17-10-07

De Dood en het Graf, deel 1

De Dood en het Graf, deel 1 (http://soennah.com/eboek/doodengraf.pdf)

Op het gezag van ‘Abdoellah ibn Mas’oed – moge Allah tevreden met hem zijn –
dat de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – gezegd heeft:

http://img450.imageshack.us/img450/13/d1el4.jpg

[size=14][i]"Voorwaar, de ziel van de gelovige verlaat het lichaam terwijl hij zweet, en de ziel
van de ongelovige verlaat het lichaam vanuit zijn mondhoek zoals de ziel van een ezel
het lichaam verlaat." 1

Op het gezag van Oemm Salamah – moge Allah tevreden met haar zijn – die zei:
de Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – heeft gezegd:

http://img505.imageshack.us/img505/8796/d2dm2.jpg

"Voorwaar, wanneer de ziel wordt genomen, wordt deze gevolgd door de ogen." 2

Op het gezag van al-Baraa ibn ‘Aazib – moge Allah tevreden met hem zijn – die
zei:

"We gingen met de Profeet – sallahoe ‘alayhi wa sallam – naar de begrafenis van
een man van de Ansaar (Helpers) en toen we bij het graf aankwamen, was hij nog
niet begraven. De Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – ging in
de richting van de Qiblah3 zitten, dus gingen wij om hem heen zitten, en het was
alsof er vogels op onze hoofden zaten 4. In zijn hand had de Profeet – sallallahoe
‘alayhi wa sallam – een stok die hij tegen de grond aan tikte. Vervolgens keek hij
naar de hemel en daarna naar de aarde, driemaal verhief hij zijn blik en sloeg deze
neer. Toen zei hij:

http://img369.imageshack.us/img369/4935/d3wc3.jpg

 

"Zoek jullie toevlucht bij Allah tegen de bestraffing van het graf."

Twee- of driemaal. Daarna zei hij:

http://img515.imageshack.us/img515/8150/d4wz4.jpg

"O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf."
Driemaal.

Daarna zei hij:

http://img180.imageshack.us/img180/7898/d5sp5.jpg

"Voorwaar, wanneer de gelovige dienaar op het punt staat om deze wereld te verlaten
en het Hiernamaals te betreden, dalen er Engelen vanuit de hemel op hem neer, met
witte gezichten, alsof hun gezichten de zon is. Zij hebben een doodskleed en parfum
vanuit het Paradijs bij zich, en gaan om hem heen zitten zover zijn blik reikt. Daarna
komt de Engel des Doods – ‘alayhis-salaam, gaat bij zijn hoofd zitten en zegt: "O
schone ziel (en in een andere overlevering: O tot rust gekomen ziel)! Kom naar
buiten, naar de Vergeving en Tevredenheid van Allah."

http://img515.imageshack.us/img515/5002/d6lw1.jpg

Dan vloeit de ziel naar buiten zoals een druppel uit een waterzak vloeit, waarop hij
(de Engel des Doods) deze neemt. (En in een andere overlevering: En wanneer zijn
ziel naar buiten komt, verricht elke Engel tussen de hemel en de aarde en elke Engel in
de hemel een smeekbede voor hem en worden de poorten van de hemel voor hem
geopend. Van elke poort smeken diens Engelen Allah aan dat zijn ziel via hen
opstijgt.)

http://img515.imageshack.us/img515/3478/d7fo6.jpg

 

http://img515.imageshack.us/img515/3478/d7fo6.jpg

Wanneer hij (de Engel des Doods) de ziel neemt, laten de Engelen deze geen ogenblik
in zijn hand. Zij nemen de ziel, wikkelen deze in het doodskleed en wrijven hem in met
het parfum. En dat zijn de woorden van Allah – Verheven is Hij:

http://img180.imageshack.us/img180/5136/d8lw4.jpg

…nemen Onze boodschappers zijn ziel en zij verzuimen niet
[ Soerah al-An’aam 6:61 ].

