23-11-07

De Hel en De Paradijs!


Door:Aboe Seyfullah

:AARDSE LEVEN

(En ik heb de Djinns en de mens slechts geschapen om mij te dienen)(Soerah 51:56)

In de naam van Allah,De Barmhartige,De genadevolle,

-Het scheppingsdoel

Wanneer een mens ongeveer 4 maanden in de baarmoeder is,brengt een engel zijn ziel en plaatst deze in het lichaam.
De profeet Mohamed(sallallahoe aleihi wa sallam) zei hierover:

"De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder,dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem,daarna
is hij evenlang een klonter,daarna is hij evenlang een klompje vlees,dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de
levensadem(de ziel)inblaast...."
(Boechari en Moeslim)

Vervolgens wordt de mens geboren en bereikt hij een leeftijd waarop hij zichzelf een aantal belangrijke vragen stelt.
De meest algemene vragen zijn deze:"Wie ben ik,waar kom ik vandaag,waarom ben ik hier op aarde,waar ga ik heen?"
Het antwoord op die vragen kan het beste door de schepper zelf gegeven worden.Hij zegt in de Koran:

(En ik heb de Djinns en de mens slechts geschapen om mij te dienen)(Soerah 51:56)

Vanaf de geboorte tot aan de dood van de mens schrijven 2 engelen alle daden op:

(En voor ieder mens hebben wij zijn lotbestemming aan zijn hals vastgemaakt.
En wij voorzien hem op de dag der Opstanding van een boek dat hij opengeslagen aantreft)(Soerah 17:13)

(Er wordt tegen hem gezegd:"Lees jouw Boek".
Op deze dag is jouw eigen ziel voldoende als berekenaar tegen jou.)(Soerah 17:14)

(En het boek:(met hun daden)zal voor hen geplaatst worden en jij zult de zondaren in angst zien wegens wat daarin staat
En zij zullen zeggen :"Wee,ons",wat is dat voor boek dat niets kleins weg laat en niets groots,zonder dat berekend te hebben!"
En zij zullen wat zij deden voor zich vinden.En jouw heer doet niet een van hen onrecht aan)(Soerah 18:49)

 

Satan,De grootste vijand van de mens

Het leven van de mens begon met onze stamvader Adam(Aleihi Salaam) .
Hij was de eerste mens en de eerste profeet,hij was ook de eerste waarmee de menselijke aanbidding van Allah begon.
Onze stamvader Adam(Aleihi Salaam) kreeg snel een vijand die hem en zijn nageslacht wilde afhouden van de aanbidding van Allah.
Deze vijand is Shitan.

Toen Allah Adam(Aleihi Salaam) had geschapen gaf hij de engelen bevel om zich neer te buigen voor Adam(Aleihi Salaam):

(En toen wij tot de Engelen zeiden:"Buigt jullie voor Adam",toen bogen zij,Behalve Iblies(De shitan).
Hij weigerde en was hooghartig en hij werd een van de ongelovigen)(Soerah 2:34)

Iblies zag de mens als bedreiging.
Adam(Aleihi Salaam) kon namelijk zoals hij,kiezen tussen goed en kwaad.
Dat maakte hem ook tot een bijzonder wezen,waardoor Iblies jaloers werd en vreesde voor zijn positie.
Hij werd hoogmoedig en was van mening dat Allah(soebhanna wa ta3ala) een vergissing had gemaakt,door hem te bevelen
zich neer te buigen voor Adam(Aleihi Salaam)

(Hij Allah vroeg:"Wat belemmerde jou je neer te knielen,toen ik het jou beval?"
Hij zei:"Ik ben beter dan hem(Adam): U hebt mij uit vuur geschapen terwijl u hem uit aarde hebt geschapen.")(Soerah 7:12)

(Hij Allah zei:"Daal af uit het(paradijs),want het past jouw niet dat jij je er hoogmoedig in gedraagt.
vertrek daarom,voorwaar jij behoort tot de vernederden."(Soerah 7:13)

(Hij zei:"Geef mij uitstel tot de dag waarop zij opgewekt zullen worden.")(Soerah 7:14)

