19-10-07

Waarom denken moslims de enige waarheid in pacht te hebben

 

Vaak worden wij moslims,door niet-moslims met de vraag geconfronteerd:Waarom denken jullie

de enige waarheid in pacht te hebben?Waarom denken jullie altijd gelijk te hebben?En op zich

vind ik dit een terechte vraagstelling van iemand die de islam niet van dichtbij heeft meegemaakt.

Terwijl diegenen die als Moslim door het leven gaat en zich laat leiden door het goddelijke regels

van de Islam,Juiste Islam,als een gunst van Allah(c.c) ervaart,en bewust is van de grote waarde

van dit geloof.En dit gevoel van veiligheid en zekerheid die zich voordoet bij de moslims is het

gevolg van aantal zaken:Ik zal proberen een aantal van deze zaken te belichten in de hoop dat

ik een antwoord kan geven op de vraag:Waarom geloven de Moslims dat zij de enige waarheid

in pacht hebben?

Als eerste richt ik het woord tot eenieder die zegt niet in God te geloven,en

zeg ik tegen hem:Jij bestaat toch?jouw bestaan is iets dat jij niet kan ontkennen,en dit geldt

ook voor het bestaan van de aarde en de Hemelen,en ieder weldenkend mens weet dat een

bestaand iets een maker nodig heeft,.Wetenschappelijke feiten tonen aan dat men nooit heeft

kunnen waarnemen,dat vanuit levenloze materie vanzelf iets is ontstaan,En daarom wordt

verteld dat een bekende wetenschapper:Newton genoemd die in God geloofde en een niet

gelovige vriend probeerde uit te leggen dat er een God moest zijn.De in godgelovende

wetenschapper had de zonnestelsel nagemaakt,zijn vriend,ook een wetenschapper,zag

dit meteen en vroeg:Wie heeft dit gemaakt?Hij antwoordde toen:Niemand.,Zijn vriend geloofde

dit toen niet.De in Godgelovende wetenschapper zei toen:Als je niet gelooft dat dit door niemand

is gemaakt,Hoe kan het dan,dat het echte zonnestelsel,dat nog zoveel ingewikkelder is,door

niemand is gemaakt?

En altijd wanneer archeologen,een stad vinden die onder het zand begraven ligt,dan beginnen

zij zich onmiddellijk af te vragen:wanneer is deze stad gebouwd?en door wie?en je hoort nooit

door een van hen meimeren,dat deze stad is ontstaan onder invloed van natuurlijke factoren,

want dan zou hij gelijk voor gek verklaard worden,omdat simpelweg niets uit het niets

voorkomt.Toch zijn er mensen die iemand voor gek verklaren,die zegt dat een stad die onder

het zand is gevonden,uitzichzelf is ontstaan,maar zij durven moeiteloos aan te nemen,dat

dit heelal,zonder een maker tot stand is gekomen.

Beste mensen:wij moeten toegeven dat deze wereld met al zijn verfijning,pracht,aspecten,

en natuur,decoratie is van God,de Maker,en wij met al onze lichamelijke en geestelijke

vermogens zijn de creatie van God,en alles om ons heen is de creatie van God,En deze

God heeft ons niet doelloos,lukraak,nutteloos op deze wereld geplaatst,Hij wenst van ons

dat wij ons aan Hem onderwerpen,en de taak van aanbidding op ons te nemen,en daarom

stuurde Hij verschillende profeten om ons hierover in te lichten,Profeten over verschillende

tijden en perioden,naar verschillende volkeren,met verschillende spraakklanken,om een

en hetzelfde boodschap te verkondigen,namelijk:geef Allah zijn alleenrecht op

aanbidding en ken Hem geen deelgenoten toe.En andere reden waarom wij de waarheid

in pacht hebben is omdat een moslim Ëen God aanbidt,en kent Hem geen deelgenoten toe,

een God die in het bezit is van preizenswaardige namen en eigenschappen,een God die

