16-09-07

Arabische Woorden

Allah – ta’ala: Allah – de Allerhoogste: De naam van de Verheven Schepper en Heer der werelden Die noodzakelijkerwijs en zonder enige metgezel of nageslacht bestaat. De Arabische naam Allah is niet afkomstig van enige andere betekenis.

Agirah: Hiermee wordt het leven na de dood bedoeld.

Ahloel Soennah wal Jama’at: Moslims die de Soennah van de Profeet (saws), en de vrome generatie na hem, volgen als geloofsgemeenschap.

Alim: Persoon met kennis. (Meervoud: Oelema)

Aqiedah: Overtuiging of geloof dat veeleer op de echte dan op een ingebeelde realiteit gebaseerd is. Zodoende kan de islamitische Aqiedah alleen aan de Qor’aan en Soennah ontleend worden.

Ayah: Een vers uit de Qor’aan. De letterlijke betekenis is teken. (Meervoud: Ayaat)

Banda: Een dienaar van Allah.

Bara: Zichzelf ver houden van alles wat Allah mishaagt.

Bid’ah: Letterlijk betekent het ‘vernieuwing’. De islamitische betekenis is: een vernieuwende daad uitgevoerd in de veronderstelling dat het geldig is in de Islam, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

Dien: Levenswijze. In de zin altijd gebruikt om de Islam en de levenswijze die de Islam biedt, aan te duiden.

Eid ul Fitr: Eid betekent letterlijk ‘geluk dat terugkeert’. Het is de feestdag die onmiddellijk op het einde van de Ramadan volgt. (Nederlandse vertaling: Suikerfeest)

Eid ul Adha; Het offerfeest, dat gevierd wordt op de tiende Dhulhijjah (ten tijde van de Hajj). Dit feest rondom de offergaven duurt drie dagen.

Faqih: Letterlijk betekent het ‘iemand die begrijpt’. Gebruikt voor hooggeschoolde deskundigen die oordeelkundig genoeg zijn om juridische opvattingen te kunnen geven. (Meervoud: Foeqaha)

Fazaa-iel: Dit betekent ‘voortreffelijkheden’.

Fiqh: Letterlijk betekent het ‘begrijpen’. Gebruikt voor het begrijpen van het islamitische recht.

Fisq: Afdwalen van het juist pad. In deze betekenis gebruikt voor zondaars (Fasiq, Meervoud: Fasiqoen).

Ghafielien: Dit zijn de ‘achtelozen’ de ‘dwalenden’. Hiermee worden de mensen bedoeld de het geloof nog niet hebben gevonden.

Hadith: Letterlijk betekent het ‘iets nieuws’ (geschapen tegenover niet-geschapen, zoals de Qor’aan als de Stem van Allah) of een verslag. In de islam gebruikt voor de daden, citaten, beweringen, verklaringen, ontkenningen en weerleggingen van de Profeet (saws). (Meervoud: Ahadith)

Hadith Qoedsi: Citaten van Allah geopenbaard aan de Profeet (saws) die niet in de Qor’aan opgenomen zijn.

Hajj: Letterlijk betekent het ‘van plan zijn, voornemen’. In de Islam betekent dit het vast van plan zijn de Ka’bah, het Huis van Allah te Mekka, te bezoeken en dan speciale rituelen uit te voeren. Het is elke moslim die de middelen heeft om veilig te reizen, verplicht om één keer in zijn of haar leven de Hajj te volbrengen.

Halal: Wettig in de Islam.

Haram: Letterlijk betekent het ‘verboden’ of ‘heilig’. Wordt dan ook gebruikt voor verboden handelingen en stoffen, doch ook voor de onaantastbare plaatsen als de Masjied-ul-Haram (de Moskee rond de Ka’bah).

Hasan: De letterlijke betekenis is ‘goed’. Ook gebruikt voor een bepaalde categorie ahadith met een betrouwbare reeks overleveraars.

Hijrah: De letterlijke betekenis is ‘ontvluchten (weg blijven van)’. Het wordt ook gebruikt in de betekenis emigreren omwille van Allah. De islamitische kalender begint vanaf het jaar van de Hijrah van de Profeet (saws) van Mekka naar Medina (662 na Chr.).