(Hij Allah zei:"Voorwaar,jij behoort tot hen aan wie uitstel is gegeven".)(Soerah 7:15)

(Hij Iblies zei:"Omdat u mij hebt doen dwalen,zal ik hen belemmeren op uw rechte pad.)(Soerah 7:16)

(Daarna zal ik zeker tot hen komen,van voor hen en van achter hen en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde,
en U zult de meesten van hen niet als dankbaren aantreffen.)(Soerah 7:17)

(Hij Allah zei:'Ga er uit weg,veracht en verstoten.Wie van hen jou dan volgt: voorwaar,ik zal de hel
vullen met jullie allen.")(Soerah 7:18)

De ongehoorzame Iblies gaf Allah de schuld van zijn keuze.
Allah vervloekte hem en wilde hem in de Hel plaatsen,Iblies vroeg om uitstel en toen hij dat kreeg,
verklaarde hij zich tot eeuwige vijand van de mens.
Iblies stelde zich ten doel de mens te misleiden en mee te voeren naar de Hel.

Maar Iblies kan niet iedereen misleiden,hij kan zijn mach alleen bij hen uitoefenen die hem gehoorzamen,
Allah zei tegen hem:

(Voorwaar,jij hebt geen macht over mijn dienaren,behalve(over) degene die jou volgt van de dwalenden)(Soerah 15:42)

 

De Waarde van het aardse leven

De waarde van dit leven is in verhouding tot het komende leven te verwaarlozen.
Het wereldse leven is niet meer dan een beproeving en is voor ons in zoverre belangrijk,dat ons gedrag hierin
bepalend is voor onze plaats in het hiernamaals.
Daar zal iedereen oogsten wat hij hier heeft gezaaid.

(Wie de beloning van het Hiernamaalse wenst,voor hem vermeerderen wij zijn beloning: en wie de beloning van de wereldse
leven wenst,aan hem geven wij daarvan,maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel)(Soerah 42:20)

Wanneer wij ons dus afvragen wat de waarde is van dit aardse leven kunnen we dit niet beter verwoorden dan Allah zelf:

(En het wereldse leven is niets dan spel en vermaak.En het huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die(Allah) vrezen.
Begrijpen jullie dan niet?)(Soerah 6:32)

(Weet dat het wereldse leven slechts een spel is,een vermaak,een versiering en opschepperij tussen jullie en wedijver in vermeerdering
van bezit en kinderen,als de gelijkenis van een regen waarvan de planten(die zij voortbrengt) bij de boeren verwondering wekt.
Daarna worden ze droog en je ziet ze geel worden,en vervolgens worden ze tot vergane resten.
En in het hiernamaalse is er een harde bestraffing en een vergeving van allah en welbehagen.
En het wereldse leven is niets dan een verleidende genieting)(Soerah 57:20)

(En wat jullie gegeven is,is slechts een vergankelijke genieting van het wereldse leven.Maar wat zich bij Allah bevindt is beter en
verblijvender voor hen die geloven en die op hun Heer vertrouwen)(Soerah 42:36)

Advies van de profeet Mohammed(sallallahoe aleihi wa sallam) over het aardse leven:

Ibn Oemar verhaalt:
De boodschapper van Allah greep mij bij mijn schouders en zei:
"Wees in de wereld alsof je een reiziger of een vreemdeling bent."
Ibn Oemar zei vaak:" Als het avond wordt,verwacht dan niet dat het weer ochtend zal worden:
en als het ochtend wordt verwacht dan niet dat het weer avond zal worden.
Profiteer van je gezondheid voordat je ziek bent en van je leven voordat je dood bent
(Boecharie)

Iemand kwam naar de gezant van Allah en vroeg:"O gezant van Allah,geef mij een instructie waarbij ik het welbehagen van Allah kan
verkrijgen en de liefde van de mensen!De profeet zei:"Als je afstand doet van het wereldse leven zul je geliefd zijn bij Allah en
als je geen oog hebt voor wat in de handen van de mensen ligt(het materiele),dan zul je ook geliefd zijn bij de mensen.
(Ibn Madja:Zoehd)

Ka'b ibn Malik verhaalt dat de boodschapper van Allah zei:
"Twee hongerige wolven die bij een kudde worden losgelaten doen niet meer schade dan de zucht van een mens naar rijkdom en positie
aan zijn geloof."
(Tirmizi)

Het echte leven is in het hiernamaals.
Dit leven is een beproeving en kort van duur.
Allah waarschuwt ons voor de verleiding van dit leven en geeft ons de raad om te streven naar zijn welbehagen en het paradijs:

(En dit wereldse leven is niets dan vermaak en spel.
En voorwaar,het huis van het hiernamaals is zeker het echte leven,als zij het wisten!)(Soerah 29:64)

 

 

-De Beproeving

Allah heeft ons geschapen om Hem te aanbidden,hierbij zullen wij door allerlei gebeurtenissen worden beproefd
om onszelf te bewijzen tegenover hem:

(En wij zullen jullie zeker beproeven,totdat wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn.
En wij beproeven jullie daden)(Soerah 47:31)

(En wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees,honger,vermindering van bezitting,levens en vruchten.
Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen)(Soerah 2:155)

(Voorwaar,wij hebben al hetgeen wat op de aarde is een versiering voor haar gemaakt om hen te beproeven,(om te zien)
wie van hen het beste werk(verrichtte)(Soerah 18:7)

(En voorwaar,wij zullen zeker wat op haar(de aarde) is tot droge grond maken)(Soerah 18: 8)

De Dood

(Gezegend is degene in Wiens Hand de heerschappij is.
En hij is almachtig over alle zaken)(Soerah 67:1)


(Degene die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven,
(en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht.
En hij is de Almachtige,de Vergevensgezinde)(Soerah 67:2)

-Het intreden van de dood

Allah heeft engelen in dienst gesteld om de zielen van de mensen te halen die dood gaan.
Zoals de ziel naar het embryo wordt gebracht,zo wordt ook de ziel weer uit het lichaam gehaald.
De engelen die hiermee belast zijn,worden in de koran:"Malaa'ikatul mauwt"(Engel des doods) genoemd:


(Zeg(O Moehammed):"De engel des doods die over jullie is aangesteld,zal jullie wegnemen.
Vervolgens worden jullie tot jullie Heer teruggekeerd.")(Soerah 32:11)

Ander religies spreken over een engel die de ziel komt halen.
Daarom vragen sommige mensen zich af hoe de engel des doods op zoveel plaatsen tegelijk kan zijn.
Het komt namelijk vaak voor dat er veel mensen op hetzelfde ogenblik sterven en dan nog wel op verschillende plaatsen.
De leer van de koran is veel reeler in vergelijking met andere leringen.
Deze zegt dat er vele engelen zijn die met dezelfde taak belast zijn:


(En hij is de krachtige,boven zijn dienaren en hij stelt wakers(engelen) over jullie aan,
zodat als een van jullie de dood bereikt de door ons gezondenen hem(zijn ziel) wegnemen en zij verzuimen niet)(Soerah 6:61)

 

Shaytaan


"Voorwaar, de shaytaan is voor jullie een vijand,
beschouwt hem daarom als een vijand.
Voorwaar, hij roept zijn volgelingen op om de bewoners
van het laaiend vuur (de Hel) te worden."
(35:6)

"En laat de shaytaan jullie niet afhouden:
Voorwaar hij is voor jullie een duidelijke vijand."
(43:62)

Allah Ta'ala laat ons iedere keer weten dat shaytaan onze nummer 1 vijand is en dat dit ook zo zal blijven tot het einde der dagen. Omdat het zeer belangrijk is, dat we weten tegen wat we vechten en hoe we dit moeten aanpakken, zullen we proberen dat hier uit te werken. Insha Allah.

Shaytaan raakte in verval nadat hij weigerde te buigen voor de eerste mens, Adam. Allah Ta'ala gebood de engelen en Iblis te buigen voor Adam, de engelen gehoorzaamden terwijl Iblis uit arrogantie weigerde, hij vond zichzelf beter dan de mens.

