31-08-07

Metgezel:Abdoellah Ibn Sailam,een Joodse Rabbijn uit Yathrib,

Al-Hoesein Ibn Sailam was een Joodse rabbijn uit Yathrib (oude benaming voor Medina) die erg gerespecteerd en geëerd werd door de inwoners van Medina zelfs door de niet-joden. Hij was bekend om zijn vroomheid en goedheid, zijn oprechte gedrag en zijn eerlijkheid.
Al-Hoesein leed een vredig en kalm leven, maar hij was serieus, vastberaden en georganiseerd in de manier waarop hij zijn tijd indeelde. Voor een vastgestelde tijd per dag was hij bezig met aanbidding, onderwijzend en predikend in het synagoge (Joodse tempel). Daarna bracht hij dagelijks wat tijd door in zijn boomgaard waar hij zijn dadelpalmbomen kweekte. Daarna om zijn kennis en begrip van zijn religie te doen toenemen wijdde hij zichzelf helemaal toe aan het bestuderen van de Thora.

Tijdens deze studie was hij in het bijzonder onder de indruk geraakt van een aantal verzen uit de Thora die het verschijnen van een profeet aankondigden. Een profeet die de boodschap van voorgaande profeten komt vervolmaken. Dat was ook de reden waarom Al-Hoesein onmiddellijk interesse toonde bij de berichten die hij hoorde over het verschijnen van een profeet in Mekka.

Hij vertelt: "Toen ik hoorde van het verschijnen van de boodschapper van god, vrede zij met hem, begon ik te vragen naar zijn naam, zijn afkomst, zijn karakter eigenschappen, zijn tijd en locatie en ik begon al deze informatie te vergelijken met wat er in onze boeken werd vermeld. Door al die vragen, werd ik overtuigd van de authentiteit van zijn profeetschap en bevestigde ik de waarheid van zijn missie. Echter, verzweeg ik mijn bevindingen van de Joden. Ik hield mijn mond....

Toen kwam de dag dat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Mekka verliet richting Yathrib. Toen hij Sallalahu 'alaihi wasalam Yathrib bereikte en bij Qoeba-e stopte, kwam een man haastend de stad binnen, hij riep de mensen bijeen en kondigde het arriveren van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam aan. Op dat moment was ik op de top van een palmboom aan het werken. Toen ik het nieuws hoorde schreeuwde ik van vreugde: 'Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! (Allah is groot! Allah is groot!)'

Zonder enige uitstel of aarzeling, ging ik de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ontmoeten. Ik zag de massa mensen voor zijn deur. Ik wrong me tussen de drukte en kwam dichter bij hem. De eerste woorden die ik van hem hoorde waren: "O mensen verspreid vrede....verdeel het voedsel....en bid 's nachts wanneer de mensen (normaal) slapen...en u zult het paradijs in vrede betreden..."

Ik keek hem erg kritisch aan. Ik heb hem nauwkeurig onderzocht en was overtuigd dat zijn gezicht niets weg had van een oplichter. Ik kwam dichter bij hem en sprak de geloofsbelijdenis uit dat er geen god dan Allah bestaat en dat Mohammed Zijn boodschapper is. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam draaide zich naar me om en vroeg me: " Wat is jouw naam?" " Al-Hoesein Ibn Sailam," antwoorde ik. "Vanaf nu is het Abdoellah Ibn Sailam. "Ja, ik stemde toe "Laat het Abdoellah Ibn Sailam zijn, Bij Hem die jou zond met de waarheid, ik zou geen andere naam voor mezelf wensen na deze dag. "Ik ging terug naar mijn huis en stelde de Islam voor aan mijn vrouw, mijn kinderen en de rest in mijn huis en ze bekeerden zich gelijk tot het ware geloof. Echter, heb ik ze geadviseerd om hun Islam te verzwijgen van de rest van de Joden tot ik ze toestemming gaf en ze stemden allen in."

"Daarna meteen, ging ik terug naar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zei:" O boodschapper van Allah! Het Joodse volk is een bedrieglijk en verloochend volk. Ik wil dat u de meest prominente figuren uitnodigt en tijdens die bijeenkomst moet u mij even uit hun zicht houden en hen vragen over mij, mijn gedrag en status binnen het Joodse gemeenschap. Daarna moet u ze uitnodigen tot de Islam." "De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hield mij buiten hun zicht en riep de meest invloedrijke Joodse mannen bij en vertelde hen over de Islam en zijn boodschap tot de mensheid, Ze begonnen meteen met hem te twisten en waren niet van plan de Islam te accepteren,Toen vroeg hij Sallalahu 'alaihi wasalam hen de volgende vragen: Wat is de status van Al-Hoesein Ibn Sailam binnen jullie gemeenschap?" "Oh hij is onze sayyid (leider) en de zoon van onze sayyid. Hij is onze rabbijn en onze 'Aalim (groot geleerde) en de zoon van onze rabbijn en 'Aalim." " Als jullie kwamen te weten dat hij zich tot de islam bekeerde zouden jullie dat ook doen?"

"Moge God dat verbieden! HIJ zou nooit de islam accepteren! Moge God hem daartegen beschermen," zeiden ze vol afschuw. "Op dat moment kwam ik tevoorschijn, zodat ze mij allemaal konden zien en deelde ze het volgende mee: "O gemeenschap der Joden! Wees bewust van Allah en accepteer waar Mohammed mee gekomen is. Bij Allah, jullie weten met zekerheid dat hij de boodschapper van Allah is en jullie kunnen de voorspellingen over hem, zijn naam en zijn eigenschappen terug vinden in jullie Thora. Wat mij betreft verklaar ik dat hij de boodschapper is van Allah. Ik geloof in hem en weet dat hij de ware is. Ik ken hem."

"Jij bent een leugenaar," schreeuwden ze. "Bij God jij bent corrupt en onwetend, de zoon van een corrupte en onwetende persoon," en ze gingen zo door met schelden en beschuldigen...

Abdoellah Ibn Sailam verwelkomde de Islam met een ziel die dorstig is naar kennis. Hij was hartstochtelijk toegewijd aan de koran en bracht zijn tijd door in het reciteren en bestuderen van de koran. Hij was erg gehecht geraakt aan de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en was constant binnen zijn gezelschap te vinden.

Veel van zijn tijd bracht hij door in de Masjid (moskee), bezig met aanbidding, studerend en onderwijzend. Hij werd bekend om zijn zoete, bewegelijke en effectieve manier van onderwijzen binnen de kringen van de Sahabah (metgezellen) die zich regelmatig verzamelden binnen de moskee van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam .

Abdoellah Ibn Sailam was bekend tussen de Sahabah als "de man van Ahl-al-Djennah" (De bewoners van het paradijs) en dat was door zijn vastbeslotenheid op de advies van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam om zich zo stevig mogelijk te houden aan "de meest betrouwbare houvast" dat is het geloof en de totale overgave aan Allah (Geprezen en Verheven is Hij).

15:43 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Categorie Overige:2Hadiths

Je bevind je in de categorie Overige. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie.

 

1. Het vermijden van verdachte plaatsen
Naar inhoudsopgave

Abu Mohammad Al Hassan Ibn Ali Ibn Abi Taalib, de geliefde kleinzoon van de Profeet, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geleerd: 'Vermijd wat je verdacht vindt in ruil voor wat niet verdacht is." [Overgeleverd door An-nasa i en At-tirmithi]

De uitleg van de hadith:De moslim moet zijn zaken op zekerheid baseren en moet alert blijven op zijn religie, zodoende voorkomt hij alles wat verdacht is en dus ongeoorloofd is. Deze hadith wijst ons ook op de plicht het onzekere te laten vallen voor het zekere, d.w.z. te kiezen voor wat geoorloofd is, want alleen dat geeft innerlijke rust. Elke moslim moet op zijn hoede zijn niet in de greep te vallen van wat ongeoorloofd is. Als men over een bepaald punt niet zeker is moet men het navragen, maar er niet onwetend in meegaan want dat is in strijd met de voorschriften van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam.


2. Het voltooien van de maat en het gewicht
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Abdullah Ibn Abbas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd tegen degenen die met meten en wegen te maken hebben: 'Jullie dragen de verantwoordelijkheid voor twee zaken die de ondergang van vroegere naties hebben veroorzaakt'. [Uiteindelijke overlevering door Termidhi]

De uitleg van de hadith:De verheven voorschriften van de Islam en haar beginselen wijzen op het belang dat men betrouwbaar moet zijn in het meten en wegen, betrouwbaar moet zijn in zijn zakelijke handelingen en dus aan een ieder zijn recht volledig moet toekennen. De Islam raadt ons ook af tekort te doen bij meten, wegen en geen bedrog te plegen bij zakelijke transacties.

Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

'En weegt met de juiste weegschaal en doet de mensen niet tekort in de zaken die van hen zijn en veroorzaakt geen ellende op de aarde door verderf te zaaien.' (Surah 26 : Ayah 181-182)

Naar een hadith die door Jaber, moge Allah met hem tevreden zijn, is overgeleverd: 'De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kocht een kameel van hem en bij het wegen voor de vergoeding heeft hij meer gegeven.'

Allah, de Verhevene, heeft jou de verantwoordelijkheid gegeven om bij het meten en wegen te oordelen, wees daarom rechtvaardig en getrouw. Wees eerlijk in je zakelijke handelingen wanneer je voor een ander meet of weegt en doe een ander zijn rechten niet tekort. Alleen zo verkrijg je "baraka"; d.w.z. de zegenen in het tegen-woordige leven en je beloning in het hiernamaals. Wie te weinig weegt of te weinig meet stelt zich bloot aan de ontevredenheid van Allah, de Verhevene, en aan Zijn straf zoals dat eerder is gebeurd met vroegere volkeren. Deze namen bij ruilhandel volledige hoeveelheden in van anderen en gaven er weinig of niets voor terug.

15:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-08-07

In the name of Allah, the most Beneficent and the most Merciful

 

 

This is the center of Islam,center of the world,

 This place is considered to be the center of the earth,.It is the worlds first and oldest worshiping place since the times of Adam and Eve.,All of the Allahs Prophets have come and prayed here one time or another,its known as Kabah,meaning ''Square'' or four sides,east west north south,Probably the modern english word ''cube'' is derived from it,.  You can be anywhere in this world,face towards Kabah and pray because Allah is everywhere...

The Holy Mosque of the Prophet(pbuh)

 

 Prophet Mohammed's(pbuh) resting place:massjid-u- Nabawi

After construction,three levels of Haram- and all full with worshippers

 Nowhere in the world you will see millions of people praying like this day and night:five times

 This is the center of Islam,only complete and alive religion of Allah the only God.

 Hajar-e Aswad-a:The black stone:A stone from Heaven engraved in silver,.

Its a black stone,it is narrated that Prophet Adam(a.s),when He was in heavens,He used to sit on this stone and pray.When He was sent down to this earth,The stone started crying,So Allah sent this stone to the earth along with Him,Angels put it at the place of Kabah,On the day of judgement it will be a withness for those who have gone there for Hajj and Omra.

 Maqame Ibrahim:::You can see the foot impression of Prophet Ibrahim/Abraham (a.s) saved in silver.He used this stone to reach the higher parts of the Kabah and stepped on it while his son Ismael(a.s) was handing Him the bricks.

 

 Kabah:The place were Prophet Abraham(a.s)(who was ordered by Allah)to leave his wife Hajra/Hagar(egyptian princess,the daughter of the first pharaoh)and His first born Ismael(a.s) with no food or water at a place where no one could be seen for thousands of miles,It was a plain of dessert,where no one lived.So when she panicked to find water for her tiny son,...Allah was  pleased to see her love for her son and sent Angel Gabriel(a.s),who stricked his wings on the ground and a fontain of water started,And since than on that water of fontain is still there at the grounds of Kabah,is known as ZAmZAm,it has never stopped flowing...

 

 

 The world around the Kabah

 

In this picture the top floor of the Holy Kabah is under construction

18:49 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

In de naam van Allah de barmhartige en de genadevolle

16:40 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Metgezel:Aboe Dhar Alghifari

In de Waddan vallei die Mekka verbindt met de rest van de buitenwereld, leefde de Ghifar stam. De Ghifar stam leefde van de magere giften van de handel karavaans van Qoeraysh die regelmatig tussen Syrië en Mekka reisde. Het is ook zo dat de Ghifar stam vaak niet tevreden was met wat ze kregen van de karavaans waardoor deze leeggeroofd werden. Wegpiraten waren ze dus ook en gevreesd door de meeste stammen. Joendoeb Ibn Joenaadah, bij genaamd als Aboe Dhar, was een van de leden van deze stam. Hij was bekend om zijn moed, zijn kalmte en zijn verziendheid, maar ook voor zijn afkeer voor de beelden die aanbeden werden. Hij verwierp de nutteloze religieuze gewoontes en de religieuze corruptie waarin de Arabieren des tijds in verkeerden. Terwijl hij in de woestijn van Waddan was, bereikte hem het nieuws van een nieuwe profeet in Mekka. Hij hoopte echt dat de verschijning van deze profeet een verandering zou brengen aan de harten en gedachten van de mensen en hen leiden van de duisternis van bijgeloof naar het licht. Zonder veel tijd te verspillen, riep hij zijn broertje, Anis en zei tegen hem: "Ga naar Mekka en breng mij wat je maar kan vinden aan nieuws over deze man die beweert een profeet te zijn, die openbaringen krijgt vanuit de hemelen. Luister naar wat hij te vertellen heeft en kom terug en reciteer het aan mij." Anis ging naar Mekka en ontmoette de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. Hij luisterde naar wat hij te vertellen had en ging terug naar de Waddan woestijn. Aboe Dhar kwam hem tegen en vroeg hem verlangend naar het nieuws van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam .

"Ik zag een man," vertelde Anis, "die mensen nobele eigenschappen leert en wat hij zegt is niet enkel en alleen poëzie." "Wat zeggen de mensen over hem?" vroeg Aboe Dhar. "Ze noemen hem een magiër, een waarzegger en dichter." "Mijn nieuwsgierigheid is nog niet gedoofd. Ik ben nog niet klaar met deze zaak. Wil je mijn familie behoeden, zodat ik naar Mekka kan gaan en deze profeet en zijn missie zelf kan onderzoeken?" "Ja, maar wees op je hoede van de mensen van Mekka","zei Anis. Bij zijn aankomst in Mekka voelde Aboe Dhar zich onmiddellijk bezorgd en besloot om zeer voorzichtig te werk te gaan. De Qoeraysh leden waren merkbaar woedend over het afkeuren van hun 'goden'. Aboe Dhar hoorde van het verschrikkelijke geweld dat tegen de volgelingen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd gebruikt, maar dat verwachte hij al. Hij besloot ook daarom niemand zomaar te vragen over Mohammed, omdat hij niet wist wie wel of niet een aanhanger van hem was. 'S nachts ging hij voor de Heilige moskee liggen. Ali Ibn abi Talib (moge Allah tevreden met hem zijn) (de neef van profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kwam hem tegen en zag dat hij een vreedeling was dus vroeg hij hem om de nacht in zijn huis door te brengen. Aboe Dhar stemde toe maar zei verder geen woord en Ali vroeg hem verder ook niets. Dat ging zo drie nachten door zonder enige vragen van beide kanten. Hoe dan ook op de derde nacht vroeg Ali hem, "Ga je me niet vertellen waarom je in Mekka bent?" "Alleen als je me beloofd mij te leiden naar wat ik zoek." "Ali stemde toe en Aboe Dhar zei: " Ik kwam naar Mekka van een verre plaats om een ontmoeting te regelen met de nieuwe profeet en om te luisteren naar wat hij te vertellen heeft."

Ali's gezicht werd verlicht van vreugde en zei: "Bij Allah, hij is echt de boodschapper van Allah," en Ali vertelde hem de hele nacht over de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . "'s morgens vroeg zal ik je naar hem brengen maar we moeten voorzichtig zijn!" zei Ali. "Assalamoe alaika ya Rasoeloellah, (Vrede zij met u, O boodschapper van Allah), " groette Aboe Dhar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam toen hij eindelijk bij hem kwam.

"Wa alaika salamoellahi wa rahamatoehoe wa barakatoeh, (en met jou Allah's vrede, genadigheid en zegeningen)," klonk het antwoord van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Aboe Dhar was dus de eerste die profeet Sallalahu 'alaihi wasalam groette met de islamitische groet, daarna werd deze groet verspreid en algemeen gebruikt.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verwelkomde Aboe Dhar en nodigde hem uit tot de Islam. Hij reciteerde wat koran verzen voor hem en meteen sprak Aboe Dhar de Shahada uit en trad de islam binnen als een van de eersten.

