidelijk de precieze houding van de moslims ten overstaan van de Torah en de Bijbel:

1. De moslim moet accepteren dat Allah (swt) de Torah en de Bijbel aan de mensen heeft gezonden, omdat Allah (swt) ons hierover heeft geïnformeerd.

Maar, Allah (swt) vertelt ook in de Koran dat zowel de Torah als de Bijbel over tijd door de mensen veranderd zijn. Dit betekent:

2. De moslim kan niet de Torah en de Bijbel, zoals die vandaag de dag bekend zijn, niet accepteren alszijnde de openbaringen van Allah (swt).

Allah (swt) zegt dat delen van de Torah en de Bijbel vergeten en / of veranderd zijn. Echter, Hij (swt) informeert ons niet over precies welke delen dit zijn. Daarmee kunnen wij niet anders dan geheel de huidige Torah en Bijbel verwerpen. Een deel is van Allah, maar een deel ook niet, en wij weten niet welk deel.

De profeet heeft ons een maatstaf gegeven, hij zegt:

"Jullie zouden niet, in reactie op wat Ahloe al-kitaab spreken, moeten zeggen 'leugen of waarheid', maar zegt 'wij geloofen in Allah en de profeten'; want als zij de waarheid hebben gezegd, dan jullie hebben de waarheid niet verworpen en als zij een leugen hebben verteld dan hebben jullie deze niet geaccepteerd." (Aboe Dawoed)

De Oelamaa hebben de woorden die Ahloe al-kitaab spreken in uitleg van hun boeken in drie categorien verdeeld:

1) Woorden die overeenstemmen met de Koran en Soenna; in dit geval weten wij dat het waar is;
2) Woorden die niet overeenstemmen met de Koran en Soenna; in dit geval weten wij dat het niet waar is;
3) En woorden waarover de Koran en Soenna zwijgen; dan zwijgen wij net zo.

Dat betekent dat wij niets behoren zeggen wanneer zij iets uit hun boeken citeren. Maar, dit is beperkt tot zaken van geschiedenis en overleveringen betreffende de profeten, de creatie van het helaal, et cetera. Echter, in zaken van halal en haram, of aqiedah is dit anders. In zaken van religie luisteren altijd enkel naar de Koran en Soenna, en spreken wij uit wanneer iemand iets zegt dat hier niet mee overeenstemt.

Overigens, Allah (swt) doet ons herinneren aan een merkwaardig feit:

"De Joden zeggen: 'De Christenen hebben geen ware grondslag', en de Christenen zeggen: 'De Joden hebben geen ware grondslag', terwijl zij beiden hetzelfde boek lezen. Hetzelfde zeggen degenen, die geen kennis hebben. Maar Allah zal op de Dag der Opstanding uitspraak doen in hun geschil."
(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Baqarah: 113)

Allah (swt) verwijst naar hetgeen "Het Oude Testament" genoemd wordt.

Natuurlijk, onze redenering rust volkomen op de overtuiging dat de Koran het woord van Allah (swt) is. Om de Koran te kunnen gebruiken als bewijsvoering dient men allereerst te bewijzen dat de Koran het woord van Allah (swt) is, zonder twijfel. Eerder reeds hebben wij een artikel geschreven waarin uiteengezet de bewijsvoering achter deze stelling dat de Koran het woord van God is. Op onze site www.expliciet.nl kunt u een boek bij dit onderwerp downloaden, genaamd "Geloof en Renaissance":

De Koran het woord van God?
Als de Koran het woord van God is en een wonder om het profeetschap van Mohammed te bevestigen, moeten we dit boek nauwkeurig bestuderen om twijfels over de authenticiteit uit te bannen. Het was algemeen bekend dat de Arabieren van die tijd grote dichters en schrijvers in de Arabische taal waren. Het was in die tijd zo dat men de woestijn in trok om Arabisch te studeren en gedichten en poëzie te schrijven om elkaar ermee te vermaken. Zij hielden het Arabisch met al haar verscheidenheid en diepe uitdrukkingen op een hoog niveau. Toen Mohammed op zijn veertigste openbaringen begon te ontvangen was de stijl van de taal apart van wat men gewend was en tot op heden is het niet geëvenaard. Het onwrikbare bewijs van authenticiteit van de Koran als het woord van God is de stijl van de taal. Het eerste geopenbaarde vers:
"Lees; In de naam van uw heer, de schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep verkondig, want uw heer is de meest eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde de mens datgene wat deze niet kende." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Alaq: 1 - 5)

Tot en met een van de laatste verzen:

"En vrees de dag waarop gij tot Allah zult worden teruggebracht dan zal aan elke ziel ten volle worden betaald datgene wat zij heeft verdiend en onrecht zal hen niet worden gedaan." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Baqarah: 281)

De Koran heeft een hoog peil van zeggingskracht en is samenhangend in zijn uitdrukkingen. Het figureert als een compleet geheel, met een stijl alsof het een zin is. Met een perfect arrangement (opstelling) en een sterke en duidelijke tekst. De uitdrukkingen hiervan waren bij de Arabieren in die tijd of daarvoor onbekend, kwesties kunnen niet worden uitgedrukt als men ze niet voelt. Een van de ongelovige Arabische dichters uit die tijd Walid ibn Moghira zei na het horen van tekst uit de Koran:

"Bij God, niemand van jullie kan beter dan mij dichten, melodieën rijmen, zingen en bij God heb ik nooit iets gehoord wat hierop lijkt. Het is zo zoet, en zo gracieus dat het een hoogtepunt blijft en niets zal het overtreffen!"

De Koran is een zo letterlijke stijl dat geen mens het kan benaderen of vatten. De Arabieren kunnen de stijl niet vatten en het is deze uitdaging die God naar voren heeft gebracht:

"Zeg: indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Bani Israël: 88)

"Of zeggen zij: 'Hij (de profeet) heeft het verzonnen'? Zeg: 'breng dan hieraan gelijke Soera voort en roept buiten Allah gij kunt (om hulp aan) als gij waarheid zegt'." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Joenoes: 38)

Het is deze uitdaging over de twijfel welke meer dan 1400 jaar sinds de openbaring onbeantwoord is gebleven. Geen ene Arabische letterkundige moslim of niet-moslim is in staat geweest om maar een hoofdstuk of paragraaf met dezelfde stijl voort te brengen. Indien de Arabieren niet in staat zijn de Koran te imiteren, dan is het het werk van een sterveling, zoniet dan is het het werk van Mohammed (swt), of Allah.

Mohammed (swt) was een Arabier maar heeft nooit geclaimd dat hij de auteur van de Koran is. In feite is hij nooit uitgeroepen als de auteur, dat kan duidelijk herleid worden van de Hadith Moetawatir (definitief bevestigde uitspraken van Mohammed (swt), overgeleverd woord voor woord) waar er honderden van zijn, waar de stijl van taal van Mohammed (swt) en van de Koran heel verschillend zijn. En hoe hard iemand het ook probeert of geprobeerd heeft; iemand zijn stijl van spreken kan men niet veranderen en dat zo op een constante manier volhouden, en zeker niet voor een periode van 23 jaar waarin de Koran geopenbaard is.

De enige aanklacht die ooit is aangevoerd was dat Mohammed (swt) overleveringen ontving van een Christen genaamd Jabr. Als antwoord tegen deze bewering openbaarde Allah (swt) het volgende vers:

"En wij weten inderdaad dat zij zeggen dat het slechts een man is, die hem onderwijst (de profeet). Die taal van hem zij bedoelen is vreemd, terwijl dit de duidelijk Arabisch taal is." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah an Nahl: 103)

Daar de stijl van de taal Arabisch is, het wonder van deze taal, hoe kan iemand die het Arabisch niet machtig is dit feit bevestigen? Zoals dat een buitenlandse student Shakespeare bestudeert van een Engels geleerde, zo ook zal een Engels spreker een Arabisch geleerde raadplegen, voor de waarde van de bevestigingen van de hoge eloquentie en stijl van de Koran. De taal dient als een herinnering door de eeuwen heen, en ook bestaande stijl heeft er voor gezorgd dat er niets aan kan worden toegevoerd.
Inderdaad God heeft beloofd dat hij het boek zal beschermen. Er zijn manuscripten uit de eerste eeuw van de Islam welke letter voor letter, dezelfde is als die van nu.

"Voorwaar, wij hebben deze vermaning (Koran) gezonden en voorzeker wij zullen er de waker over zijn." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Hidjr: 9)

Als de Koran het woord van God is, geopenbaard als leidraad voor de mensheid voor al zijn zaken en het daar beschermd en algeheel door en door consistent is, dan moet alles wat het boek refereert aangenomen worden als de waarheid. Het bestaan van het paradijs en de hel kan niet afgeleid worden uit een rationeel bewijs, daar we deze niet kunnen waarnemen en er in geloven doen we op een traditionele manier, toch er in geloven doen we vanuit de rationele bron de Koran. Dit wordt gerefereerd door middel van transformatie bewijs. Daarom kan alles wat de Koran omschrijft als de waarheid worden aangenomen zonder te aarzelen.

"En wij hebben u (Mohammed) slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom, maar de meeste mensen begrijpen het niet." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Saba: 28)

Gepost door: Islam is de waarheid | 14-08-07

Reageren op dit commentaar

Watje ik had je beloofd je harde bewijzen te laten zien,zoals die fotos die ik vorig week op mijn blog zette,en als je linkse fotos bekijkt zie je een paar fotos,waar in arabisch duidelijk Allah te zien is,zoals bij die pasgeboren baby,waar in zijn oor de naam Allah duidelijk te zien is,oftewel de honingbijen die de naam van Allah aan het creeeren zijn en ook op de voorgaande fotos van vorig week ergens te zien is,

en daaronder een foto wat eigenlij half te zien is,voor de volledige moet je naar de voorgaande fotos van vorige week gaan waar een rij bomen waar duidelijk in arabisch Lailahe Ilallah Mohammeden Rasoulallah te zien is.wat betekent,:er is geen ander god dan Allah en Mohammed is zijn profeet,

meer naar boven zie je de hemel waar een sterrenbeeld openbloeit als een roos,en dit al vermeld wordt in de Koran die 1400jaar terug naar de mensheid is gebracht en wat ze denken nu met moderne techologie ontdekt hebben,

en daarboven een boom in Australie,waar ik een film van gezien heb die ze rondom gefilmd hebben om zijn echtheid vastteleggen,een boom die exact is aan een mens waar je de armen,benen,hoofd,schouders,
en die in een ''ruku'' gebedsvorm staat,en het meest opmerkelijke is dat hij exact naar mekka gericht is zoals wij altijd doen.

op een paar andere fotos van vorig week zie je duidelijk waar ze met satellietfotos op het wereldbol zien dat er in de wolken duidelijk Allah te zien is.

en op een cactusplant,

en in een paar bijenkorven,en zelfs dat de honingbijen dit aan het creeeren zijn op de foto links onder,.

