01-01-08

'Mohammed(sas) in de Bijbel' ,[Ahmed Deedat]

Inleiding

Naar aanleiding van een videoband van Ahmed Deedat, over het onderwerp 'Mohammed in de Bijbel', heb ik dit van uit het Engels vertaald. Zijn toespraak geeft duidelijke feiten dat de profeet Mohammed vermeld staat in de Bijbel. De komst van de profeet Mohammed wordt voorspeld in het Oude Testament. Ahmed Deedat, die vele boeken over de Islam en het Christendom heeft geschreven (zoals 'Jezus (as) in de Islam' en 'De Opstanding van Jezus (as)'), laat heel duidelijk zien, met de desbetreffende verzen, hoe de komst van Mohammed is voorspeld in de Bijbel, het Heilige Boek van de christenen. Dat ondanks deze duidelijke aanwijzingen nog zoveel christenen niet in de profeet Mohammed geloven, is zeer vreemd te noemen. Na het lezen van dit boekje zult u een heel andere kijk hebben op de Bijbel en wat de werkelijke leer van de Bijbel inhoud.

We beginnen met het volgende:

"Zeg: 'Wat denken jullie? Als hij (de Koran) van Allah afkomstig is en jullie wijzen hem af, terwijl er een getuige van de Kinderen van Israël over het overeenkomstige ervan is die er in geloofde, en jullie waren hoogmoedig (dan zijn jullie toch onrechtvaardigen?)'. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, Soerah 46: "Al Ahqâf" (De Zandheuvels), aya 10)

Deze aya, dit vers, is voor de ongelovigen. Het zegt; "kunnen jullie niet zien dat dit Boek van Allah, jullie Schepper is? Als je de Koran leest, met open geest, dan zie je dat dit Boek van Allah komt. De Koran bewijst zichzelf en toch geloven jullie er niet in. Kunnen jullie niet zien? Kunnen jullie niet begrijpen?"

"…een getuige van de Kinderen van Israël…" refereert naar de profeet Mozes (as).

De wet in het Oude Testament is bijna hetzelfde als de Wet in de Islam.

In de Bijbel lees je gegevens over heel veel dingen, zoals het beest, Israël, de terugkomst van Jezus (as), wonderen, etc. Maar wat zegt de Bijbel over de profeet Mohammed ? Wat zegt de Bijbel over een man die ervoor zorgde dat zovele mensen in hem geloofden? Een man die ervoor zorgde dat zovele mensen geloofden in één God. Een man die ervoor zorgde dat zovele mensen geloofden in Jezus (as), en hem respect toonden (zelfs meer respect dan de christenen), en respect toonden voor zijn moeder Maria. Over deze man moet vast iets in de Bijbel te vinden zijn.

Kun je in de Bijbel, in het Oude Testament, lezen dat Jezus (as) zal komen? Christenen zullen zeggen, ja, op vele plaatsen wordt de komst van Jezus (as) voorspeld. Maar kun je in het Oude Testament ook zijn naam vinden? Nee, de naam Jezus wordt nergens in het Oude Testament genoemd. Zijn er details over Jezus (as) te vinden in het Oude Testament? Zoals; dat zijn moeder Maria zal heten, of dat hij geboren zal worden in Betlehem? Nee, zulke details worden niet genoemd in het Oude Testament. Hoe weet je dan dat al deze profetieën over de komst van een profeet, gaan over Jezus (as)? Je moet beredeneren, je moet afleiden, 1+1=2, om te zien dat Jezus (as) bedoeld wordt met de voorspelde profeet. Wij moslims hebben hier geen probleem mee, maar waarom kunnen we dit dan niet doen voor de profeet Mohammed ? Waarom wel beredeneren dat Jezus (as) komt, maar waarom niet beredeneren dat Mohammed zal komen? Dus al die profetieën gaan over Jezus (as) zonder dat zijn naam genoemd wordt? Terwijl de profeet Mohammed wél met zijn naam genoemd wordt!

In Hooglied 5:16, in de originele Hebreeuwse tekst staat "Muhammadim", wat men vertaald heeft naar 'geliefde'.

Als we de komst van Jezus (as) beredeneren, waarom zullen we dan niet de komst van Mohammed beredeneren?

We lezen in de Bijbel, Deuteronomium 18:18

…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…

Wie is die profeet, bedoeld in dit vers? Christenen zullen zeggen dat dit bedoeld is voor Jezus (as). Maar er staat niet Jezus! Een profetie is een voorspelling van iets wat in de toekomst zal gaan gebeuren. En als het dan gebeurd, dan is dat een vervulling. Wat toen voorspeld was, is nu gebeurd. Dit vers gaat volgens christenen over Jezus (as). Waarom?

Er staat …een profeet zoals gij zijt…, zoals Mozes (as). Waarom was Jezus (as) zoals Mozes (as)? Christenen zullen zeggen; Jezus was een jood en Mozes was een jood. Een andere reden volgens christenen is dat Jezus een profeet was (?) en Mozes was een profeet. Dus Jezus is als Mozes. Maar als dit de enige twee redenen zijn, dat dit vers de komst van Jezus (as) voorspeld, dan kan dat ook gelden voor alle andere joodse profeten zoals David, Solomon, Jesaja, Daniël, enz. (vrede zij met hen allen). Dus waarom zal hiermee Jezus (as) bedoeld worden? De anderen (zo'n 70 in het Oude Testament) waren ook joden en profeten! Dus waarom dan Jezus (as)?

Geen antwoord van geen één christen. Wat is het enige goede antwoord? Jezus (as) was niet zoals Mozes (as)! De profeet in Deuteronomium 18:18 is niet Jezus (as)!

Waarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as)?
1. Volgens christenen, niet mijn woorden maar hun woorden; Jezus (as) is God, of de zoon van God. Maar Mozes (as) is geen God en ook niet de zoon van God. Dus is Jezus (as) niet zoals Mozes (as).
2. Volgens christenen, en ook hier zijn het hun woorden, is Jezus (as) gestorven voor de zonden van de mensen. Mozes (as) niet, dus is Jezus (as) niet zoals Mozes (as).
3. Volgens christenen is Jezus (as) drie dagen dood geweest en naar de hel geweest. Dit is op zich al vreemd dat God een onschuldige man, een profeet, naar de hel stuurt; of volgens de christenen is Jezus (as) God, dus God moest drie dagen naar de hel?!? Maar dat is nu niet belangrijk. Dus Jezus (as) is drie dagen dood en in de hel geweest en Mozes (as) niet. Dus Jezus (as) is niet zoals Mozes (as).

Deze zaken zijn allen hypothetisch en zeer moeilijk, of helemaal niet, te begrijpen. Laten we nu eens kijken naar de basis, het fundament. De volgende zaken zijn zelfs door kinderen goed te begrijpen.


1. Vader en moeder.
De profeet Mozes (as) had een vader en een moeder. De profeet Mohammed had ook een vader en een moeder. Maar Jezus (as) daarentegen, had alleen maar een moeder. Hij had geen vader. De geboorte van Jezus (as) was miraculeus, een wonder. Daar geloven christenen én moslims in. Kijk
bijvoorbeeld maar eens naar Matteüs 1:18.
…bleek zij zwanger te zijn uit de heilige Geest…

Dus Mozes (as) en Mohammed hadden beide een vader en een moeder en Jezus (as) had alleen maar een moeder. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


2. Wonderbaarlijke geboorte.
Mozes (as) en Mohammed zijn beide verwekt en geboren op de normale manier zoals wij allen. Maar Jezus (as) was geboren door een bijzonder wonder.

Lees bijvoorbeeld Lucas 1:35
…De Heilige Geest zal over u komen…

En in de Edele Koran lezen we:

"Zij zei: 'O mijn Heer, hoe kan ik een kind
krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?' Hij (Allah) zei: 'Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: 'Wees', en het is'." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, Soerah 3; "Âli 'Imrân" (De Familie van 'Imrân), aya 47)

Zoals christenen geloven, dat de geboorte van Jezus (as) een wonder was, zo ook geloven de moslims dat de geboorte van Jezus (as) een wonder was. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


3. Huwelijk.
Mozes (as) en Mohammed waren beide getrouwd en hadden kinderen gekregen. Maar Jezus (as) was heel zijn leven vrijgezel. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


4. Als profeet erkend.
Mozes (as) en Mohammed kregen veel tegenstand van onder hun volk (de joden en Arabieren). Men weigerde in hen te geloven en men weigerde hen te erkennen als een profeet van God, van Allah. Maar uiteindelijk voor hun dood, werden ze erkend als boodschappers van Allah. Mozes (as) bijvoorbeeld, hoe vaak was zijn volk niet ongehoorzaam en bracht men Mozes (as) in de problemen? Hij werd het land uitgedreven en zijn geduld en geloof werden vaak op de proef gesteld. Maar voor zijn dood accepteerde men zijn profeetschap en de boodschap die hij verkondigde. Zo ook de profeet Mohammed . Hij werd in het begin ook niet geloofd en de moslims moesten twee keer emigreren om te ontsnappen aan het geweld tegen de moslims; één keer vluchten men naar Abbassinië (Ethiopië) en de tweede keer naar Medinah. Zelfs daar liet men de moslims en de profeet Mohammed niet met rust. Maar voor zijn dood, geloofde men in de boodschap die hij verkondigde en accepteerde zijn volk hem als de boodschapper van Allah. Maar Jezus (as), wederom daarentegen, werd niet door zijn volk geaccepteerd en erkend als profeet van Allah. Lees maar eens Johannes 1:11
…Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen…

Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


5. Profeet én koning.
Mozes (as) en Mohammed waren zowel profeet als koning (leider). Ze hadden zeggenschap over leven en dood. Ze ontvingen de Boodschap, verkondigden de Boodschap en voerden de Wetten in. Diegene die de Wetten overtrad, werd volgens die Wet bestraft. Beide kregen de Boodschap van Allah en beide konden het in de praktijk uitvoeren. Ze leefde uiteindelijk als leiders onder hun volk en beide konden de Wetten van God ten uitvoer brengen (bijvoorbeeld Numeri 15:32-36). Alle andere profeten (as) echter, kregen een Boodschap van Allah, ze verkondigde die aan de mensen, maar konden zelf de Wet nooit verplichten, omdat ze geen leiders (heersers) waren. Toen Jezus (as) kwam, werd hij voor de joodse 'rechter' (Pilatus) gedaagd en ondervraagd voor verraad. En Pilatus vroeg aan Jezus (as) volgens Johannes 18:33
…Zijt Gij de Koning der Joden?…

Jezus (as) antwoordde volgens Johannes 18:34
…Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?…

Na verder verhoor zegt Jezus (as) volgens Johannes 18:36
…Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld…

Dit betekent dat het koninkrijk van Jezus (as) een geestelijk koninkrijk is. Het koninkrijk van een profeet. Mozes (as) en Mohammed hadden zowel een geestelijk koninkrijk, als een materialistisch koninkrijk. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


6. Nieuwe wetten.
Mozes (as) en Mohammed brachten nieuwe wetten en regels voor hun volk. Voor de komst van Mozes (as) hadden de mensen de Tien Geboden niet. Ze hadden geen goddelijke wetten. Ze wisten wel een beetje over goed en kwaad, en ze hadden
ook wel een vaag idee over God de Almachtige, maar ze hadden geen wet. Allah (SWT) openbaarde aan Mozes (as) de Tien Geboden. Hij gaf zijn volk nieuwe goddelijke wetten over wat te eten en wat niet, wat rein en puur is en wat onrein en onpuur is, wat goed is en wat slecht. Tot in het kleinste detail werd alles geopenbaard en de goddelijke Wet werd compleet; nieuwe regels, nieuwe wetten.

De Arabieren vóór de Islam, hadden ook geen wet. Ze waren onwetende mensen. Een volk dat in vele goden geloofde, ze trouwden met hun stiefmoeders, ze doodden veel vrouwelijke baby's, ze dronken alcohol en ze gokten en ze vochten al eeuwen tegen elkaar om het kleinste akkefietje. In deze tijd was het verschil tussen Arabieren en dieren slechts de vorm. Het waren zeer onontwikkelde mensen, zonder wet en zonder regels. Toen kwam de profeet Mohammed . In 23 jaar veranderde hij zijn volk tot een intelligent volk. Hij bracht zijn volk van het donker naar het licht. Eerst waren zij als dwalenden in de woestijn. Niemand keek naar hen om, als waren zij menselijk afval. Maar na de komst van de profeet Mohammed , werden de Arabieren een zeer sterk en ontwikkeld volk. Van onopvallend naar opvallend, van onbekend naar bekend. Van niks werden zij alles. Ze blonken uit in wetenschap, en binnen een eeuw waren er Arabieren van Grenada in Spanje tot aan Delhi in India. Arabië leek een klein hoopje zwarte aarde, maar het bleek een explosief poeder, dat zich zeer sterk ontwikkelde, na de komst van de Islam. Het rijk wat de Romeinen bouwden in zo'n duizend jaar, bewerkstelligden de moslims in enkele tientallen jaren, en zelfs meer. Wat gaf hen de kracht en de kennis? De nieuwe Boodschap van de Islam! De nieuwe Boodschap van Allah (SWT) die wel moest komen omdat de vorige Openbaringen waren veranderd en aangepast! Het vormde en ontwikkelde het volk van de Arabieren.

Nieuwe wetten en nieuwe regels. Mozes (as) bracht nieuwe wetten en nieuwe regels. Mohammed bracht nieuwe wetten en nieuwe regels. Toen Jezus (as) kwam, en gevangen werd genomen door de joden, dachten ze niet dat hij een nieuwe religie kwam brengen. En Jezus (as) verzekerde hen dat hij inderdaad geen nieuwe religie kwam verkondigen. In Matteüs 5:17 lezen we:
…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen…

Dus Jezus (as) kwam geen nieuwe wetten en geen nieuwe regels verkondigen, en ook niet om de huidige wet af te schaffen. Maar hij kwam om de wet te bevestigen, om de wet uit te voeren.
Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


7. De dood.
Mozes (as) en Mohammed stierven beiden een natuurlijke dood. Maar Jezus (as) is volgens de christenen, gewelddadig gedood aan het kruis. Geen natuurlijke dood maar door een misdrijf. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).


8. De laatste rustplaats.
Mozes (as) en Mohammed zijn beide begraven en rusten in de aarde. Maar Jezus (as) is niet meer op aarde, maar hij is in de hemel. Dus daarom is Jezus (as) niet zoals Mozes (as), maar is Mohammed wel zoals Mozes (as).
Dit zijn enkele zaken om een klein gedeelte van het vers Deuteronomium te bewijzen, het gedeelte:

…zoals gij zijt…

We hebben gezien dat Jezus (as) niet is zoals Mozes (as), maar dat Mohammed wél is zoals Mozes (as). Maar het gedeelte …zoals gij zijt… is slechts een klein gedeelte van het vers Deuteronomium 18:18

…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…

We gaan nu kijken naar een ander gedeelte van dit boeiende en onthullende vers.

…uit het midden van hun broederen…

God zegt tegen Mozes (as) dat de profeet komt vanuit het midden van hun broederen. Niet van onder hen zelf maar van onder hun broederen. Het volk van Mozes (as) waren joden, dus de aangekondigde profeet in Deuteronomium 18:18 komt niet van onder de joden, maar van onder de broederen van de joden. Wie zijn dan de broederen van de joden?

De profeet Abraham (as) had meerdere vrouwen; o.a. Sara en Hagar. Abraham (as) kreeg een zoon met Hagar, de profeet Ismaël (as). Ook met Sara kreeg Abraham (as) een zoon, de profeet Isaac (as). Ismaël (as) en Isaac (as) waren dus broeders. In de Bijbel lezen we in Genesis 21:13 het volgende:

…want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Maar ook de zoon der slavin (Hagar) zal Ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is…

En in Genesis 21:18 staat over Ismaël (as):

…want Ik zal hem tot een groot volk stellen…

De afstammelingen van Isaac (as) zijn de joden, bedoeld in Genesis 21:13. De afstammelingen van Ismaël (as) zijn de Arabieren, het grote volk bedoeld in Genesis 21:18. Lees ook maar eens Galaten 4:22-25
…Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije……de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. Het (woord) betekent de berg Sinai in Arabië…

Als we kijken naar het gedeelte van Deuteronomium 18:18 …uit het midden van hun broederen…, de broederen van de joden; de Arabieren. De Arabieren zijn de broederen van de joden. Dus de profeet die aangekondigd wordt in Deuteronomium 18:18 zal komen van het Arabische volk. Jezus (as) was een jood, dus hij was één van hen. Dus Jezus (as) wordt niet bedoeld in het betreffende vers. Maar de profeet Mohammed was een Arabier, dus Mohammed is de profeet in Deuteronomium 18:18.

Een ander aspect in Deuteronomium 18:18 is;
…Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen…

Hoe kun je iemand woorden in de mond leggen? Hoe kan ik, bijvoorbeeld, woorden in uw mond leggen? Dat kan als volgt: stel, wij spreken een andere taal en u moet mij na zeggen.
Ik zeg: "Qoel hoewallahoe ahad".
U zegt mij na: "Qoel hoewallahoe ahad".
Dan zeg ik: "Allahoe sammad".
U herhaalt mijn woorden: "Allahoe sammad".
Ten slotte zeg ik tot u: "Lam jalid wa lam joelad. Walam jakoel la hoe koefoewan ahad".
U zegt: "Lam jalid wa lam joelad. Walam jakoel la hoe koefoewan ahad".

De woorden die u zegt, zijn niet uw woorden. U weet niet eens wat die woorden betekenen. Deze woorden zijn de woorden van wie u die hoort. U herhaalt ze alleen. U herhaalt deze woorden, dus ik leg deze woorden in uw mond. De woorden die ik in uw mond gelegd heb, betekenen:

"Zeg: 'Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig'." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, Soerah 112: "Al Ikhlâsh" (Het zuiveren))

Nu, als we kijken naar Deuteronomium 18:18, en u leest dit vers, leg ik dan woorden in uw mond? Nee, ik leg pas woorden in uw mond, als u ze niet kent, als u er nog nooit van gehoord heeft. Als u herhaalt wat ik u zeg, dan pas leg ik woorden in uw mond. En precies, op deze manier is de hele Koran geopenbaard aan de profeet Mohammed . De eerste openbaring kreeg hij toen hij in de grot Hira was. Hij was alleen.

De engel Gabriël (as) zei tot hem: "lees". Mohammed zei: 'ik kan niet lezen". Mohammed wist niet dat toen hij dit zei, dat er een andere Bijbelse profetie vervuld werd; namelijk Jesaja 29:12
…Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoord: Ik kan niet lezen…

Met het boek wordt de openbaring van God bedoeld.

De engel van God zei opnieuw: "Lees". Mohammed zei weer: "Ik kan niet lezen". Voor de derde keer zei de engel Gabriël (as) tegen Mohammed : "Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen". Toen begreep Mohammed dat hij niet moest lezen, maar dat hij moest herhalen wat hij hoorde. Dus hij herhaalde:

"Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist." (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, Soerah 96: Al-'Alaq (De Bloedklomp), aya 1 t/m 5)

Dit waren de eerste vijf verzen (ayaat), geopenbaard aan de Zegel der Profeten: Mohammed , in de grot Hira.

Nadat de engel Gabriël (as) had gesproken en was weggegaan, werd Mohammed zeer bang en rende naar zijn vrouw Khadeejah (ra). Met angst vertelde Mohammed wat hij had meegemaakt en hij was bang dat er iets fout met hem was, dat hij misschien bezeten zou zijn, dat hij een stem hoorde die zei dat hij moest lezen. Zijn vrouw Khadeejah (ra) zei: Allah weet wel wat Hij met jou doet. Jij bent aardig voor wezen en weduwen en je bent vriendelijk tegen alle mensen. Je doet veel aan liefdadigheid en je bent goed. Toen gingen ze naar een neef van Khadeejah (ra), Warrakah, een geëerd lid onder de geleerden van het joodse en christelijke schrift. Warrakah was een christen, een Arabische christen. Toen hij het verhaal hoorde, zei hij dat Mohammed een Boodschapper van Allah was, een profeet van Allah, gekozen voor de mensheid.

In de daarop volgende 23 jaar van zijn profetisch leven, werd de hele Koran geopenbaard. In fases, afhankelijk van de behoefte. Het is een Boek, bestaande en opgebouwd uit een soort van telegrammen. Dit is de manier hoe Allah (SWT) spreekt. Allah spreekt niet zoals: er was eens, of sprookjes over Baba het zwarte schaap, de wolf en het lam. De Edele Koran is niet zo. De Koran is een geconcentreerd Boek: "Qoel hoewallahoe ahad. Allahoe sammad. Lam jalid wa lam joelad. Walam jakoel la hoe koefoewan ahad". Vier verzen, en het hoofdstuk is compleet. Het is een oceaan. Nu begin je te denken wat daar staat. Een oceaan. Wat staat daar?

"Zeg: 'Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig'."

En wat nog meer? Wat betekent dit alles? Het is zeer moeilijk. Je hebt toelichting nodig om alles goed te begrijpen. De Koran Kariem is een geconcentreerd Boek, bestaande uit 'telegrammen'. En in 23 jaar werd alles geopenbaard wat we nu in één Boek kunnen lezen: De Koran.

Maar dit alles, waar we nu over praten, is helemaal niet belangrijk. Want de zoon van God is gestorven voor onze zonden. Hij heeft ons verlost van alle zonden. Het is een fijn en goed gevoel, dat iemand anders boet voor jou zonden. Je kunt met 200 km./uur door de stad rijden, en als ze je pakken zeg je gewoon dat je buurman de bekeuring zal betalen. Wat fijn. Zal u er nog iets om geven om snelheid te minderen? De buurman is er om de bekeuringen te betalen. U heeft hoofdpijn en ik slik het medicijn. Ik ga boodschappen doen, en u betaalt. Wat fijn. U heeft problemen met uw blinde darm. Ik zeg; opereer mij maar, de mijne is nog gezond. Maar zo is de mens niet. De mens is van nature een lafaard.

Een voorbeeld: de profeet Adam (as), volgens de Bijbel van nu, in Genesis 3:10-14

…Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten…

God betrapte hen op het eten van de appel. Allah vroeg Adam (as) wat hij gedaan had. Adam (as) zei: nee, niet ik, maar de vrouw heeft mij de appel te eten gegeven. Kijk naar zijn gedrag. Hij beschuldigde de vrouw. Hij beschuldigde zelfs God, want als God de vrouw niet geschapen had, dan was hij nu niet in de problemen geweest. En de vrouw, zij beschuldigde de slang. Je ziet, zij willen zelfs niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen fouten, voor hun eigen zonden. Laat staan boeten voor de zonden van een ander. Wij zijn allemaal net zo, geen verschil. Dit is de mens. Wilt u de straf van een ander op u nemen? Als iemand zondigt, wilt u boeten? Het is ook zeer onrechtvaardig. Dus iemand die gestorven is voor onze zonden, wat een plezant gevoel. Je hoeft geen respect te tonen, of te bidden, of te vasten. Je hoeft geen geld te geven aan de behoeftige of na te denken over het leven. Je hoeft jezelf niet te gedragen en op het rechte pad te blijven je hele leven lang. Nee, je hoeft alleen te geloven dat Christus is gestorven voor onze zonden en vergeving is voor jou. Verlies geen tijd en doe wat je wil, geniet, want Christus is gestorven voor je zonden. Maar Allah (SWT), de Almachtige, wist van deze mentaliteit. In vers 19 van Deuteronomium 18, waarschuwt God ons, dat diegene die niet luistert naar de profeet, die in Zijn Naam zal spreken, diegene zal bestraft worden.
…De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen…
Beangstigd dit u niet? Mij wel, het maakt mij bang. Niets helpt om daar aan te ontsnappen. Geen wapen in huis helpt om veilig te slapen. God, de Almachtige, zal aan ons rekenschap vragen, zal ons bestraffen. Meerdere verzen in de Bijbel laten ons zien dat we ons moeten houden aan de Wetten van God. Maar daar gaat het nu even niet om. Terug naar het bovenstaande vers. In wiens naam spreekt Mohammed ? Van wie zijn de woorden die hij spreekt en in wiens naam spreekt hij? Kijk in de Koran en lees bijvoorbeeld het laatste hoofdstuk "An Nâs", en blader zo terug naar het begin. Je zult zien dat elk hoofdstuk begint met: Bismillah al-Rahman al-Rahiem, In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. In wiens naam spreekt Mohammed ? In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. Kijk eens hoe deze profetie past bij de profeet Mohammed ? Het past hem als een handschoen. Elk woord, elk hoofdstuk begint met: In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Geen getrek, gekonkel en gewring, slaagt erin om deze passendheid te ontkrachten. Wat we nu moeten doen, is kijken naar wat Mohammed ons vertelt. We moeten lezen en onderzoeken wat Mohammed ons leert. Hij zegt niet dat Jezus (as) God niet is, maar dat hij God is. Hij zegt niet dat Jezus (as) de zoon van God niet is, maar dat hij de zoon van God is. Hij zegt niet dat Jezus (as) niet gestorven is voor onze zonden, maar dat hij is gestorven voor onze zonden. Niks hiervan. Hij leidt de mensen naar God, aanbid God, de Vader in de Hemel, de Enige God.

In de tijd van Jezus (as) waren de joden aan het wachten op de komst van de profeet, aangekondigd in Deuteronomium 18:18. De joden hebben zelf geen kandidaat aangesteld voor dit profeetschap. Het was Jezus (as) die door christenen als deze profeet gezien werd. In de tijd van Jezus (as) waren ze nog steeds aan het wachten op de beloofde profeet. Het bewijs hiervoor is te vinden in Johannes 1:19-22:
…Wie zijt gij… …Wat dan? Zijt gij Elia?… …Zijt gij de profeet?…

De joden waren aan het wachten op drie profeten; de Messias, Elia en de profeet uit Deuteronomium 18:18. Voordat de Messias zou komen, moest Elia komen. Volgens christenen is Jezus (as) de Messias. In de Bijbel lezen we dat Johannes de Doper (as) de Elia is; Matteüs 17:10-13
…Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had…

Hier lezen we, dat Jezus (as) zegt, dat Johannes de Doper (as) de Elia is. Toen gingen de discipelen naar Johannes de Doper (as) om te vragen of dat klopte, of hij de Elia is. In Johannes 1:20 lezen we wat Johannes de doper (as) over zichzelf zegt:

…Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen…

Wie zegt nu de waarheid? Ze zijn beide profeten van God. Jezus (as) zegt, dat Johannes (as) de Elia is, en Johannes (as) zegt, ik ben het niet. Dus een van hen spreekt niet de waarheid! Maar dit is niet het probleem van de moslims, maar van de christenen, dat moeten ze zelf oplossen. Hier zien we dat Johannes (as) zegt, dat hij de Christus niet is. Dat klopt, want Jezus (as) is de Christus. Maar nu komt dus het vreemde. Volgens Jezus (as) was Johannes (as) de Elia. Maar volgens Johannes (as) is hij het niet. Dat maakt Jezus (as) een leugenaar. Wat belangrijk is, is dat Johannes de Doper (as) niet de Elia is. Dan stellen ze hem een derde vraag: …Zijt gij de profeet?… En Johannes (as) zegt: …neen…
Ze stelde hem drie vragen: Zijt gij Christus?
Hij zegt nee, ik ben het niet. Zijt gij Elia? Hij zegt nee, ik ben het niet. Zijt gij de profeet? Hij zegt nee, ik ben het niet.

En met 'de profeet' wordt bedoeld, de profeet in Deuteronomium 18:18. In de Bijbel staat bij 'de profeet' een -d-. Als we kijken waar naar toe de -d- verwijst, dan zien we dat het verwijst naar Deuteronomium 18:18. En wij hebben nu kunnen zien, dat deze profeet niet Jezus (as) is, maar Mohammed . We ontkennen Jezus (as) niet. Wij moslims geloven dat hij één van de grote profeten van God is. Wij geloven in zijn wonderbaarlijke geboorte. Wij geloven dat hij de Messias was. Wij geloven dat hij de dode tot leven wekte, met de toestemming van God. Wij geloven dat hij de melaatsen en de blinden genas, met de toestemming van Allah. (Wilt u weten hoe Jezus (as) geplaatst wordt in de Islam, lees dan het boekje "Jezus in de Islam".) We bestrijden ook niet alle profetieën in het Oude Testament over de komst van Jezus (as). Maar waar wij over praten, is dat de profetie in Deuteronomium 18:18 niet verwijst naar de komst van Jezus (as), maar dat dit verwijst naar de komst van Mohammed .

Jezus (as) gaf zijn volk een test. Hij zegt dat er vele valse profeten en valse christenen zouden komen die grote wonderen zouden verrichten. Maar als valse profeten wonderen kunnen verrichten, hoe kan men dan de valse profeet onderscheiden van de ware profeet? Jezus (as) zegt in Matteüs 7:15-18
…Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen…
Wij moslims zijn geen uitzondering op alle andere gemeenschappen. Ook wij hebben zwarte schapen in onze gemeenschap. Er zal best wel een 'moslim' zijn die elke hindoe of christen onder de tafel drinkt, of een 'moslim' die steelt of een andere wet overtreed. Maar, en ik ben trots om het volgende te zeggen, dat wij moslims, het laagste percentage alcoholisten hebben, het laagste percentage zelfdoding, gok- en drugsverslaafden, laagste criminaliteit, laagste scheidingspercentage en wij hebben het hoogste liefdadigheidspercentage.

Met wat God ons gegeven heeft, zijn wij de meest liefdadige mensen, de meest gastvrije mensen, de meest sobere mensen. Nogmaals, wij hebben onze zwarte schapen. Onder de moslims zijn er ook criminelen, alcoholisten, verkrachters, etc. Maar er is geen één gemeenschap die zulk lage percentages heeft, dan de Islam. Op dit moment zijn er meer dan een miljard moslims in de wereld. En dit aantal neemt nog steeds toe. Ook de kennis, de wetenschap en al het goede uit de Edele Koran, heeft een enorme goede invloed gehad op onze huidige kennis van heel veel zaken. Ook heeft het een zeer goede invloed op de gehele samenleving, met "vrede" als kern. Dus al met al kunnen we concluderen dat de vruchten van de boodschap van Mohammed en al wat deze Zegel der Profeten achter heeft gelaten, goed is. Dus van een ware profeet.

We hebben nu naar aanleiding van één vers uit de Bijbel, Deuteronomium 18:18, gezien dat de komst van Mohammed aangekondigd wordt. Lees nu maar eens Handelingen 3:22-23

…Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal…

En Handelingen 7:37
…Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: Een profeet gelijk mij zal God u uit uw broeders doen opstaan…

Deze verzen onderstrepen Deuteronomium 18:18.

Maar er is nog veel en veel meer. Eén voorbeeld is bijvoorbeeld het volgende: Jezus (as) zegt in Johannes 16:5-15
…Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… en …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Ik hoop dat u hier eens goed over nadenkt.
Voor zover dit onderwerp. Er is nog zoveel te vertellen. Zo laat de Bijbel o.a. zien dat Jezus (as) niet gestorven is aan het kruis. Jezus (as) zegt ons de geboden na te komen. Met andere woorden, de wet is er niet voor niets en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Ik roep alle mensen op om te blijven lezen, leren en te bestuderen. Ik nodig alle mensen tot de Islam uit. Tot slot, al het goede in dit boekje komt van Allah, en de fouten zijn door mij gemaakt. Ik vraag Allah daar vergeving voor.

Laa ilaha illallah - Mohammad rasoel Allah

Er is geen God dan Allah, en Mohammed is de Boodschapper van Allah.

14:49 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Toch wel heel veel leterlijke profetien over Jezus in het oude testament uitgekomen Slecht artikel..

Jezus komt wel in het oude testament voor en niet zon klein beetje ook. kijk maar:

Hij werd als kind geboren maar was ook God zelf Jesaja 9:5 Luc 2:6-7, Joh 1:1+14 Joh 20:28
Hij werd geboren uit een maagd Jes 7:14 Mat 1:20b-23
Hij werd geboren in Betlehem Micha 5:1 Mat 2:1, Luc 2:4-7
Hij ontvangt de troon van David Jes 9:6 Luc 1:32-33
Herodus probeerde Hem te doden door het vermoorden van alle jongetjes van 0 t/m 2 jaar Jer 31:15 Mat 2:16-18
Hij werd naar Egypte meegenomen Hos 11:1 Mat 2:13-15
Hij werd gezalfd met de Heilige Geest Jes 11:2 Mat 3:16-17
Hij werd aangekondigd door de boodschapper van de Heer (Johannes de Doper) Jes 40:3-5, Mal 3:1 Mat 3:1-3, Mat 11:10, Mar 1:2-4, Luc 3:3-6, Luc 7:27
Bereid de weg van de Heer Jes 40:3-5 Mat 3:1-3, Luc 3:3-6
Hij ging naar Galilea om te prediken Jes 8:23b-9:1 Mat 4:12-17
Hij verrichtte wonderen Jes 29:18, Jes 35:4-6 Luc 7:22, Mat 9:35
Hij predikte goed nieuws Jes 61:1-2a Luc 4:14-21
Hij is nederig, vriendelijk en roemde zichzelf niet Jes 42:1-2 Mat 12:17-19, Mat 11:29a
Hij geeft rust aan de mensen Jes 63:14b Mat 11:28-30
Hij zuiverde de tempel Mal 3:1 Mat 21:12-13
Hij ging als koning op een ezel Jeruzalem binnen Zach 9:9 Mat 21:4-9
Hij werd door de Joden afgewezen Psalm 118:22 1 Pet 2:7-8
Hij werd verraden door een vriend Psalm 41:10 Luc 22:3-4, Joh 13:18-19, Joh 13:21-27
Hij werd verkocht voor 30 zilverstukken Zach 11:12 Mat 26:14-16
Het verradersgeld was voor de pottenbakker Zach 11:13 Mat 27:5-7
Arrestatie van Jezus met het zwaard Zach 13:7 Mat 26:55-56
Hij zweeg tegen Zijn aanklagers Jes 53:7 Mat 27:12-14
Hij werd bespot Psalm 22:8-9 Mat 27:28-31
Hij werd geslagen Jes 52:14 Mat 26:67, Mat 27:29b-30, Marc 14:65, Marc 15:19, Luc 22:63-64, Joh 18:22
Hij werd bespuugd Jes 50:6 Mat 26:67, Mat 27:29b-30, Marc 14:65, Marc 15:19
Hij werd gegeseld Jes 53:5, Jes 50:6 Mat 27:26, Luc 23:22
Hij werd gekruisigd (Merk op, dat toen Zacharia deze profetie deed, ± 500 jaar voor Christus, het niet gebruikelijk was dat de doodstraf door een kruisiging voltrokken werd. Volgens de Joodse Wet moest de doodstraf door steniging uitgevoerd worden (Zie Lev. 24:13-17, Deut 17:2-7, Deut 21:18-21). De dood door kruisiging werd door de Romeinen ingesteld, die pas ± 70 jaar voor Christus, 430 jaar later, Israël hebben bezet.) Zach 12:10 Mat 27:35, Joh 19:16-18, Joh 19:37
Zijn handen en voeten werden doorboord Psalm 22:16 Luc 24:38-39a
Hij werd tezamen met misdadigers gekruisigd Jes 53:12 Mat 27:38
Hij bad voor Zijn vervolgers Jes 53:12 Luc 23:34a
Hij gaf een roep van verlatenheid Psalm 22:2 Mat 27:46
Hij beval Zijn Geest in Gods handen Psalm 31:6 Luc 23:46
Hij kreeg gal en azijn te drinken Psalm 69:22 Mat 27:34, Luc 23:36
Zijn familie en vrienden stonden veraf Psalm 38:12 Luc 23:49
Zijn zij werd doorboord Zach 12:10 Joh 19:34
Het jaar van Zijn dood 7 x (7+62) jaar (= 483 jaar) na de opdracht tot herbouw van Jeruzalem (Bij deze rekensom wordt een week gerekend als 7 jaar-dagen. Hierbij duurt iedere dag dus een jaar.) Dan 9:25-26a Mat 27:45-50
Hoe laat Hij dood ging Ex 12:6 Mat 27:45-50
Er kwam duisternis over het land Amos 8:9 Mat 27:45
Er werden geen botten van Hem gebroken Ex 12:46, Num 9:12, Psalm 34:20-21 Joh 19:32-36
Hij werd begraven in de graftombe van een rijk man Jes 53:9 Mat 27:57-60
Zijn kleding werd verdeeld en om Zijn rok (= mantel) werd gedobbeld Psalm 22:18-19 Mat 27:35, Joh 19:23-24
Hij is uit de dood opgestaan!! Psalm 16:10 Mat 28:1-6, Marc 16:6, Hand 2:30-32, 1 Kor 15:3-9
Hij is opgestaan na drie dagen (Hier zijn als extra ook twee profetieën uit het Nieuwe Testament opgenomen) Hos 6:2, Joh 2:18-21, Mat 12:38-41 Hand 10:39-41
Hij steeg op naar de hemel Psalm 68:19 Luc 24:50-51, Hand 1:9-11, Ef 4:7-9
Hij zit aan de rechterhand van God Psalm 110:1b Hebr 1:3

Gepost door: Kar | 02-07-08

Reageren op dit commentaar

Beste,,Ten eerst vraag ik je om bovenstaand artikel opnieuw en grondig te lezen en ik zal jouw commentaar beantwoorden door jouw boek tegen u te gebruiken,dat Jezus(vzmh)geen god noch zoon van god is,maar een geeerd en één van de vooraanstaande profeten is,

-Hij werd als kind geboren maar was ook God zelf Jesaja 9:5 Luc 2:6-7, Joh 1:1+14 Joh 20:28

“Ik kan niets uit mijzelf. Ik oordeel zoals God het mij zegt. Mijn oordeel is eerlijk en rechtvaardig. Het gaat niet om wat ik wil, maar om wat Hij wil, want Hij heeft mij gestuurd.”
(Johannes 5: 30)

“Ga naar mijn broeders en vertel hun dat ik terugga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is.”
(Johannes 20: 17)

Er is ook overgeleverd dat hij aan het kruis zou hebben gezegd: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”


(Mattheüs 27: 46)
Als Jezus werkelijk God was, dan zou dit ook op de volgende wijze gelezen kunnen worden: “Mijzelf, mijzelf, waarom hebt U mij verlaten?” Zou dit geen pure nonsens zijn? Toen Jezus het ‘Onze lieve Heer’ gebed verrichtte (Lucas 11: 2-4) verrichtte hij toen het gebed voor zichzelf? Toen hij in de tuin Gethsemane bad: “Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan. En toch… niet wat ik wil, maar wat U wilt.”


(Mattheüs 26: 36-39)
Was Jezus toen tot zichzelf aan het bidden? Het feit dat Jezus, zoals uit zijn eigen daden en uitspraken blijkt, God aanbad en het gebed voor hem verrichtte is een duidelijk bewijs dat hij God niet is.

Volgens de Bijbel is God onzichtbaar voor de mensen. Jezus daarentegen was van vlees en bloed. Duizenden hebben Jezus gezien en gehoord, terwijl hij zelf zei dat dit met God niet mogelijk is: “Geen mens heeft God ooit gezien.”


(Johannes 20: 17)


“God is geest, en we kunnen hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en echt is.”


(Johannes 4: 24)
Het feit dat Jezus heeft gezegd dat niemand God ooit heeft gezien, terwijl zijn volgelingen hem hebben gezien en gehoord is een duidelijk bewijs dat Jezus God niet is.

Toen iemand hem aansprak met ‘goede meester’, antwoordde hij: “Besef je wel wat je zegt, als je mij ‘goed’ noemt? Er is toch niemand goed, behalve God?”
(Lucas 18: 18-20)
Verder maakt Jezus duidelijk onderscheid tussen zichzelf en God toen hij zei: “Want ik ben van God uit naar jullie toe gekomen. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar God heeft mij gestuurd.”
(Johannes 8: 42)
Jezus gaf duidelijk zijn ondergeschiktheid aan God aan, zeggende: “Maar Uw wil telt, niet de mijne.”
(Lucas 22: 43)

Wat zegt God over Jezus?

“Dat is Jezus, zoon van Maria, het Woord van Waarheid waaraan zij twijfelen. Het is niet passend voor God om een zoon te hebben, Heilig is Hij, als Hij een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: ,,Wees,” en het is.”


(Interpretatie van de betekenis van de Koran; hoofdstuk Maria 19: 34-35)
“En zij zeiden: ,,De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen.” Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen! Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet passend voor de Barmhartige om Zich een zoon te nemen. Er is niemand in de hemelen of (op) de aarde of hij zal als een dienaar naar de Barmhartige komen.” (Interpretatie van de betekenis van de Koran; hoofdstuk: Maria 19: 88-93)

“Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van Jezus is bij God als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: “Wees,” en hij was.”


(Interpretatie van de betekenis van de Koran; hoofdstuk: De familie van Imraan 3: 59)
“O lieden van de Schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets over God, dan de Waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria, is slechts een Boodschapper van God en Zijn Woord, dat Hij aan Maria zond en uit een Geest (Gabriël) van Hem voortkomend. Gelooft dus in God en Zijn Boodschappers en zegt niet dat God drie is. Houdt hiermee op, dat is beter voor jullie. Voorwaar slechts God is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de Hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige.”


(Interpretatie van de betekenis van de Koran; hoofdstuk: De vrouwen 3: 171)
Over de bewering dat Jezus God is:

“En (gedenk) toen Allah zei: ,,O Jezus, zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: ,,Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij zei: ,,Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene.”


(Interpretatie van de betekenis van de Koran; hoofdstuk: De tafel 5: 116)
En wat betreft de kruisiging van Jezus:

“En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maria, als geweldige verzinsels! En (wegens) hun uitspraak: ,,Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, Boodschapper van God, gedood.” Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar hij (de gekruisigde) was voor hen (op Jezus) lijkend gemaakt. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem gedood hebben. Maar God heeft hem juist tot Zich opgeheven. En God is Almachtig, Alwijs. En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet voor zijn dood in hem geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige over hen zijn.”
(Interpretatie van de betekenis van de Koran; hoofdstuk: De vrouwen 4: 157)


Jezus(vzmh),zoonschap van God,
“Maria zeide tot den engel: Hoe kan dit geschieden, terwijl ik geen man heb? De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten u overschaduwen; daarom zal het heilige dat verwekt wordt Gods zoon heten. En zie, Elizabet, uw bloedverwant, is in haar ouderdom zwanger geworden van een zoon; zij, die onvruchtbaar heette, is nu in de zesde maand; want geen woord dat van God komt kan krachteloos zijn.”
(Lucas 1: 34-37)
Als wij nu een onderzoek instellen naar de betekenis van het woord ‘zoon’ in de bijbel dan zien wij dat eenieder die zich inzet voor vrede, en het goede verricht hiervoor in aanmerking komt, zo staat in Mattheüs:
“Zalig de reinen van hart; want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters; want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.”
(Mattheüs 5: 8-9)
De zoonschap waarover de bijbel derhalve spreekt is één die niet letterlijk opgevat dient te worden, maar daarentegen een symbolische betekenis heeft. Zoals je ook naar iemand kunt refereren als zijnde de ‘dappere zoon van Nederland’.

Ook zegt God in de bijbel tegen Mozes vrede zij met hem:
“Zeg dan tot Farao: ,,Zo spreekt de Heer: Mijn eerstgeboren zoon is Israël ik zeg u, mijn zoon te laten trekken, opdat hij mij diene. Weigert gij hem te laten trekken, dan dood ik uw eerstgeboren zoon.”
(Exodus 4: 22-23)
Tevens staat in Kronieken 1:
“En Hij (God) heeft tot mij gezegd: ,,Uw zoon Salomo, die zal mijn huis en mijn voorhoven bouwen; want ik heb hem mij ten zoon uitverkoren, en zal hem ten vader zijn;”
(Kronieken 1 28: 6)
Verder zegt de bijbel:
“Adam, den zoon van God.”
(Lucas 3: 38)
Ondanks deze bijbelse teksten hoor je christenen nooit spreken van Israël, Salomo en Adam (vrede zij met hen) als zijnde de zonen van God. Dus op welke grond wordt in geval van Jezus (vrede zij met hem) de term ‘zoon’ letterlijk opgevat en in geval van de anderen niet?

Jezus(vzmh) nodigde uit naar de eenheid van Allah(swt):
In de bijbel staat: ,,Een aanzienlijk man begon hem (Jezus) eens te vragen: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen.”
(Lucas 18: 18-19)
Jezus heeft er voor gewaakt dat de goedheid niet aan hem wordt toegeschreven, maar uitsluitend aan Allah. Dus hoe kan iemand nog durven te beweren dat hij god of de zoon van god is.

Er staat zelfs in de Bijbel: ,,En één der schriftgeleerden, die hen had horen redetwisten, kwam nader, en daar hij begreep dat hij hun een goed antwoord had gegeven, vroeg hij hem: Wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde hem: Het eerste is: Hoor, Israël, de Heer onze God is de enige Heer.”
(Marcus 12: 28-29)
Zie hoe Jezus vrede zij met hem hier te kennen geeft dat ook hij evenals de overige kinderen van het huis van Israël de Eenheid van Allah erkent. Dit is volgens Jezus (vrede zij met hem) dan ook de allereerste en meest belangrijke doctrine en niet zijn goddelijkheid en erfzonde waar de huidige christenen onterecht de nadruk op leggen.

Jezus vrede zij met hem was niet meer dan een gezant die oppenlijk opriep tot de eenheid van Allah, hij zegt dan ook: ,,Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, den enigen, waarachtigen God, en hem dien Gij gezonden hebt, Jezus Christus.”
(Johannes 17:3)
En ook in zijn gesprek met Maria Magdalena zegt hij: ,,Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan; want ik ben nog niet opgevaren tot den Vader; maar ga aan mijn broeders zeggen: Ik vaar op naar mijn en uw Vader, mijn en uw God.”
(Johannes 20:17)
Dus hieruit kunnen wij opmaken dat de relatie van Jezus (vrede zij met hem) met zijn Heer dezelfde is als die van de leerlingen met hun Heer. Zij waren allemaal dienaren van Allah en niet meer.

En als wij nu eens kijken naar wat Petrus, de grootste leerling van Jezus, te zeggen heeft over hem: ,,Israelieten, luistert naar deze woorden: Jezus den Nazoreer, een man u van God aangewezen door de krachtige werken, wonderen en tekenen die God onder u door hem gedaan heeft, zoals gijzelf weet.”
(Handelingen 2: 22)
Dan valt ons op dat Petrus niet vermeldt dat Jezus God of de zoon van God is. Hij zegt over hem een man te zijn die dankzij Allah wonderen onder de mensen kon verrichten.

En wij sluiten ons dan ook aan bij deze woorden van Petrus en zeggen dat Jezus slechts een mens, boodschapper en profeet was die door Allah naar het huis van Israël gestuurd was zoals andere profeten die voor hem waren.

Jezus(vzmh) één van de vooraanstaande profeten:
En in zijn vaderstad gekomen, leerde hij hun in hun synagoge; zodat zij versteld stonden en zeiden: Van waar heeft deze die wijsheid en die wonderkrachten? Is hij niet de zoon van den timmerman? Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broeders Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En zijn zusters, wonen zij niet allen onder ons? Van waar heeft hij dan dit alles? Zo was hij hun een aanstoot. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen ongeëerd in zijn vaderland en huis.”
(Mattheüs 13: 54-57)
In de voorgenoemde tekst kunnen wij zien dat Jezus zichzelf als Profeet aankondigt. Elders in de Bijbel staat ook het volgende:
“En toen hij Jeruzalem binnentrok, kwam de gehele stad in opschudding. Men vroeg: ,,Wie is dat?” En de scharen zeiden: ,,Dat is de profeet Jezus van Nazaret in Galilea.”
(Mattheüs 21: 10-11)
Dus ook onder de mensen van zijn tijd stond Jezus bekend als zijnde een Profeet. En ook staat het volgende vermeld in de Bijbel: “Kort daarop ging Jezus naar een stad Nain genaamd, en met hem gingen zijn leerlingen en een talrijke schare. Toen hij de poort der stad naderde, daar droeg men een dode uit, een enigen zoon zijner moeder; zij was een weduwe; een grote schare uit de burgerij vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, kreeg hij innig medelijden met haar en zeide tot haar: Ween niet. En nadertredend, raakte hij de kist aan--de dragers stonden stil--en zeide: Jongeling, ik zeg u, ontwaak. Nu richtte de dode zich op en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. Vrees beving allen; zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot profeet is onder ons opgestaan! en: God heeft op zijn volk achtgeslagen!”
(Lucas 7: 11-16)
Ondanks dat de mensen dit grote wonder hebben mogen aanschouwen, draafden zij niet te ver door met hun beweringen door bijvoorbeeld Jezus (vrede zij met hem) tot god of de zoon van god te betitelen. Zij beperkten zich namelijk tot het zeggen van: “Een groot profeet is onder ons opgestaan.” En dit was niet de eerste keer dat de Joden een Profeet zagen die iemand uit de dood ontwaakte. Zo vinden wij in de Bijbel de volgende tekst: “Daarop strekte hij (Elia) zich drie keren over den knaap uit, en riep tot den Heer: Heere God moge de ziel van dezen knaap in hem wederkeren! En de Heer verhoorde Elia: de ziel van den knaap keerde in hem terug, en hij herleefde.”
(1 Koningen 17: 21-22)

Ook komen wij in de Bijbel het volgende tegen:


“Eliza kwam het huis binnen, en daar was de dode knaap op zijn bed neergelegd. Hij ging de kamer binnen, sloot de deur achter hun beiden en bad tot den Heer. Daarna ging hij boven op het kind liggen: hij legde zijn mond op den zijnen, zijn ogen op de zijne, zijn handen op de zijne; zo kromde hij zich over hem heen, totdat het vlees van het kind warm werd. Daarna kwam hij er af, ging door het huis eenmaal op en neder, klom op en kromde zich over hem heen. Toen niesde de knaap zevenmaal achtereen en deed zijn ogen open. Nu riep hij Gehazi en zeide: Roep de Sjunammietische. Deze riep haar, zij kwam tot hem, en hij zeide: Neem uw zoon op. Toen kwam zij binnen, viel aan zijn voeten en wierp zich ter aarde; daarna nam zij haar zoon op en ging heen.”
(2 Koningen 4: 32-37)

Dus Jezus (vrede zij met hem) was niet meer dan een Profeet met wonderkrachten die van God afkomstig waren zoals dit ook het geval was met de andere voorgenoemde profeten. En laten wij niet vergeten dat de mensen die Jezus hebben meegemaakt over hem spraken als zijnde een Profeet.


“Hij zeide tot hen: ,,Wat dan?” Zij zeiden hem: ,,Dat met Jezus den Nazarener, die een profeet was, krachtig in werk en woord in de ogen van God en het gehele volk.”
(Lucas 24: 19)

“Toen de mensen het wonder dat hij verricht had zagen, zeiden zij: ,,Dat is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou!”
(Johannes 6: 14)Jezus christus verklaarde dat de boodschap die Hij bracht niet de zijne was maar de boodschap van Allah(swt):
"Want ik heb uit mijzelf niet gesproken maar de Vader die mij gezonden heeft,Die heeft mij een gebod gegeven,wat ik zeggen zal.
(Johannes 12:49)

Hij beschreef zichzelf als:
Een mens die u de waarheid gesproken heeft,welke ik van God gehoord heb.
(Johannes 8:40)

op dezelfde manier wordt er in de Koran vermeldt,dat de openbaring die tot profeet Mohammed(vzmh) kwam,afkomstig was van de Heer der werelden:
Dit is een neerzending van de Rab van de Wereldbewoners,daarmee is de betrouwbare geest neergedaald tot jouw hart,opdat jij tot de waarschuwers zou behoren.
(Koran 26:192-4)en Hij verrichtte wonderen Jes 29:18, Jes 35:4-6 Luc 7:22, Mat 9:35
dit dus ook enkel met de wil van Allah(swt),zoals Mozes(vzmh) ook wonderen verrichtte en ook Mohammed(vzmh),
Jezus(vzmh) was ook niet de enige profeet die met de wil van Allah(swt) doden tot leven bracht,en ook niet de enige is die opgevaren is naar zijn Heer,

hopende deze reactie u van hulp is geweest en een oogopener zal zijn,
meer uitleg kun je krijgen als het nodig is,

mvg,

Gepost door: Islam is de waarheid | 03-07-08

Reageren op dit commentaar

Nou, dit mag er dan ook wel bij. Mohammed (vrede zij met hem) is overduidelijk voorspelt in de Bijbel;

* Een afstammeling van Abraham; Genesis 22:18
* God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham; Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18
* Profeet zoals Mozes; Deuteronomium 18:15-18
* Zal niet uit Israël komen; Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43,
Johannes 4:22
* Zal vanuit een ander taal spreken; Jesaja 28:10-13
* Zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12
* Zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11
* Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn; Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1
* God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven; Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13
* Zal op een bescheiden manier zijn boodschap verkondigen; Jesaja 42:2-3
* Zal Gods Bescherming en Steun krijgen; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6
* Zal in de Naam van God spreken en zal niet gedood worden; Deuteronomium 13:1-5, Deuteronomium 18:19-20, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39
* Zal na de Messias komen; Genesis 49:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7
* Zal de laatste boodschapper Gods zijn; Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:13
* Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden; Jesaja 42:6
* Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Genesis 49:10, Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8
* Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn; Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Haggai 2:10, Johannes 16:8
* Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan de heidense afgodsbeelden; Jesaja 42:8
* Zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13, Hooglied 5:10
* Zal een Sterke en een Machtige vertegenwoordiger van God zijn; Jesaja 9:5, Habakuk 3:4
* Zal oorlog voeren tegen de heidenen en de zwakken verlossen; Psalm 72:4, Psalm 72:12-14, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Habakuk 3:6-7, Haggai 2:8
* Zal zijn vijanden verslaan; Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44
* Zal met tienduizenden volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10
* Zal de heidenen verlossen van ongeloof en polytheïsme; Jesaja 42:1, Jesaja 42:7
* Zijn vijanden zullen hem vrezen; Psalm 72:5
* Zal met een Wet komen; Genesis 49:10, Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4
* Zal aan de heidenen Gods Woord en een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16, Jesaja 43:18-19
* Zal er voor zorgen dat de heidenen enkel God eren; Jesaja 42:12
* Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; Jesaja 42:17
* Zal de heidenen verzamelen bij het heilige Huis van God; Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9
* Zal koning worden; Genesis 49:10, Psalmen 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43
* Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen; Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5
* Zal van koningen geschenken ontvangen; Psalm 72:10
* Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden; Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9
* Zal over de toekomst profeteren; Johannes 16:13
* Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van Babel; Jesaja 21:6-10
* Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen; Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38, Johannes 4:21
* Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen; Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41
* Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Oost Romeinse Rijk; Daniël 2:34-35
* Egypte en Syrië zullen zich tot zijn boodschap bekeren; Jesaja 19:21-25
* God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2
* Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden; Daniël 2:35
* Zal door zijn volgelingen worden geëerd; Psalm 72:17
* Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven; Psalm 72:17
* God zal zijn volgelingen niet verlaten; Jesaja 42:16, Johannes 14:16

Gepost door: Serdar | 28-12-09

Reageren op dit commentaar

Nou, dit mag er dan ook wel bij. Mohammed (vrede zij met hem) is overduidelijk voorspelt in de Bijbel;

* Een afstammeling van Abraham; Genesis 22:18
* God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham; Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18
* Profeet zoals Mozes; Deuteronomium 18:15-18
* Zal niet uit Israël komen; Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43,
Johannes 4:22
* Zal vanuit een ander taal spreken; Jesaja 28:10-13
* Zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12
* Zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11
* Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn; Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1
* God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven; Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13
* Zal op een bescheiden manier zijn boodschap verkondigen; Jesaja 42:2-3
* Zal Gods Bescherming en Steun krijgen; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6
* Zal in de Naam van God spreken en zal niet gedood worden; Deuteronomium 13:1-5, Deuteronomium 18:19-20, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39
* Zal na de Messias komen; Genesis 49:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7
* Zal de laatste boodschapper Gods zijn; Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:13
* Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden; Jesaja 42:6
* Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Genesis 49:10, Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8
* Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn; Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Haggai 2:10, Johannes 16:8
* Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan de heidense afgodsbeelden; Jesaja 42:8
* Zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13, Hooglied 5:10
* Zal een Sterke en een Machtige vertegenwoordiger van God zijn; Jesaja 9:5, Habakuk 3:4
* Zal oorlog voeren tegen de heidenen en de zwakken verlossen; Psalm 72:4, Psalm 72:12-14, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Habakuk 3:6-7, Haggai 2:8
* Zal zijn vijanden verslaan; Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44
* Zal met tienduizenden volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10
* Zal de heidenen verlossen van ongeloof en polytheïsme; Jesaja 42:1, Jesaja 42:7
* Zijn vijanden zullen hem vrezen; Psalm 72:5
* Zal met een Wet komen; Genesis 49:10, Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4
* Zal aan de heidenen Gods Woord en een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16, Jesaja 43:18-19
* Zal er voor zorgen dat de heidenen enkel God eren; Jesaja 42:12
* Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; Jesaja 42:17
* Zal de heidenen verzamelen bij het heilige Huis van God; Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9
* Zal koning worden; Genesis 49:10, Psalmen 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43
* Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen; Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5
* Zal van koningen geschenken ontvangen; Psalm 72:10
* Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden; Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9
* Zal over de toekomst profeteren; Johannes 16:13
* Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van Babel; Jesaja 21:6-10
* Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen; Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38, Johannes 4:21
* Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen; Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41
* Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Oost Romeinse Rijk; Daniël 2:34-35
* Egypte en Syrië zullen zich tot zijn boodschap bekeren; Jesaja 19:21-25
* God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2
* Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden; Daniël 2:35
* Zal door zijn volgelingen worden geëerd; Psalm 72:17
* Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven; Psalm 72:17
* God zal zijn volgelingen niet verlaten; Jesaja 42:16, Johannes 14:16

Gepost door: Serdar | 28-12-09

Reageren op dit commentaar

@kat ja maar zijn naam is niet genoemd, en idd dit artikel is niet zo overtuigend maar dit wel:
* Een afstammeling van Abraham; Genesis 22:18
* God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham; Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18
* Profeet zoals Mozes; Deuteronomium 18:15-18
* Zal niet uit Israël komen; Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43,
Johannes 4:22
* Zal vanuit een ander taal spreken; Jesaja 28:10-13
* Zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12
* Zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11
* Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn; Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1
* God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven; Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13
* Zal op een bescheiden manier zijn boodschap verkondigen; Jesaja 42:2-3
* Zal Gods Bescherming en Steun krijgen; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6
* Zal in de Naam van God spreken en zal niet gedood worden; Deuteronomium 13:1-5, Deuteronomium 18:19-20, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39
* Zal na de Messias komen; Genesis 49:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7
* Zal de laatste boodschapper Gods zijn; Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:13
* Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden; Jesaja 42:6
* Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Genesis 49:10, Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8
* Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn; Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Haggai 2:10, Johannes 16:8
* Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan de heidense afgodsbeelden; Jesaja 42:8
* Zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13, Hooglied 5:10
* Zal een Sterke en een Machtige vertegenwoordiger van God zijn; Jesaja 9:5, Habakuk 3:4
* Zal oorlog voeren tegen de heidenen en de zwakken verlossen; Psalm 72:4, Psalm 72:12-14, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Habakuk 3:6-7, Haggai 2:8
* Zal zijn vijanden verslaan; Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44
* Zal met tienduizenden volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10
* Zal de heidenen verlossen van ongeloof en polytheïsme; Jesaja 42:1, Jesaja 42:7
* Zijn vijanden zullen hem vrezen; Psalm 72:5
* Zal met een Wet komen; Genesis 49:10, Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4
* Zal aan de heidenen Gods Woord en een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16, Jesaja 43:18-19
* Zal er voor zorgen dat de heidenen enkel God eren; Jesaja 42:12
* Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; Jesaja 42:17
* Zal de heidenen verzamelen bij het heilige Huis van God; Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9
* Zal koning worden; Genesis 49:10, Psalmen 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43
* Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen; Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5
* Zal van koningen geschenken ontvangen; Psalm 72:10
* Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden; Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9
* Zal over de toekomst profeteren; Johannes 16:13
* Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van Babel; Jesaja 21:6-10
* Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen; Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38, Johannes 4:21
* Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen; Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41
* Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Oost Romeinse Rijk; Daniël 2:34-35
* Egypte en Syrië zullen zich tot zijn boodschap bekeren; Jesaja 19:21-25
* God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2
* Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden; Daniël 2:35
* Zal door zijn volgelingen worden geëerd; Psalm 72:17
* Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven; Psalm 72:17
* God zal zijn volgelingen niet verlaten; Jesaja 42:16, Johannes 14:16

Gepost door: siar | 05-02-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.