Zijn gelijke niet kent,een moslim wendt zich tot die ene God,vertrouwt op die ene God,zoekt

hulp bij die een God,gelooft dat die bij machte is om alles te doen,en Hij behoeft noch vrouw

noch een zoon,een God die de hemelen en de aarde heeft geschapen,een God die het leven

geeft en ook neemt,een God die schept en die zijn schepping van onderhoud voorziet,een God

die de smeekbedes van zijn dienaren verhoord,een God die alle zonden van zijn berouwvolle

dienaren vergeeft,ongeacht de ernst en de omvang van hun zonden,een God die op de

hoogte is van het openlijke en het verborgene,een God die op de hoogte is van het ongeziene

en handelt uit ultieme wijsheid en daarom hebben wij moslims vrede met de keuzes die

Allah voor ons maakt,en vrede met Zijn voorbeschikking,want alles dat ons overkomt,is ten

bate van ons en komt voort uit de wijsheid van God,.En andere reden waarom wij de waarheid

in pacht hebben is vanwege het keiharde bewijs waarover wij beschikken,namelijk de KORAN.

Een arabisch boek waarmee Allah iedereen uitdaagde die zich tegen de Islam zou verzetten,

om met een gelijknamig boek te komen,maar geen van de toenmalige arabieren was bij

machte om deze uitdaging aan te gaan,ondanks hun ongekende redekunst,en welsprekend

heid,die niet meer geevenaard kan worden,en zeker niet door de huidige mensen.De

inhoudrijke stijl van de Koran wordt gekenmerkt door een hoog niveau van verhevenheid,

compleetheid,schoonheid,zoetheid,dat zijn gelijke niet kent,ook is de koran een boek waarin

over zaken en verhalen wordt gesproken,die zich in het verleden hebben voorgedaan.En

waar Mohammed(vzmh) nooit van had gehoord zoals de verhalen van de profeten.Tevens

heeft de Koran over zaken gesproken die zich in de toekomst zouden afspelen,en die dan

ook later zijn uitgekomen zoals het vredesakkoord van Hudeybiya,die Allah in de Koran

een grote zege noemt terwijl de moslims toenertijd dit vredesakkoord als een belediging

en kwetsing beschouwden en achteraf bleek natuurlijk Allah gelijk te hebben,en groeide het

aantal moslims,gedurende dit vredeakkoord tot een ongekende grootte,tot een ongekend hoogte

ook werd de profeet(vzmh)vaak door kureys op de proef gesteld door het voorleggen van

verschillende vragen die zij van de lieden van het boek te horen hadden,vernomen,te horen hadden

gekregen zoals de vraag omtrent Zulkarneyn,de ziel,en de mensen van de grot,en telkens wist

Mohammed(s.a.s) het goede antwoord te geven,ook het feit dat de Koran de onjuistheden

van de Christenen met betrekking tot Jezus(a.s)aantoonde en hen aabnsprak op hun

afdwalingen,En die van de Joden,Is een bewijs van de echtheid van dit boek,want hoe

anders kan een ongeletterde man,de Joden en de Christenen onderwijzen in hun geloof.

En het is uitgesloten dat dit boek het werk zou zijn van Mohammed(s.a.s) want in

datzelfde boek wordt ook Hij soms op zijn handelingen aangesproken door Allah,zoals

in geval van de ''blinde man'' en de krijgsgevangenen van Badr,een andere reden waarvan

wij vinden dat de Islam de enige waarheid is,is de inwerking van de Islamitische daden van

aanbidding op de moslim,inmiddels het gebed bijvoorbeeld:stelt de moslim zich in relatie

met Allah en daardoor ervaart hij een onbeschrijflijke gemoedsrust en verwijdering van al zijn

last en hinderen.En op zich is dit niet vreemd aangezien hij toenadering heeft gezocht tot de

Almachtige en de woorden van de Almachtige reciteert.Daarom zei de profeet(vzmh)tegen

Bilal,''als de tijd was aangebroken om het gebed te verrichten'',verlos ons van onze gemoeds-

kwelling,door het gebed in te luiden,en elke moslim zou dit beamen,dit bevestigen.Het gebed

doet jouw gemoedskwelling verdwijnen,doet jouw problemen verdwijnen:als sneeuw voor de

zon.Laten wij een andere daad van aanbidding onder de loep nemen,:Zakaat bijvoorbeeld,;

Zakaat,:armenbelasting,reinigt het hart van baatzucht en gierigheid en zet de persoon aan

tot vrijgevigheid en het bieden van de helpende hand aan de armen en mensen in nood.

