14-09-07

Wat is de plaats van Soefisme in de Islam?

Een weerlegging van het artikel ‘’ Is het Soefisme een Bid`ah?’

Vraag: Wat is de plaats van Soefisme in de Islam? Wat is er waar van hun "religieuze ervaringen", en het, naar hun eigen zeggen, contact hebben met goddelijke zaken etc.? Sommigen kennen dit soort zaken een hele hoge waarde toe, waarbij ze de ervaringen van mensen met andere religies op dit gebied als bewijs aandragen. Hoe moeten we mensen zien die zeggen Soefi’s of volgelingen van Soefisme te zijn? Zijn de gebeden en herinnering van Allah ook geen vorm van contact met de Almachtige?

Antwoord: Alle lof zij Allah.Het woord Soefisme bestond niet in de tijd van de Boodschapper of de Sahaaba of de Taabi’in. Het ontstond in de tijd dat er een groep mensen naar voren kwam, gehuld in wollen kleren (Soef in het Arabisch), waaraan zij hun naam te danken hebben. Ook is het mogelijk dat deze naam zijn oorsprong vind in het woord "soefiya" ("sophia"), dat "wijsheid" betekent in het Grieks. Het woord is niet afkomstig van al safa’ (reinheid), zoals sommigen zeggen, omdat het bijvoeglijk naamwoord van safa’ het woord safaa’i is, en niet soefi. Het ontstaan van deze nieuwe naam, en de groep mensen die onder deze naam bekend waren, waren een van de eerste oorzaken van verdeling onder de Moslims. De vroege soefi’s verschilden van de latere soefi’s, die bid’ah (nieuwigheden of innovaties in de religie) op grotere schaal verspreidden. Zij introduceerden shirk, zowel de kleine als grote vormen ervan, in zijn algemeenheid onder de mensen, dit nog eens naast de innovaties waartegen de Boodschapper (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ons heeft gewaarschuwd, toen hij zei; "Kijk uit voor nieuwigheden, want elke nieuwigheid is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling." (Overgeleverd door Al-Tirmidhi, die het als sahih hasan classificeerde).

Wat nu volgt is een vergelijking van de geloofsartikelen en de rituelen zowen binnen het Soefisme als binnen de Islam, gebaseerd op de Qur’an en de Soennah.Soefisme kent verschillende takken, oftewel tariqah’s, zoals de Tijaniyyah, de Qaadiriyyah, Naqshbandiyyah, Shaadhiliyyah, Rifaa’iyyah, etc. De volgelingen van de verschillende sektes claimen allemaal dat hun eigen tariqah op het rechte pad zit, en de anderen zijn allemaal dwaling. Islam is tegen dit soort sektevorming, en verbiedt het. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"… en behoort niet tot de moeshrikoen (degenen die niet geloven in de Eenheid van Allah en meerdere goden aanbidden), behorend tot degenen die hun godsdienst hebben opgesplitst en tot groepen zijn geworden. Iedere groep verheugt zich in wat zij hebben" [al-Room 30:31-32]De Soefi’s aanbidden anderen naast Allah, zoals Profeten en "awliya’" (geestelijken of heiligen), zowel levende als dode. Zij zeggen bijvoorbeeld "Madaad Yaa Jilani" of "Madaad Yaa Rifaa’i" (als ze zich tot hun awliya’ wenden), of "O Boodschapper van Allah, red die en die persoon" of "O Boodschapper van Allah, wij vertrouwen op jou" etc.Maar Allah verbiedt ons om iemand anders dan Hem om hulp te vragen, als deze hulp buiten iemands mogelijkheden ligt (Opmerking; hiermee word bedoeld het zich beroepen op mensen die niet aanwezig zijn of doden die geen hulp kunnen bieden, of situaties waar alleen Allah de macht heeft om als Helper te fungeren). Wanneer een persoon dit toch doet, zal Allah hem beschouwen als moeshrik (veelgodenaanbidder), want Hij zegt (interpretatie van de betekenis);"En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. Als jij dat deed, voorwaar, dan zou jij tot de zalimoen (onrechtplegers of polytheïsten) behoren" [Yoenoes 10:106]De Soefi’s geloven dat er abdaal, aqtaab en awaliya’ (verschillende soorten "heiligen") bestaan, die Allah macht heeft geschonken zodat zij bepaalde zaken in het universum kunnen besturen. Allah vertelt ons over de moeshrikin; (interpretatie van de betekenis)"…en wie verordent het bestuur?’ Zij zullen zeggen: ‘Allah.’…" [Yoenoes 10:31]