Heb je dan nog bewijzen nodig?zal ik geven,
De Koran:1de geboorte van de baby,die in 3stappen verloopt die ze in de 20ste eeuw hebben bewezen is al vermeld in de koran,De drie donkere stadia van
de baby, in de baarmoeder
In de Qoer'aan staat dat de mens in drie stadia in de baarmoeder
wordt geschapen:
Hij heeft jullie in de baarmoeders van jullie moeders geschapen,
schepping na schepping in drie sluiers van duisternis, zo
is Allah, jullie Heer. Aan Hem is het Koninkrijk. Geen heeft
het recht om aanbeden te worden, behalve Hij. Hoe kunnen
jullie je dan afkeren? (Qoer'aan 39:6)
Zoals begrepen kan worden, wordt in dit vers verteld dat de mens
in de baarmoeder in drie verschillende stadia geschapen wordt. De
moderne biologie heeft inderdaad ontdekt, dat de embryologische ontwikkeling
van de baby op drie verschillende plaatsen in de baarmoeder
plaatsvindt. Tegenwoordig is dit onderwerp basiskennis geworden,
in alle embryologische
handboeken die op de medische
faculteit bestudeerd worden.
Bijvoorbeeld in Basic
Human Embryology, een
basisboek op het gebied van
de embryologie, wordt dit feit
als volgt beschreven:
"Het leven in de baarmoeder
bestaat uit drie stadia; preembryonisch,
de eerste tweeënhalve
week; als embryo, tot heteinde
van de achtste week; en
als foetus, van de achtste week
tot de bevalling."15

2Eén van de eigenschappen van de zeeën welke pas onlangs ontdekt
is, wordt in een Qoer'aanvers als volgt omschreven:
Hij heeft de twee zeeën losgelaten om elkaar te ontmoeten.
Tussen hen is een scheiding die geen van beiden voorbij kan
gaan. (Qoer'aan 55:19-20)
De eigenschap van zeeën, n.l. dat ze bij elkaar komen, zonder dat
er vermenging met elkaar plaatsvindt, is pas onlangs door oceanografen
ontdekt.:
Er zijn grote golven, sterke stroming en getijden in de Middellandse zee en de
Atlantische oceaan. Het water van de Middellandse zee, komt bij Gibraltar, de
Atlantische Oceaan in. Maar de temperatuur, het zoutgehalte en de dichtheid veranderen
niet vanwege de grens die hen scheidt.

3Het geslacht van de baby
Nog niet zolang geleden dacht men dat het geslacht van de baby
door de cellen van de moeder bepaald werd. Of op z'n minst werd er
geloofd dat het geslacht bepaald werd door de mannelijke en vrouwelijke
cellen samen. Maar de Qoer'aan geeft ons heel andere informatie.
Daarin staat dat de mannelijkheid of vrouwelijkheid geschapen wordt
van 'een druppel sperma die uitgestoten is.'
En dat Hij in paren schept – mannelijk en vrouwelijk, van een
druppel zaad wanneer het uitgestoten is; (Qoer'aan 53:45-46)
De ontwikkelingen in de genetica en in de moleculaire biologie
hebben de nauwkeurigheid van de informatie die in de Qoer'aan gegeven
is, wetenschappelijk bevestigd. Tegenwoordig weten we dat het geslacht bepaald wordt door de zaadcellen van
de man en dat de vrouw in dit proces geen rol heeft.

4Een bloedklonter hangend in de
baarmoeder
Als we de feiten over de vorming van de mens in de Qoer'aan blijven
onderzoeken, komen we opnieuw een heel belangrijk wetenschappelijk
wonder tegen.
Als het sperma van de man met de eicel van de vrouw versmelt,
dan is de essentie van de toekomstige baby, gevormd. Deze ene cel, die
in de biologie bekend staat als 'zygoot', zal meteen met deling beginnen
en uiteindelijk een 'stuk vlees' worden dat een embryo genoemd
wordt. Dit kan natuurlijk door mensen alleen maar gezien worden
indien zij gebruik maken van een microscoop.
Het embryo brengt zijn ontwikkelingsperiode niet in een leegte
door. Het hangt aan de baarmoeder, net als wortels die via hun uitlopers,
stevig in de aarde zijn geworteld. Door deze verbinding, kan het embryo voedingstoffen, noodzakelijk voor de
groei, verkrijgen uit het lichaam van de moeder.13
Hier, op dit punt, is een heel belangrijk wonder van de
Qoer'aan geopenbaard. Voor de verwijzing naar het embryo dat
zich in de baarmoeder van de moeder ontwikkelt, gebruikt Allah het
woord 'alaq' in de Qoer'aan:
Lees! In de naam van je Heer, Die (al het bestaande) heeft
geschapen. De mens heeft geschapen van een bloedklonter.
Lees! En je Heer is de meest Vrijgevige. (Qoer'aan 96:1-3)
De betekenis van het Arabische woord 'alaq' is: iets dat ergens aan
hangt'. Het woord wordt letterlijk gebruikt om bloedzuigers te
beschrijven die aan een lichaam hangen en vast klitten, om bloed op te
zuigen.
Het gebruik van een zo passend woord om de ontwikkeling van
een embryo in de baarmoeder te beschrijven, bewijst weer opnieuw dat
de Qoer'aan het woord van Allah, de Heer der Werelden, is.:
In de eerste fase van de ontwikkeling in de
baarmoeder is de baby in de vorm van een
zygoot, dat aan de baarmoeder hangt om zo
de voeding uit het bloed van de moeder te
halen. In het plaatje boven is een zygoot te
zien dat op een stukje vlees lijkt. Deze vorming,
die door de moderne embryologie ontdekt
is, wordt wonderbaarlijk genoeg veertien
honderd jaar geleden in de Qoer'aan beschreven
met het woord 'alaq', dat: 'een ding dat
aan een bepaalde plaats hangt' betekent, en
gebruikt wordt om bloedzuigers te beschrijven
die aan een lichaam hangen om bloed op
te zuigen.

5Het bedekken van de spieren over de
beenderen
Andere belangrijke informatie die in de verzen van de Qoer'aan
wordt gegeven is m.b.t. de ontwikkelingsstadia van een mens in de
baarmoeder. Er wordt in de verzen verklaard dat in de baarmoeder, de
beenderen zich het eerst ontwikkelen, en dan worden de spieren die
hen omkleden, gevormd.
Toen vormden Wij het mengsel van mannelijke en vrouwelijke
seksuele afscheiding in een klonter, daarna maakten Wij
van de klonter een kleine vleesklomp, dan maakten Wij uit die
kleine vleesklomp beenderen, vervolgens bekleedden Wij die beenderen met vlees en dan brachten Wij het
voort als een andere schepping. Gezegend dus is Allah,
de Beste der Scheppers. (Qoer'aan 23:14)
Embryologie is de tak van wetenschap die de ontwikkeling van het embryo
in de baarmoeder bestudeert. Tot voor kort namen embryologen aan dat de
beenderen en spieren zich tegelijkertijd in het embryo ontwikkelden. Maar
hoog ontwikkeld microscopisch onderzoek, tengevolge van nieuwe technologische
ontwikkelingen, heeft laten zien dat de openbaring van de Qoer'aan
woord voor woord klopt.

6Moedermelk, een ongeëvenaard mengsel, door Allah geschapen,
is zowel een uitstekende voedingsbron voor de pasgeboren baby,
als een substantie die de weerstand tegen ziektes vergroot. Zelfs kunstmatige
babyvoeding, die door de hedendaagse technologie gemaakt
wordt, kan deze verbazingwekkende voedingsbron, niet vervangen.
Elke dag worden er nieuwe voordelen van de moedermelk t.b.v.
de baby, ontdekt. Eén van de feiten die de wetenschap over moedermelk
ontdekt heeft, is dat geven van borstvoeding tot twee jaren na de
geboorte, erg veel voordelen heeft.16 Allah heeft ons, veertienhonderd jaar geleden, deze belangrijke informatie,
die onlangs door de wetenschap ontdekt is, in het vers
'…het spenen is gedurende twee jaar…'gegeven.
En Wij hebben de mens verplicht om (goed en plichtsgetrouw)
voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder baarde hem in zwakheid
en pijn over zwakheid en pijn en zijn spenen is gedurende
twee jaren – Dank daarom Mij en jullie ouders, - en bij Mij is
de uiteindelijke bestemming. (Qoer'aan 31:14)

Bekijken zij de Qoer'aan dan niet nauwkeurig? Als het van een
ander dan van Allah was geweest, hadden zij daar zeker veel
tegenstrijdigheden in gevonden. (Qoer'aan 4:82)

En deze Qoer'aan is niet iets dat ooit gemaakt kan worden door
iemand anders dan Allah, maar het is een bevestiging van (de
openbaring) die hiervoor was en een volledige uitleg van het Boek waar geen twijfel in is, van de Heer van
de werelden. Of zeggen zij: "Hij heeft het afgedwongen?"
Zeg: "Breng dan een soera gelijk eraan en roep iedereen
aan die jullie kennen, naast Allah, als jullie waarachtig zijn!"
(Soera 10:37-38)
En dit is een gezegend boek dat Wij hebben neergezonden,
volg het dus en vrees Allah dat jullie de genade mogen ontvangen.
(Soera 6:155)

Ik kan nog veel meer wonderen aanhalen als je wil,
bekijk alles goed,lees aandachtig,en ziehier de waarheid,anders moet je het tegendeel bewijzen van de verklaringen en al dat hier gezien en gelezen wordt,

respect,grtz,...