Laten we maar Aboe Dhar Al-Ghifari zijn eigen verhaal zelf verder vertellen .......

Nadat ik met de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in Mekka verbleef en hij mij alles leerde over de Islam en de koran, zei de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam tegen mij: " Vertel niemand in Mekka over je bekering tot de Islam; Ik vrees dat ze jou gaan vermoorden." "Bij Hem die mijn ziel bezit, Ik zal Mekka niet verlaten voor dat ik naar de Heilige moskee ga en de waarheid ga verklaren voor iedereen in Qoeraysh," zei ik. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei niets. Ik ging naar de Moskee en Qoeraysh was daar in grote aantallen aan het discussiëren. Ik ging te midden van ze staan en riep luidkeels, "O mensen van Qoeraysh, ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is." Mijn woorden hadden een onmiddellijke effect op ze. Ze sprongen en zeiden: "Grijp deze man die zijn religie heeft verkocht." Ze schopten, scholden en sloegen mij genadeloos hard. Ze wilden mij duidelijk dood maken. Maar 'Abbaas Ibn Abdoelmoettalib, de oom van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam , herkende mij en schoot me te hulp en zei: "Oei oei! Willen jullie een man van de Ghifar stam doden en jullie karavaans passeren hun territorium?" De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei daarna tegen mij:" Ga naar jouw mensen en vertel ze over wat je zag en hoorde en nodig ze uit tot de Islam. Moge Allah hun door jou laten overtuigen en jou daarvoor belonen. En wanneer je hoort dat ik in het openbaar handel dan moet je naar me komen." Vanaf die dag werd zijn familie moslim en ging hij en zijn familie de islam tussen de rest van de stam verspreiden. Uiteindelijk werden zo goed als alle stamleden moslim en het gezamenlijk gebed werd in het openbaar gebeden en geaccepteerd.

Aboe Dhar bleef in zijn verblijf in de woestijn tot de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam na Medina was gegaan en de slagen bij Badr, Oeh'oed en Khandaq werden gevochten. Eindelijk in Medina verzocht hij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam of hij zijn persoonlijke bediende kon worden. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam stemde toe en was erg gelukkig met zijn gezelschap en diensten. Iedere keer als de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Aboe Dhar zag glimlachte hij en klopte op zijn schouders als teken van trots.

Een keer zaten Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn), 'Oemar Ibn Elkhattab (moge Allah tevreden met hem zijn) en Aboe Dhar bij de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en hij vroeg hen welke drie dingen ze het meest prefereerden. Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) zei dat hij van de gezelschap van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hield, van het kijken naar hem (Allah's vreed en zegen zij met hem) hield en van het geven van al zijn rijkdom aan hem Sallalahu 'alaihi wasalam . Omar zei dat hij van de waarheid hield en van het uitroepen van de waarheid en van het vechten voor de waarheid. Aboe Dhar zei: "Ik houd van de honger, ik houd van de ziekte en ik houd van de dood". De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:" hoe kun je van drie dingen houden waar de mensen een afschuw tegen hebben?" Aboe Dhar verklaarde: "Als ik honger heb (vasten) wordt mijn hart zachter (aanbidding); als ik ziek ben worden mijn zonden vergeven en als ik dood ga ontmoet ik Allah (s.w.t.)" Inderdaad zo verziend was hij en zo puur was zijn geloof.

Na de dood van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kon Aboe Dhar niet meer in Medina verblijven omdat hij het gemis van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam niet aan kon en zijn verdriet te groot was dus ging hij naar de woestijn van Syrië en bleef hij daar tijdens de regeerperiode van Abu Bakr en Omar (Moge Allah tevreden met hun zijn).

Tijdens de regeerperiode (Kalifaat) van 'Oethmaan (moge Allah tevreden met hem zijn), verbleef hij in Damascus en zag hij daar de moslims en hun verlangen naar wereldse luxe. Hij werd verdrietig en verzette zich daar tegen dus vroeg 'Oethmaan (moge Allah tevreden met hem zijn) hem om naar Medina, maar daar vond hij dezelfde eigenschap van moslims als in Damascus en sloot hij zich van de menigte af. Toen werd hij weer door Oethmaan (moge Allah tevreden met hem zijn) verplaatst naar een dorpje naast Medina Roebadhah waar zich isoleerde van iedereen die bezig was met wereldse doelen en hield zich bezig met 'Iebaadah (aanbidding) en het hiernamaals.
Een keer bezocht een man hem en keek naar de inhoud van zijn huis en trof bijna niets aan dus vroeg hij Aboe Dhar: "Waar zijn je bezittingen?" "We hebben een huis daarginds (doelend op het hiernamaals) waar we onze beste bezittingen heen zenden (goede daden)", antwoordde Aboe Dhar. "Maar je moet wel wat bezittingen hebben zolang je in dit verblijf bent, "zei de man. "De eigenaar van dit verblijf (Allah) zal ons hier niet laten," antwoordde Aboe Dhar. Aboe Dhar bleef op deze manier leven tot het einde.

Toen de Amir (prins) van Syrië een keer 300 dinars stuurde naar hem om zijn behoeften te kunnen dekken zond Aboe Dhar het geld terug met de boodschap: “Kan de amir van Syrië geen dienaar vinden die het meer verdiend dan mij?”

In het 32ste jaar na de Hidjra overleed deze speciale man waar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ooit over zei:

"De aarde draagt noch de hemelen bedekken een man die meer gelooft en waarachtig is dan Aboe Dhar."

16:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Categorie Kennis:2 Hadith

Je bevind je in de categorie Kennis.

 

 
1. Kennis vergaren is een verplichting
Naar inhoudsopgave

Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.' [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith maakt duidelijk dat het vergaren van kennis zeker een verplichting is. Het gaat om nuttige kennis die tot het vrezen van Allah en tot bescheidenheid leidt; kennis waarbij men voordeel heeft in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

Allah wordt slechts gevreesd door de geleerden onder Zijn dienaren' [Surah 35 : Ayah 28)

De volmaaktste vorm van kennis vergaren is dat de leerling zich uitsluitend bezighoudt met de kennis, zoals door de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is overgeleverd. Men moet de betekenis van de opdrachten en waarschuwingen uit zijn uitspraken en gezegden begrijpen, ze navolgen en boven andere zaken stellen.


2. De aanmoediging tot het vergaren van kennis
Naar inhoudsopgave

Aboe Ad-darda'a, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam horen zeggen: 'Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker. Bovendien leggen de engelen hun vleugels voor hem neer uit tevredenheid met wat hij verricht. Elke schepsel op aarde maar ook in de hemelen, zelfs de haaien in de zeeën vragen vergiffenis voor de geleerde. De positie van de geleerde en zijn belang zijn vergelijkbaar met die van de maan ten opzichte van andere planeten. De geleerden zijn de erfgenaam van de profeten, deze hebben geen Dirhams of Dinaars achtergelaten maar kennis en wie die verkrijgt heeft het meeste profijt'." [Uiteindelijke overlevering door Abu Daoud en Termidhi]

De uitleg van de hadith:Kennis is een sterk fundament van de Islamitische beschaving. Ze is gebaseerd op verschillende vormen van kennis. In deze hadith legt de eerwaardige metgezel uit, moge Allah met hem tevreden zijn, dat voor degene die op zoek gaat naar religieuze kennis, de zittingen van de geleerden bijwoont en deze kennis vergaart, zijn doel gemakkelijk bereikbaar wordt gemaakt door Allah, de Verhevene. Hij moet ook in overeenstemming met die kennis handelen en zijn doel moet de tevredenheid van Allah, de Verhevene, zijn. Dit leidt hem op het rechte pad en brengt hem alleen het goede, doordat Allah, de Verhevene, hem beloond.

Zodra de Islamitische gemeenschap haar plicht vervult om op zoek te gaan naar de juiste religieuze kennis zal haar vroegere positie tussen andere naties weer hersteld worden. In de huidige generatie van moslimjongeren zijn er mensen die hiernaar streven.

16:27 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-08-07

Metgezel:Abbaad Ibn Bishr

Metgezel: 'Abbaad Ibn Bishr

Het was het vierde jaar na de Hidjrah (Emigratie van de moslims van Makkah naar Al-Madinah). De stad van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Al-Madinah was bedreigd van binnen en van buitenaf. Van binnen door de invloedrijke joodse stam, Banoe An-Nadhir. Ze hadden hun pacten en verdragen met de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verbroken en maakten plannen om hem te vermoorden. Daarom werden ze uit Al-Madinah verjaagd en verbannen. Dat was in de maand Safar.

Twee maanden later kreeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam nieuws dat stammen van de vergelegen Nadjd van plan waren om Al-Madinah binnen te vallen. Om ze voor te zijn verzamelde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam een kracht van meer dan 400 man. Tussen deze 400 mannen was een speciale jonge man uit Al-Madinah (Ansari) genaamd 'Abbaad Ibn Bishr.

Gearriveerd in Nadjd, trof de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de stad van de vijand verlaten door de mannen en trof daar alleen vrouwen en kinderen aan. De mannen waren in de heuvels zich aan het voorbereiden voor het gevecht. De tijd van het 'Asr-gebed kwam en inderdaad zelfs als men in oorlog is moet men het gebed op tijd bidden. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was bang dat de vijand hen aanviel tijdens het verrichten van het gebed, dus heeft hij de moslims gerangschikt en in twee groepen verdeeld en voerde hij Salat Alkhawf (Het gebed tijdens een angstperiode). Met een groep verrichte één rak'ah terwijl de andere groep waakte en bij de tweede rak'ah wisselden de groepen zich af. Kijkend naar de discipline in het islamitische leger werden de vijanden onrustig en angstig. Op deze manier liet de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zijn macht en aanwezigheid voelen en ging weer terug naar Al-Madinah met zijn leger.

Op de weg terug, heeft de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bevel gegeven om te kamperen in een vallei om te overnachten en weer de tocht naar Al-Madinah te hervatten. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vroeg: "Wie van jullie wil ons bewaken vannacht?" "Wij Wij, O boodschapper van Allah, " zeiden 'Abbaad Ibn Bishr en 'Ammaar Ibn Yaassir. 'Ammaar Ibn Yaassir (uit Makkah) en 'Abbaad Ibn Bishr (uit Al-Madinah) waren door de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verbroederd toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam naar Al-Madinah was gevlucht.

'Abbaad en 'Ammaar gingen naar het begin van de vallei om te waken. 'Abbaad zag dat zijn "broer" erg vermoeid was en vroeg hem: " Welk deel van de nacht wens je te slapen, het eerste gedeelte of het tweede?" Ik zou graag gedurende het eerste gedeelte van de nacht slapen, " zei 'Ammaar die heel gauw uit vermoeidheid diep in slaap viel dicht bij 'Abbaad .

De nacht was helder, kalm en vredig. De sterren, de bomen en de rotsen schenen in stilte de zegeningen van hun Schepper te vieren. 'Abbaad voelden een kalmte over zich heen. Er was geen beweging waar te nemen en geen teken van dreiging. Waarom niet de tijd doorbrengen in ‘ibaadah (aanbidding) en wat Qor-aan verzen reciteren, vroeg 'Abbaad zich af. Hoe heerlijk en rustgevend zou het toch zijn om salat (gebed) te verrichten gepaard met een mooie surah (hoofdstuk) van de Qor-aan, waar overigens 'Abbaad erg van genoot.

In feite was 'Abbaad helemaal betoverd door de Qor-aan vanaf het eerste moment hij de Qor-aan gereciteerd hoorde worden door de prachtige stem van metgezel Moes'ab Ibn 'Oemayr. Dat was al voor de Hidjra (Emigratie) toen 'Abbaad net vijftien was geworden. Sindsdien had de Qor-aan een speciaal plekje in 'Abbaad's hart gevonden en dag en nacht daarna hoorde men hem de heilige woorden van Allah zoveel als hij kon reciteren. Zo veel dat hij tussen de metgezellen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam "De vriend van de Qor-aan" werd genoemd.

Laat in de nacht toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam een keer opstond om te bidden (Tahadjjoed) in het huis van Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) die binnen de moskee was, hoorde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam een stem die Qor-aan las zo puur en mooi en vroeg aan Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn): "Is dit de stem van 'Abbaad Ibn Bishr?" "Ja O boodschapper van Allah", antwoordde zij. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "O Allah vergeef hem" uit liefde voor 'Abbaad. En zo in de stilte van de nacht aan het einde van de vallei van Nadjd, stond 'Abbaad richting Makkah in alle vrede te bidden. Na de opening met soera Al-Fatiha (Het begin) ging hij verder met het reciteren van soera Al-Kahf (de grot) met zijn mooie en pakkende stem. Het is een lange soera die 110 verzen kent en over allerlei deugden van het geloof gaat zoals waarheid en geduld gerelateerd aan de korte tijd die we hier op aarde leven.