En hij verlaat deze wereld als de lekkerste geur van muskus die op het aardoppervlak
te vinden is.

http://img439.imageshack.us/img439/3324/d9js2.jpg

Dan stijgen de Engelen op met de ziel, en telkens wanneer zij langs een groep Engelen
komen, vragen deze: "Wie is deze schone ziel?" Zij antwoorden: "Die en die, zoon van
die en die," met de mooiste namen waarmee hij in de wereld genoemd werd. Dan
komen zij aan bij de laagste hemel en vragen of de poort voor hem geopend wordt,
waarop deze voor hen geopend wordt. De nabijgebrachten van elke hemel zullen hem
volgen tot aan de volgende hemel, totdat ze bij de zevende hemel aankomen. Dan zegt
Allah – de Almachtige en Majesteitelijke:
"Schrijft het Boek van Mijn dienaar in ‘Illiyyoen 5."
http://img439.imageshack.us/img439/305/d10lk6.jpg

En wat doet jou weten wat ‘Illiyyoen is? * Een opgetekend geschrift * Waarvan de
nabijgebrachten getuige zijn
[ Soerah al-Moetaffifien 83:19-21 ].

Dan zal zijn Boek in ‘Illiyyoen geschreven worden. Vervolgens zal er gezegd worden:
"Brengt hem terug naar de aarde, want Ik heb hen beloofd dat Ik hen daaruit
geschapen heb, hen daarin zal terugbrengen en hen daaruit een andere keer zal
opwekken."

http://img439.imageshack.us/img439/6981/d11vt3.jpg

 

Dan wordt hij teruggebracht naar de aarde en wordt zijn ziel teruggekeerd in zijn
lichaam. Voorwaar, hij zal de voetstappen van zijn metgezellen horen wanneer zij
hem verlaten.

http://img515.imageshack.us/img515/1723/d12ma4.jpg

Dan komen er twee afgrijselijke Engelen tot hem, waarop zij hem berispen en hem
laten zitten. Vervolgens vragen ze hem: "Wie is jouw Heer?" Hij zal zeggen: "Mijn
Heer is Allah." Dan vragen ze hem: "Wat is jouw religie?" Hij zal zeggen: "Mijn
religie is de Islaam." Dan vragen ze hem: "Wie is deze man die naar jullie gezonden
werd?" Hij zal zeggen: "Hij is de Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa
sallam." Dan vragen ze hem: "Wat zijn jouw daden?" Hij zal zeggen: "Ik las het
Boek van Allah en geloofde erin." (…) En dat is de laatste beproeving waaraan de
gelovige wordt blootgesteld.

http://img515.imageshack.us/img515/6048/d13wh9.jpghttp://img515.imageshack.us/img515/3007/d14zo7.jpg

En dat is wanneer Allah – de Almachtige en Majesteitelijke – zegt:

http://img438.imageshack.us/img438/2329/d15lk6.jpg

Allah versterkt degenen die geloven met het standvastige woord in het wereldse
leven en in het Hiernamaals
[ Soerah Ibrahiem 14:27 ].

(…) Dan zal een Oproeper vanuit de hemel roepen:
"Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken. Spreidt dan voor hem uit (met een
kleed) van het Paradijs, kleedt hem van het Paradijs en opent voor hem een deur
naar het Paradijs."
Dan komt een bries en de geur van het Paradijs tot hem, en wordt zijn graf voor hem
uitgestrekt zover zijn blik reikt.

http://img438.imageshack.us/img438/845/d16pn9.jpg

 

Vervolgens komt er een man met een mooi gezicht, mooie kleding en een lekkere geur
tot hem, en zegt: "Wees verheugd met datgene wat jou verblijdt, wees verheugd met
de Tevredenheid van Allah, en Tuinen met een blijvende genieting. Dit is jouw dag
die jou beloofd werd." Hij (de dode) zegt dan: "En jij, moge Allah jou het goede
verkondigen. Wie ben jij? Jouw gezicht is een gezicht dat enkel met het goede komt!"
Hij zal antwoorden: "Ik ben jouw goede daden. Bij Allah, ik ken je slechts als iemand
die zich haastte in het gehoorzamen van Allah en wegbleef van Zijn
ongehoorzaamheid. Moge Allah je dus met het goede belonen."

http://img180.imageshack.us/img180/8022/d17kq2.jpg

Dan wordt er voor hem een deur naar het Paradijs en een deur naar het Vuur
geopend, en er wordt gezegd: "Dit was jouw verblijfplaats als jij Allah ongehoorzaam
zou zijn geweest, maar Allah heeft deze voor je ingewisseld met dit." Wanneer hij
dan ziet wat er zich in het Paradijs bevindt, zegt hij: "Mijn Heer! Laat het Uur snel
vallen, zodat ik kan terugkeren naar mijn familie en bezittingen!" Dan wordt er tegen
hem gezegd: "Rust."