En het vasten:maakt de moslim bewuster van de gunsten van Allah en de hongersnood

waarom der mensen gebukt gaan.En de bedevaart,die brengt de mensen bij elkaar uit

verschillende werelddelen.En andere reden waarom wij geloven dat de Islam de enige

waarheid is,is het feit dat al het goede te vinden is in de Islam,De Islam heeft ons al het

goede opgedragen,en heeft ons al het slechte verboden.De Islam zet aan tot de meest sublieme

gedragscodes en omgangsvormen,zoals eerlijkheid,het onderdrukken van woede,bedaardheid,

bescheidenheid,schaamtegevoel,betrouwbaarheid,respect,genade,rechtvaardigheid,dapperheid,

geduld,kuisheid,vergeving,dankbaarheid,goede omgang met de ouders,in stand houden van de

familiebetrekkingen,goede omgang met de buren,verzorgen van de weeskinderen,barmhartig-

heid tegenover kleine kinderen,het eerbiedigen van de ouderen,glimlachen in het gezicht van

anderen,bezoeken van zieke mensen,goede omgang met je vrouw,goede omgang met je man,

enz...En door al deze voorschriften op het gebied van gedrag na te leven wenst de moslim,

het welbehagen van Allah te verkrijgen,en wanneer wij een blik werpen op aldatgene de Islam

heeft verboden,dan kunnen wij zeggen dat door het verbieden van deze zaken, de Islam,

zowel de individu,dus de enkeling,als de hele gemeenschap een grote dienst heeft bewezen.

En hier volgen een aantal voorbeelden dat opheldering hierover kan geven,:De Islam verbiedt

in eerste instantie;vergodendom,oftewel het aanbidden van een andere naast Allah.De Islam

verbiedt het zich begeven naar waarzeggers en tovenaars en hen geloven,De Islam verbiedt

het geloven in horoscopen,dus aan de hand van iemands sterrenbeeld zogenaamd zijn lot

kunnen voorspellen,De Islam verbiedt iedere vorm van bijgeloof die niet berust op godsdienst,

De Islam verbiedt het vervloeken van de tijd,want Allah is degene die de tijd beheert en

bepaalt,De Islam verbiedt het om een kniebuiging te maken voor een ander dan Allah,

De Islam verbiedt het om met mensen te gaan zitten die het geloof bespotten,De Islam

verbiedt het om elkaar te vervloeken,De Islam verbiedt het om je behoefte op straat te doen,

en op deze wijze de mensen tot last te zijn,De Islam verbiedt het om na het wakker worden

met je handen in het serviesgerei met eten en drinken te gaan zonder deze eerst te wassen,

De Islam verbiedt het om zich meer te belasten dan normaal,daarom is het ons bijvoorbeeld

niet toegestaan om de hele nacht te bidden,of door het hele jaar te vasten,De Islam verbiedt

het om een oproep te doen in de Moskee naar kwijtgeraakte spullen,De Islam verbiedt het om

handel te drijven in de Moskee,De Islam verbiedt het om graven hoog te maken,erop te zitten,

erop te lopen,of een Moskee erop te bouwen,De Islam verbiedt het om tijdens het rouwen,om

de dood van iemand zich schuldig te maken aan geschreeuw,openscheuren van de kleding,

en de trekken van de haren,De Islam verbiedt het ontvangen en geven van rente,De Islam

verbiedt iedere vorm van handelovereenkomst die berust op misleiding,bedrog en waarbij

een verkeerde voorstelling wordt opgewerkt zoals het verkopen van een zak aardappelen

waarbij de bovenste laag aardappels van zeer goede kwaliteit is en de onderste laag

ontzettend slecht is,De Islam verbiedt het om een aanbod te doen op iets dat reeds gekocht is

door een ander,De Islam verbiedt het om weeskinderen in hun bezittingen te benadelen,De

Islam heeft een huwelijk dat slechts enige tijd durende is,dus niet blijvend,verboden,De Islam

heeft het verboden om gemeenschap te hebben met je vrouw in haar menstruatietijd,De Islam

heeft het verboden om de hand van iemand te gaan vragen,als diegene reeds aan een ander is

beloofd,De Islam heeft het verboden om een vrouw te huwen zonder haar toestemming,en haar

betuiging van tevredenheid,De Islam heeft het verboden voor een vrouw die op het punt staat om

te scheiden,haar zwangerschap te verhullen,te verbergen,De Islam heeft het verboden voor beide

partners om hun bedgeheimen aan een anderen door te vertellen,De Islam heeft het verboden om

de vrouw van een andere te begeren,De Islam heeft het verboden voor een vader om de bruidsschat

van zijn dochter aftepakken,De Islam heeft het verboden voor een vrouw om haar aantrekkelijkheden

aan te tonen,De Islam heeft het verboden om dode dieren te eten,De Islam heeft het verboden om

dieren te eten die zich voeden met viezigheden en onreinheden,De Islam heeft het verboden om het

ene dier te slachten terwijl de andere toekijkt,De Islam heeft het verboden om dieren en vogels met

klauwen,dus roofdieren en roofvogels te eten,De Islam heeft het verboden om geld te verkwisten,te

verspillen,De Islam heeft het verboden voor een man om goud te dragen,De Islam heeft het verboden

voor de man om zijn kleren onder zijn enkels te dragen,De Islam heeft het verboden om mensen

zonder gegronde reden van iets te beschuldigen,De Islam heeft het verboden om vals getuigenis af

te leggen,De Islam heeft het verboden om achter iemands rug te praten,De Islam heeft het verboden

voor eenieder om te roddelen,De Islam heeft het verboden om elkaar te bespotten,De Islam heeft het

verboden om elkaar te discrimineren,op basis van huidskleur,komaf,geldvermogen,maatschappellijke

positie,De Islam verbiedt het om te liegen,De Islam verbiedt het om jezelf aanteprijzen,De islam

heeft het verboden voor iedere twee om zachtjes met elkaar te praten in de aanwezigheid van een

derde persoon,De Islam heeft het verboden om kwaad te spreken over de overledenen,De Islam

heeft het verboden om alcohol te drinken,De Islam heeft het verboden om aan een tafel te gaan zitten

waar alcohol wordt geschonken,De Islam heeft het verboden om te Moorden,De Islam heeft het

verboden om zelfmoord te plegen,De Islam heeft het verboden om overspel te plegen,De Islam heeft

het verboden om de weltevredenheid van de mensen boven die van Allah te verkiezen,De Islam

verbiedt het om mensen te bespieden,te bespioneren,De Islam verbiedt het om je hoogmoedig

tegenover anderen optestellen,De Islam verbiedt het om iemand niet uittebetalen voor zijn verrichte

werkzaamheden,De Islam verbiedt het om je belofte niet na te komen,De Islam verbiedt het om een

van de erfgenamen,zijn recht op de erfenis te ontnemen,De Islam verbiedt het om je buren slecht te

behandelen,De Islam verbiedt het om een van je kinderen boven de rest voortetrekken,en dit is

slechts een deel van de vele geboden,en verboden,waarmee De Islam is gekomen om blijheid

over de mensheid uittestrekken,en hen gelukkig te maken,dus begrijpen jullie nu waarom de

moslims geloven dat zij de enige waarheid in pacht hebben,omdat geen ander overtuiging het hoofd

kan bieden aan dit fantastische geloof van ons,je hoeft slechts deze woorden van mij nog een keer

door je hoofd te laten gaan om te beseffen dat dit de waarheid is,geloof in de enige ware God,

en wees gered,Moge Allah je de waarheid in je harten te geven,

 

15:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.