De moeshrik Arabieren wisten meer van Allah dan deze Soefi’s! Zij (Soefi’s) wenden zich ook naar anderen dan Allah wanneer zij getroffen worden met problemen, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand die weghalen, behalve Hij; en indien Hij jou met het goede treft: Hij is Almachtig over alle zaken" [al-An’aam 6:17]

Sommige Soefi’s geloven in wahdat al-woejoed (eenheid van bestaan). Zij geloven niet in een Schepper en Zijn schepping, maar zij zeggen dat alles tot de schepping behoort en dat tegelijkertijd alles ook de schepper (god) is.

De Soefi’s propageren een extreme vorm van asceticisme (d.w.z. het opgeven van het wereldse), en geloven niet in het consumeren van het noodzakelijke of in de jihaad, maar Allah zegt;"En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals, en vergeet niet jouw deel in de wereld…" [al-Qasas 28:77]"En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar, om hen mee te bevechten, waaronder strijdrossen om daarmee de vijanden van Allah en jullie vijanden angst aan te jagen, en ook anderen die jullie niet kennen (en) die Allah wel kent…" [al-Anfaal 8:60]

De Soefi’s koppelen het idee van ihsaan (het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet) aan hun Sheikhs en zij vertellen hun volgelingen dat zij een beeld van hun sheikh in hun hoofd moeten hebben bij het gedenken van Allah deze ritiueel noemen ze de Rabita of Muraqabah (een soort van Hindoestaanse yoga) ze gaan dan zitten doen hun ogen dicht en visualiseren het beeld van hun sheicks voor zich waarin ze de sheicks smeken ze dichterbij Allah te brengen door het zeggen van ‘’Madad ya Sheick’’ (Help me o Sheick) en dit ook, zelfs in het gebed. En sommigen deoen dit door hun kamers vol te hangen met fotos zijn Sheick.

De Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd; "Ihsaan is het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet, en ook al zie je Hem niet, Hij ziet jou wel." (Overgeleverd door Moslim)De

Soefi’s staan dansen, het gebruik van drums en andere muzikale instrumenten, en het hardop spreken wanneer men dhikr doet, allemaal toe. Dat terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer de naam van Allah genoemd wordt…" [al-Anfaal 8:2]

Bovendien zie je sommige dhikr doen door het uitspreken van de Naam van Allah, en niks anders waardoor je "Allah, Allah, Allah…" krijgt. Dit is een bid’ah, en is totaal zinloos binnen de Islam. Zij vallen zelfs in het extreme door te zeggen "Ah, ah" of "Hu, Hu".Zij doen ook dhikr die hun Sheiks hebben geformuleerd op hun bijeenkomsten, de Soennah voor de Moslim om zijn Heer te gedenken is door woorden te gebruiken die een diepe betekenis hebben en waarvan in de authentieke ahadith bekend is dat er een beloning voor is, zoals; "Subhaan Allaah wa Alhamdulillah wa Laa ilaaha illa Allaah wa Allaahu akbar", enzovoorts.

De Soefi’s reciteren liefdes-gedichten waarbij ze de naam van vrouwen en jongens noemen in hun dhikr. Ze herhalen bij deze bijeenkomsten woorden zoals "liefde", "passie", "verlangen", enzovoorts, en het lijkt alsof zij een bijeenkomst houden waar gedronken en gedanst wordt terwijl mensen schreeuwen en klappen. Dit heeft te maken met de gewoontes en de vormen van aanbidding die de moeshrikin erop nahielden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"En hun salah bij het Huis van Allah (de Ka’bah) was niets dan gefluit en handgeklap…" [al-Anfaal 8:35]

Sommige Soefi’s piercen zichzelf met stukken ijzer, terwijl ze "O mijn grootvader!" uitroepen. De shayatin verzamelen zich vervolgens en helpen ze, omdat de Soefi de hulp van iemand naast Allah zoekt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"En wie nalatig is in het gedenken van de Ermbarmer, voor hem zulle Wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn." [al-Zukhruf 43:36]

De Soefi’s claimen kennis te hebben wat betreft het onwaarneembare, maar de Qur’an legt hun leugenachtige uitspraken bloot. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"Zeg: ‘Niemand kent het onwaarneembare in de hemelen en op de aarde, behalve Allah…’" [al-Naml 27:65]

De Soefi’s claimen dat Allah de wereld slechts voor Muhammad (Vrede en zegeningen zij met hem), maar de Qur’an onthult wederom hun leugen;"En Ik (Allah) heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen." [al-Dhaariyaat 51:56]Allah, moge Hij, de Verhevene, verheerlijkt worden, sprak zijn Profeet (Vrede zij met hem) aan met de woorden;"En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt." [al-Hijr 15:99]

De Soefi’s claimen Allah te kunnen zien in dit leven, maar de leugen wordt wederom aangetoond door de Heilige Qur’an. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);En toen Moesa op de met Ons afgesproken tijd was gekomen en zijn Heer tot hem had gesproken, zeij hij: ‘Mijn Heer, Toon U aan mij.’ Hij zei: ‘Jij zult mij nimmer kunnen zien’" [al-A’raaf 7:143]

De Soefi’s claimen dat zij hun kennis direct van Allah ontvangen, zonder aanwezigheid van de Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem), terwijl ze wakker zijn (dus niet in een droom). Zijn ze soms beter dan de Sahaabah?? De Soefi’s zeggen; "Haddathani qalbi ‘an Rabbi (Mijn hart heeft me (dat) verteld van mijn Heer)

De Soefi’s vieren Mawlid (De geboortedag van de Profeet vrede zij met hem) en zij organiseren bijeenkomsten om zo zegeningen uit te spreken op de Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem), maar zij gaan recht tegen zijn lessen in door hardop dhikr te doen, en anashid (religieuze liederen) en qasidah’s (gedichten) voor te dragen die gevuld zijn met regelrechte shirk. Vierde de Profeet (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ooit zijn verjaardag? Vierden Aboe Bakr, ‘Oemar, ‘Oethman, ‘Ali, de vier imams van madhab, of een andere rechtgeleide Moslim ooit zijn verjaardag? Wie heeft er meer kennis en is correcter in aanbidding, de Profeet (Vrede zij met hem) en de Salaf, of de Soefi’s?

De Soefi’s reizen van verre plekken om graven te bezoeken, en zoeken de zegeningen en hulp van de doden die zich in de graven bevinden. Ze maken tawaaf (de rituele omcirkeling) om de graven en bieden ze offeringen aan, ze hebben voor dit ritueel ook een hadith hebben verzoennen, die ze natuurlijk veelvuldig in hun eigen boeken citeren samen met hun andere verzoennen ahadith namelijk deze;
‘’Als jullie niet meer weten wat jullie moeten doen (en verbaasd staan), ga dan hulp zoeken van de Ahla Qabr (= dode mensen in graven)’’

Dit allemaal gaat recht tegen de leer van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ingaat. Hij zei; "Reis niet om een bepaalde plek te bezoeken, behalve drie moskeeën: Al-Masjid al Haraam (Mekka), deze Moskee van mij (Medina), en de Masjid al-Aqsa (Jeruzalem)"
De geleerden zijn het eens wat betreft de authenticiteit van deze hadith.De Soefi’s kennen een blinde loyaliteit aan hun sheikhs, zelfs wanneer zij rechtstreeks ingaan tegen de woorden van Allah en Zijn Boodschapper. Maar Allah de Verhevene spreekt dit tegen, Hij zegt (interpretatie van de betekenis);"O jullie die geloven, plaatst julliezelf niet vóór Allah en Zijn Boodschapper, maar vreest Allah…" [al-Hujuraat 49:1]

De Soefi’s maken gebruik van onder andere de talisman, het willekeurig afgaan op letters en nummers om besluiten te maken, en ze gebruiken amuletten en kettingen, etc.
Zij beperken zich ook niet tot het uitspreken van de salawat en duaa die de Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem) ons heeft geleerd. Zij hebben nieuwe salawat zinnen verzonnen (die met onwaarschijnlijk hoge aantallen dienen te worden gereciteerd waarbij verzonnen deugden aan worden geplakt) waarbij ze de zegening van de Profeet (Vrede zij met hem) zoeken en die vol zitten met andere vormen van regelrechte shirk die onacceptabel zijn voor degene op wie de zegening wordt afgeroepen. Ook hebben ze duaas verzonnen die net als de salawats van hun met onwaarschijnlijk hoge aantallen dienen gereciteerd te worden zoals 276, 4444 of 10.000 keer etc, voor deze duaa’s hebben ze ook de deugden ervoor verzonnen, bijvoorbeeld als je deze duaa 10.000 keer opzegt krijg je 500.000 hasanaat en dit laten ze wel oplopen tot Miljoenen hasanaats! Ze hebben hetzelfde gedaan met de 99 Schone Namen van Allah, die ze met rare getale aantallen laten reciteren en er deugden aan toevoegen.

Deze zogenaamde Soefie Sheiks schrijven zogenaamde ‘’De handboek van de Murid’’ boeken die hun leerlingen dagelijks dienen te volgen, in deze boeken staan onder andere welke dhikr, dua, salawat ze hoeveel keer , hoevaak en op welke dag ze moeten reciteren. Alles van dit is gebaseerd op niks dan hun eigen fabricaties, de Soennah voor de Moslim om zijn Heer te gedenken (dhikr), smeekgeden te doen (duaa) en zegeningen uit te spreken (salawat) is door woorden te gebruiken die een diepe betekenis hebben en waarvan in de authentieke ahadith bekend is dat er een beloning voor is en deze woorden en deugden dus rechtstreeks van de Profeet VZMH zijn overgeleverd.

De Soefi Murshids (Sheik, leraar) zeggen dat de Murid (leerling) voor de Murshid als een dode moet zijn die gewassen wordt, dus de Murid dient te gehoorzamen wat de Murshid hem toezegt, ongehoorzaamheid is niet geaccepteerd. Deze murids (leerlingen) worden dan door de Sufi sheick’s zo toegesproken met verhalen, weer van hun Sheick’s en andere voor hun Heilige personen vol wonderen dat hun loyaliteit aan de Sheick als maar groter wordt. Zo erg dat ze hem als een uitsluitende autoriteit gaan zien en alles op hem manier gaan na doen ook al is dit tegen de Soennah van de Profeet VZMH ingaat, we zien dan vaak dat als aan een murid wordt gezegd ‘’ je hoort zo in het salat te doen en niet zo’’ dat we arrogante antwoorden krijgen als ‘’Ik ben een leek en ik volg mijn Sheick, en mijn Sheick zegt dat ik het zo moet doen, dus ik doe dat en niets anders!’’

Wat betreft de vraag of de Soefi sheikhs een soort contact hebben, dit is zeker waar, maar hun contact is met de shayatin, niet met Allah. Ze "inspireren" elkaar met sierlijke woorden, als een vorm van bedrog, op de manier waarvan Allah zegt (interpretatie van de betekenis);"En zo hebben Wij voor iedere profeet een vijand gemaakt: Satans van onder de mensen en de Djinn’s, zij fluisteren elkaar fraaie woorden in, om (de mensen) te misleiden. En als jouw Heer het gewild had, dan zouden zij het niet hebben gedaan…" [al-An’aam 6:112]En Allah zegt (interpretatie van de betekenis); "… En voorwaar. De Satans fluisteren hun vrienden (onder de mensheid) in…" [al-An’aam 6:121]"Zal ik jou vertellen tot wie de Satans neerdalen? Zij dalen neer tot elke zondige leugenaar." [asj-Sjoe’ara 26:221 en 222]

Dit is het ware contact wat zij hebben, niet het contact wat zij claimen te hebben met Allah. Verheven is Hij boven wat ze hem toekennen! (Zie Moe’jam al-Bida’, 346 –359).

Wanneer sommige volgelingen claimen dat hun Sheikhs verdwijnen voor hun ogen, dan is dit het gevolg van hun contact met de shayatin (satans, slechte geesten), die in staat zijn om ze naar verre plekken te brengen en ze dezelfde nacht terug te brengen, om zo hun menselijke volgelingen te misleiden.De belangrijke conclusie is hier dat we niet blind moeten afgaan op bijzondere gebeurtenissen die mensen zeggen te hebben gezien of meegemaakt. We moeten deze mensen beoordelen op hoe dicht ze staan en zich vasthouden aan de Qur’an en de Soennah. De ware vrienden van Allah (awliya’) staan niet noodzakelijk bekend als mensen die bijzondere en onverklaarbare dingen hebben vertoond, integendeel, zij zijn degenen die Allah aanbidden op de manier die Hij ze heeft voorgeschreven, en het toepassen van nieuwigheden vermijden. De ware awliya’, oftewel vrienden van Allah zijn degenen die onze Heer heeft beschreven in de hadith qoedsi, overgeleverd door al-Boekhari in zijn Sahih (Nummer 4/2384) van Abou Hoerayrah, die zei;
De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeingen van Allah zij met hem) heeft gezegd; "Allah heeft gezegd: ‘Wie vijandigheid uit jegens een vriend (wali) van Mij, Ik zal hem de Oorlog verklaren. Mijn dienaar komt niet sneller dichterbij Mij dan met de religieuze plichten die Ik hem opgelegd heb, en Mijn dienaar komt nog sneller dichterbij met de naafil (vrijwillige vormen van aanbidding) handelingen, zodat Ik van hem zal houden. Wanneer Ik van hem houdt, ben Ik zijn gehoor waarmee hij hoort, zijn gezichtsvermogen waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij raakt, en zijn voet waarmee hij loopt. Zou hij Mij om iets vragen, dan zou Ik het hem zeker geven, en zou hij Mij om bescherming vragen, dan zou Ik hem dat zeker bieden.’"

Tot slot ; De grote ware Sufi, Imam Abu Abdillah Ibn al-Tubi al Saqaly heeft gezegd; Sufisme is niet het dragen van aparte ‘’herstelde’’ kleding en ook niet het huilen waneer zangers anashids zingen en ook niet gillen of dansend zingen. In feite, Sufisme is wat Haqq en Koran volgt. Het vrees hebben voor Allah hebben, volledig van remorse voor u zonden in alle tijden. Gezien dit is echte en ware Sufi wie zich van twijfelachtige kwesties (Zoals bidah’s etc) en het nadoen van de vijanden van Islam onthoudt en Koran en Sunnah volgt.

En Allah is de Bron van Kracht, en de Gids tot het Juiste Pad.En Allah weet het het beste

 

17:01 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Mw. Wat ik fijn vond om te vinden als nog niet moslim zijnde maar onderzoekende, de 99 namen uitgesproken en de tekst erbij . Héél mooi. Ik kan alleen dan zeggen Amen.
m vr gr. mariana

Gepost door: MA van Beek | 03-08-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.