http://img438.imageshack.us/img438/6484/d18zq8.jpg

En voorwaar, wanneer de ongelovige dienaar (en in een andere overlevering: de
zondige dienaar) op het punt staat om deze wereld te verlaten en het Hiernamaals te
betreden, dalen er strenge en meedogenloze Engelen vanuit de hemel op hem neer, met
zwarte gezichten. Zij hebben een dik, harig kleed vanuit het Vuur bij zich, en gaan om
hem heen zitten zover zijn blik reikt. Daarna komt de Engel des Doods, gaat bij zijn
hoofd zitten en zegt: "O verdorven ziel! Kom naar buiten, naar de Toorn en Woede
van Allah."

http://img438.imageshack.us/img438/5285/d19pk1.jpg

Dan verspreidt de ziel zich in zijn lichaam, waarop hij (de Engel des Doods) deze
eruit rukt zoals een spies met vele haakjes uit natte wol wordt gerukt, waardoor de
aders en de zenuwen hiermee kapot worden getrokken. Dan vervloekt elke Engel
tussen de hemel en de aarde en elke Engel in de hemel hem, en worden de poorten van
de hemel gesloten. Van elke poort smeken diens Engelen Allah aan dat zijn ziel niet
via hen opstijgt.

http://img515.imageshack.us/img515/6431/d20aw6.jpg

 

Wanneer hij (de Engel des Doods) de ziel neemt, laten de Engelen deze geen ogenblik
in zijn hand. Zij nemen de ziel en wikkelen deze in het dikke, harige kleed. En hij
verlaat deze wereld als de meest walgelijke stank van een kadaver die op het
aardoppervlak te vinden is.

http://img180.imageshack.us/img180/2659/d21pd5.jpg

Dan stijgen de Engelen op met de ziel, en telkens wanneer zij langs een groep Engelen
komen, vragen deze: "Wie is deze verdorven ziel?!" Zij antwoorden: "Die en die, zoon
van die en die," met de slechtste namen waarmee hij in de wereld genoemd werd. Dan
komen zij aan bij de laagste hemel en vragen of de poort voor hem geopend wordt,
maar deze wordt niet voor hem geopend."
Toen las de Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

http://img515.imageshack.us/img515/5002/d22fv2.jpg

De poorten van de hemel worden voor hen niet geopend en zij zullen het Paradijs
niet betreden, totdat de kameel door het oog van de naald gaat
[ Soerah al-A’raaf 7:40 ].

http://img180.imageshack.us/img180/1654/d23es6.jpg

"Dan zegt Allah – de Almachtige en Majesteitelijke:
"Schrijft zijn Boek in Siddjien, in de laagste aarde 6."

Vervolgens zal er gezegd worden:
"Brengt Mijn dienaar terug naar de aarde, want Ik heb hen beloofd dat Ik hen
daaruit geschapen heb, hen daarin zal terugbrengen en hen daaruit een andere keer
zal opwekken."

http://img180.imageshack.us/img180/88/d24wr5.jpg

Dan wordt zijn ziel uit de hemel gesmeten, totdat deze in zijn lichaam valt."Vervolgens las de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

http://img524.imageshack.us/img524/1766/d25gf0.jpg

En wie deelgenoten aan Allah toekent: het is alsof hij uit de hemel is gevallen en de
vogels hem weggrissen, of dat de wind hem naar een afgelegen plek heeft geblazen
[ Soerah al-Haddj 22:31 ].

"Dan zal zijn ziel in zijn lichaam worden teruggekeerd, en voorwaar, hij zal de
voetstappen van zijn metgezellen horen wanneer zij hem verlaten.

http://img515.imageshack.us/img515/8316/d26sj9.jpg

Dan komen er twee afgrijselijke Engelen tot hem, waarop zij hem berispen en hem
laten zitten. Vervolgens vragen ze hem: "Wie is jouw Heer?" Hij zal zeggen: "Haah
haah! Ik weet het niet!" Dan vragen ze hem: "Wat is jouw religie?" Hij zal zeggen:
"Haah haah! Ik weet het niet!" Dan vragen ze hem: "Wat zeg je over deze man die
naar jullie gezonden werd?" Maar hij zal zijn naam niet kennen, waarop er gezegd
wordt: "Mohammad!" Hij zal zeggen: "Haah haah! Ik weet het niet! Ik hoorde het de
mensen zeggen!" waarop er gezegd wordt: "Jij weet niet, noch heb je gelezen."

http://img180.imageshack.us/img180/7348/d27ny2.jpg

 

Dan zal een Oproeper vanuit de hemel roepen:
"Hij heeft gelogen. Spreidt dan voor hem uit (met een kleed) van het Vuur en
opent voor hem een deur naar het Vuur."
"Dan komt de hitte en een hete wind van het Vuur tot hem, en wordt zijn graf voor
hem vernauwd, totdat zijn ribben in elkaar steken.

http://img180.imageshack.us/img180/6113/d28mk3.jpg

Vervolgens komt er een man met een lelijk gezicht, lelijke kleding en een stinkende
geur tot hem, en zegt: "Wees getreurd met datgene wat jou smart, dit is jouw dag die
jou beloofd werd." Hij (de dode) zegt dan: "En jij, moge Allah jou het slechte
verkondigen. Wie ben jij? Jouw gezicht is een gezicht dat enkel met het slechte komt!"
Hij zal antwoorden: "Ik ben jouw verdorven daden. Bij Allah, ik ken je slechts als
iemand die de gehoorzaamheid aan Allah vermeed en zich haastte in Zijn
ongehoorzaamheid. Moge Allah je dus met het slechte belonen!"

http://img473.imageshack.us/img473/3949/d29sf7.jpg

Dan wordt er een blinde, dove, stomme (Engel) over hem aangesteld met in zijn hand
een grote hamer: als een berg daarmee geslagen zou worden, dan zou deze (berg) zand
worden. De Engel zal hem één keer slaan, waarop hij zand wordt. Dan laat Allah
hem terugkeren in zijn oude staat, waarop de Engel hem nog een keer slaat en hij (de
dode) zo hard zal schreeuwen dat alles hem hoort, behalve de mensen en de djinn 7.
Dan wordt er voor hem een deur naar het Vuur geopend en een kleed van het Vuur
uitgespreid, waarop hij zal zeggen: "Mijn Heer! Laat het Uur niet vallen!"8[/i][/size]

Geselecteerd en vertaald door: Ridouane Mallouki
_________________________________
1 Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Kabier (3/77/1) en al-Albaanie verklaarde hem
hasan (goed).

2 Overgeleverd door Moeslim (920).

3 Voetnoot van de vertaler: Qiblah: De gebedsrichting van de Moslims, richting de Ka’bah
in Mekkah.

4 Voetnoot van de vertaler: Dat wil zeggen dat zij stilzaten; niemand van hen bewoog uit
respect voor de zitting van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – (zie ‘Awn al-
Ma’boed, uitleg van hadieth nr. 4753).

5 Voetnoot van de vertaler: Ibn Kathier zegt in zijn Tafsier,
uitleg van Vers 83:18: "Ibn‘Abbaas vroeg Ka’b over ‘Illiyyoen, waarop hij antwoordde:
"Het is de zevende hemel endaar zitten de zielen van de gelovigen." En op het gezag van
‘Alie ibn Abie Talhah dat Ibn‘Abbaas zei over ‘Illiyyoen: "Het is het Paradijs." En in een andere
overlevering: "Het zijnhun daden in de hemel bij Allah." Het is klaarblijkelijk dat ‘Illiyyoen van
‘oeloeww(verhevenheid) afkomt, en hoe hoger en verhevener iets is, hoe groter en uitgestrekter."

6 Voetnoot van de vertaler: Ibn Kathier zegt in zijn Tafsier, uitleg van Vers 83:18: "Ibn
‘Abbaas vroeg Ka’b over Siddjien, waarop hij antwoordde: "Het is de zevende aarde en
daar zitten de zielen van de ongelovigen." En hij zegt in zijn uitleg van Vers 83:7:
"Sommigen hebben gezegd: "Het is onder de zevende aarde." En de juiste opinie is dat
Siddjien afkomt van sidjn, en dat is de nauwheid. Want hoe lager men komt in de
schepping, hoe nauwer het wordt, en hoe hoger men komt, hoe uitgestrekter het is. Elke
hemel van de zeven hemelen is uitgestrekter dan de hemel eronder, en evenzo is elke aarde
uitgestrekter dan de aarde eronder, tot aan de laagste en nauwste plaats in het midden van
de zevende aarde."

7 Voetnoot van de vertaler: Djinn: Wezens geschapen uit rookloos vuur, die samen met de
mensen op aarde wonen, maar door hen niet gezien kunnen worden.

8 Overgeleverd door Aboe Daawoed (4753), Ahmad, al-Haakim, at-Tayaalisie en anderen,
en al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in Sahieh Soenan Abie Daawoed
(3979).


Bron: Soennah.com

18:41 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

bedankt voor de wijze les
moge allah ons alle vergeven en heel oemat mohamed sas

Gepost door: omar | 10-09-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.