18-12-07

De eerste mens

De eerste mens
(Van de hieronder volgende aayaat (verzen) van de Qur'aan worden slechts de Nederlandse betekenissen weergegeven!)

In het verhaal van Adam (as) en Hawwa (as) kunnen we antwoorden vinden op de volgende vragen:

- Waar komt de mens vandaan?.

- Wat voor een schepsel is de mens?.

- Wat is de plaats van de mens in het heelal?.

- Waarom is de mens geschapen?.

Dit verhaal gaat over de eerste mens, die op onze aardbol leefde. Heel lang geleden waren er helemaal geen mensen op aarde, maar er leefden wel dieren en planten. Toen wilde Allah dat er schepselen moesten komen die Hem zouden kennen en Hem zouden dienen. Daarom schiep Allah de mens: Adam (as).

Adam (as) was de eerste mens en ook de eerste profeet. Voordat Adam (as) geschapen was leefde hier op aarde behalve planten en dieren ook andere schepselen die net als de mens konden denken en verantwoordelijkheidsgevoel met zich konden dragen; de engelen (malaaika) en de geesten (djinn). Volgens de Qur'an zijn de mensen dus niet uit apen ontstaan maar uit Adam (as) en zijn echtgenote Hawwa (as). De mensen worden door Allah dan ook aangeduid met: de zonen (en dochters) van Adam (as).

Doordat Allah oneindige kennis heeft vond Hij het noodzakelijk om een mens te scheppen. Daarom zei Hij tegen de engelen: "Nu ga Ik een plaatsvervanger op aarde zetten, (die volgens Mijn wetten rechtvaardigheid en vrede op aarde zal brengen)".

Daarom vroegen de engelen Allah naar de goddelijke reden van Adams (as) schepping en zeiden: "O Allah, wilt U iemand op de aarde zetten die verderf (slechte dingen) zal brengen en (door oorlog voeren en vechten) bloed zal vergieten?. Terwijl wij U dag en nacht lofprijzen en Uw heiligheid vereren".

Allah zei tegen de engelen: "Ik weet dingen die jullie niet weten".

De engelen zijn schepselen die uit licht geschapen zijn. Ze doen altijd precies wat hun opgedragen wordt door Allah. Ze weten alleen wat Allah ze geleerd heeft. Ze komen nooit in opspraak tegen Allah. De engelen vroegen aan Allah waarom Hij een mens schiep niet omdat ze niet met Allah eens waren, maar ze wilden alleen Allahs bedoeling ermee weten. Voordat Adam (as) geschapen werd, hadden de engelen gezien dat de geesten op aarde verderf zaaiden en bloed vergoten. Daarop had Allah een leger van engelen gestuurd om de geesten te straffen. Of het is ook mogelijk dat Allah de engelen al voor de schepping van Adam (as) verteld heeft dat de mensheid verderf zouden zaaien en bloed zouden vergieten door oorlogen. Daarom vroegen ze aan Allah, waarom Allah Adam (as) schiep.

Hoe is Adam (as) geschapen?.

Allah heeft de engelen bevolen uit verschillende plaatsen op onze aardbol verschillende kleuren aarde te verzamelen. Dat de mensen verschillende huidskleuren hebben is hiervan het gevolg. Ook andere eigenschappen van de mens, zoals karakter, intelligentie, lichaamsbouw etc. is hiervan het gevolg. Allah heeft uit aarde, kleverige klei gemaakt, daarna werd dit hard als aardewerk en tenslotte heeft Allah Adams (as) schepping voltooid door de ziel ( roeh ) in te blazen.

Allah heeft Adam (as) tot perfectie verheven. Adam (as) is verheven boven alle andere schepselen, omdat Allah hem met Zijn eigen "handen" geschapen heeft, hem van Zijn eigen "geest" ingeblazen heeft, de engelen bevolen heeft voor Adam (as) te buigen en hem de namen van alle dingen geleerd heeft. Allah heeft Adam (as) de namen van alle dingen, die de mensen tot de Dag des Oordeels (Yawmi'l Qiyamah) zullen kennen, geleerd.

Toen zei Allah aan de engelen : "Jullie moeten allemaal eerbiedig buigen voor Adam (as)". De mensen en de engelen mogen alleen voor Allah buigen en voor niemand anders. De engelen moesten voor Adam (as) buigen niet omdat ze Adam (as) verafgoodden maar omdat dit een bevel van Allah was. Allah beveelt de muslims in de richting van Qiblah te bidden. Allah bevoel de engelen destijds in de richting van Adam (as) te bidden. En deze buiging was dus uit eerbied voor Adam (as). Alle engelen bogen voor Adam (as), alleen Iblis niet, hij weigerde bij hen die zich eerbiedig neerbogen te behoren. Iblis behoorde tot de geesten. Door zijn hoogmoed weigerde hij Allah's bevel op te volgen daarom werd hij een van de ongelovigen.

Iblis zei: "Hoe kan ik buigen voor Adam?. Hij is uit klei gemaakt en ik uit vuur. Ik ben beter dan Adam". Dus Iblis deed niet wat Allah hem beval. Hij was ongehoorzaam geweest aan Allah.

Allah was boos omdat Iblis niet naar Hem luisterde. Allah zei: "Ga hier weg!. Jij zult door steniging vervloekt zijn doordat je zo hoogmoedig en trots doet. En de vloek zal tot op de oordeelsdag op je rusten".

Iblis zei: " Mijn Rabb, geef mij nog de tijd totdat de dag komt waarop zij (de doden) zullen opstaan uit hun graven".

Allah zei: "(Dat is goed) jij behoort bij hen die uitstel hebben gekregen, tot de dag van de vastgestelde tijd ( de oordeelsdag).

Iblis zei: "Mijn Rabb, omdat U mij misleid hebt zal ik voor de mensen op aarde (alles) schoneschijn maken en ik zal hen zeker allen misleiden behalve Uw dienaren onder hen die toegewijd zijn.

Allah zei:"Dit is voor een juiste weg, want over mijn dienaren heb jij geen gezag behalve over die misleidde mensen die jou volgen. En de hel is de plaats die voor hen allen is aangewezen.

Allah schiep een vrouw voor Adam (as). Haar naam was Hawwa (as) (in de Qur'an wordt haar naam niet genoemd). Ze leefden samen in het paradijs. Allah had hen alles toegestaan om van te eten behalve de vruchten van een boom. Allah had hen gezegd dat de sjaytaan (Iblis) een duidelijke vijand van hen was. Iblies had hen met mooie beloftes toch van die vruchten laten eten. Adam (as) en Hawwa (as) hadden vergeten dat ze niet van die vruchten mochten eten.

Adam (as) en Hawwa (as) hadden erg veel spijt. Ze zeiden:" Onze Rabb , wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als U ons niet vergeeft en erbarmen met ons heeft dan behoren wij bij de verliezers". Adam (as) en Hawwa (as) waren niet zoals Iblis. Ze hadden spijt van hun slechte daden en wilden dat Allah niet meer boos op hen zou zijn en hun zondes zou vergeven.

Allah verkoos hen en vergaf hun zonde. Allah wendde zich tot hen en bracht hen op het rechte pad. Allah zei:" Daalt af, uit het paradijs,-elkaar tot vijanden-jullie hebben namelijk op de aarde tijdelijk een verblijfplaats en vruchtgebruik. En op aarde zullen jullie leven, en op haar zullen jullie sterven en uit haar zullen jullie te voorschijn gebracht worden na jullie dood. Als er van Mij een leidraad komt, dan zal wie Mijn leidraad navolgt niet dwalen en niet ongelukkig zijn. Maar wie zich van Mijn vermaning afwendt die zal een benauwd leven leiden en Wij zullen hem op de opstanding blind ter verzameling opbrengen.

Adam (as) en Hawwa (as) leefden heel gelukkig op aarde. Hun kinderen, wij dus ook, zullen tot de oordeelsdag hier op aarde leven.

Wa'l hamdulillahi Rabbil `aalamien

walidin.com

 

17:34 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.