Ibadah: Dit betekent ‘aanbidding’. In de Islam gebruikt voor de aanbidding van Allah.

Iglaas: Dit betekent ‘oprechtheid’.

Ihsaan: Letterlijk betekent het ‘goed doen’ of ‘uitblinken’. Het wordt ook gebruikt voor één der hoogste stadia van Iman (geloof), genoemd in de hadith die er ook naar genoemd is 9de hadith van ihsaan): Allah dienen alsof je Hem ziet en als je Hem niet kunt zien, dat ziet Hij beslist de dienaar.

Ikram: Dit betekent ‘eerbied’.

Ilm: Kennis van het Geloof.

Imam: De letterlijke betekenis is ‘wie vooraan staat’. Gebruikt voor degene die het gezamenlijke gebed leidt en ook voor eminente geleerden.

Iman: De letterlijke betekenis is ‘zekerheid geven’. In de Islam wordt het gebruikt in de zin van vertrouwen en geloof in bepaalde geloofsartikelen, die in de Qor’aan en Soennah genoemd worden. Let wel, dat deze geloofsartikelen in hun geheel geloofd moeten worden en niet in gedeeltelijke of afzonderlijke vorm.

Indjiel: De Evangelische Bijbel, het heilige boek van de Christenen.

Islam/Islaam: De letterlijke betekenis is ‘zich overgeven en vrede aanbieden’. Technische gezien betekent het ‘zich overgeven aan de Wil van Allah volgens Zijn Voorschriften en de leer van de Profeet Mohammed (saws).

Isnad: De reeks van vertellers in een hadith. De isnad is de basis voor classificatie van de hadith.

Jahilliyah: Letterlijk betekent het ‘het tijdperk van onwetendheid’. Gebruikt om de pre-islamitische tijd aan te duiden, toen kennis over de Profeten niet bestond en daden uit onwetendheid welig tierden.

Jawmal Qijamah: Dit betekent ‘de Dag der Opstandig’. Hiermee wordt de dag des Oordeels bedoelt, de dag waarop alle doden zullen worden opgewekt.

Jihad: Letterlijk betekent het ‘strijden’. Gebruikt om in het bijzonder de strijd voor het instellen en verdedigen van de Islam en islamitische leer in oorlogstijd aan te duiden.

Ka’bah: De letterlijke betekenis is ‘iets dat uitpuilt (zoals een enkel) of ‘kubusvormig is’. Gebruikt om het kubusvormige gebouw in Mekka aan te duiden, waarnaar de moslims zich tijdens hun dagelijkse gebeden richten. De Ka’bah was gebouwd door de Profeet Ibrahiem.

Kafir: Letterlijk betekent het ‘iemand die verbergt’, zoals een boer (voor wie in de Qor’aan deze term gebruikt wordt) zijn zaden in de aarde bedekt en verbergt. Het wordt ook gebruikt voor een ondankbare: iemand die iets niet waardeert. In de Islam betekent Kafir ‘ongelovige’ (Meervoud: Kafiroen) of ‘iemand die niet gelooft in sommige of alle geloofspunten’, dit is het tegengestelde van een Moe’min (gelovige).

Kalimah: Letterlijk betekent het ‘woord’. Het wordt gebruikt voor de verklaring van Allah’s Eenheid en het bestaan van Zijn verheven Kenmerken.

Koefr: De letterlijke betekenis is ‘bedekken’, ‘verbergen’ of ‘ondankbaarheid’. In de Islam betekent het sommige of alle geloofspunten verwerpen.

La ilaha illa’Allah: Dit is het eerste Kalimah en het betekent: ‘Er is geen godheid dan Allah’.

Makroeh: De letterlijke betekenis is ‘iets dat afkeurenswaardig is’. Het wordt gebruikt voor daden en zaken die worden afgekeurd door de Shari’ah, doch niet verboden zijn.

Marfoe’: Een catagorie ahadith waarin de verteller de tekst aan de Profeet (saws) toeschrijft.

Moe’min: Iemand die Iman bezit. (Meervoud: Moe’minoen)

Moenafiq: Het betekent ‘een schijnheilige’. Zie Nifaq.

Moeshrik: Iemand die Shirk bedrijft. (Meervoud: Moeshrikoen) Zie Shirk.

Mohammad oer Rasoeloe’Allah: Dit is het tweede deel van het eerste Kalimah en het betekent: ‘Mohammed is zijn Boodschapper’.

Mohsin: Het betekent letterlijk ‘iemand die goed doet’ of uitblinkt. Het wordt gebruikt voor degenen die de kenmerken van Ihsaan bezitten.

Moslim: Het betekent letterlijk ‘iemand die zich overgeeft’. Het wordt gebruikt voor iemand die de huisregels van de Islam aanvaardt en ermee instemt.

Nabie: Dit betekent ‘Profeet’.

Nafs: Dit betekent ‘ego’, ‘ziel’, ‘de psyche’ of ‘zelf’. (Meervoud: Anuf of Nufus)

Nifaq: Het betekent ‘hypocrisie’, dit is ongeloof verbergen door geloof te tonen.

Niejat: De intentie.

Nur: Dit betekent letterlijk ‘licht’ of ‘glans’.

Qadi: Een rechter.

Qiblah: Letterlijk betekent het ‘een focuspunt, brandpunt’. Het wordt gebruikt om de gebedsrichting (dat is richting de Ka’bah) vanuit ieder punt op aarde aan te duiden.

Qor’aan: Het betekent letterlijk ‘de oplezing, recitatie’. Technisch is de Qor’aan het Woord van Allah, in het Arabisch geopenbaard aan Mohammed (saws), de laatste boodschapper, over een tijdspanne van 23 jaar. De Qor’aan wordt zowel qua tekst als betekenis voor altijd in stand gehouden. Het is de Laatste Openbaring. Andere woorden voor Qor'aan zijn onder andere al-Foerqaan (het Onderscheid), al-Kitaab (het Boek) en an-Noer (het Licht).

Qor’aan al-Kariem: Dit betekent ‘de Edele Qor’aan’.

Rak’ah: Een gebedseenheid (1 keer staan, buigen en naar de grond gaan).

Ramadan: De negende maand op de islamitische kalender, wanneer moslims overdag vasten, en ’s nachts bidden. De Qor’aan werd gedurende deze maand voor het eerste geopenbaard.

Rasoeloellah: Dit betekent ‘de Boodschapper van Allah’.

Rie’ja: Het begaan van een goede daad niet om Allah te behagen, maar om wereldse voordelen mee te behalen.

Sahabah: Letterlijk betekent het ‘een metgezel, kameraad’. Het wordt gebruikt voor iemand die de Profeet (saws) gezien heeft – of die de Profeet (saws) gezien heeft nadien die tot het geloof gekomen was. (Meervoud: Ahsaab)

Sahih: Letterlijk betekent het ‘solide, betrouwbaar’. Technische een hadith waarvan het geloof, karakter en geheugen van de reeks overleveraars als echt wordt gekenmerkt.

Salaam: Het betekent letterlijk 'vrede'.

Salaat: Het betekent letterlijk ‘gebed’. In de Islam heeft het betrekking op de vijf dagelijkse gebeden die moslims op verschillende tijdstippen van de dag verrichten. De vijf gebeden zijn: Maghrib (met zonsondergang), Isha (na de avondschemering), Fajr (na dageraad maar voor zonsopgang), Zohr (vroege middag) en Asr (namiddag maar vóór zonsondergang).

Salaf: Letterlijk betekent het ‘een voorganger’. Het wordt gebruikt voor geleerden en leiders uit het verleden, die anderen hun islamitische voorbeeld nalieten ter navolging. (Meervoud: Aslaaf)

Sawm: Vasten. Een moslim vast van dageraad tot zonsondergang, hij/zij onthoud zich van voedsel, drinken en de huwelijksgemeenschap.

Shahadah: Letterlijk betekent het ‘de getuigenis’. Het wordt gebruikt in de betekenis van de specifieke getuigenis van een moslim (doorgaans een bekeerling) ten aanzien van de Eenheid van Allah en het apostelschap.