Gepost door: Islam is de waarheid | 14-08-07

Reageren op dit commentaar

De bewijzen staan er in ieder tekst,wie het tegendeel kan bewijzen? ik richt het woord tot eenieder die zegt niet in God te geloven,en
zeg ik tegen hem:Jij bestaat toch?jouw bestaan is iets dat jij niet kan ontkennen,en dit geldt
ook voor het bestaan van de aarde en de Hemelen,en ieder weldenkend mens weet dat een
bestaand iets een maker nodig heeft,.Wetenschappelijke feiten tonen aan dat men nooit heeft
kunnen waarnemen,dat vanuit levenloze materie vanzelf iets is ontstaan,En daarom wordt
verteld dat een bekende wetenschapper:Newton genoemd die in God geloofde en een niet
gelovige vriend probeerde uit te leggen dat er een God moest zijn.De in godgelovende
wetenschapper had de zonnestelsel nagemaakt,zijn vriend,ook een wetenschapper,zag
dit meteen en vroeg:Wie heeft dit gemaakt?Hij antwoordde toen:Niemand.,Zijn vriend geloofde
dit toen niet.De in Godgelovende wetenschapper zei toen:Als je niet gelooft dat dit door niemand
is gemaakt,Hoe kan het dan,dat het echte zonnestelsel,dat nog zoveel ingewikkelder is,door
niemand is gemaakt?
En altijd wanneer archeologen,een stad vinden die onder het zand begraven ligt,dan beginnen
zij zich onmiddellijk af te vragen:wanneer is deze stad gebouwd?en door wie?en je hoort nooit
door een van hen meimeren,dat deze stad is ontstaan onder invloed van natuurlijke factoren,
want dan zou hij gelijk voor gek verklaard worden,omdat simpelweg niets uit het niets
voorkomt.Toch zijn er mensen die iemand voor gek verklaren,die zegt dat een stad die onder
het zand is gevonden,uitzichzelf is ontstaan,maar zij durven moeiteloos aan te nemen,dat
dit heelal,zonder een maker tot stand is gekomen.
Beste mensen:wij moeten toegeven dat deze wereld met al zijn verfijning,pracht,aspecten,
en natuur,decoratie is van God,de Maker,en wij met al onze lichamelijke en geestelijke
vermogens zijn de creatie van God,en alles om ons heen is de creatie van God,En deze
God heeft ons niet doelloos,lukraak,nutteloos op deze wereld geplaatst,Hij wenst van ons
dat wij ons aan Hem onderwerpen,en de taak van aanbidding op ons te nemen,en daarom
stuurde Hij verschillende profeten om ons hierover in te lichten,Profeten over verschillende
tijden en perioden,naar verschillende volkeren,met verschillende spraakklanken,om een
en hetzelfde boodschap te verkondigen,namelijk:geef Allah zijn alleenrecht op
aanbidding en ken Hem geen deelgenoten toe.En andere reden waarom wij de waarheid
in pacht hebben is omdat een moslim Ëen God aanbidt,en kent Hem geen deelgenoten toe,
een God die in het bezit is van preizenswaardige namen en eigenschappen,een God die
Zijn gelijke niet kent,een moslim wendt zich tot die ene God,vertrouwt op die ene God,zoekt
hulp bij die een God,gelooft dat die bij machte is om alles te doen,en Hij behoeft noch vrouw
noch een zoon,een God die de hemelen en de aarde heeft geschapen,een God die het leven
geeft en ook neemt,een God die schept en die zijn schepping van onderhoud voorziet,een God
die de smeekbedes van zijn dienaren verhoord,een God die alle zonden van zijn berouwvolle
dienaren vergeeft,ongeacht de ernst en de omvang van hun zonden,een God die op de
hoogte is van het openlijke en het verborgene,een God die op de hoogte is van het ongeziene
en handelt uit ultieme wijsheid en daarom hebben wij moslims vrede met de keuzes die
Allah voor ons maakt,en vrede met Zijn voorbeschikking,want alles dat ons overkomt,is ten
bate van ons en komt voort uit de wijsheid van God,

Gepost door: Islam is de waarheid | 14-08-07

Reageren op dit commentaar

Het bestaan van Allah Het bestaan van AllAh
Van niets tot iets

De vragen over hoe het universum ontstaan is, waar het naar toe gaat en hoe de wetten, de orde en het evenwicht zich handhaven, zijn altijd al onderwerpen van interesse geweest. Wetenschappers en denkers zijn met dit onderwerp oneindig lang bezig geweest en zij hebben enkele theorieën ontwikkeld.

Het gangbare idee, tot het begin van de 20ste eeuw, was dat het universum oneindig dimensionaal was, dat het altijd al bestaan heeft en dat het voor altijd zal bestaan. Volgens deze visie, 'static universe model' genaamd, heeft het universum noch een begin, noch een einde.

Deze kijk op het universum legt de grondslag voor de materialistische filosofie en zo ontkennen zij het bestaan van een Schepper, terwijl het beweert dat het universum een constante, stabiele en een niet veranderende verzameling van materie is.

Materialisme is een systeem met een denkwijze die materie ziet als een absoluut iets en het ontkent het bestaan van al het andere. De wortels van dit systeem liggen in het Oude Griekenland en de steeds toenemende acceptatie begon in de19de eeuw. Deze denkwijze werd bekend in de vorm van het spitsvondige materialisme van Karl Marx.

Zoals we al eerder verklaarden, bereidde de 'static universe model' van de 19de eeuw de grondslag voor van de materialistische filosofie. In zijn boek 'Principes Fondamentaux de Philosophie', verklaarde George Politzer betreffende de basis van dit universummodel, dat "het universum een niet gecreëerd iets is" en hij voegde er aan toe: "Als het dat was, dan zou het onmiddellijk gecreëerd zijn door God en tot bestaan zijn gebracht uit niets. Om de Schepping te bekennen en te aanvaarden, zal diegene ook moeten bekennen, op de eerste plaats, het bestaan van een moment dat het universum niet bestond en dat iets ontstaan is uit niets. Dit is een stelling die de wetenschap niet kan aanvaarden." 4

Toen Politzer beweerde dat het universum niet gecreëerd is uit het niets, vertrouwde hij op het 'static universe model' uit de 19de eeuw en hij dacht dat hij een wetenschappelijke bewering vaststelde. Hoe dan ook, de ontwikkelde wetenschap en technologie in de 20ste eeuw wierpen de primitieve ideeën omver, zo ook het "static universe model" dat de grondslag was voor de materialisten. Vandaag de dag, in het begin van de 21ste eeuw, hebben moderne natuurkundigen bewezen, met vele experimenten, observatie en berekeningen, dat het universum een begin had en dat het gecreëerd is uit niets met een grote explosie.

Dat het universum een begin heeft, betekent dat het heelal gemaakt is tot iets, vanuit niets. Dit betekent dat het universum is gecreëerd. Als een gecreëerd ding bestaat (wat eerst nog niet bestond), dan heeft het zeker een Schepper. Iets uit niets is een idee dat onvoorstelbaar is voor het menselijk verstand. (De mens kan zich dit niet voorstellen omdat hij het niet ervaren heeft.) Daarom, iets uit niets is heel anders dan het samen brengen van voorwerpen om een nieuw voorwerp te vormen (zoals kunstwerken of technologische uitvinden). Het is een Teken van de Schepping van Allah, dat alles in één moment zo perfect is gevormd, terwijl de gecreëerde dingen geen voorgaande voorbeelden hadden en dat er niet eens tijd en ruimte was om ze te scheppen."Allah is Degene Die de hemelen en de aarde en wat tussen hen is heeft geschapen, in zes dagen (perioden), en Hij zetelde Zich op de Troon. Er is voor jullie buiten Allah geen beschermer en geen voorspreker. Laten jullie je dan niet vermanen?" 5

Het ontstaan van het universum vanuit het niets, is het grootst mogelijke bewijs dat het is gecreëerd. Nu dat deze feiten bekend zijn, veranderen vele zaken. Het helpt mensen het doel en de zin van het leven te begrijpen en men krijgt zicht op hun standpunt en de reden van alles. Daarom probeerden vele wetenschappelijke samenlevingen het feit van de Schepping te negeren, welke zij niet volledig konden bevatten. Zelfs niet terwijl het bewijs heel duidelijk was voor hen. Het feit dat alle wetenschappelijke bewijzen het bestaan van een Schepper laten zien, heeft hen genoodzaakt om alternatieven te verzinnen om de mensen te verwarren. Niettemin, het bewijs van de wetenschap zelf, heeft een definitief einde gemaakt aan deze theorieën.

Gepost door: Islam is de waarheid | 14-08-07

Reageren op dit commentaar

hiernogmaals het bestaan van Allah Het bestaan van Allah
Kan de wind per toeval een vliegtuig vormen? De beroemde natuurkundige Sir Fred Hoyle gaf een opvallend commentaar over het ontstaan van het leven. In zijn boek "The Intelligent Universe" schreef hij: "De kans dat hogere levensvormen door toeval zijn ontstaan, is te vergelijken met de kans dat een tornado, die over een schroothoop waait, een Boeiing 747 in elkaar zet van de materialen van die schroothoop." 49

Deze vergelijking van Hoyle is behoorlijk inspirerend. De voorbeelden die we tot nu hebben besproken, wijzen ook uit dat het bestaan van leven en de perfectie van de aanwezige systemen ons er toe dwingt te kijken naar de grote kracht die ze heeft doen ontstaan. Net zo als een orkaan geen vliegtuig kan produceren door toevalligheden, kan ook het universum niet zijn ontstaan als resultaat van vooruitlopende gebeurtenissen en bovendien het bevatten van de extreem complexe structuren daarin. Het is een feit dat het heelal is voorzien van een groot aantal systemen met een oneindig grotere complexiteit dan die van een vliegtuig.

Alles wat we tot nu toe besproken hebben, confronteert ons met het bewijs van de onberispelijke planning, niet alleen in onze directe omgeving, maar ook in de diepte van de ruimte. Diegene die deze tekenen kan bevatten, welke zo zichtbaar en duidelijk zijn dat ze onbetwistbaar zijn voor zowel redenatie als bewustzijn, kan maar tot één conclusie komen; het heelal is GECREËERD met alle details erin. En Allah de Verhevene, de Schepper van dit vlekkeloze systeem, is Degene Die onbegrensde Macht en Kennis heeft.

Weet dat Allah bestaat en dat Hij alles ziet wat je doet en alles hoort wat je zegt. Weet dat je gauw verantwoording af moet leggen tegenover Hem…

Gepost door: Islam is de waarheid | 14-08-07

Reageren op dit commentaar

Torah lezen ?waarom?jouw antwoord staat hieronder op een van de reacties dreig maar,is dat een religie voor u?jij je zin,jij plekt op alle reacties delen van hier en daar in het engels,nederlands,als ik het doe zit je te janken en mij te bedreigen?
en waar heb je dan gezien dat ik zei dat ik je haat?

De enige auteur is Allah zelfs het boek dat jij leest,en zelfs dat jouw voorgangers er delen uitgehaald hebben.

ik heb elke maal mijn blog betreden met haatvolle woorden,en nu zit je mij te bedreigen?omdat ik gezegd heb dat ik je respecteer?
En ik wil graag met de politionele diensten mijn blog openleggen en zien als er eenmaal een haatvolle woord genoemd is van mijne kant naar jouw,en als ik jouw blog ooit betreden heb en je uitgedaagd heb?

heb jij auteursrechten gekregen voor het halfware boeken op mijn blog voltezetten?

En zo te zien ben je serieus aan het flippen alleen al met het idee dat ze bijeenkomen voor een kalifaatvorming?


jij zit mij constant te dreigen,doe maar,ik probeer op een eervolle,respectabele manier de Islam aan de mensen uitteleggen hier op mijn blog,en het is de waarheid wat er staat over de Israelieten van toentijds,wat de Koran bewijst en de Auteur is Allah,of moet ik permissie vragen bij Hem?
heb jij dat dan ook gedaan?want jouw Torah waar je constant mee zit te dreigen,is ook zijn woord waar ik de originele van respecteer,wat jij niet meer bezit,
anders was er geen Jezus(a.s)geweest.ps:voor informatie is vrij overtenemen voor info te versprijden die door grote geleerden vrijgegeven is,wat ik je toch niet ga vertellen wie deze grote geleerden zijn,doet er ook niet toe,de inhoud laat ik je zien,en ben je ineens serieus op je tenen getrapt door de bewijzen en waarheden.


spring zoveel tegen het plafond als je wil,na al het respect die je hier kreeg zeg je nogaltijd dat ik je haat?
en je kunt er niet tegen dat anderen de verhaaltjes goed vinden,.
je haat vloeit over je woorden,

iedereen ziet dat er geen haatvolle woorden gebruikt werden door mij,ik heb je zelfs broeder of zuster genoemd op een van mijn berichten,waarna je mij een extremist noemde,
dat vond ik nog het mooiste vanal,

Hebben jullie dan een greintje respect voor de profeten van God?Jezus(a.s)bijvoorbeeld?of Mohammed(s.a.s)bijvoorbeeld.

Ik respecteer elke profeet die Allahs woord bracht naar de mensheid,en respecteer Zijn woorden in hun Originaliteit,niet wat jij elke keer aanhaalt die half isof onvolledig.waarom haat jij dan Jezus?1 van de grootste profeten zoals Mozes,Abraham,Noah,Mohammed?die dode mensen tot leven bracht met Allahs wil?Hij heeft duidelik jouw haatvolle volk op hun zware fouten gewezen,en dit zijn mijn woorden die Allah mij laat weten,heb je daar ook iets optegen?of ga je weer dreigen?al uw teksten die ook een kopij zijn van .... hou ik hier ook als bewijs die jij hier en daar gekopieerd hebt waar geen woord van waar is.


is dit het godsdienst da wat jij op web verkondigt?Haatvol?

maarja uw antwoorden zijn gegeven,als het u niet uitkomt?dan moet je maar elders gaan voor valse antwoorden,toch zeg ik u,betere als die van hier vind je nergens.


nogmaals respect en kom je maar eens excuseren voor je haatvolle gedrag,...

Gepost door: Islam is de waarheid | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

En zal ik je nog iets zeggen? jij zegt dat ik alle niet moslims haat?
wat zou Watje ervan zeggen tegen hetgeen ze over mij zeggen?

en als ik nu eens zeg dat ik de enige Moslim ben waar ik werk en in heel de groep ben ik goed met iedereen,en als er iets is komen ze zelfs voor me op zoals ik ook voor hun doe,en dan zeg jij dat ik alle niet moslims haat?

ik deel soms mijn boterhammen als ik zie dat ze niets bijhebben,en ik als enige die dit doe,ik vraag hun dan niet dat ze eerst moslim moeten worden voor ik hun boterhammen geef,ik bied ieder hulp zonder zelf iemand lastig te vallen,en ik zie alle dagen dat ieder me respecteert,en mij zelfs zaken komen vragen over mijn cultuur en mijn godsdiens,
en nog iets,ene die zo naar mij afstapte en mij vroeg hoe een moslim te worden,omdat ze die kenmerken nooit eerder had gezien,

en nog iets dat jouw onwaarheid ten gronde gaat leggen:
Mijn schoonouders zijn niet moslim,en praten alleen maar over mijn kwaliteiten,en respectvolle gedrag tegen ieder,wat ik dan van anderen terug hoor,

Wie is hier dan de leugenaar????
heb ik jouw mijn respect niet laten blijken bij elke voorgaande berichten?
Heb ik je niet broeder of zuster genoemd bij 1 van de vorige berichten,waar jij mij toch haatvol antwoordde?


Zal ik je nog iets zeggen?:
jouw gedrag wat ook je religie inhoudt,kan niet eens tippen aan mijn woorden die jij hier ziet,


Hetgeen wat jij het Licht noemt is al een eeuwigheid uitgedoofd,en jij probeert het nog even aantewakkeren door al je haat op het spel te zetten,maar begrijp toch dat jij er ook mee uitgedoofd zijt,.
het Licht schijnt je toe van een ander zijde nog feller dan als jij ooit gemerkt hebt,maar jij verkiest om in het donker te zitten,en de mensen dreigen die een gekopieerden tekst op blog zetten,?jammer,spijtig,


Ik heb weereens gezien in welke bodemloze putten jij ronddwaalt,waar noch einde,noch begin te zien is,Geen Licht,maar ik hou de pitslamp wel gericht op je dat jij ook nog een kans kunt krijgen,

deze reacties behoren aan mij,en ik zal niemand bedreigen omdat ze het ooit gaan gebruiken,

Gepost door: Islam is de waarheid | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

U bewijst hoe juist ik ben Dank zij uw reacties bewijst u uw schijnheiligheid.

Diegene die aan het flippen bent ben jezelf, u probeert u allleen in te houden zodat men uw ware aard en toedragt toch niet zou ontdekken.

Menig terrorist gedraagt zich zoals u doet trouwens, kijk maar naar Hamas ,of figuren in de Hezbollah als voorbeeld, of ja zelfs dezen die voor het kalifaat gaan zoals je bemerkt hebt in het artikel.

Het adres naar dit volledig artikel:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/123370

Dus wat u probeert te bewijzen is waardeloos gezien wat je hier op deze blog verkondigt al al die tijd zuiver racisme is, in hoofdzake anti-Joods racisme. Je bewijst dat door het type verzen die je aanhaalt. En met foto's bewijs je niets, zeker niet de uwe daar ze allemaal onderworpen geworden zijn aan trucage technieken via een daarvoor speciaal ontworpen software programma.

En ik kopiër niet zoals je probeert te verkondigen, en de zaken op een typisch extremistisch moslim trekje te verdraaien. Ik neem alleen een heel klein stukje over van het gehele artikel zodat men een beetje kan zien waar het hem over gaat en men vrij kan beslissen of men het wil lezen of niet.

Trouwens, dat is wettelijk wel toegelaten daar je de auteursrechten er niet mee schend gezien je het werk van de auteur geen schade toebrengt, maar mensen naar de betreffende site stuurt van het volledige ongeschonden origineel.

Wat u daarentegen doet, ook in uw reacties duidelijk, is naast kopiëren, ook aan plagiatisme doen. En natuurlijk zult u als enige Moslim op het werk u niet extremistisch opstellen, maar het is wel zo dat het begint.

En ik heb geen schrik van die zielige kalifaatmannetjes. Ze zullen op tijd en stond hun lesje wel leren, en met hun staart tussen hun benen het hazepad kiezen zonder enige twijfel. Zoals ik reeds zei: De Koran en het Evangelie zijn bepaald in tijd, ze zijn niet tijdloos zoals de Torah die je verwerpt, en wat je weerom duidelijk bewijst in je reacties alhier.

Een Moslim die daadwerkelijk een hoge graad van respect betoont voor de Torah zal zelfs zonder verpinken onmiddellijk gehele hoofdstukken neerpennen want voor die Moslims is de Torah nog altijd het hoogste goed der mensen, en niet zijn/haar Koran, zelfs niet het Evangelie. Zo'n Moslim zal met volle eerbied zelfs een oprechte en nederige buiging maken voor elke Joodse Rabbijn, hem en het gehele Joodse volk erkennen als zijnde G-d's priesters van Zijn woord, Zijn Licht der Mensheid van aangezicht tot aangezicht in der eeuwigheid tot hen verkondigt om een licht te zijn en ieder tot zijn/haar licht te brengen.

U druist daar compleet tegen in gezien je uw Koran op het allerhoogste schavotje zet. Wel, in het geval van het schavot is het gelukkig beter voor de Torah dat het zich daar niet op bevind. Dus ja, doe, plaats uw Koran daar maar torenhoog op, de val zan dan nog zo pijnlijker zijn zodat tientalle miljoenen hopelijk nu eens eindelijk zullen inzien in hoe ze al al die eeuwen zwaar misleid geworden zijn.