In de Qor-aan staat hierover:

"Voorzeker, Wij hebben jullie geschapen,
vervolgens hebben Wij jullie vorm gegeven en daarna zeiden
Wij tot de Engelen: Knielt jullie neer voor Adam,
toen knielden zij, behalve Iblis, hij behoorde niet tot de knielenden.
Hij (Allah) vroeg:
Wat belemmerde jou je neer te knielen, toen Ik het jou beval?
Hij zei: Ik ben beter dan hij (Adam);
U hebt mij uit vuur geschapen terwijl U hem uit aarde hebt geschapen."
(7:11-12)

Shaytaan behoort tot de Djinn en niet tot de Engelen zoals sommige mensen beweren.

In de Qor-aan staat:

"En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden:
Knielt jullie eerbiedig voor Adam neer,
toen knielde zij, behalve Iblis, hij behoorde tot de Djinns en
hij schond het gebod van zijn Rabb.
Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als
helpers naast Mij nemen,
terwijl zij voor jullie vijanden zijn?"
(18:50)

Hij had een hoge positie verworven bij Allah Ta'ala door middel van aanbidding, waardoor hij qua positie bijna gelijk was aan de Engelen.

De Djinns hebben namelijk ook de mogelijkheid te kiezen tussen goed en kwaad. Hierin hebben zij dezelfde keuze als de mens. Er bestaan onder de Djinns ook Moslims maar ook Christenen, Joden en Kafiroen.

Doordat shaytaan echter uit arrogantie het gebod van Allah Ta'ala weigerde, verloor hij alle privileges die hij eerder had en werd zelfs verdoemd.

Allah Ta'ala gaf hem echter uitstel tot de dag des Oordeels, maar met de kennis dat hij voor altijd in Jahanam (hel) zal verblijven.

 

We lezen in de Qor-aan:

"Hij zei: Geef mij uitstel tot de Dag waarop zij opgewekt zullen worden.
Hij (Allah) zei: Voorwaar, jij behoort tot hen aan
wie uitstel is gegeven.
Hij (Iblis) zei: Omdat U mij hebt doen dwalen,
zal ik hen belemmeren op Uw rechte pad.
Daarna zal ik tot hen komen,
van voor hen en van achter hen en
van hun rechterzijde en van hun linkerzijde,
en U zult de meesten van hen niet
als dankbaren aantreffen."
(7:14-17)

Allah vervloekte hem (de shaytaan) en
hij (de shaytaan) zei: "Ik zal van Uw dienaren
een bepaald gedeelte nemen.
En ik zal hen doen dwalen en ik zal hun ijdelheid
opwekken en ik zal hen bevelen de oren van het vee te snijden
en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen.
En wie in plaats van Allah,
de shaytaan tot beschermer neemt,
die zal waarlijk een duidelijk verlies lijden."
(4:118-119)

Doordat shaytaan werd verbannen en verdoemd vanwege Adam en hiermee de mens, heeft hij zich voorgenomen de mens te verleiden tot het slechte. Zijn uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen naar de Hel te leiden. Hij doet dit door de verleidingen van deze wereld acceptabel te maken voor de mens. Als we om ons heen kijken, zien we dat de mensen hun verlangens volgen en hierdoor in verval raken omdat ze het contact met Allah hebben verloren.

Je ziet dat ze hun verlangens, geld, materie, afgodsbeelden of mensen (idolen) aanbidden terwijl de ware religie en de Enige God, Allah Ta'ala in hun ogen niets anders zijn dan verhalen van vroeger.

In de Qor-aan staat:

"En er is niets dat de mens verhindert om
te geloven als de Leiding tot hen komt en
om vergeving te vragen bij hun Rabb,
behalve de handelswijze die de vroegere trof,
of de bestraffing die zichtbaar over hen kwam."
(18:55)

Islam is voor alle tijden en een redding voor de mens, maar shaytaan heeft het in hun ogen onbenullig gemaakt.

Allah Ta'ala zegt:

"Hij doet hen beloften en
hij wekt hun ijdelheid op en
wat shaytaan hen belooft is slechts een misleiding."
(4:120)

Dit is wat shaytaan wilt en helaas gebeurt dit ook onder de Moslims. Dit is erg, omdat Allah Ta'ala ons juist de waarheid heeft gegeven en daar moeten we dankbaar voor zijn. Je moet realiseren dat Allah Ta'ala ons persoonlijk heeft gekozen, of je nu in een Islamitisch gezin bent geboren of pas later voor Islaam hebt gekozen.

Shaytaan probeert ons dus op allerlei manieren te verleiden tot het slechte wat uiteindelijk tot onze ondergang kan leiden, als we geen berouw tonen.

 

Allah Ta'ala zegt:

"De shaytaan dreigt jullie met armoede en
beveelt jullie gierigheid en
Allah belooft jullie vergeving van Hem en gunst.
En Allah is Alomvattend, Alwetend."
(2:268)

Op Yawmul qiyaamah zal shaytaan zich terug trekken en staan wij er alleen voor met onze daden.

In de Qor-aan staat het volgende:

"De shaytaan zei, nadat de zaak besloten was:
Voorwaar, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan,
en ik heb jullie een belofte gedaan,
maar ik liet jullie daarna in de steek.
Ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen,
waarop jullie mij gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets!
Verwijten jullie jullie zelf maar.
Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen.
Voorwaar, ik verwerp het, dat jullie mij voorheen
als deelgenoot (aan Allah) toekenden."
(14:22)

We hebben dan niemand om de schuld te geven, want ondanks de verleiding van shaytaan hebben we uiteindelijk zelf de keuze gemaakt om het slechte te doen en shaytaan te volgen. Geef hem deze kans niet en vecht tegen de verleidingen. Uiteindelijk zijn wij het die zelf verantwoording moeten afleggen tegenover Allah en niemand anders. Niet je familie, niet je vrienden, niet de mensen op school of werk maar alleen jij!

Het is belangrijk om dat te onthouden, want niemand behalve Allah Ta'ala weet wanneer onze tijd voorbij is en dan wensen we een tweede kans die we niet zullen krijgen en het dan te laat is.

Allah de Almachtige geeft ons nu die kans en waarschuwt ons door te verwijzen naar de volkeren die ons zijn voorgegaan en die door hun arrogantie en ondankbaarheid vernietigd werden.

Allah Ta'ala zegt:

"En reizen zij (ongelovigen) niet op de aarde,
zodat zij zien hoe het einde was van degenen voor hen?
Zij waren sterker in kracht dan zij.
En zij bewerkten de aarde en zij bebouwden haar meer dan zij
(de ongelovigen) haar bebouwden."
(30:9)

"Integendeel,
zij zeggen hetzelfde als de vroegere zeiden."
(23:81)

"Er zijn er waarlijk voor jullie geweest die op de
(voor Allah) gebruikelijke wijze behandeld werden:
reist dan rond op de aarde en
ziet hoe het einde was van de loochenaars."
(3:137)

Allah Ta'ala zit niet te wachten op onze fouten zodat Hij ons kan straffen, maar wij hebben de mogelijkheid gekregen van Allah Ta'ala om te kiezen tussen goed en kwaad. Dit onderscheidt ons van de dieren die leven op hun instinct en die keuze is dus een privilege voor de mensheid.

Allah Ta'ala heeft ons boeken en Profeten gestuurd zodat we weten hoe we ons leven op de juiste wijze dienen in te delen en niet in het donker tasten! Een leven waar wij en onze omgeving het meest profijt van zullen hebben.

Door deze mogelijkheid is het wel zo eerlijk dat we dan ook beoordeeld zullen worden naarmate onze keuzes.

We hebben die verantwoordelijkheid en vrijheid gekregen en moeten daar dan ook naar handelen maar ook moeten we de consequenties van onze keuzes onder ogen zien. We hebben de mooiste leiding gekregen van Allah Ta'ala door middel van de Qor-aan en het voorbeeld van de Profeet :salah: , laten we daar dan ook vol gebruik van maken zodat we succesvol zullen zijn in dit leven en het hiernamaals insha Allah.

In de Qor-aan staat:

"En Wij hebben in deze Qor-aan voor
de mensen allerlei vergelijkingen uitgelegd.
Maar de mensen zijn het meest over iets twistziek."
(18:54)

 

 

11:43 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

karam lees dit mash allah duidelijk

Gepost door: redouan | 20-12-11

Reageren op dit commentaar

karam lees dit mash allah duidelijk

Gepost door: redouan | 20-12-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.