06-01-08

Jaloezie in de Islam.


Wat is het verschil tussen een negatieve en een positieve jaloezie ?
- iets wil ontnemen van een ander voor zichzelf,
- iets voor zichzelf wenst dat ook een ander heeft.

Twee acceptable jaloezies in de Islam:
- persoon die door Allah rijkdom is gegeven en die dit uitgeeft op de correcte manier,
- persoon die Allah wijsheid heeft gegeven en die overeenkomstig beslist en die dit leert aan anderen,

Allah (swt) zegt betreffende de "negatieve jaloezie" (hassad):
"En begeert niet datgene, waarmede Allah sommigen uwer boven anderen deed uitblinken." (Koran, Soerat An Nisaa 4, vers 32)

De Profeet (vzmh) heeft betreffende de "negatieve jaloezie" gezegd:
"En weest niet jaloers (tahaasadoe) tegenover elkaar."


De Profeet (vzmh) heeft hieromtrent ook gezegd:
"Er is tot jullie gekomen de ziekte van de naties voor jullie, jaloezie en haat. Dit is de "scheerder". Ik zeg niet dat het de haren scheert, maar het scheert (vernietigt) het geloof. Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen het Paradijs niet betreden totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie zeggen wat de liefde tussen jullie zal versterken? Verspreidt de (groet met) salaam onder jullie."

Wanneer je jezelf wordt belaagd met jaloezie, zegt het volgende:
"Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer van de doorbraak … en tegen het kwaad van een afgunstige in zijn afgunst." (Koran, Soerat Al Falaq 113)

Beperken we ons tot een behandeling van de negatieve vorm van jaloezie, dan is ons advies voor degene die last heeft van dit gevoel:

 

 

Het wereldse leven is slechts vluchtig, en wat Allah (swt) geeft aan de mens is enkel en alleen om hen te testen. Sommigen van de mensen geeft hij weinig, om hun sabr te testen. Anderen van de mensen geeft hij veel, evenzo om hen te testen: Zullen zij dankbaar zijn? Zullen zij delen met de minderbedeelden?

Allah (swt) zegt:
"En Allah heeft sommigen uwer boven anderen in levensonderhoud bevoorrecht." (Koran, Soerat An Nahl 16, vers 71)

En Hij (swt) zegt ook:
"En begeert niet datgene, waarmede Allah sommigen uwer boven anderen deed uitblinken." (Koran, Soerat An Nisaa 4, vers 32)

Voorzeker, de moslim vreest de Toorn van Allah (swt) die verbonden is aan ondankbaarheid, de grootste vorm waarvan is ongeloof in Hem (swt). En de moslim zoekt de Tevredenheid van Allah (swt), en herinnert zich:

"Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah." (Koran, Soerat Al Hoedjoerat 49, vers 13)

Dus gedenk Allah (swt), in salaat en in vasten, opdat u zult verlangen naar hetgeen Hem (swt) behaagt en opdat u afkeer zult voelen voor hetgeen Hem (sw.t) boos maakt. En gedenk Allah (swt) in het geven van sadaqa, want Allah (sw.t) heeft gezegd:

 

"Neem de sadaqa van hun rijkdom, om hen te reinigen (van zondes en slechte verlangens) …" (Koran, Soerat At Tauba 9, vers 103)

Ten slotte, het beste advies ter voorkoming van de negatieve jaloezie is gekomen van de Profeet (vzmh), die heeft gezegd:

"Wanneer jullie kijken naar iemand die boven jullie is geplaatst (in rijkdom, macht, aanzien, schoonheid, …), kijk dan ook naar degene die onder jullie is geplaatst (in rijkdom, macht, aanzien, schoonheid, …)."

Tegen degene die denkt dat een ander dit negatieve gevoel tegenover hem ervaart, zeggen we het volgende:

Jaloezie is een emotie bij een persoon, en men kan dus nooit zeker zijn dat een ander last heeft van jaloezie, omdat men niet de emoties van een ander kan waarnemen. Enkel, de emotie kan zich uiten in gedrag. Het gedrag kan derhalve aanleiding geven om te denken dat de emotie jaloezie bestaat, maar dit is en blijft altijd een gissing. Men moet dus altijd een bepaalde mate van voorzichtigheid in acht nemen alvorens te oordelen over anderen.

Indien u denkt dat bepaalde tekenen erop wijzen dat een ander last heeft van de negatieve jaloezie, dan is de raad:

1. Zeg de Soerat Al Ichlas, Al Falaq en An Nas op bij de ervaring van negatieve jaloezie.

2. Probeer de persoon bij wie men de negatieve jaloezie vermoed in te laten zien dat hij / zij de Toorn van Allah (swt) opwekt met de negatieve emotie van jaloezie, middels goede bewijsvoering (daliel). Dit om de ander in staat te stellen zichzelf te reinigen van zijn slechte emoties en verlangens, overeenkomstig het gebod van Allah (swt):

"En bij de ziel (de verlangens) en haar volmaaktheid, Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is. Voorwaar, geslaagd is hij die haar (de verlangens) loutert (in lijn laat zijn met de geboden en verboden van Allah). En voorzeker hij gaat te gronde die haar (de verlangens) te gronde richt (niet in lijn laat zijn met de geboden en verboden van Allah)." (Koran, Soerat Asj Sjams 91, vers 7 - 10)

3. Als dit niet werkt, als de persoon niet zijn verlangens aanpast tot wat halal is zoals Allah (swt) opgedragen heeft, houdt dan afstand van de jaloerse persoon en weest op uw hoede betreffende deze persoon.

En Allah (swt) weet het beste natuurlijk!

21:11 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.