Shari’ah: Letterlijk betekent het ‘een pad en een waterpoel’. Het wordt gebruikt in de betekenis van het rechtssysteem, dat de Islam de moslims aanbiedt.

Shaytan: Letterlijk betekent het ‘iemand die ver weg is’. Het heeft betrekking op Iblies (Satan) en op iedereen die zijn pad volgt.

Shirk: Het betekent letterlijk ‘verenigen met, omgaan met’. In de Islam wordt het gebruikt in de betekenis van het toekennen van partners aan Allah, hetzij in Zijn Goddelijkheid, hetzij Zijn Eigenschappen, in welke zin dan ook.

Shirk Asghar: Een goede daad begaan om gezien (of geprezen) te worden.

Sieddieq: Een waarheidlievend persoon.

Sirah: Het betekent letterlijk ‘gedrag’. Het slaat op studie van het leven van de Profeet (saws).

Siratal Mustaqiem: Dit betekent ‘het rechte pad’. Dit is het pad van degenen aan wie Allah Zijn gunsten heeft geschonken, en niet het pad van hen op wie de toorn is nedergedaald, noch het pad die de dwalenden bewandelen.

Soennah: Letterlijk betekent het ‘een traditie’of ‘gebruik’. Technisch verwijst het naar het geheel van overleveringen en gebruiken van de Profeet (saws) en de Sahabah, welke zij toepasten of erkenden als integraal onderdeel van de Islam. De Soennah werd vervolgens overgegeven aan de volgelingen van de Sahabah enzovoorts. De Soennah is veel bepaalder dan de Ahadith, want ene hadith kan handelingen of uitspraken bevatten welke niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de algemene opzet van de islamitische gebruiken.

Tafsir: Letterlijk betekent het ‘uitleggen en verhelderen’. Het verwijst naar de specifieke wetenschap van het uitleggen en becommentariëren van de verzen in de Qor’aan.

Taqwa: Het betekent letterlijk ‘vrezen’ of ‘beschermen’. In de Qor’aan en elders betekent het de poging om zichzelf te beschermen tegen de Toorn van Allah en Zijn Tegenwoordigheid te vrezen en respecteren.

Tashieh: Dit betekent ‘zuiverheid’.

Tawaf: Het betekent letterlijk ‘ergens omheen draaien’. Het wordt gebruikt voor het zeven keer om de Ka’bah heenlopen (gevolgd door een gebed van twee rak’at).

Tawbah: Dit betekent 'berouw'.

Tawhid: De Eenheid van Allah.

Tawrat = De Torah, de boeken die aan Mozes zijn geschonken.

Taqdier; Dit houdt de wet in waaraan alles is onderworpen. Het lot.

Oelema: Meervoud van ‘Alim.

Oemmah: Het totale aantal moslims waaruit de islamitische gemeenschap bestaat.

Wala: Het betekent letterlijk ‘loyaliteit’. Gebruikt voor de volkomen toewijding aan Allah en Zijn Bevelen.

Woeddoe: De kleine rituele wassing die wordt verricht vóór het gebed. Het gebed kan niet worden verricht zonder een geldige woeddoe.

Yaqeen: Dit betekent ‘Geloof’.

Zaboer: De Psalmen, de liederen die aan David zijn geschonken.

Zakat: Het betekent letterlijk ‘zuiveren’ of ‘vergroten’. In de Islam verwijst het naar het specifieke bedrag aan liefdadigheid dat verplicht gesteld voor hen die een specifiek bedrag aan vermogen bezitten gedurende een heel jaar.

Zakat oel Fitr: De met het Ied-feest weggeven liefdadigheid namens elk gezinslid.

Zikr: Het gedenken van Allah.

18:56 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

soekran kesieran broeders We willen insaa allah die sayt nog best komen we willen hhheeeel goed danke wel allah razi olsun

Gepost door: mehmet cicek | 24-11-08

Reageren op dit commentaar

allah aslaam m3lakum wa rahmatoelillah dag alle zusters en broeders ik vind dit egt prachtig en zeker die gedichten.

Gepost door: selma | 30-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.