Waarom denk je anders dat ik uw profiel doorzie. Je verraad jezelf zoals ik reeds zei door toedoen van het type verzen die je uiterst selectief kiest. Trouwens die verzen zijn duidelijk geschreven zonder kennis van zaken ten gronde door Mohammed. En wat bewijst dat het geen woord van G-d is en hij dus voor 100% een valse profeet was, maar wel menig mens aanspoorde om in een anti-G-d te geloven en te aanbidden. En de Koran haalt ook die geloven naar voren die in goden geloofden, religies die in het veelgodendom geloofden, maar het wel laat uischijnen alsof dat wat zij geloofden ook G-d's woord was terwijl ze alleen maar een natuurlijk fenomeen aanbaden, meestal door wetenschappelijke onwetenheid uit schrik ervoor.

En iemand die een redelijke kennis van zaken heeft over die tijd weet dat dit een uiterst vernuftig Christelijk trekje was om de heiden zoals hij bekend stond in die tijd te misleiden zoals men ook de datum van de geboorte van de persoon Jezus aangepast heeft aan het feest van het licht die men alhier in deze contreien vierde op 25 december. Al de feestelijke Christelijke dagen zijn alzo aangepast geworden aan de heidense tradities om zo via psychologische verwarring in het menselijke denken diezelfde mens te strikken en daarmee chaos te veroorzaken binnen de huidige structuur van het gemeenschappelijke leven. Mohammed heeft gewoon dat voorbeeld gevolgd, en heeft daarmee een veel zwaardere vorm van G-dslastering ten berde gebracht daar hij de Christelijke gang van zaken te boek laten zetten heeft en als een nieuw geloof ontworpen heeft.

Als er dus één iemand is waarover men met 100% zekerheid kan zeggen dat die G-d's woord vervormd heeft, dat is dat zonder twijfel Mohammed himself in volledige eigenheid van zijn zonder meer. Hij bewijst er zijn afkeer voor, en alsdusdanig beoogde hij ook de vernietiging van alle andere geloven, en zoals u overduidelijk en zonder verpinken dagdagelijks ook bewijst. Mohammed had geen greintje respect voor de anders-gelovige. U en gelijkgestemden zijt daar zelf het levende bewijs van.

Dus juist, bewust, naar het voorbeeld van de Chistenen van weleer, en in zekere zin ook hedentendage nog in welbepaalde kringen, chaos crëeren door zich vooral onrespectvol te gedragen jegens iemands anders geloof daar menig mens ook in G-d geloofde rond het Middellands zeegebied en ver daarbuiden zoals het Buddishm en het Hinduism betuigen die onstaan zijn lang voor het Christendom en de Islam hun intreden op het wereldtoneel deden. In die zin is de Koran uitstuitend en alleen een compilatie via eigen interpretatie van alle religies in de toenmalige omstreken waarin Mohammed vertoefde, en niets meer dan dat. De Koran verlangd dus van de gelovige dat hij/zij het veelgodendom aanbid, en wat menig Moslim ook daadwerkelijk doet waneer je bemerkt hoe hij/zij zich gedraagt op welbepaalde tijdstippen eigen aan het soort viering die men op dat eigenste moment behoort te volbrengen. En daarin verschilt ze niet van het Christendom die hun vieringen ook aanpaste aan de heidense tradities en gebruiken volgens de streken waarin het vertoefde. Maar het Judaism is volledig authentiek gebleven daarentegen. En dit gewoon daar het tijdloos is. Weerom een allesomvattend bewijs dat Mohammed een valse profeet was en ook het Evangelie niet een woord G-d's was daar het door de mens geschreven geworden is, en de mens is nu eenmaal aan tijd gebonden, en wat alles wat hij schrijft tijdgebonden maakt, niet tijdloos zoals de Torah die G-d zelf van aangezicht tot aangezicht aan de mensheid verkondigt heeft.

U bewijst uw haat jegens het Jodendom en haar geloof trouwens in hoe u die verzen probeert naar voren te brengen in de vorm van een vernedering voor het Jodendom en het kwetsen van de gehele Joodse wereldbevolking ermee, om nog te zwijgen van het zware oneer die je ermee G-d aandoet. Ja, dat is wat je voor ogen hebt met uw blog en niets anders. Maar het bewijst waar de Koran duidelijk voor staat en welke intenties die het vanuit haar oorspronkelijk zijn beoogt.

Uw collega's zouden dus maar beter eens hun ogen opendoen, maar ja hoe kunnen ze daar ze niet weten wie je bent op deze blog, en dus ook niet weten wat je bekokstoofd.

Trouwens, hoe is het met uw vrouw gesteld in haar geloof?


P.S. En oh ja, de volledige engelse teksten die ik hier neerzett zijn mijn eigen teksten nota bene.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

zielig,tranen vloeien over zijn woorden jij neemt een heeeel klein beetje uit een artikel,dat is geen misdrijf?ik neem ook een klein artikel dat wel een misdrijf is volgens u?
ik heb die grote geleerde gecontacteerd en ik heb het Recht zijn werken op mijn blog vrijtegeven...


Nu mag je tegen jouw plafond springen met je haat,
nu ben ik ook een terorrist?amai,als je de reacties gelezen heb van mij van gisteren,en nog mij een terorrist noemen?wat een lieve terorrist ben ik dan toch die iedereen respecteert,amai.
Jij verzuipt degelijk in je woorden die nergens op trekken,...

ik kan er ook niets aan doen dat jij het niet kunt verdragen dat ik het waarheid EN Licht hier verkondig,want jij zit hier meermaals op een dag uw haat te vertonen,zoals ik jouw blog niet 1maal heb gezien,hoeft ook niet,wie weet zie ik meer haatvolle woorden,Want jij weet niet beter,...

Ik verwerp de Torah noch de Bijbel,ik zeg alleen dat ze AANGEPAST zijn en niet meer hun originaliteit bevatten,en dat kan ik zo niet accepteren om mijn geloof daarop te baseren,ik respecteer de originele ervan,..


De koran is voor het hele wereldvolk met AL ZIJN originaliteit,dat kan jij ook niet accepteren,want dat bewijst jouw zwakheid,jouw leugens,


ik hou me ook niet in,ik ben uiterst kalm en geduldig,respectvol en ik zal niemand slecht beoordelen,ik laat alleen de ware kant van de Islam te laten zien aan mensen zoals gij die alleen haat koesteren tegen de Islam...

Gepost door: islam is de waarheid | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

Weerom recht in de roos gemikt Blijkbaar heb ik het weerom bij het rechte eind. U bent duidelijk een spreekbuis voor de religieuze leider, en u bevestigd wel degelijk uw haat jegens alle niet-Moslims. U zou maar beter uw zojuist geplaatste reactie eens grondig onder de loep bekijken. U zou dan misschien beseffen hoe haatdragend je wel bent, en schijnheilig dus.

Zoals jezelf zegt dat heel de wereld in de Koran behoort te geloven, en dat is juist wat extremisten, incluis die van het kalifaat ook beogen zoals jijzelf ook duidelijk nu eigenhandig bevestigd in het waarom van deze blog.

Hier nog maar eens de link naar het artikel waarover sprake:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/123370

Juist, om het ware gelaat te tonen van de Koran in dat ze geen woord is van G-D, maar juist een boek is dat onomwonden aan G-dslastering doet. Trouwens, denk je dat ik en menig ander mens niet weet dat men u opgeleid heeft om welke reactie ook van een tegenrepliek te dienen, en welke je nodig hebt voor zo of zo één. Dat is één van de hoofthema's waar het hem om gaat in de propaganda oorlog om die te winnen.

Alhoewel vraag ik me af tegen wie je wil winnen of verliezen? Jegens G-d?? Wel, wie weet gezien je toch uitermate je best doet om G-d voetje te lichten met je Koran interpretaties. En weet dat je wanneer je de propaganda toer opgaat alle registers mag openen, in het bijzonder onoprechtheid, leugens, bedrog, misleidingen, en ga zo maar voort in dat wereldje, zelfs dus handelingen in schijnheiligheid.

En in die hoedanigheid, namelijk in de wereld van de propaganda, zal men zich altijd willen profileren als zijnde het engeltje bij uitstek, terwijl niets minder waar is. U bevestigd dank zij uw laatste reactie dat Mohammed's bedoeling met zijn Koran er één was dat moest en zou leiden tot de algehele vernietiging/verdwijning van welk ander geloof ook zoals die van het kalifaat trouwens bevestigen volledig in overeenkomst met je eigen zojuist geplaaste reactie die je zelf beaamt te volgen.

Dat alleen al betuigt je disrespect voor wie ook, zelfs voor menig Moslim die reeds de ogen zijn opengegaan en nu ronduit bedreigd worden, politiebescherming nodig hebben. Denk je dat die Hamas politiekers die zich het engeltje betonen lieverdjes zijn. Het bewijst weer eens hoe je niets kunt bewijzen van wat je probeert, en alsdusdanig in wanhoop probeert op een uiterst stuntelige wijze de rollen om te draaien.

Trouwens je reactie over mijn blogs bewijst eens te meer hoe haatdragend je wel bent, hoe immens je schrik is om voor je vrijheid te kiezen, uit de gevangenschap waarin je je gezet hebt, en ieder bezoeker van je blog die de mijne wel bezoekt zal weten hoe onrechtvaardig en vol haat je wel degelijk zit gezien je duidelijk geen kennis hebt in hoe een woord G-d's te bestuderen in de diepte. En dat is ook niet mogelijk trouwens wanneer je in de Koran gelooft daar wat je behoort te geloven je als het ware met de paplepel ingepeperd word door indoctrinatie, geen recht om echt en in alle oprechtheid zelf een menig te hebben.

De Torah is nooit aangepast geweest, en zal ook nooit aangepast worden daar elke letter in het Hebreeuws zijn eigen waarde heeft, en daarom kan geen enkele mens het veranderen want de betekenis van de Torah zit hem niet in het oppervlakkige, maar in de diepte van elke zin, elk woord, zelfs elke letter.

De profetiën over de toekomst haalden vele Joodse profeten trouwens uit de Torah mocht je dat nog niet weten begeleid door G-d via hun ziel in deze materie ten gronde. En dat is duidelijk iets wat Jezus noch Mohammed snapte, met alle gevolgen vandien, want zij en hun volgelingen hebben G-d's woord aan hun ideologiëen aangepast, om nu ze de meerderheid zijn, de strijd jegens mekaar aan te gaan en alle andere in te bevestigen dat zij de waarheid verkondigen over G-d terwijl nierts minder waar is daar G-d's woord zoals ik reeds geschreven heb geen waarheid is, en dat ook nooit geweest is.

De Torah is het Licht der Mensheid, en ieder mens heeft de Torah in zich, ook u.

Maar u ontkent het, want dan behoort u in iets te geloven dat je verwerpt, en niet ter hand wilt nemen.

Zeg nu zelf, hoe kun je in je Koran geloven over wat het zegt over de Torah wanneer het nog geen 1% van die Torah meedeelt, juist nog geen 1%, maar toch in een vlaag van menselijke hoogheidswaanzin en haat het probeert de dieperik in te helpen?

Als je in je Koran wenst te geloven, dan zou ik me toch maar eens de vraag stellen of het wel waar is door de Torah ter hand te nemen en voor uzelf te zien of de Koran echt oprecht is of niet. Je zult dan zien waar de oprechtheid vertoeft, en waar niet. En menig ander mens zal dat zien zo men eventjes de ego opzij wenst te zetten, één dat eigen is aan een meerderheidswaanzin.

Maar ik zou het niet alleen doen, maar met een Rabbijn aan uw zijde, en volledig los van enig besef van de Koran, volledig neutraal dus, u ontdoen van haar egoïsme, want door toedoen van een mens' ego is dat boek ontstaan.

Trouwens: Hoe is het met uw vrouw haar geloof????

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

Waarom zoveel haat? jij verdraait je woorden met de regel,
eerst haat ik alle niet moslims,en daarna haat ik de joden?waar in mijn berichten is dat vermeld,

zoals je ook zei dat jij kleine stukken tekst kopieert van elder,en als ik het doe,is dit een schending van rechten,en de dag daarna,is het geen schending,dat ik het wel mag omdat jij het ook doet maar dat Ik het gebruik als plagerij en JIJ dan?

Volgens mij ben jij echt niet bij je positieven als ik je reacties zo eens bekijk.

Ik respecteer je:ben ik een extremist,Ik noem je een broeder of zuster:dan ben ik een terorrist,
amai,
jij zegt dat ik me inhou en doe als een terorrist,waar zie je dan dat ik iemand vraag zichzelf opteblazen?of zijn die teksten 3dimensioneel en kan alleen jij die zien en de rest niet?

JIJ was wel degene die mij bedreigde om de politie erbij te halen omdat ik respectvolle woorden gebruik,keer maar eerst bij je eigen deur,er is geenenkel reactie van jou waar het woord haat niet voorkomt,en geen enkel reactie waar je liefde in terugvindt,wat is jouw REligie dan?Haatsdienst?

ik vind nergens de liefde voor een ander terug en geen respect ook niet bij jouw,dus dat feit bewijst alsware dat noch Jezus noch Mohammed jouw halfware haatvolle religie overgenomen hebben of er stukken uitgehaald hebben,sorry,niet de godsdienst maar jullie zijn het die zo zijn die hun boek ofwel ondersteboven lezen ofwel er geen letter van snappen,want zelfs de profeten die jij een beetje kent hadden liefde,respect,voor elkander en iedereen,waar ik niets van terugvindt bij U en uw volk.


je bent totaal verkeerd bezig,je haat vloeit over je woorden,maar dat heeft iedereen ondertussen gemerkt,

ik zeg dat ik de originele Torah en de bijbel respecteer,ik zeg alle profeten te respecteren en te eren en jij?noppes,alleen joodse profeten,..die profeten respecteer ik

Kon ik de voetstappen zien van eenderwelke profeet en mijn aangezicht erop leggen,en Allah bedanken dat Hij me de kans gaf die profeten te kennen en respecteren en eren,zoals geenander het kan doen...

kun jij dit ook zeggen????
dat zou me sterk verbazen als jij dit ook kon zeggen,en omdat JIJ dit niet kan zeggen?,daar begint het grootste probleem en ellende van heel de wereld,omdat jij dit niet wil accepteren,..
Omdat jouw hersenen en hart ervoor gesloten is en alleen maar haat koestert.

De Koran is het woord van Allah en ik blijf dit zeggen,die naar de hele mensheid overgebracht is,ok voor jouw,Lees hieronder volledig...
En kijk als de torah deze infos ook bevat,dan zien we wel als jezus en Mohammed de halfware Torah gekopieerd hadden,

Jij zou dat moeten doen ipv mij ernaar te verwijzen,dat jij de Koran in handen neemt en het proberen te verstaan met de uitleg van de hadiethboeken wat Profeet Mohammed(s.a.s),Het zegel der Profeten,Zijn woorden in de Hadiethboeken te vinden zijn en het zeer duidelijk verschilt van de Koran in opbouw van de zinnen,en het gebruikte woordtype,waar ook zijn levenswijze bij vermeld is,en op welke acties de verzen van de Koran verstuurd zijn door Allah met Gabriel,...

En geloof mij maar,dat als ik wist dat de Torah volledig was en niet veranderd werd voor de komst van Jezus?dan had ik die onderhanden genomen en zou ik elke letter op mijn blog zetten,maar jammer,een boek die onvolledig is?daar kan mijn leven niet op baseren,en dezelfde fouten maken,alleen respecteren,niet haten,

ik had je beloofd je harde bewijzen te laten zien,zoals die fotos die ik vorig week op mijn blog zette,en als je linkse fotos bekijkt zie je een paar fotos,waar in arabisch duidelijk Allah te zien is,zoals bij die pasgeboren baby,waar in zijn oor de naam Allah duidelijk te zien is,oftewel de honingbijen die de naam van Allah aan het creeeren zijn en ook op de voorgaande fotos van vorig week ergens te zien is,

en daaronder een foto wat eigenlij half te zien is,voor de volledige moet je naar de voorgaande fotos van vorige week gaan waar een rij bomen waar duidelijk in arabisch Lailahe Ilallah Mohammeden Rasoulallah te zien is.wat betekent,:er is geen ander god dan Allah en Mohammed is zijn profeet,

meer naar boven zie je de hemel waar een sterrenbeeld openbloeit als een roos,en dit al vermeld wordt in de Koran die 1400jaar terug naar de mensheid is gebracht en wat ze denken nu met moderne techologie ontdekt hebben,

en daarboven een boom in Australie,waar ik een film van gezien heb die ze rondom gefilmd hebben om zijn echtheid vastteleggen,een boom die exact is aan een mens waar je de armen,benen,hoofd,schouders,
en die in een ''ruku'' gebedsvorm staat,en het meest opmerkelijke is dat hij exact naar mekka gericht is zoals wij altijd doen.

op een paar andere fotos van vorig week zie je duidelijk waar ze met satellietfotos op het wereldbol zien dat er in de wolken duidelijk Allah te zien is.

en op een cactusplant,

en in een paar bijenkorven,en zelfs dat de honingbijen dit aan het creeeren zijn op de foto links onder,.

Heb je dan nog bewijzen nodig?zal ik geven,
De Koran:1de geboorte van de baby,die in 3stappen verloopt die ze in de 20ste eeuw hebben bewezen is al vermeld in de koran,De drie donkere stadia van
de baby, in de baarmoeder
In de Qoer'aan staat dat de mens in drie stadia in de baarmoeder
wordt geschapen:
Hij heeft jullie in de baarmoeders van jullie moeders geschapen,
schepping na schepping in drie sluiers van duisternis, zo
is Allah, jullie Heer. Aan Hem is het Koninkrijk. Geen heeft
het recht om aanbeden te worden, behalve Hij. Hoe kunnen
jullie je dan afkeren? (Qoer'aan 39:6)
Zoals begrepen kan worden, wordt in dit vers verteld dat de mens
in de baarmoeder in drie verschillende stadia geschapen wordt. De
moderne biologie heeft inderdaad ontdekt, dat de embryologische ontwikkeling
van de baby op drie verschillende plaatsen in de baarmoeder
plaatsvindt. Tegenwoordig is dit onderwerp basiskennis geworden,
in alle embryologische
handboeken die op de medische
faculteit bestudeerd worden.
Bijvoorbeeld in Basic
Human Embryology, een
basisboek op het gebied van
de embryologie, wordt dit feit
als volgt beschreven:
"Het leven in de baarmoeder
bestaat uit drie stadia; preembryonisch,
de eerste tweeënhalve
week; als embryo, tot heteinde
van de achtste week; en
als foetus, van de achtste week
tot de bevalling."15

2Eén van de eigenschappen van de zeeën welke pas onlangs ontdekt
is, wordt in een Qoer'aanvers als volgt omschreven:
Hij heeft de twee zeeën losgelaten om elkaar te ontmoeten.
Tussen hen is een scheiding die geen van beiden voorbij kan
gaan. (Qoer'aan 55:19-20)
De eigenschap van zeeën, n.l. dat ze bij elkaar komen, zonder dat
er vermenging met elkaar plaatsvindt, is pas onlangs door oceanografen
ontdekt.:
Er zijn grote golven, sterke stroming en getijden in de Middellandse zee en de
Atlantische oceaan. Het water van de Middellandse zee, komt bij Gibraltar, de
Atlantische Oceaan in. Maar de temperatuur, het zoutgehalte en de dichtheid veranderen
niet vanwege de grens die hen scheidt.

3Het geslacht van de baby
Nog niet zolang geleden dacht men dat het geslacht van de baby
door de cellen van de moeder bepaald werd. Of op z'n minst werd er
geloofd dat het geslacht bepaald werd door de mannelijke en vrouwelijke
cellen samen. Maar de Qoer'aan geeft ons heel andere informatie.
Daarin staat dat de mannelijkheid of vrouwelijkheid geschapen wordt
van 'een druppel sperma die uitgestoten is.'
En dat Hij in paren schept – mannelijk en vrouwelijk, van een
druppel zaad wanneer het uitgestoten is; (Qoer'aan 53:45-46)
De ontwikkelingen in de genetica en in de moleculaire biologie
hebben de nauwkeurigheid van de informatie die in de Qoer'aan gegeven
is, wetenschappelijk bevestigd. Tegenwoordig weten we dat het geslacht bepaald wordt door de zaadcellen van
de man en dat de vrouw in dit proces geen rol heeft.

4Een bloedklonter hangend in de
baarmoeder
Als we de feiten over de vorming van de mens in de Qoer'aan blijven
onderzoeken, komen we opnieuw een heel belangrijk wetenschappelijk
wonder tegen.
Als het sperma van de man met de eicel van de vrouw versmelt,
dan is de essentie van de toekomstige baby, gevormd. Deze ene cel, die
in de biologie bekend staat als 'zygoot', zal meteen met deling beginnen
en uiteindelijk een 'stuk vlees' worden dat een embryo genoemd
wordt. Dit kan natuurlijk door mensen alleen maar gezien worden
indien zij gebruik maken van een microscoop.
Het embryo brengt zijn ontwikkelingsperiode niet in een leegte
door. Het hangt aan de baarmoeder, net als wortels die via hun uitlopers,
stevig in de aarde zijn geworteld. Door deze verbinding, kan het embryo voedingstoffen, noodzakelijk voor de
groei, verkrijgen uit het lichaam van de moeder.13
Hier, op dit punt, is een heel belangrijk wonder van de
Qoer'aan geopenbaard. Voor de verwijzing naar het embryo dat
zich in de baarmoeder van de moeder ontwikkelt, gebruikt Allah het
woord 'alaq' in de Qoer'aan:
Lees! In de naam van je Heer, Die (al het bestaande) heeft
geschapen. De mens heeft geschapen van een bloedklonter.
Lees! En je Heer is de meest Vrijgevige. (Qoer'aan 96:1-3)
De betekenis van het Arabische woord 'alaq' is: iets dat ergens aan
hangt'. Het woord wordt letterlijk gebruikt om bloedzuigers te
beschrijven die aan een lichaam hangen en vast klitten, om bloed op te
zuigen.
Het gebruik van een zo passend woord om de ontwikkeling van
een embryo in de baarmoeder te beschrijven, bewijst weer opnieuw dat
de Qoer'aan het woord van Allah, de Heer der Werelden, is.:
In de eerste fase van de ontwikkeling in de
baarmoeder is de baby in de vorm van een
zygoot, dat aan de baarmoeder hangt om zo
de voeding uit het bloed van de moeder te
halen. In het plaatje boven is een zygoot te
zien dat op een stukje vlees lijkt. Deze vorming,
die door de moderne embryologie ontdekt
is, wordt wonderbaarlijk genoeg veertien
honderd jaar geleden in de Qoer'aan beschreven
met het woord 'alaq', dat: 'een ding dat
aan een bepaalde plaats hangt' betekent, en
gebruikt wordt om bloedzuigers te beschrijven
die aan een lichaam hangen om bloed op
te zuigen.

5Het bedekken van de spieren over de
beenderen
Andere belangrijke informatie die in de verzen van de Qoer'aan
wordt gegeven is m.b.t. de ontwikkelingsstadia van een mens in de
baarmoeder. Er wordt in de verzen verklaard dat in de baarmoeder, de
beenderen zich het eerst ontwikkelen, en dan worden de spieren die
hen omkleden, gevormd.
Toen vormden Wij het mengsel van mannelijke en vrouwelijke
seksuele afscheiding in een klonter, daarna maakten Wij
van de klonter een kleine vleesklomp, dan maakten Wij uit die
kleine vleesklomp beenderen, vervolgens bekleedden Wij die beenderen met vlees en dan brachten Wij het
voort als een andere schepping. Gezegend dus is Allah,
de Beste der Scheppers. (Qoer'aan 23:14)
Embryologie is de tak van wetenschap die de ontwikkeling van het embryo
in de baarmoeder bestudeert. Tot voor kort namen embryologen aan dat de
beenderen en spieren zich tegelijkertijd in het embryo ontwikkelden. Maar
hoog ontwikkeld microscopisch onderzoek, tengevolge van nieuwe technologische
ontwikkelingen, heeft laten zien dat de openbaring van de Qoer'aan
woord voor woord klopt.

6Moedermelk, een ongeëvenaard mengsel, door Allah geschapen,
is zowel een uitstekende voedingsbron voor de pasgeboren baby,
als een substantie die de weerstand tegen ziektes vergroot. Zelfs kunstmatige
babyvoeding, die door de hedendaagse technologie gemaakt
wordt, kan deze verbazingwekkende voedingsbron, niet vervangen.
Elke dag worden er nieuwe voordelen van de moedermelk t.b.v.
de baby, ontdekt. Eén van de feiten die de wetenschap over moedermelk
ontdekt heeft, is dat geven van borstvoeding tot twee jaren na de
geboorte, erg veel voordelen heeft.16 Allah heeft ons, veertienhonderd jaar geleden, deze belangrijke informatie,
die onlangs door de wetenschap ontdekt is, in het vers
'…het spenen is gedurende twee jaar…'gegeven.
En Wij hebben de mens verplicht om (goed en plichtsgetrouw)
voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder baarde hem in zwakheid
en pijn over zwakheid en pijn en zijn spenen is gedurende
twee jaren – Dank daarom Mij en jullie ouders, - en bij Mij is
de uiteindelijke bestemming. (Qoer'aan 31:14)

Bekijken zij de Qoer'aan dan niet nauwkeurig? Als het van een
ander dan van Allah was geweest, hadden zij daar zeker veel
tegenstrijdigheden in gevonden. (Qoer'aan 4:82)

En deze Qoer'aan is niet iets dat ooit gemaakt kan worden door
iemand anders dan Allah, maar het is een bevestiging van (de
openbaring) die hiervoor was en een volledige uitleg van het Boek waar geen twijfel in is, van de Heer van
de werelden. Of zeggen zij: "Hij heeft het afgedwongen?"
Zeg: "Breng dan een soera gelijk eraan en roep iedereen
aan die jullie kennen, naast Allah, als jullie waarachtig zijn!"
(Soera 10:37-38)
En dit is een gezegend boek dat Wij hebben neergezonden,
volg het dus en vrees Allah dat jullie de genade mogen ontvangen.
(Soera 6:155)

Ik kan nog veel meer wonderen aanhalen als je wil,
bekijk alles goed,lees aandachtig,en ziehier de waarheid,anders moet je het tegendeel bewijzen van de verklaringen en al dat hier gezien en gelezen wordt,

Ik denk dat wat hier door wetenschappers als waarheid bevonden en vastgelegd worden,kunnen jouw bevindingen geenenkel waarde hebben omdat jij niet uit kennis praat,alleen maar uit je woede en haat dat de harde bewijzen voor ogen staan en op deze blog en niet ergens op de jouwe,anders was jij niet alle dagen meermaals hier,maar is niet erg,
t is wel fijn om te weten de waarheid en licht in pacht hebbend en als de bergen standvast ben,en als de hemelen de pracht uitstraal,en als de werelden het macht bezit,onfeilbaar,

Jij blijft falen hier op deze blog,en niemand anders,.

Gepost door: islam is de waarheid | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

Deze tekst vond ik goed en het komt ook van mij,dus niet dreigen met de politie alles heeft een positieve kant en ook een negatieve,als er een engel bestaat,bestaat er ook een duivel,als er een hemel bestaat,bestaat er ook een hel,als er water is,is er ook vuur,als er een wereldse leven is,is er ook een hiernamaalse,zoals bij een examen:als je goed gestudeerd hebt zul je ook goede punten behalen en dit zal je naar een betere plaats doorsturen,en als je niets leert,zul je ook niet slagen,wat je ook naar de minder goede of slechtere plaatsen zal doorsturen,en als je het leerstof zelf wat aanpast en verandert ben je niet meer zeker van je zaak want het is niet meer 100procent hetzelfde als wat ze jou opgedragen hebben en 1verandering kan het hele leerstof veranderen of bepalen,en je basisideeen volledig ondersteboven gooien,zodat je eigenlijk niets meer in de hand hebt,en zul je uit jaloezie diegene die het wel als juist probeert te doen,constant zal proberen een stok in de wiel te steken,maar omdat die ene zeker is van zijn zaak zul JIJ falen,en niemand anders hoor.

hulp kun je hier altijd krijgen en antwoorden evenzeer,

Moge Allah jou de waarheid in je hart geven,...

Gepost door: islam is de waarheid | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

Deze vond ik ook geweldig,.. Mohammed(s.a.s)die kwamvoor het hele wereldvolk,met de Koran die de Torah en de Bijbel vervolledigde,

En dit is het probleem met de haatvolle reacties die ik constant krijg die ten eerste Jezus(a.s)niet accepteren,die de komst van Mohammed(s.a.s)voorspelde met zijn woorden,bewijs staat in de bijbel,en Mohammed(s.a.s)accepteren ze helemaal niet omdat dt regelrecht hun onmacht,hun onwaarheden,hun fouten,hun zwakheden weergeeft, en daarom DE REACTIES van die bepaalde personen al weken alleen maar haatvol is,mensen die denken een God te kennen maar in feite alleen maar haat weergeven met hun geloof,wie di niet gelooft moet maar eens naar de afgelopen weken naar de reacties kijken,waar ik niets van gewist heb als een groot bewijs van hun zwakheden,en arrogante verwoordingen,onlangs het respect,die ze bij mij vonden,.maarja,hun geschiedenis zit vol haat,meer kan ik er niet aan toevoegen,

en toch roep ik ze op voor respect voor elkaar,als ze dat niet terug kunnen vinden in hun religie?dan moeten ze dringend stoppen met te zeggen dat ze in een god geloven,en dat ze een religie op web verkondigen,want dit is niet wat mozes(a.s)verkondigde,noch Lot(a.s),noch Noah(a.s),noch abraham(a.s),noch David(a.s),noch Solomon(a.s),noch Jezus(a.s) en noch Mohammed(s.a.s),dus als je in geeneen van deze groep behoort?ben je totaal VERKEERD bezig,broeder of zuster,

Ondervraag jezelf voordat je veroordeelt gaat worden,kijk naar uw fouten,en corigeer jezelf want elke haatvolle sekonde die voorbijstreeft is tennadele van jou,

Laat die haatgevoelens eens aan de kant,want jij bent hier de verliezer,ik zeg niet dat ik mister perfect ben?

ik maak ook fouten,en als ik deze zie pas ik me aan,zoals ik me ook mijn excuses gevraagd heb bij sommigen,maar jij kan dit niet,dat heb ik gezien,jij zult dan ook nooit door je fouten leren,

Gepost door: islam is de waarheid | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

lees deze en de 3 voorgaande zeker eens,en zie hoe jouw haat terugkaatst The Qur'an states that the Gospel was revealed as a confirmation of the Torah:And We sent Jesus son of Mary following in their footsteps, confirming the Torah that came before him. We gave him the Gospel containing guidance and light, confirming the Torah that came before it, and as guidance and admonition for those who guard against evil. (Surat al-Ma'ida: 46)By proclaiming this revelation, Prophet Jesus (pbuh) corrected the errors that had crept into the Torah. The Qur'an, revealed to Prophet Muhammad (may God bless him and grant him peace), states that both the Gospel and the Torah are true, but that their original forms have been corrupted. One of its verses reveals that the Qur'an confirms and conserves:And We have sent down the Book to you with truth, confirming and conserving the previous Books. So judge between them by what God has sent down and do not follow their whims and desires, deviating from the Truth that has come to you. We have appointed a law and a practice for every one of you. Had God willed, He would have made you a single community. But He wanted to test you regarding what has come to you. So compete with each other in doing good. Every one of you will return to God, and He will inform you regarding the things about which you differed. (Surat al-Ma'ida: 48)The quality of the Qur'an revealed in the above verse is of the greatest importance. Not only does the Qur'an confirm the original purity of the revelations sent to Prophet Moses (pbuh) and Prophet Jesus (pbuh), it also conserves them. Revealing their subsequent corruption and then calling Jews and Christians to the true path is a manifestation of that attribute.

Christianity's place is very different at this point, because our Lord reveals that:…You will find the people most affectionate to those who believe [Muslims] are those who say: "We are Christians." That is because some of them are priests and monks, and because they are not arrogant. (Surat al-Ma'ida: 82)The truth of this verse has been seen throughout the history of Islam. The close relationship between Christians and Muslims began in the earliest days of Islam, and was further reinforced when some of the first Muslims sought refuge from Makkan persecution in Christian Ethiopia. Christians living in Muslim lands have always lived in peace, tolerance, and justice. (For detailed information, see Harun Yahya, A Call for Unity [Istanbul: Global Publishing, 2004])

Our Lord states that the Gospel was sent down as "guidance and light… and as guidance and admonition for those who guard against evil" (Surat al-Ma'ida: 46) and "as guidance" (Surah Al 'Imran: 4) to Prophet Jesus' (pbuh) people. Some verses actually invite Christians to abide by the truth revealed in the Gospel:The people of the Gospel should judge by what God sent down in it. Those who do not judge by what God has sent down are deviators. (Surat al-Ma'ida: 47)Say: "O People of the Book. You have nothing to stand on until you implement the Torah and the Gospel and what has been sent down to you from your Lord..." (Surat al-Ma'ida: 68)Other verses extend a very warm welcome to Christians. In fact, the Qur'an praises Christian moral values and invites those who possess them to become even more godly. Several verses also reveal the error of believing in the trinity. For example:People of the Book. Do not go to excess in your religion. Say nothing but the truth about God. The Messiah, Jesus son of Mary, was only the Messenger of God and His Word, which He cast into Mary, and a Spirit from Him. So believe in God and His Messengers. Do not say: "Three." It is better that you stop. God is only One God. He is too glorious to have a son! Everything in the heavens and in Earth belongs to Him. God suffices as a Guardian. The Messiah would never disdain to be a servant to God, nor would the angels near to Him. If any disdain to worship Him and grow arrogant, He will, in any case, gather them all to Him. (Surat an-Nisa': 171-72)With these words, our Lord reveals just how mistaken belief in the trinity is and warns its proponents that they will be held accountable on the Day of Judgment.

The belief that Prophet Jesus (pbuh) is God is also clearly rejected in the verses. (Surely God is beyond that!) Our Lord reveals that those who hold such a belief have become unbelievers:Those who say that the Messiah, son of Mary, is God are unbelievers. The Messiah said: "Tribe of Israel. Worship God, my Lord and your Lord. If anyone associates anything with God, God has forbidden him the Garden and his refuge will be the Fire." The wrongdoers will have no helpers. (Surat al-Ma'ida: 72)As revealed in this verse, Prophet Jesus (pbuh) is a servant created by God, a prophet who has submitted to God, possesses superior moral values, and is made superior to the worlds. In telling people of the true religion, he spoke of our Lord's infinite might and power and stated that he was His servant. Another verse reveals that those who ascribe divinity to Prophet Jesus (pbuh) do not fully appreciate God and His might:Those who say: "God is the Messiah, son of Mary," do not believe. Say: "Who possesses any power at all over God if He desires to destroy the Messiah, son of Mary, and his mother, and everyone else on Earth?" The kingdom of the heavens and Earth, and everything between them, belongs to God. He creates whatever He wills. God has power over all things. (Surat al-Ma'ida: 17)As revealed in the verse, everyone is helpless and needy in our Lord's presence. God, Who created everything from nothing, possesses absolute power and dominion over all animate and inanimate entities. Thus, Prophet Jesus (pbuh) is the servant and messenger of God, a human being created by and submitted to Him.

It is also revealed in Surat al-Ma'ida that Prophet Jesus (pbuh) himself rejected all claims concerning his supposed "divinity":And when God asks: "Jesus son of Mary! Did you say to people: 'Take me and my mother as deities besides God?'" he will respond: "Glory be to You! It is not for me to say what I have no right to say! If I had said it, You would have known it. You know what is in my self, but I do not know what is in Your Self. You are the Knower of all unseen things." (Surat al-Ma'ida: 116)Other verses reveal the true message that Prophet Jesus (pbuh) imparted to his people:He said: "I am the servant of God. He has given me the Book and made me a Prophet. He has made me blessed wherever I am and directed me to perform prayer and give the alms as long as I live…" (Surah Maryam: 30-31)I come confirming the Torah I find already there, and to make lawful for you some of what was previously forbidden to you. I have brought you a Sign from your Lord. So have fear of [and respect for] God and obey me. God is my Lord and your Lord, so worship Him. That is a straight path. (Surah Al 'Imran: 50-51)Another verse reveals the essence of the message imparted by the prophets:It is not right for any human being that God should give him the Book and Judgment and Prophethood, and then that he should say to people: "Worship me rather than God." Rather, he will say: "Be people of the Lord because of your knowledge of the Book, and because you study." (Surah Al 'Imran: 79)

Our Lord is unsullied by these erroneous beliefs, and the Qur'an reveals some of His titles:Say: "He is God, Absolute Oneness; God, the Everlasting Sustainer of all. He has not given birth and was not born. And no one is comparable to Him." (Surat al-Ikhlas: 1-4)This is the truth. God is One and Prophet Jesus (pbuh) is His servant and prophet, as were Prophet Abraham (pbuh), Prophet Moses (pbuh), Prophet Muhammad (may God bless him and grant him peace), and all of the other prophets (peace be upon them all).

In the following chapters, all aspects of belief associated with the trinity will be set out in detail based upon the Qur'an, the Bible, and other Christian sources.

Gepost door: islam is de waarheid | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

asalamoe aleikoem salaam
ik ben wassima ik ben 10jaar
ik wil soera's leren maar ik weet niet waar dat is
dus kun je mij het astubliefd zeggen stuur tegug naar deze email: el_wassima@hotmail.com


beslama

Gepost door: wassima | 14-03-08

Reageren op dit commentaar

Bismillah Ar Rahmaan Ar Rahiem Salaam alaykoum warahmatAllah wa barakatuh

ik hoop dat alles goed gaat met jullie en jullie familieleden insha'Allah..

inverband met de Torah en Bijbel..
De profeet Mohammed vzmh is erin vermeld..
En de mensen van deze boeken..weten dit zelf ook..maar weigeren dit te verkondigen..maar in het geheim bereiden ze zich wel voor..En hun leiders verwijzen hen dieper naar hun begeerten..

hou jullie verder goed en moge Allah (swt) over al mn broeders en zusters waken insha'Allah jullie beschermen en steeds leiden op het rechte pad Allahouma Amien ya Rab al alamien!

wasalaam alaykoum warahmatAllah wa barakatuh
jullie oughty fi dien
manal xx

Gepost door: manal | 20-04-08

Reageren op dit commentaar

salam alykom
laat de mensen hun geloof respectvol beleven
niet mee enns met deze blog?
bezoek hem niet
zo simpel is het
maar kraak geen geloof af
wa alykom salam

Gepost door: karima | 26-08-08

Reageren op dit commentaar

Ik ben zo blij dat ik deze site heb gevonden. Ik zal en kan hier erg veel van leren. Ik vind het zo jammer dat onze jeugd tegenwoordig door het niet kunnen beantwoorden van vragen zelf van hun geloof afstand nemen. Ik zou graag op deze site een vraag en antwoorden plekje willen zien of een zoekmachine ofzo.
Mijn dochter is 12 en heeft het nu al lastig op school. Ze komt dan thuis met de vraag of we van apen afstammen....natuurlijk weten we dat dat niet zo is maar de argumenten heb ik niet meteen voor haar gereed.
MVG Dilek

Gepost door: Dilek | 12-11-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.