Terwijl hij zo geabsorbeerd was door het reciteren en zich concentreerde op de verlichtende woorden van wijsheid, besloop een vreemdeling de randen van het vallei op zoek naar Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam en zijn volgelingen. Hij was een van de mannen die gepland had om de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam aan te vallen omdat zijn vrouw door de moslims als gijzelaar was genomen. De man had gezworen niet terug te gaan tot hij bloed had vergoten en zijn vrouw terug heeft gehaald.

Van afstand zag de man 'Abbaad's figuur afgetekend aan het begin van de vallei en wist dus dat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zijn volgelingen in het vallei zijn. In stilte trok hij aan zijn boog en schoot een pijl af. Feilloos drong de pijl door het vlees van 'Abbaad.

In alle kalmte, en steeds geabsorbeerd door het gebed, trok 'Abbaad de pijl uit zijn lichaam en ging gewoon door met bidden. De man beschoot hem nogmaals met een tweede en derde pijl. 'Abbaad beëindigde zijn recitatie en knielde (roekoe') en daarna soedjoed (neerwerping). En met pijn en moeite sterkte hij zijn armen uit om zijn "broer" 'Ammaar wakker te maken. 'Ammaar werd wakker terwijl 'Abbaad zijn gebed in stilte afmaakte en zei: " Sta op en waak in mijn plaats ik ben geraakt". 'Ammaar sprong en begon te schreeuwen terwijl hij de vijand in de duisternis zag vluchten. 'Ammaar ging terug naar 'Abbaad terwijl die op de grond lag en het bloed stroomde uit zijn wonden. "Ya Soebah'aana llaah (Alle glorie aan Allah)! Waarom heb je me niet wakker gemaakt toen je voor het eerst werd geraakt?" 'Abbaad zei: "Ik was in het midden van het reciteren van de Qor-aan die mijn ziel vulde met ontzag en ik wilde niet mijn recitatie onderbreken." "De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam had mij bevolen deze soera uit mijn hoofd te leren en de dood heb ik liever dan dat ik deze soera zou moeten onderbreken."

'Abbaad's toewijding aan de Qor-aan was een teken van zijn intense toewijding en liefde voor Allah, Zijn profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en Zijn religie. De kwaliteiten waarmee hij bekend was, waren zijn constante verdieping in 'iebaadah, zijn heldhaftige moed en zijn gulheid in Allah's pad. Ten tijde van opoffering en dood was hij altijd aan de frontlinies en ten tijde van het ontvangen van prijzen en lof was hij moeilijk te vinden. Hij was altijd betrouwbaar in zijn handel met moslims en niet-moslims. Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) de vrouw van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: " Er zijn drie mensen tussen de ansar (bewooners van Al-Madinah) waar niemand aan kan tippen wat betreft deugden: Sa'd Ibn Moe'aadh, Oesayd Ibn Khoedayr en 'Abbaad Ibn Bishr." 'Abbaad stierf als een martelaar (Shahied) in de slag bij Al-Yamamah. Vlak voor de slag begon had hij een sterk gevoel van dood en martelaarschap. Hij merkte op dat er een gebrek aan wederzijds vertrouwen was tussen de ansar (moslims uit Al-Madinah) en moehadjirien (moslims uit Makkah).

Bij het breken van de dag toen de slag begon, stond 'Abbaad Ibn Bishr op een heuvel en riep: "O Ansar onderscheid jezelf tussen de mannen en laat de islam niet zakken" 'Abbaad bleef preken tot ongeveer 400 man zich rond hem heen verzamelden. Met deze manschappen ging 'Abbaad recht op de rijen van de vijand af en verdreef deze tot de "tuinen des doods"

Aan de muren van deze tuinen viel 'Abbaad Ibn Bishr. Talrijk waren zijn wonden hij was nauwelijks te herkennen. Hij leefde, vocht en stierf als een gelovige.

22:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende