30-11-07

Halal en Haram

 Wat betekend Halal en Haram ?

Om het heel eenvoudig te zeggen: Wat toegestaan en verboden is in de islam. Halal zijn alle dingen die Allah voor de mens heeft goedgekeurd. Haram zijn alle dingen die Allah voor de mens verboden heeft. Het gaat hierbij niet om enkel tastbare zaken maar ook om het bijv. het gedrag van mensen.

De islamitische principes waarop het Halal en het Haram gebaseerd is:
De basis is dat de dingen toegestaan zijn.
Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah.
Halal verbieden en Haram toestaan staat gelijk aan het plegen van Shirk.
( Shirk - het toekennen van deelgenoten of andere zaken aan Allah)
Het verbod van dingen geldt vanwege hun onzuiverheid of schadelijkheid.
Dat wat Halal is, is toereikend, terwijl dat wat Haram is, overbodig is.
Alles wat naar het Haram leidt, is zelf ook Haram.
Het is verboden om dat wat Halal is, valselijk voor te doen als Haram.
Goede bedoelingen maken hetgeen Haram is nog niet acceptabel.
Twijfelachtige zaken dienen vermeden te worden.
Het Haram is voor iedereen verboden.
Nood breekt wet.
1. De basis is dat dingen toegestaan zijn:

Het eerste principe dat door de islam ingesteld werd, is dat de dingen die Allah geschapen heeft, alsook de opbrengsten ervan voor de mens bedoeld zijn en dus ook zijn toegestaan.
Niets is Haram behalve wat door een duidelijke en expliciete nas als Haram is vastgesteld door de wetgever Allah soebhanahoe wa Ta'la.
( nas verwijst naar een Koranvers of een duidelijke authentieke en uitvoerige soennah)

Hebt gij niet gezien ,
dat Allah alles wat in de hemelen en op de aarde is in uw dienst heeft gesteld
en zijn gunsten rijkelijk aan U heeft geschonken,
zowel uiterlijk als innerlijk ?
(Koran Luqman : 20)


2. Iets wettig verklaren en iets verbieden is het alleenrecht van Allah:

Het tweede principe is dat de islam de bevoegdheid om te bepalen wat Halal en wat Haram is ingeperkt heeft.
Het heeft het uit handen van de mensen genomen, ongeacht hun religieuze of wereldse positie en heeft het uitsluitend voor de Heer der mensen gereserveerd.
Noch rabbijnen, noch priesters, koningen of sultans hebben het recht om de dienaren van Allah iets permanent te verbieden.
Uit Koranverzen en duidelijke hadiths van de profeet Mohammed (vzmh), hebben de islamitische juristen met zekerheid kunnen vaststellen dat alleen Allah soebhanahoe wa Ta'la het recht heeft om iets wettig te verklaren of te verbieden, door middel van zijn boek of door middel van de tong van zijn boodschapper Mohammed (vzmh).
De taak van de jurist gaat niet verder dan uit te leggen wat Allah tot Halal en Haram heeft verklaard.

...terwijl hij U heeft uitgelegd wat Hij U heeft verboden.
(Koran Al-An'aam : 119)


3. Halal verbieden en Haram toestaan staat gelijk aan het plegen van Shirk:

Hoewel de islam alle mensen vermaant, die op eigen gezag verklaren wat wettig en onwettig is, is zij nog strenger ten opzichte van diegenen die onjuiste verboden uitroepen, omdat het creëren van verboden moeilijkheden voor de mensen veroorzaakt, en onterecht beperkt, wat Allah ruim voor zijn schepselen heeft gemaakt.

4. Het verbod van dingen geldt vanwege hun onzuiverheid of schadelijkheid:

Allah heeft een aantal zaken verboden verklaard (Haram).
Dit verbod geld voor zaken die onzuiver zijn of schadelijk.
Zo is bijvoorbeeld het nuttigen van alcohol Haram.

Voor alcohol is het overduidelijk wat voor schadelijke gevolgen dit heeft:

- Lichamelijke problemen zoals aantasting van de lever en hersenen.
- Sociale problemen door de verslavende werking: agressie en gebroken gezinnen door drank.
- Auto-ongevallen door de benevelende werking van alcohol die jaarlijks vele doden kost.
een aantal andere zaken die vanwege hun onzuiverheid of schadelijkheid verboden zijn:
- Het eten van varkensvlees
- Het eten van 'dode' dieren. (dieren die niet geslacht zijn maar een natuurlijke dood zijn
gestorven)
- Het gebruik van bedwelmende middelen (drugs)
- Het doen van zaken die schadelijk zijn voor geloof, moraal, eer of voor de goede manieren in de
maatschappij. (bijvoorbeeld prostitutie)

5. Dat wat Halal is, is toereikend, terwijl dat wat Haram is, overbodig is.

Een van de mooie dingen van de islam is, dat zij alleen maar dat verbiedt wat onnodig of vervangbaar is, terwijl het alternatieven aandraagt die beter zijn en een groter gemak en comfort aan de mensen bieden:
Hij heeft het dragen van zijde (voor mannen) verboden, maar heeft hen de keuze gegeven uit andere materialen zoals wol, linnen en katoen.
Hij heeft overspel, verkrachting en homoseksualiteit verboden, maar heeft het wettig huwelijk aangemoedigd.
Hij heeft het drinken van bedwelmende dranken verboden, opdat men van andere heerlijke dranken, die gezond voor lichaam en geest zijn, kan genieten.
En Hij heeft onzuiver voedsel verboden, maar voor ander gezond voedsel gezorgd.

Als we alle islamitische verboden overzien, blijkt dat Allah de keuze voor zijn dienaren in sommige dingen beperkt heeft.Hij voorziet hen daarnaast echter van een veel groter hoeveelheid weldadige alternatieven van een zelfde soort.
Want Allah heeft beslist niet de wens om mensen het leven moeilijk, bekrompen en beperkt te maken.
Integendeel, wat Hij voor hen wenst is gemak, goedheid, leiding en genade:

Allah wenst u te onderrichten en te leiden naar de paden van degene die voor u waren en u Zijn barmhartigheid te belonen.
Allah is Alwetend en Alwijs.
En Allah wenst zich in barmhartigheid tot u te wenden,
maar zij, die hun lagere begeerte volgen,
wensen dat gij ver zult afdwalen.
Allah wil uw last verlichten,
want de mens is zwak (van aard) geschapen.
(Koran An-Nisa: 26-27)

6. Alles wat naar het Haram leidt, is zelf ook Haram.

Een ander islamitisch principe is, dat als iets verboden is, alles wat ertoe leidt ook verboden is.
Hiermee heeft de islam om alle wegen die naar het Haram leiden te blokkeren.

Bijvoorbeeld:
De islam heeft seks buiten het huwelijk verboden.
Het heeft ook alles verboden wat dit aanlokkelijk maakt of wat ertoe leidt, zoals verleidelijke kleding, privé-afspraakjes en vrijblijvende omgang tussen mannen en vrouwen, het afschilderen van naaktfiguren, pornografische lectuur, etc.

In overeenstemming hiermee hebben islamitische juristen het criterium vastgesteld dat alles wat het Harame bevordert of ertoe leidt, zelf ook Haram is.
Eenzelfde principe is dat de verbodsovertreding niet beperkt is tot degene die hem begaat, maar zich uitstrekt tot degenen die hem daarbij geholpen hebben, mentaal of materieel.
Ieder wordt verantwoordelijk voor zijn eigen deel gehouden.

Bijvoorbeeld:
In het geval van bedwelmende dranken heeft de Profeet (vzmh) niet allen degene die het drinkt vervloekt, maar ook degene die het geproduceerd heeft, degene aan wie de prijs betaald is, etc.

Hieruit kunne we de regel afleiden dat alles wat helpt om wat Harams te doen, zelf Haram is en iedereen die een ander hierbij assisteert, meedeelt in de zonde ervan.

7. Het is verboden om dat wat Halal is, valselijk voor te doen als Haram.

Zoals de islam alles verboden heeft wat tot het Harame leidt, heeft het ook verboden dat men zijn toevlucht neem in de formele wetgeving om wat Haram is te kunnen doen, door middel van kromme redeneringen en door Satan geïnspireerde excuses.

De Joden zijn met name voor zulke praktijken berispt.
De Profeet (vzmh) zei: "Handel niet als de Joden die Allah's verboden door ondeugdelijke excuses, formeel wettig gemaakt hebben"
Dit refereert naar het feit dat Allah de Joden verboden had om op Sabbat (zaterdag) te jagen.
Om dit verbod te ontwijken groeven zij geulen op vrijdag, zodat de vis er op zaterdag zou invallen en zij hem op zondag konden vangen.
Degenen die hun toevlucht zoeken in rationalisering en excuses om hun praktijken te rechtvaardigen, beschouwen zulke handelingen als wettig. Maar islamitische wetgeleerden beschouwen het als Haram, aangezien het Allah's doel was hen op Sabbat (zaterdag) te verhinderen te jagen, of het nu direct of indirect was.

Iets wat Haram is anders noemen of zijn vorm veranderen terwijl de essentie hetzelfde blijft, is een verderfelijke tactiek, want het veranderen van een naam of een vorm heeft geen gevolg zolang het ding zelf of de essentie hetzelfde blijft.
Dus als een aantal mensen nieuwe termen bedenken om met rente te kunnen omgaan of om alcohol te kunnen consumeren, blijft de zonde van het omgaan met rente of het consumeren van alcohol bestaan.

8. Goede bedoelingen maken hetgeen Haram is nog niet acceptabel.

In al zijn wetgevingen en morele bevelen legt de islam grote nadruk op de nobelheid van gevoelens, verhevenheid van doelen en zuiverheid van bedoelingen.
De Profeet (vzmh) zei: "De daden worden naar intentie beoordeeld en iedereen wordt naar intentie beloont."
Alle zaken die door een moslim worden gedaan als een daad van aanbidding van Allah beschouwd en verdienen in het hiernamaals een beloning.

In het geval van het Harame is het anders: het blijft Haram, hoe goed men het ook bedoelt heeft, hoe loffelijk het streven of hoe eerbaar het doel ook is.
De islam stemt er nooit mee in om een Haram middel voor een hoffelijk doel te gebruiken.
Er wordt juist op aangedrongen dat niet alleen het doel eerbaar moet zijn, maar ook de middelen die ervoor gekozen worden.
Als iemand die zich door woeker, valsheid in geschrifte, gokken of op enig andere ongeoorloofde manier verrijkt en dit geld gebruikt om een moskee te bouwen, een liefdadigheidsinstituut op te richten of een ander goed werk te doen, dan zal de schuld van de daad die Haram was niet van hem worden afgenomen, omdat hij een goed einddoel had.

In de islam hebben goede doelen of goede bedoelingen geen resultaat in het verminderen van de zondigheid van zaken die Haram zijn.

9. Twijfelachtige zaken dienen vermeden te worden.

Dankzij Allah's genade aan de mensen zijn zij niet in onwetendheid omtrent het Halal en Haram gebleven.
Hij heeft hen zelfs heel duidelijk gemaakt, wat Halal is en hen uitgelegd wat Haram is.
In overeenstemming daarmee mag men het Halal doen en moet men het Harame vermijden, zolang men de keuze hieruit heeft.
Er is echter tussen het duidelijke Halal en het duidelijke Haram een grijs tussengebied.
Dit is het terrein van hetgeen twijfelachtig is.
Sommige mensen zijn niet in staat om te beslissen of iets Halal of Haram is.
Zulke verwarring kan veroorzaakt worden door een twijfelachtig bewijs of door twijfel aan de toepasbaarheid van de tekst op een bepaalde omstandigheid of een specifieke kwestie.
Als het om zulk soort zaken gaat dan rekent de islam het tot de vrome daden van de moslims om het twijfelachtige te vermijden, opdat men er zeker van is dat men niets Harams doet.

10. Het Haram is voor iedereen verboden.

In de islamitische Shari'ah (wetgeving) heeft het Harame een universele toepassing.
Hierbij bestaat er niets dat voor een niet-Arabier verboden is, maar voor een arabier toegestaan is.
Noch iets dat wat beperkingen aan zwarten oplegt maar aan blanken toegestaan wordt.
Er bestaan geen klassen met bepaalde privileges of individuen die in de naam van de godsdienst kunnen doen wat ze willen.
Moslims hebben geen enkel recht om iets voor anderen Haram te maken, terwijl het voor henzelf Halal is.
Dit zou ook niet kunnen want Allah is waarlijk de Heer van iedereen en de islamitische Shari'ah geldt voor alle mensen.
Wat Allah heeft toegestaan in de Shari'ah is voor alle mensen wettig en wat Hij verboden heeft is voor alle mensen tot op de Dag der Opstanding verboden.

Bijvoorbeeld:
Stelen is even Haram voor moslims als voor niet-moslims.
De straf ervoor is hetzelfde, ongeacht de familie en de afkomst van de dief.

11. Nood breekt wet.

Hoewel de islam het aantal verboden zaken beperkt heeft, is het tegelijkertijd heel streng in het voorkomen van verbodsovertredingen.
Het heeft daarom de weg geblokkeerd die openlijk of verborgen tot deze verboden leidt.
Dus wat tot het Harame leidt is zelf Haram.
Datgene wat meewerkt aan het Harame is zelf Haram.
Kromme redeneringen om zich met het Harame in te laten is Haram.

Maar tegelijkertijd is de islam noch blind voor de noden en het belang van het leven, noch voor de menselijke zwakheid om het te verdragen.
Het wordt de moslim toegestaan om in geval van nood verboden voedsel te eten in die hoeveelheden die voldoende zijn om hem te doen overleven en hem van de dood te redden.
In deze context wordt, na het opnoemen van het verboden voedsel, te weten dode dieren, bloed en varkensvlees, door Allah wa Ta'ala gezegd:

Maar hij,
die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is,
op hem rust geen zonde.
Want Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.

(Koran Al-Baqara :173)

16:34 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

29-11-07

VriendelijkheidRasuulullaah (s.a.s.) heeft uitgelegd dat vriendelijkheid in mensen een aanwijzing is dat Allah goeds voor hen wil.

Imaam al-Bazzaar heeft een hadith van Jaabir bin Abdallaah verzameld waarin Rasuulullaah(s.a.s.) heeft gezegd:

"Wanneer Allah goeds voor een volk wil, voor stopt Hij vriendelijkheid in hen."

Majma'-uz-Zawaaid lil Hythamee vol.8.p.19 Sahih Bukhari.

De Profeet heeft ons ook geleerd dat Allah vriendelijkheid helpt op een manier zoals Hij hardheid nooit zal helpen; I

maam at-Tabaraani heeft een hadith verzameld van Khaalid ibn Ma'daan die van zijn vader gehoord heeft dat Rasuulullaah (s.a.s.)heeft gezegd:


"Waarlijk, Allah is Vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid en is er tevreden mee, en Hij helpt vriendelijkheid op een manier hoe Hij hardheid niet helpt."

Majma'-uz-Zawaaid lil Hythamee vol.8 p.18-19.Hadith Sahih.
De Profeet (s.a.s.) heeft ons ook geleerd dat Allaah beloning geeft voor vriendelijkheid zoals Hij dat voor niets anders geeft.Imaam Muslim heeft een hadith verzameld van 'A'ishah waarin Rasuulullaah(s.a.s.) heeft gezegd:

" 'A'ishah,waarlijk Allaah is Rafieq (vriendelijk) en houdt van ar-rafieq en schenkt aan vriendelijkheid wat Hij niet aan hardheid schenkt en aan niets anders behalve dat (vriendelijkheid) schenkt."

Sahih Muslim.engelse vertaling deel 4 p.1370.
Al-Qaadee 'Iyaad heeft in zijn uitleg van deze hadith gezegd:

"Dit betekent dat Hij (Allaah) voorzieningen geeft en zaken gemakkelijk maakt als gevolg van vriendelijkheid op een manier zoals Hij dat niet voor iets anders doet."

Daarom komt het ware resultaat van da'wah via vriendelijkheid en zachtheid-met de Genade van Allaah-en via niets anders dan dat.

N.A.V. HET BOEK VAN FADL AL-ILAAHI.
VERTAALD EN SAMENGEVAT DOOR UMM SADJAAD.

Bron:www.al-islam.nl

11:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-11-07

De Hel

1. De hel is zo diep dat als een steen erin zou worden geworpen het er 70 jaar over zou doen om de bodem te bereiken.

2. De breedte van elk van de vier muren is net zolang als een lengte waar je lopend 40 jaar over zou doen.

3. De hel heeft zeven poorten.

4. De hel stond in vlam voor 1000 jaar totdat haar vlammen rood werden, toen werd het weer verhit voor 100 jaar totdat de vlammen wit werden, na nog een 1000 jaar werden de vlammen zwart.

5. Het heetste vuur op deze aarde is 70 maal koeler dan de hitte in de hel.

6. De lichtste straf in de hel is het dragen van verhitte schoenen welke ervoor zorgen dat je hersenen aan de kook gaan.

7. In de hel zijn giftige slangen en schorpioenen zo groot als apen en als ze iemand zouden bijten zal deze 40 jaar pijn lijden.

8. Als eten zal hij vruchten van de zuqqum krijgen een boom met doornachtig materiaal, het is zo bitter dat als een molecuul ervan op aarde zou komen zou het al het eten bitter en oneetbaar maken. de vrucht van deze boom zien eruit als duivelshoofden.

9. Als drinken zal de bewoner van de hel heet kokend pus krijgen, gemixt met bloed urine en tranen. als er een emmer van deze substantie over de aarde zou worden leeggegooid, zou de hele aarde verontrust en upset zijn over zijn verschrikkelijke stank.

10. Kokend water zal over hun hoofden worden leeggegooid waardoor hun ingewanden zullen smelten en uit hun voeten naar buiten zullen komen.

11. De bewoners van de hel zullen worden geslagen met zware knuppels van ijzer. als zo een ijzer op aarde zou worden gezet zouden alle mensen en alle djinns tezamen het niet kunnen optillen, als een berg zou worden getroffen erdoor, zou het verpulveren.

12. De bewoners van de hel zullen dagelijks 70 maal verbrand worden, elke keer nadat ze totaal zijn verbrand, worden ze weer tot leven gewekt zodat ze deze straf keer op keer mogen proeven.

13. Een dronkaard zal bloed , pus zweet en vuil te drinken worden gegeven in de hel.

14. Al de hoogmoedige mensen zullen in het hiernamaals worden verzameld en naar de hel gedreven,maar hun lichamen zullen worden verkleind tot de maat van mieren en zij zullen de uitwerpselen van de bewoners van de hel te eten krijgen.

15. Sommige zondaars zullen de berg SAUd moeten beklimmen, welke uit vuur bestaat en in de hel staat dan zullen ze van de top afvallen en dit zal dan voor eeuwig en altijd zo doorgaan.

16.De bewoners van de hel zullen in ketenen worden gebonden die langer zullen zijn dan de lengte tussen de aarde en de hemel.

17. de kleren van de bewoners van de hel zullen snel in brand vliegen.

18. naast lichamelijke kwellingen zullen de bewoners van de hel ook worden onderworpen aan psychische kwelling door de bewaarder van de hel die hen zal herinneren aan wat zij op de aarde deden en hij zal tegen ze zeggen; "Nu proef je de smaak van vuur en hel" etc.

19. de bewoners van de hel zullen zo erg worden beschaamd dat zij, naast hun walgelijke lelijkheid en zwarte uiterlijk, hun bovenlip zal hun voorhoofd raken en de onderlip zal hun navel raken.

20. De bewoners van de hel zullen zoveel huilen van tranen en bloed dat er groeven op hun wangen gevormd zullen worden.

21. Hun tongen zullen zo lang zijn en uit hun mond hangen dat anderen erop zullen staan en overheen zullen vallen.

22. Shayateen zullen ook de bewoners van de hel berispen.

23. De bewoners van de hel zullen hun woede en razendheid op degenen uitoefenen die verantwoordelijk waren voor hun dwalen.

24. De bewoners van de hel zullen de bewaarders van de hel vragen om voor hen bij God te bemiddelen. maar hun verzoek zal niet worden gehonoreerd, ook zullen zij tot God bidden maar hun gebeden zullen niet worden verhoord.

25. Zij zullen voor altijd in de hel verblijven, continue brullend als dieren in de jungle.

 

15:55 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

27-11-07

Hoe ik mijn dagen slijt - Een betere ummah begint bij jezelf

Terwijl ik in gedachte zonk en aan de ellendige situatie waarin onze ummah nu de dag verkeerd dacht, probeerde ik oplossingen te zoeken. En ik realiseerde me dat er eigenlijk geen sprake is van een ummah en wij in eerste instantie naar elkaar toe moesten groeien om een ummah te vormen.Begeertes en verlangen ketenen ons vast in zonden. De commerciële wereld ketent ons op haar beurt weer vast in de prestatie maatschappij als consumenten en arbeiders. Onze zielen verloren door bedrog en nu wanhopig op zoek naar materiele substitutie. Wiens imperium zijn we aan het opbouwen? Niets vermoedend leven we profijtloos verder.

Terwijl de woekerende tirannen ons tegen elkaar uit spelen blijven wij de vingers wijzen naar elkaar voor alle ellende, waarbij niemand zijn eigen verantwoordelijkheid opneemt. En wanneer strekken wij de handen uit naar elkaar? Wanneer zullen we streven naar hetgeen waarvoor we geschapen zijn; vrede? De vereniging van de ummah dat de vuist zal ballen tegen onrecht.

Morgen kan een betere dag worden. ةén persoon kan een verschil maken, de geschiedenis heeft dit reeds bewezen. Wil jij die ene persoon niet zijn? Die persoon die mijlpalen slaat richting het goede? Die persoon wiens naam geëerd zal worden? Wel wij allen kunnen dit zijn, willen wij die gemeenschap niet zijn?

Broeders en zusters sla de handen in elkaar en vorm een luide nobele stem, de stem die we te lang hebben onderdrukt. De stem die ons ooit boven alle andere gradeerde omdat deze de mens verlichte en vrede bracht. Of verkiezen wij de zondigende dwalende situatie van nu de dag? Wel zo niet dan is deze verandering aan ons.

13:11 Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen.

Laten we onze harten daarvoor vullen met taqwa en imaan. Laten we onze harten vullen met liefde voor Allah en zijn boodschapper (vrede zij met hem). Laten we onze harten daarvoor vullen met liefde en rechtvaardigheid naar elkaar. Het moge duidelijk zijn wat voor een essentiële grondslag dit is in onze islamitische overtuiging. De volgende twee bekende ahadith vertellen het ons;

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd; "Jullie zullen het Paradijs niet binnen gaan totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden...." (Sahih Muslim)

Anas heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd; "Niemand van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst." (Sahih Muslim en Sahih Bukhari)

Moge we incha’Allah geleid worden tot deze taqwa, imaan, liefde en rechtvaardigheid.

 

 

 

10:32 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-11-07

Het Bedevaart weer in zicht,LEBBEYK ALLAHUMMA LEBBEYK

 gisteren samengeweest met een 80tal van hun in hun wit kleedjes,zo prachtig hoe hun ogen vol liefde en tranen en hun tongen LEBBEYK ALLAHUMMA LEBBEYK.....

InshaAllah zullen ze onze Selaam en liefde naar de Zegel der profeten,het Licht der werelden,Muhammad Mustafa[sas] overbrengen,en aan zijn sahabas,

 het was een moeilijk moment toen je hun 1per 1 naar voren zag komen om de tranen wegtehouden,

kon ik maar mee met hun zei ik tegenmezelf,maar in hun harten is er een plek die ons meeneemt naar die verre oorden,in gedachte was ik al vertrokken waar ik alleen LEBBEYK ALLAHUMMA LEBBEYK hoorde,

O,pracht van de zonsondergang,

eens,als uwer weg de mesjid-i Nabawi,de groene kubbah voorbijkomt,geef dan mijn eindeloze liefde,salaam en salaat naar de profeet van de mensheid en die van de djinns.vertel dat ik op mijn beurt InshaAllah persoonlijk Hem zal komen groeten,

 

 

This is the center of Islam,center of the world,

 This place is considered to be the center of the earth,.It is the worlds first and oldest worshiping place since the times of Adam and Eve.,All of the Allahs Prophets have come and prayed here one time or another,its known as Kabah,meaning ''Square'' or four sides,east west north south,Probably the modern english word ''cube'' is derived from it,.  You can be anywhere in this world,face towards Kabah and pray because Allah is everywhere...

The Holy Mosque of the Prophet(pbuh)

 

 Prophet Mohammed's(pbuh) resting place:massjid-u- Nabawi

After construction,three levels of Haram- and all full with worshippers

 Nowhere in the world you will see millions of people praying like this day and night:five times

 This is the center of Islam,only complete and alive religion of Allah the only God.

 Hajar-e Aswad-a:The black stone:A stone from Heaven engraved in silver,.

Its a black stone,it is narrated that Prophet Adam(a.s),when He was in heavens,He used to sit on this stone and pray.When He was sent down to this earth,The stone started crying,So Allah sent this stone to the earth along with Him,Angels put it at the place of Kabah,On the day of judgement it will be a withness for those who have gone there for Hajj and Omra.

 Maqame Ibrahim:::You can see the foot impression of Prophet Ibrahim/Abraham (a.s) saved in silver.He used this stone to reach the higher parts of the Kabah and stepped on it while his son Ismael(a.s) was handing Him the bricks.

 

 Kabah:The place were Prophet Abraham(a.s)(who was ordered by Allah)to leave his wife Hajra/Hagar(egyptian princess,the daughter of the first pharaoh)and His first born Ismael(a.s) with no food or water at a place where no one could be seen for thousands of miles,It was a plain of dessert,where no one lived.So when she panicked to find water for her tiny son,...Allah was  pleased to see her love for her son and sent Angel Gabriel(a.s),who stricked his wings on the ground and a fontain of water started,And since than on that water of fontain is still there at the grounds of Kabah,is known as ZAmZAm,it has never stopped flowing...

 

 

 The world around the Kabah

 

In this picture the top floor of the Holy Kabah is under construction

11:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-11-07

Over TE snel biddenEén van de ernstigste vormen van diefstal of bedriegen, is bedriegen in het gebed. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: "De ernstigste soort dief is degene die steelt van zijn gebed." De mensen vroegen, "O Boodschapper van Allah, hoe kan iemand van zijn gebed stelen?" Hij zei: "Door rukoo' en sujood niet goed te doen." (overgeleverd door Abu Dawud, 1/533; zie ook Saheeh al-Jaami', 7224)

Dit gebrek aan kalmte en nalatigheid om te pauzeren in rukoo' en sujood, om gelijk na de rukoo' op te staan of goed te zitten tussen de sujoods kan worden opgemerkt bij velen van degenen die bidden, en nauwelijks een moskee is vrij van voorbeelden van mensen die niet de goede kalmte hebben in het gebed. Correcte bedaardheid is één van de pijlers van het gebed, die zonder ongeldig is.

Dit is een serieuze zaak. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:
"Iemands gebed is niet goed genoeg totdat zijn rug recht is in rukoo' en sujood." (overgeleverd door Abu Dawud, 1/533; zie ook Saheeh al-Jaami', 7224)

Er is geen twijfel dat de gebrek aan goede kalmte slecht is. De persoon die hieraan schuldig is, verdient het om te worden berispt en bedreigd met bestraffing. Abu 'Abdullaah al-Ash'ari verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn Metgezellen leidde in het gebed, daarna ging hij met een groep van hen zitten. Een man kwam en begon te bidden, maar maakte zijn bewegingen snel als een kip die op de grond pikt.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Zien jullie dit? Eenieder die sterft en dit heeft gedaan, is gestorven buiten de gemeenschap van Mohammed, en zijn gebed is als een kraai die bloed pikt. De persoon die bukt, dan pikt in zijn sujood, is als een hongerige man die niet meer eet dan 1 of 2 dadels wat voor goeds zal hem dat doen?"
(overgeleverd door Ibn Khuzaymah in zijn Saheeh 1/332; zie
ook al-Albaani, Sifat Salaat al-Nabi (Het Gebed van de Profeet beschreven, 1313)

Zayd ibn Wahb zei: "Hudhayfah zag een man die zijn rukoo' en sujood niet goed uitvoerde. Hij zei: "Je hebt niet gebeden en als je zou sterven, zou je sterven op een manier anders dan die is geopenbaard door Allah aan Mohammed.'" (overgeleverd door al-Bukhaari, zie al-Fath, 2/274)

Als iemand zich bewust is van deze beslissing, dan zou hij het gebed moeten herhalen en berouw tonen aan Allah als hij faalt het gebed met de goede kalmte uit te voeren; hij hoeft niet al zijn voorgaande gebeden te herhalen, zoals is vermeld in de hadeeth "Herhaal je gebed, daar je niet hebt gebeden."

Onrustig zijn en het maken van onnodige bewegingen in het gebed.

Bijna niemand van de mensen die bidden, is vrij van dit probleem, omdat zij het bevel van Allah niet volgen: "En staat voor Allah in ootmoed."(Soerat al-Baqarah ayah 238) ; en ze falen om de woorden van Allah te begrijpen: "Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig zijn in hun salaat."(Soerat al-Mu'minoon ayah 1-2)

Toen de Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over het gladmaken van de aarde voor het neerwerpen op de grond, zei hij: "Veeg het niet als jullie bidden; als jullie moeten, veeg dan het grond één keer." overgeleverd door Abu Dawud, 1/581; zie ook Saheeh al-Jaami', 7452)

De geleerden vermelden dat aanhoudende, buitengewone, onnodige bewegingen iemands gebed ongeldig maken. Hoe kunnen die onrustige personen voor Allah staan, kijkend naar hun horloges, hun kleren rechtmakend, hun vingers in hun neus stoppend, naar rechts en links en naar de lucht kijkend, en niet vrezend dat Allah hun gezichtsvermogen zou kunnen wegnemen of dat Shaytaan hun gebed zou kunnen stelen?

Hadith bukhari
Volume 1, Boek 12, Nummer 717:

Overgeleverd door Anas bin Malik:

De profeet (vrede zij met hem) zei: "Wat is er aan de hand met de mensen die naar de lucht (naar boven) kijken tijdens het gebed?" Zijn stem werd steeds strenger tijdens zijn preek en hij zei: "Ze zouden moeten stoppen (kijken naar de lucht tijdens het gebed) want anders wordt hun gezichtsveld ontnomen."

12:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

24-11-07

Hoe kan ik mijzelf verbeteren?

 

Door "Umm Anas Ayman" oftewel "Samira".


In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Geprezen zij Allah. Wij vragen Zijn hulp en wij streven naar Zijn vergiffenis. Wij zoeken toevlucht bij Allah van het kwaad in ons. Degene die Allah leid, er is niemand die hem kan misleiden. En als Allah iemand laat dwalen dan is er niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zijn dienaar is en zijn boodschapper. Allah stuurde hem met de waarheid als een drager van goede tijdingen voor het laatste uur. Degene die gehoorzaam is aan Allah de Verhevene en Zijn boodschapper is inderdaad op het juiste pad. En degene die hen niet gehoorzamen, beschadigd zichzelf alleen en degene beschadigd Allah zeker niet.

Tijdens de paasvakantie heb ik lang over mijzelf en mijn leven zitten nadenken: de manier waarop ik mijn leven leid en mijn deen beleef. Ik besefte algauw dat ik één grote fout maakte en waarschijnlijk nog steeds maak, en dat is namelijk dat ik veel plannen heb maar de uitvoering van deze plannen telkens uitstel tot later. Dit hoewel ik zelf niet op de hoogte ben of kennis heb of er wel een later zal zijn voor mij. Ik besefte algauw dat ik mij moest haasten naar goede daden indien ik niet wil sterven in spijt en verdriet. Ik besefte algauw dat ik zelf voor verbetering moest zorgen indien ik naar verbetering streef. En persoonlijk ben ik van mening dat ieder van ons zichzelf dagelijks moet verantwoorden, dat ieder van ons zichzelf dagelijks moet ondervragen: heb ik gezorgd voor verbetering of ben ik juist achteruit gegaan? En we kennen allen de bekende uitspraak van 'Omar Ibnoel-Khattaab (radya Allahu 'anhu): "Beoordeel jullie zelf alvorens jullie beoordeeld zullen worden." Dat is insja-Allah het doel van deze lezing, dat ieder van ons zich hierna kritisch zal opstellen tegenover zichzelf en telkens voor verbetering in zijn leven en deen zal zorgen insja-Allah, indien we dit niet doen zal het in onze eigen nadeel zijn. Ibnoel-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: "Wanneer men het nalaat om zijn ziel kritisch te onderzoeken en men volgt enkel zijn passies dan zal dit tot het verderf van de ziel leiden." Ik zal enkele aspecten aanhalen waar wij voor verbetering kunnen en dienen te zorgen.

#1: Onze doel in dit leven is de aanbidding van Allah.

Ieder van ons kent wel de bekende aayah waarin onze basisdoel duidelijk naar voren wordt gebracht. Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt het volgende: "En Ik heb de djinns en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden." (QS51:56) Ieder van ons kent dit vers vanbuiten, maar de vraag is of wij ook naar deze aayah handelen? Is het aanbidden van Allah onze basisdoel in dit leven. En als wij antwoorden dat het zo is, hoeveel tijd besteden wij aan het aanbidden van Allah? Welke daden van aanbidding verrichten wij dagelijks en hoeveel tijd steken wij daarin? Het verontrust mij dat ik veel meer tijd besteed aan onzinnig gepraat en geklets dan aan het aanbidden van Allah, aangezien er iedere dag zoveel tijd en hasanaath voorbij gaan. En als ik mijzelf over dit onderwerp ondervraag, moet ik voortdurend denken aan de prachtige h'adeeth over Abu Bakr (radya Allahu 'anhu).

Het is overgeleverd door Abu Hurayra (radya Allahu 'anhu) dat de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) ooit vroeg: "Wie is onder jullie aan het vasten?" Waarop Abu Bakr (radya Allahu 'anhu) reageerde dat hij aan het vasten was. Daarna vroeg de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "Wie onder jullie heeft vandaag een begravenis bijgewoond?" Hierop antwoordde Abu Bakr as-Siddiq (radya Allahu 'anhu) weer: "Ik heb dat gedaan." Daarna stelde de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) weer een vraag: "Wie onder jullie heeft vandaag een arme gevoed?" Ook hier antwoordde Abu Bakr (radya Allahu 'anhu) bevestigend op. Vervolgens stelde de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) de vraag: "Wie onder jullie heeft een zieke vandaag bezocht?" En weer reageerde Abu Bakr (radya Allahu 'anhu) dat hij dat gedaan had. Toen zei de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "Deze dingen zijn niet verenigd in een persoon of hij zal het Paradijs binnentreden." En dit is een overlevering van Muslim.

Zouden wij deze vragen kunnen beantwoorden indien deze aan ons gesteld waren? Zouden wij kunnen bevestigen dat wij op één dag meerdere goede daden verrichten? Of hebben wij een dagelijks routine van de vijf gebeden en blijft het daar bij? Wij zouden onszelf een vraag regelmatig moeten stellen indien wij tot verbetering en vermeerdering van goede daden neigen: wat zou jij doen indien je wist dat je morgen zou sterven? Wat zou je doen indien het aangekondigd zou zijn dat morgen de wereld zal vergaan? Zou je drastische wijzigingen in je leven brengen, of zou je doen wat je altijd deed? Waarschijnlijk zal ieder van ons opeens veranderen en in feite is dat verkeerd. In feite zou het zo niet mogen zijn, wij moeten iedere dag streven naar verbetering en vermeerdering van hasanaath want iedere dag kan onze laatste zijn. De zoon van 'Omar (radya Allahu 'anhu) had de gewoonte te zeggen: "Verwacht 's avonds niet (te leven tot) de ochtend en verwacht 's ochtends niet (te leven tot) de avond. Neem van je gezondheid voor je ziekte en van je leven voor je dood."

Het hoeft niet zo moeilijk en ingewikkeld zijn om je daden te vermeerderen, in feite is het heel eenvoudig en zeker mogelijk. Maak afspraken met jezelf dat je dagelijks enkele bladzijden uit de Qur'an leest, en weet dat iedere letter die je leest als goede daad wordt beschouwd door Allah. (Tirmidhi.) En als je in de bus, auto, trein of op de fiets naar een bestemming rijdt, verricht dan dhikr en gedenk Allah (Subhana wa Ta'ala) met je tong zodat je insja-Allah beloond zal worden. Het is zo eenvoudig en gemakkelijk, Abu Hurayra (radya Allahu 'anhu) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Wie honderd maal gedurende de dag zegt: "Laa illaaha illa llaah wah’dahoe la sharieka la, lahoe l-moelk, wa lahoe l- h’amd, wa hoewa ‘alaa koeli shay in qadier", verkrijgt een verdienste alsof hij tien slaven in vrijheid stelde en honderd goede daden worden voor hem opgeschreven en honderd fouten van hem worden gewist. En hij zal tegen de duivel beschermd zijn tot het einde van de dag; en niemand zal hem in verdienste overtreffen, behalve de man die meer doet dan hij." (Al-Bukhari, Muslim.)

Dus probeer jezelf iedere dag te verantwoorden en ga na hoeveel 'ibadah je eigenlijk verricht hebt, en probeer zo iedere dag te stijgen en beter te worden insja-Allah. Losstaand van de hasanaath en jouw hart die insja-Allah met rust gevuld zal worden, moet de volgende h'adeeth ons beseffen hoe profijtvol het is om vrijwillige daden te verrichten. In een h'adeeth Qudsi zegt Allah (Subhana wa Ta'ala) het volgende: "Wie zich vijandig toont jegens iemand die aan Mij is toegewijd, daar zal Ik mee in oorlog zijn. Mijn dienaar komt nader tot Mij met iets waar Ik meer van houd dan de religieuze verplichtingen, die Ik hem heb opgelegd, en Mijn dienaar komt steeds dichterbij door extra vrijwillige goede daden waardoor Ik meer van hem ga houden. Als Ik van hem houd, dan ben ik zijn gehoor, waarmee hij hoort, en ben zijn gezicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij aanraakt en zijn voet, waarmee hij loopt. Als hij (iets) van Mij vraagt, dan geef Ik het hem beslist, en als hij bij Mij toevlucht zoekt, dan sta Ik het hem beslist toe. Ik aarzel over niets meer dan over (het opeisen van) de ziel van Mijn toegewijde dienaar; hij haat de dood en Ik haat het om hem te kwetsen." En dit is overgeleverd in Bukhari. En wie van ons wil dit niet bereiken?

#2: Hij is enkel gestuurd om de meest nobele karaktereigschappen te vervolmaken.

Het draait niet enkel om het aanbidden van Allah, ook onze gedrag en karakter is van zeer groot belang. Aangezien de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Voorzeker, ik ben alleen gestuurd om de meest nobele karaktereigenschappen te vervolmaken." (Bukhari) Hoe gedragen wij ons tegenover onze ouders, hoe gedragen wij ons tegenover onze resterende familieleden, hoe gedragen wij onze tegenover onze broeders en zusters in het geloof, hoe gedragen wij onze tegenover onze buren en hoe gedragen wij onze tegenover andersgelovigen? De islaam is meer dan enkel een religie, het is een levenswijze en het is ons voorgeschreven hoe wij ons dienen te gedragen tegenover al die verschillende groepen van mensen. Het zijn niet alleen de mensen tegenover wie wij goed gedrag moeten vertonen, ook met de dieren en de natuur dienen wij rekening te houden. Ik ga niet bespreken hoe wij ons moeten gedragen tegenover al de genoemde groepen, aangezien dat veel te veel tijd zou innemen. Maar het lijkt mij wel een goed idee om verschillende voorbeelden van goed gedrag op te nemen en insja-Allah zal dat ons stimuleren om onze akhlaaq dagelijks te verbeteren.

Wie van ons heeft het niveau bereikt dat hij of zij anderen boven zichzelf verkiest, wij van ons is zo dat hij of zij behoort tot degenen die beschreven staan in de Qur'an: "...en zij geven aan (hen voorrang boven zichzelf, ook al is er behoefte onder hen." (QS59:9.) We moeten slechts naar onze dagelijkse leven kijken om tot een conclusie te komen. Als jij een bepaalde voedsel hebt waar jij erg veel van houdt, deel je die dan met anderen of ben je eerder geneigd om deze te verstoppen zodat je het in je eentje kunt opeten? Toen de muhadjirien (de metgezellen die vanuit Makkah naar Madinah waren geëmigreerd) Makkah verlieten, bezaten ze niets behalve de kleren die ze aanhadden, terwijl ze daarvoor rijke handelaren waren. De bewoners van Madinah werkten op het land en de muhadjirien hadden geen kennis over het werk op het boerenland. Wat er na de komst van de metgezellen uit Makkah gebeurde, was ongelooflijk. De metgezellen dat voor elke muhadjir die naar Madinah kwam, geloot moest worden, omdat iedereen hem te gast wilde nemen. Saad ibn Al-Rabie was één van de Ansaar die al-ithaar toepaste. Hij nam Abdoel-Rahman Ibn-Awf op als gast. Saad zei tegen hem: "Luister broeder, hier is mijn geld. Ik heb het gespaard en we gaan het samen delen. Dit is alle grond die ik bezit en mijn huis, dat deel ik ook met jou. Bovendien ben ik met twee vrouwen getrouwd. Kijk maar met welke van de twee je wilt trouwen en dan zal ik van haar scheiden." Ibn-Awf was echter beleefd en maakte geen misbruik van de situatie. Hij zei toen: "Dzjazakum Allahu ghair. Maar waar is de markt?" Subhana-Allah, zouden wij zulk gedrag kunnen vertonen?

Een andere verhaal, dat ik zelf erg mooi vind gaat over vriendelijkheid en het verrichten van da'wa op een rustige manier in plaats van hardvochtig te zijn. In Madinah was Mus'ab ibn Umayr de eerste ambassadeur van de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam). Voordat de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) in Madinah aangekomen was, leerde Mus'ab ahlul-Madinah over de islaam en zij begonnen de deen binnen te treden. Dit maakte Sa'ad ibn 'Ubaadah kwaad, een van de stamhoofden van Madinah. Hij stak zijn zwaard in zijn schede en vertrok naar Mus'ab ibn 'Umayr. Toen hij Mus'ab tegenkwam, dreigde hij, "Stop deze onzin die je uitspreekt of je zal de dood vinden." Mus'ab antwoordde op een manier dat een les voor ons alles zou moeten zijn. Sa'ad stopte niet met zijn brutaliteit en onwetendheid; hij wilde de keel van Mus'ab doorsnijden. Maar Mus'ab zei vriendelijk, "Zou je niet gaan zitten en naar me luisteren voor even. Als je het eens bent met wat ik zeg, neem het dan. En zoniet, dan zullen we ophouden met dit gepraat." Sa'ad ging zitten. Mus'ab sprak over Allah en Zijn boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam) totdat Sa'ad ibn 'Ubaadah's gezicht oplichtte als de volle maan. Hij zei, "Wat zou een persoon moeten doen die wenst om deze deen binnen te treden?" Mus'ab vertelde hem en Sa'ad antwoordde, "Er is een man. Als hij deze deen accepteert, zal er geen huis in Madinah zijn waarvan de mensen niet moslim worden. Deze man is Sa'ad ibn Mu'aadh." Toen Sa'd ibn Mu'aadh hoorde wat er gebeurd was, was hij woedend. Hij verliet zijn huis om naar deze man, Mus'ab ibn Umayr, te gaan en hem te vermoorden voor de onenigheid die hij veroorzaakt had. Hij ging naar Mus'ab en zei, "Jij zal ophouden met deze religie waarover jij spreekt of je zal de dood vinden!" Mus'ab antwoordde weer vriendelijk, "Zou je niet willen zitten en even naar me luisteren. Als je akkoord gaat met datgene wat ik zeg, neem het dan. Zoniet, dan zal ik ophouden met dit gepraat." Sa'ad ging zitten. Mus'ab sprak over Allah en Zijn boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam) totdat Sa'ad ibn Mu'aadh's gezicht scheen zoals de volle maan en hij vroeg, "Wat zou een persoon doen die wenst om deze deen binnen te treden?" Zie wat een vriendelijk woord doet. Sa'ad ibn Mu'aadh ging naar huis naar zijn stam in Madinah die nacht en kondigde aan hen allen, "Alles van jullie is haram voor mij totdat jullie de islaam binnentreden." Die nacht, ging iedere huis in Madinah naar bed met "La illaaha illa Allah" omwille van een vriendelijk woord. Kijk hoe rustig hij te werk ging en zie wat voor een effect dat heeft gehad. Hoe gedragen wij ons als we in discussie gaan met niet-moslims, zijn we rustig of hitsen wij ons eerder op? Insja-Allah zullen we beter letten op onze manier van gedragen en dat wij omwille van goed gedrag dichtbij de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zullen zijn op de Dag des Oordeels.

#3: Het hart is de bestuurder van je lichaam.

We weten allen dat het van groot belang is dat niet enkel onze daden goed zijn, maar ook ons hart. We moeten ons best doen om onze hart oprecht en rein te houden en ziektes van het hart te genezen met dhikr en Qur'an. De Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Pas op! Er is een stuk vlees in het lichaam en als dat goed wordt, dan wordt het hele lichaam goed en als dat slecht wordt, dan wordt het hele lichaam slecht en dat stuk vlees is het hart!" En deze h'adeeth is overgeleverd door Bukhari. Het hart kent vele ziektes zoals jaloezie, afgunst, wrok, hoogmoed enzovoort. Het is aan de moslim of moslima om deze ziektes te vernietigen, want indien deze ziektes niet vernietigd worden, dan wordt je imaan vernietigd. Het is niet eenvoudig en gemakkelijk, maar het is wel iets waarnaar wij moeten streven en waarvoor wij ons best moeten doen. Voor iedere ziekte is een genezing, en de beste genezing voor de ziektes van het hart is de Qur'an. Zoek toevlucht bij Allah en vraag Hem om onze harten te zuiveren van onreinheden. Je zult voelen dat je hart rust verkrijgt insja-Allah, een voorbeeld dat wij allen zouden moeten opvolgen is het volgende:

 

Anas Ibn Malik (radya Allahu 'anhu) overleverde dat hij, en een paar andere metgezellen samen zaten met de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam). De Boodschapper van Allah zei: "Een man die één van de bewoners van het paradijs zal zijn, zal nu binnen komen." Toen kwam er een man van de Ansar binnen, er druppelde water van zijn baard af van de wassing (wudu) en hij hield zijn sandalen vast in zijn linkerhand. De volgende dag, zei de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) hetzelfde en dezelfde man kwam binnen. Op de derde dag, herhaalde de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) deze bevestiging en dezelfde man kwam binnen op precies dezelfde manier zoals op de eerste dag. Toen de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) wegging, volgde 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Aas (radya Allahu 'anhu) deze man en zei tegen deze man: "Ik maakte ruzie (onenigheid) met mijn vader en ik zweerde dat ik niet naar hem toe zou gaan voor drie dagen en nachten. Zou u me onderdak willen geven?" De man zei: "Ja." Anas zei: 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Aas zei dat hij drie nachten verbleef bij deze man en 'Abdullah zag hem niet bidden in de nacht, maar elke keer dat hij bewoog en zijn positie veranderde in bed dan herinnerde hij Allah en zei: "Allahu Akbar" totdat hij opstond voor salatul fajr. 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Aas zei: "Ik hoorde van hem niets anders dan goed. Toen de drie nachten voorbij waren zei ik: "O dienaar van Allah! Ik moet bekennen er was geen probleem/ruzie tussen mijn vader en ik en ik heb hem niet verlaten, maar ik hoorde de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) drie keer over jou spreken. De Profeet heeft gezegd dat een man die één van de inwoners van het paradijs is, zal binnen komen, en jij was degene die elke keer binnen kwam (van de drie keer dat de Profeet het zei). Dus ik wilde bij jou blijven om te zien wat jij doet zodat ik het kan opvolgen (ook kan doen), maar ik heb jou niets extra's zien doen. Dus wat is nu hetgeen jij doet waarom de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei wat hij heeft gezegd?" De man antwoordde: "Ik doe niets extra's want dat heb jij gezien, behalve dat ik geen plek heb in mezelf om ontrouw te zijn tegenover de moslims, en ik heb geen afgunst (haat en nijd) tegenover elke moslim wat hij heeft gekregen van Allah." 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Aas zei: "Dit is hetgeen wat je doet waardoor jij het verdiend en dit is hetgeen wat wij niet kunnen doen." (Ahmad, Al-Nasa'i e.a.)

Het hart houdt ook de intentie en oprechtheid in van de daden die je verricht, en we weten dat iedere dag beoordeeld wordt op de intentie. Als je een goede daad verricht, verricht deze dan enkel om de tevredenheid van Allah (Subhana wa Ta'ala) te verkrijgen. Leef om Allah te behagen, bij elke daad die je verricht, is het mogelijk om te handelen omwille van Allah. Nuttig voedsel en drank zodat je sterk bent om Allah (Subhana wa Ta'ala) te dienen en wees Hem dankbaar voor de zegeningen en gunsten die je geschonken zijn. Geniet van je nachtrust of een dutje zodat je daarna fit bent om goede daden te verrichten of op te staan voor het gebed. Studeer en werk zodat je op een toegestane manier je inkomsten verdient en hiermee je gezin kunt houden, liefdadigheid kunt geven of andere goede zaken. In feite is het gemakkelijk om goede daden te verrichten, maar het is ook uiterst belangrijk dat onze daden enkel en alleen voor Allah verricht worden, dat onze intentie zuiver en oprecht is. In een h'adith Qudsi zegt Allah (Subhana wa Ta'ala): "Ik ben zo zelfgenoegzaam, dat Ik het niet nodig heb, dat er iemand met Mij geassocieerd wordt. Dus als iemand een daad doet terwille van iemand anders als van Mij, dan doe ik afstand van die daad aan degeen die hij met Mij vergeleek." Dit is overgeleverd in Muslim.

 

Nu we het hebben over de oprechtheid van daden, zou ik graag één van mijn lievelingsah'adith willen meedelen. Overgeleverd door 'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Chattaab (radya Allahu 'anhu): Ik hoorde de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zeggen: Voor jullie vertrokken er drie mannen samen op reis, totdat ze bij een grot aankwamen om te overnachten. Ze gingen naar binnen. (Na een tijdje) rolde er een rots van de berg af en maakte de ingang van de grot dicht. Ze zeiden tegen elkaar: "Waarlijk, niemand van jullie zal uit deze grot bevrijd worden, behalve dat je Allah (Subhana wa Ta'ala) aanroept met verwijzing naar jullie rechtschapen daden." Eén van de mannen onder hen zei: "Oh Allah, mijn ouders waren oud en (elke avond) gaf ik noch mijn gezin en noch mijn bedienden melk te drinken, totdat ik mijn ouders had laten drinken. Op een dag was ik te ver (van huis geraakt) doordat ik op zoek ging naar een boomrijk gebied (om de dieren te laten grazen). Toen ik thuis kwam sliepen ze al. Ik melkte de dieren en bracht toen de melk naar hun toe waarop ze nog steeds sliepen. Ik vond het niet gepast mijn familie en mijn bedienden eerder melk te geven. Terwijl mijn kinderen op de grond huilden (van honger), wachtte ik op hen met een kom melk in mijn hand tot het ochtendgloren aanbrak. Toen ze wakker werden, dronken ze hun melk op. Oh Allah, als ik dit alleen voor Uw aangezicht heb gedaan, verlos ons dan uit deze hachelijke situatie, die veroorzaakt is door deze rots." Hierop schoot de rots een klein stuk je opzij, maar nog konden zij er niet uit. De volgende man zei: "Oh Allah, mijn oom had een dochter die mij het liefst was onder de mensen. (Volgens een andere overlevering: Ik hield zo van haar zoals alleen een man van een vrouw kan houden.) Ik zocht toenadering tot haar, maar ze hield zich afzijdig. Later werd ze getroffen door ongemak in een jaar van schaarste (hongersnood) en kwam zodoende naar mij toe. Ik gaf haar honderdtwintig dinaar (goudstukken) op voorwaarde dat ze mijn wens (verlangen) niet zou weigeren. Ze ging ermee akkoord. Toen ik op het punt stond om mijn verlangens te bevredigen (of volgens een andere overlevering: toen ik tussen haar benen stond) zei ze: "Heb angst voor Allah om mijn (maagdelijke) zegel te verbreken behalve met recht (m.a.w. binnen een wettig huwelijk)." Op dat moment verliet ik haar, ondanks dat ze nog steeds het liefst onder de mensen voor mij was. Tevens liet ik ook het goud dat ik haar gegeven had bij haar achter. Oh Allah, als ik dit alleen voor Uw aangezicht heb gedaan, verlos ons dan uit deze hachelijke situatie." Hierop schoot de rots een klein stuk je opzij, maar nog steeds konden zij er niet uit. De derde (man) zei: "Oh Allah, ik had landarbeiders in dienst en betaalde hun lonen, met uitzondering van één man, die zonder zijn loon aan te nemen vertrok. Ik investeerde zijn loon en kreeg daardoor veel bezittingen. Op een dag kwam hij naar me toe en zei: "Oh Allah’s dienaar, betaal me mijn loon." Ik zei tegen hem: "Al die kamelen, vee, schapen en slaven, die je ziet zijn jouw loon." Hij zei: "O Allah's dienaar, drijf de spot niet met me." Ik zei: "Ik drijf de spot niet met jou." Daarop nam hij alles mee en liet niets achter. Oh Allah, als ik dit alleen voor Uw aangezicht heb gedaan, verlos ons dan uit deze hachelijke situatie." Hierop schoof de rots helemaal opzij en liepen ze de grot uit. En dit is overgeleverd in Sahih Bukhari.

#4: En aanbid uw Heer totdat het zekere - de dood - u bereikt. (QS15:99.)

Uiteindelijk is het basisidee dat wij ons dienen voor te bereiden op de dood. Zoals ik eerder gezegd heb, vele plannen stel ik uit tot later terwijl ik niet weet of er een later zal zijn.

Daarom, denk na over de zaken die u zeker wilt doen voordat de engel des doods uw ziel komt ophalen. Vraag vergeving en toon berouw voordat het te laat is. Verricht goede daden en wees goed tegenover de anderen voordat het te laat is. Doe datgene wat je doen moet voordat je die kans niet meer krijgt. 'Ali (radya Allahu 'anhu) stond eens aan het hoofd van een graf en zei tegen zijn metgezel, "Als hij de kans had om terug te keren naar zijn leven, wat zou hij - denk je - doen?" Zijn metgezel antwoordde, "Hij zou niets doen dan goede daden." 'Ali (radya Allahu 'anhu) zei dan, "Als hij het niet gaat zijn, laat jij het dan zijn."

Al-Fudayl ibn 'Iyaadh (moge Allah hem genadig zijn) zat eens met een oudere persoon en vroeg hem, "Hoe oud ben je?" De man antwoordde, "Zestig jaar oud." "Wist je," zei Al-Fudayl, "dat je zestig jaar hebt gereisd naar jouw Heer, en dat je bijna bent aangekomen." De man bleef stil. Hij fluisterde, "Inna lillahi wa inna ilayhi radji'oon. (Tot Hem behoren wij en tot Hem keren wij terug)." Al-Fudayl vroeg, "Weet je de betekenis van die uitspraak. Je zegt dat jij een dienaar van Allah bent en dat je tot Hem zult terugkeren. Wie weet dat hij de dienaar van Allah is en dat hij tot Hem zal terugkeren, zou moeten weten dat hij tegengehouden zal worden op de Dag des Oordeels. En wie weet dat hij tegengehouden zal worden, laat hem ook weten dat hij verantwoordelijk zal zijn voor datgene wat hij in dit leven heeft gedaan. En wie weet dat hij verantwoordelijk zal zijn voor wat hij deed, laat hem weten dat hij ondervraagd zal worden. En wie weet dat hij ondervraagd zal worden, laat hem zijn antwoord nu voorbereiden." "Wat zal ik doen," vroeg de man. "Het is simpel," zei Al-Fudayl, "Doe goed in wat voor jou nog overblijft van jouw leven, vergeven zal jouw verleden worden. Zoniet zal je aangerekend worden voor het verleden en voor wat zal komen." In feite verschillen wij niet veel van deze zestigjarige man, ieder van ons kan sterven. Wij hebben geen garantie dat wij pas zullen heengaan als we oud zijn, getrouwd en kinderen of reeds kleinkinderen hebben. Elk moment van ons leven kan onze laatste zijn, dus laten wij daarom gebruik maken van de momenten die ons nog resten insja-Allah.

Verheerlijkt en geprezen zij U, O Allah. Ik getuig dat er geen god is behalve U, ik zoek Uw vergiffenis en keer mij berouwvol tot U.

En Allah (Subhana wa Ta'ala) weet het best.

10:37 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |