07-01-08

WIE IS EEN VRIEND?

een mashaAllah lezing van Umm Sadjaad

Alle lof is aan Allaah; de Heer van de werelden, en moge Allaah's zegeningen op Muhammad-dur-Rasuulullaah rusten.

NIET IEDEREEN IS GESCHIKT OM JE VRIEND TE ZIJN...

Islaam is de religie van reinheid, broederschap en vriendelijkheid zoals blijkt uit de vele Aayaat in het Boek van Allaah, de Verhevene en de vele ahadieths in de soenah van Zijn Boodschapper . We zullen straks verschillende voorbeelden zien van de verhalen over goede vriendschappen tussen onze Salaf; de metgezellen; de "Tabi'ien" (de tweede generatie van metgezellen) en de derde generatie van Islaam; die door de Profeet als de beste mensen zijn beschreven.Vooral in deze tijd is het heel erg belangrijk om in een goed gezelschap te verkeren en met rechtgeleide mensen om te gaan, omdat je vrienden als een spiegel voor je zijn.

WIE IS EEN VRIEND?

In het wereldse leven, terwijl we door verschillende levensfasen heen gaan, hebben we goede vrienden nodig; metgezellen die ons het juiste gezelschap verlenen op onze weg en tijdens de reis die ieder moet en zal maken. Iemand's vrienden zullen hem helpen in moeilijkheden en zijn pijn verlichten en zullen blij zijn wanneer hij blij is en verdrietig wanneer hij verdrietig is.Dat zijn de rechtschapen vrienden die Allaah een religieuze natuur heeft gegeven evenals goed gedrag. Zulke vrienden zullen je altijd oprecht advies geven, goed gemanierd en eerlijk gemeend, waardoor er zacht- en vriendelijkheid en affectie in de harten ontstaat. En hoe dieper dat zal zijn, hoe zoeter de vruchten ervan zullen worden. Allaah heeft vaak verbondenheid tussen metgezellen beschreven, gebaseerd op de basis van Islaam en liefde voor Allaah.
Bovendien heeft Allaah de Profeet eraan herinnerd dat de gelovigen Zijn gunsten en al het goede van Hem zullen ontvangen, zoals blijkt uit soerah Al-Anfaal 8:63:
EN HIJ BRACHT HUN HARTEN BIJ ELKAAR.
EN AL HAD JIJ ALLES WAT ER OP DE AARDE IS BESTEED,
DAN ZOU JIJ HUN HARTEN NIET TOT ELKAAR HEBBEN KUNNEN BRENGEN, MAAR ALLAAH HEEFT HEN TOT ELKAAR GEBRACHT...

Muslims gaan op een andere manier met hun broeders en zusters in Islaam om, omdat deze relatie gebaseerd is op "ukhuwwah" (broeder & zusterschap) omwille van Allaah.Deze liefde omwille van Allaah is de hoogste band die tussen het ene menselijke wezen en het andere kan bestaan, of dit nu een man of een vrouw is.

En in Soerah Ali Imraan 3:103:
EN HOUD JULLIE ALLEN STEVIG VAST AAN HET TOUW (DE DIEN) VAN ALLAAH EN WEES NIET VERDEELD.
GEDENK DE GUNST DIE ALLAAH JULLIE SCHONK TOEN JULLIE VIJANDEN WAREN EN HIJ JULLIE HARTEN TOT ELKAAR BRACHT
EN JULLIE DOOR ZIJN GUNST BROEDERS WERDEN...

En Rassuulullaah zei:
"Waarlijk, degenen die het dichtst bij mij zitplaatsen zullen hebben (op de Dag der opstanding) zijn degenen die het beste gedrag (akhlaaq) hebben; die nederig zijn, die makkelijk in omgang zijn en makkelijk om mee om te gaan zijn."
At-Tabaraani: Ihyaa, deel 2, p:171.

Gevoelens van liefde omwille van Allaah en banden van broederschap of zusterschap zijn twee van de beste daden van gehoorzaamheid en aanbidding.
Verder zijn er richtlijnen die Muslims aan sporen om zich temidden van degenen die elkaar lief hebben omwille van Allaah te begeven.Wanneer wij de rechten en plichten van broederschap nakomen zal dit onderlinge verbondenheid en eenheid van de ummah teweeg brengen en dit zal opzich al een middel zijn om dichterbij Allaah,
de Verhevene te komen.

Rasuulullaah heeft gezegd in een Hadith in de Sahihain:
"Er zijn drie zaken waarin men als men die vindt, de zoetheid van het geloof kan proeven:
-als Allaah en Zijn Boodschapper hem liever zijn dan alle anderen en al het andere;
-als hij van iemand uitsluitend omwille van Allaah houdt;
-en als hij het haat om naar het ongeloof terug te keren, nadat Allaah hem daarvan gered heeft, en dit net zoveel haat als dat hij in het Vuur zou worden gegooid."

Wanneer wij deze rechten en plichten praktiseren zullen wij inshallaah de hoogste rangen in het Paradijs ontvangen.Weet dat niet iedereen geschikt is als vriend.
Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd:
"Een man is op de religie van zijn vrienden ("galielihi"),
laat iemand van jullie daarom uitkiezen met wie hij bevriend is."
Dawud, At-Tirmidhi, An-Nawawi.

Je kunt religieuze of materiele voordelen uit een vriendschap halen; materiele voordelen omvatten geld verdienen, roem, of gewoon vriendschap en gezelschap.
Religieuze voordelen omvatten religieuze kennis leren, vrome daden verrichten, geholpen worden om tegen alle onzuiverheden die het hart aanvallen te vechten of over hindernissen die het uitvoeren van daden van aanbidding tegen houden heen te komen! Kies daarom, lieve zus/broer, een wijze vriend; goed gemanierd, die geen zondaar is, of die zichzelf in het wereldse leven verliest.
Allaah heeft goed gezelschap geprezen en maakte het tot een van de redenen om het Paradijs te ontvangen.Rasuulullaah heeft gezegd:
"Allaah, de Verhevene zal op de Dag der Opstanding verklaren:
"Waar zijn degenen die elkaar vanwege Mijn Genade lief hadden?"
Deze Dag zal Ik hen schaduw schenken onder Mijn schaduw, wanneer er alleen Mijn schaduw is." Sahih Muslim.


En in een Hadith uit de Sahihain zegt Rasuulullaah ook:
"Allaah zal aan zeven schaduw geven op de Dag wanneer er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne:
- een rechtvaardige leider,
- een jongeling die in aanbidding van Allaah is opgegroeid,
- een man die zijn hart met de moskee verbonden heeft, vanaf het moment dat hij het verlaat totdat hij ernaar terug keert

- twee personen die alleen omwille van Allaah van elkaar houden en zij ontmoeten en gaan uit elkaar alleen vanwege Allaah,
- een man die een aantrekkelijke, rijke vrouw weigert voor sexuele omgang, zeggende:"Ik vrees Allaah."
- Iemand die sadaqah uitgeeft zonder dat zijn linker hand weet wat zijn rechter hand heeft gegeven
- en iemand die wanneer hij alleen is Allaah gedenkt en zijn ogen stromen over van tranen."

Iemands vriend is net als een spiegel; het weerspiegelt haar of zijn persoonlijkheid.
Abu Sulaiman zei:
"De Profeets uitspraak dat iemand de religie van zijn vriend volgt betekent dat je alleen bevriend moet zijn met degene wiens religie en eerlijkheid sterk in hem zijn, want hij zal je daarmee beinvloeden." Al-'Uzlah p:510.

 

 

 

In soerah Az-Zoekhroef 43:67 staat:
DE BOEZEMVRIENDEN ZULLEN OP DIE DAG ELKAARS VIJANDEN ZIJN, BEHALVE DE MOETTAQOEN.


De Profeet heeft een vergelijking tussen goede en slechte vrienden gemaakt,
toen hij in een Hadith uit de Sahihain zei:
"Waarlijk, de vergelijking van een goede metgezel met een slechte metgezel is als de musk verkoper en de blaasbalg van een smit. Van de eerste zul je of een geschenk krijgen of de geur van musk, koop iets van hem of geniet van de geur ervan.
Terwijl de smits blaasbalg je kleding zal branden of je vies laat ruiken."


'Ali heeft overgeleverd:
"Wees bevriend met vrome mensen, want zij zijn een reddingsmiddel voor ons in dit leven en het volgende leven. Hebben jullie de uitspraak van de bewoners van het Vuur niet gehoord?:
EN WIJ HEBBEN GEEN VOORSPREKERS,
EN GEEN BOEZEMVRIEND. soerah As Sjoe'ara 26:100 Al-Ihyaa:2:175.


Als vrienden hebben we plichten t.o.v. elkaar die we na moeten komen, zoals 'Ata bin Maisarah heeft gezegd:
"Wanneer je elkaar langer dan drie dagen niet hebt ontmoet, check je broeders dan; bezoek hen wanneer zij ziek zijn, help hen wanneer zij het druk hebben, en herinner hen (aan Allaah, hun religieuse verplichtingen, daden van anbidding etc) wanneer zij vergeten." Hilyatul-Awliyaa, deel 5: p: 198.


Abu Ali Ar-Ribati zei:
"Ik vergezelde Abdullah Ar-Razi een keer, die vaak reizen naar de woestijn maakte en hij vroeg me:"Wie moet ons leiden; jij of ik?" Ik zei:"Jij."
Hij vroeg:"En jij zal gehoorzamen?"Ik zei:"Ja." Dus nam hij een tas waarin hij onze voorzieningen voor de reis plaatste en droeg het op zijn rug. Ik vroeg hem om mij het te laten dragen, maar hij antwoordde:"Je zei dat ik moest leiden daarom moet jij gehoorzamen."
Tijdens die reis viel er regen op een nacht, en hij stond naast me om me te bedekken met zijn gewaad; me tegen de regen beschermend tot het ophield. Ik zei tegen mijzelf:"Ik wou dat ik gestorven was i.p.v. dat ik hem als leider had aangewezen."
Al-Ihyaa' deel 2: p:199.

Vergelijk dit soort vriendschap met die van onze tijd!
Al-Ma'mun zei:
"Er zijn drie soorten vrienden:
degene die zo nodig is als voedsel en waar je niet zonder kunt;
degene die als een medicijn is; soms heb je het nodig maar andere keren niet.
En de derde is als een ziekte; je hebt het nooit nodig. Hoe dan ook kan iemand met de laatste beproefd worden, zelfs al zit er geen genot of voldoening in hem."


Er wordt gezegd dat mensen net als planten en bomen zijn; sommigen hebben schaduw maar dragen geen vruchten en dit is de vergelijking van het soort vrienden waar je wel mee om gaat maar waar je in al-Aagirah niets aan hebt;
net zoals een schaduw die bijna gaat verdwijnen.


Sommige bomen en planten dragen vruchten maar schenken geen schaduw en dit is de vergelijking van het soort dat waardevol is voor al-Aagirah maar niet voor het
wereldse leven.

Sommige bomen en planten hebben zowel schaduw als vruchten (en dit is het beste soort) en sommigen hebben niets en zijn dus waardeloos.


Daarom is het belangrijk om je vrienden bewust te kiezen en ervoor te zorgen dat zij behoren tot: (soerah al 'Asr 103:3)
DEGENEN DIE GELOVEN EN GOEDE DADEN VERRICHTEN
EN ELKAAR AANSPOREN TOT DE WAARHEID EN ELKAAR AANSPOREN TOT GEDULD


illal ladhiena aamanoe wa 'amilus-saalihaati.......)

..die dus hun vrienden helpen om Allaah te gehoorzamen en op Zijn rechte pad te lopen, en niet degenen die je misleiden en verloren laten gaan.
We moeten ook voor ogen houden dat er twee bedoelingen zijn, of twee redenen waarom we vrienden ontmoeten:


-Om de tijd mee door te komen en gezelschap te hebben; bij dit soort is de schade erger dan het voordeel; het is verspilling van de waardevolle tijd.


-Om elkaar te helpen en te steunen en te adviseren. Waarlijk, dit soort is heel waardevol en geprezen en gezegend.Waarlijk, vriendschap helpt het innerlijk dat het slechte beveelt of het hart en de ziel die gevuld zijn met geloof.
Wat de goede zielen betreft; zij ontvangen aanmoedigingen van de engelen, terwijl kwade zielen hetzelfde van de duivels ontvangen!Allaah heeft met Zijn Allesomvattende Wijsheid de goede mannen/mensen voor de goede vrouwen/ mensen geschapen en andersom....


Imaam Abu Hatim heeft gezegd:
"De gerespekteerde persoon wordt zacht wanneer hem iets gevraagd wordt,
terwijl degene die slecht is groffer wordt wanneer hij met toegevendheid wordt behandeld.
De vrijgevige of gerespekteerde persoon respekteert gerespekteerde mensen en beledigt niemand en doet niemand pijn en maakt geen grappen met de fools en verenigt zich niet met de zondaren. De gerespekteerde persoon geeft aan anderen de voorkeur boven zichzelf en geeft hen wat hij heeft; wanneer een broeder van hem iets verlangt doet hij er veel moeite voor om hem dat te schenken.
Wanneer hij liefde bij een vriend voelt geeft hij geen kans aan negatieve gedachten.Hij weigert geen een verzoek van degenen die zijn vriendschap en broederschap hebben." Raudhat Al-'Uqalaa' p:173.


Oprechte, goede vrienden helpen elkaar in dit leven en in het hiernamaals,
want hun vriendschap is puur en hun broederschap is puur waardoor hun relatie in het Hiernamaals door gaat.


Muhammad bin Yusuf Al-Asfahani zei:
"Wie is als de rechtvaardige vriend? Je familie zal de erfenis verdelen die je achter laat en van je geld genieten, terwijl jouw vriend verdrietig is, bezorgd over de daden die je verricht hebt en de uiteindelijke bestemming waarin je terecht zal komen...Allaah voor jou smekend gedurende de nacht, terwijl jij onder het zand begraven ligt." Shathrat Al-Thahab, deel 1: p:97.

Een ander belangrijk voordeel van het hebben van goede vrienden is dat zij zich hun overleden vrienden altijd blijven herinneren; namens hen sadaqah weggeven en Allaah om Zijn rahmah en vergeving voor hen smeken.


Verder is het voorbeeld van een vriend t.o.v. zijn vriend als dat van twee handen;
zij wassen elkaar! Vrienden steunen elkaar en leiden elkaar naar het goede; zij delen met elkaar in zowel goede als slechte tijden en helpen elkaar tijdens de reis van het leven en de voorbereiding op het Hiernamaals.Wanneer iemand geen vriend of broeder in Islaam vinden kan, zijn eenzaamheid, Qur'aan lezen en waardevolle andere boeken voor hem beter dan slechte vrienden.

Malik bin Dinar zei:
"Vermijd iedere metgezel die geen waardevol voordeel aan jou schenkt."
Hilyatul-Awliyaa' deel 2. p:372.
Bakr bin Muhammad Al-'Abid heeft gezegd:
"Dawud At-Ta' i zei tegen mij:"O Bakr! Wees op je hoede voor mensen, zoals je op je hoede bent voor roofdieren." Rawdhatu al-'Uqalaa' p:82.


Abdul-Aziz bin Al-Khattaab zei:
"Een grote, zwarte hond stond naast Malik bin Dinar en er werd tegen hem gezegd:
"O Abu Yahya! Er staat een hond naast je."Hij zei:"Liever dan het hebben van een slechte man als metgezel." Rawdhatul Al-'Uqalaa' p:82.


Toen 'Ali bin al Hussain Muhammad bin Usaamah bin Zaid bezocht, die op dat moment ernstig ziek was, begon Muhammad te huilen. 'Ali vroeg hem om de reden hiervoor en Muhammad antwoordde:"Omdat ik een schuld heb."
'Ali vroeg hoe groot de schuld was en Muhammad antwoordde:"15000 dinars."
'Ali zei:"Dan is jouw schuld nu mijn schuld." Hilyatu Al-Awliyaa' deel 3 p:141.

Ash-Sha'bi zei:
"Respektvolle mensen zijn het snelste in het offeren van vriendschap en het langzaamste in het uiten van vijandschap.
Hun voorbeeld is als die van een zilveren beker; het breekt niet makkelijk en wordt makkelijk gerepareerd.
Slechte mensen zijn het tegenovergestelde; zij zijn het langzaamste in het offeren van vriendschap en het snelste in het uiten van vijandschap; zij zijn als bekers van klei; makkelijk te breken en moeilijk te repareren."


Een wijze man heeft eens gezegd:
"Het goede heeft drie kwaliteiten;
wanneer je je dag niet met nuttige dingen doorbrengt die in jouw voordeel zullen zijn,
breng het dan niet door met datgene wat tegen jou is.

 

 

 

Wanneer je niet de juiste vrienden hebt, heb dan tenminste niet slechte als jouw metgezellen

En als je je geld niet omwille van Allaah uitgeeft, geef het dan tenminste niet uit aan datgene waar Hij niet tevreden mee is." Az-Zuhd door Al-Bayhaqi p:310.

Abdullaah bin Al-Wahid zei:
"Abu Ja' far Muhammad bin 'Ali vroeg ons:"Stopt iemand van jullie zijn hand in zijn broeders tas en neemt hij wat hij wil?"Wij zeiden:"Nee."Dus zei hij:
"Dan zijn jullie geen broeders zoals jullie beweren." Hilyatul-Auliyaa deel 3 p:187.

Dus zo diep en zo sterk is het gevoel van broederschap;dat iemand weet dat dat wat hij heeft voor zijn broeders is en wat zij hebben voor hem.Een man bezocht een keer zijn vriend die niet thuis was en bij de deur van zijn huis vond hij een bedelaar.
Hij droeg de bediende van zijn vriend op om wat geld vanuit de woning te brengen en het aan de bedelaar te geven. Toen zijn vriend terug kwam en ontdekte wat er gebeurd was bedankte hij hem dat hij Allaahs zegeningen bij hem had laten komen....
En hij zei:
"Wees alleen bevriend met degenen die jouw geheimen bewaren, jouw fouten bedekken, je in moeilijkheden helpen, je in goede tijden helpen en dan de voorkeur aan jou geven, jouw kwaliteiten verspreiden en jouw fouten vergeven.
Als je niemand met deze eigenschappen kunt vinden, wees dan je eigen vriend."

Imaam Abu Hatim heeft gezegd:
"Degene die wijs is moet toevlucht bij Allaah zoeken tegen het gezelschap van degene die niet aanmoedigt om Allaah te herinneren wanneer je het vergeet; zulk soort laat jou Allaah's Dhikr vergeten, want zij vergeten Allaah..." Rawdhat Al-'Uqala' p:102.

Wanneer iemand het moeilijk heeft en zijn vrienden adviseren hem oprecht en verlichten zijn verdriet en de pijn die hij draagt, heeft dit enorm veel waarde, want velen hebben alleen vrienden in goede tijden...
De dood bijvoorbeeld is een van de moeilijkste dingen die we kunnen mee maken, daarom moeten we nadenken over het effect dat dat op onze vrienden kan hebben.
Vergeten je vrienden je wanneer je overleden bent en naar je graf wordt gebracht en wordt je naam niet meer door hen genoemd?Kijken je vrienden naar je kinderen om die je als wezen achter laat?
Onze Salaf waren diep met elkaar verbonden en vervulden elkaars behoeften en die van degenen die overleden waren, zelfs nog jaren lang na hun dood
Wees niet bevriend met slechte vrienden, want je zult van hun hun slechtheid leren en vertrouw je geheimen nooit aan dit soort mensen toe.
Malik bin Dinar zei:
"Het is beter voor jou om stenen voor de rechtvaardige te vervoeren dan zoetigheden met de slechterik te eten." Raudhat Al-Uqalaa' p:100

Sa'id bin Al'aas heeft gezegd:
"Mijn vriend heeft drie rechten op mij:
Wanneer hij mij tegemoet komt, verwelkom ik zijn nabijheid, wanneer hij praat, luister ik en als hij wil zitten maak ik plaats voor hem." Al-Ihyaa' deel 2 p:191.

Allaah heeft sommige van deze rechten en verantwoordelijkheden genoemd toen Hij de manieren tussen de gelovigen beschreef in soerah Al-Fath 48:
MUHAMMAD IS DE BOODSCHAPPER VAN ALLAAH EN DEGENEN DIE MET HEM ZIJN, ZIJN STRENG TEGENOVER DE ONGELOVIGEN,
MAAR ONDERLING BARMHARTIG....("RUHAMAA'OE BAINAHOEM")

Rasuulullaah heeft gezegd:
"De beste vrienden zijn bij Allaah degenen die het beste voor hun vrienden zijn."
("gairu al ashaabi inda Allaah gairuhoem lisaahibi.")
Ahmad en At-Tirmidhi. Sahih verklaard door Shaikh Al-Albaani.Abu Ad-Darda bezocht vaak de begraafplaatsen en zei toen men hem hierover vroeg:
"Ik zit met de mensen die mij aan het Hiernamaals doen denken en die niet over mij roddelen wanneer ik afwezig ben." Minhaju Al-Qasidin p:432.

We moeten ook noemen dat de Salaf oude, religieuze, wijze mensen als vrienden kozen, wiens haren grijs geworden waren en die door de jaren heen wijsheid vergaard hadden, ervaring en respekt.Abu Amr bin Al-'Ala heeft gezegd:
"Sa' id bin Jubair zag mij met een paar jonge mannen en vroeg:
"Waarom associeer je jezelf met jonge mensen, associeer je in plaats daarvan met de ouderen." Rawdhat Al-Uqalaa' p:101.

De oudere mensen hebben niet alleen meer wijsheid en ervaring, ze zijn ook meer met het herinneren van Allaah bezig in de vorm van Dhikr, vergeving vragen,
en Hem prijzen.Abu Ad-Darda heeft gezegd:
"Een rechtschapen metgezel is beter dan eenzaamheid,
en eenzaamheid is beter dan een slechte metgezel,
en degene die tot rechtschapenheid oproept is beter dan degene die ijdel is,
maar degene die ijdel is, is beter dan degene die oproept tot het slechte."

 

 

 

"Wanneer je met de verkeerde mensen omgaat zullen ze je vervloeken wanneer je hen ontwijkt. Wanneer zij jou iets geven, blijven ze je aan deze gunst herinneren, wanneer ze je in vertrouwen nemen, wantrouwen ze je dat je hun geheimen zult door vertellen.Wanneer je een geheim aan een van hen vertelt,maken ze het bekend. Wanneer zij sociaal boven jou zijn, kijken ze op jou neer, maar wanneer ze sociaal beneden jou zijn vernederen ze je." Rawdhat Al-Uqalaa' p:122.

Past deze beschrijving niet heel erg bij wat we tegenwoordig om ons heen zien?
Wanneer onze vriendschap geen stevige bodem als basis heeft is hij als het huis van een spin; het kan gemakkelijk stuk gemaakt worden.

Bilal bin Sa'd heeft gezegd:
"Een broeder die, wanneer je hem ontmoet, jou aan je deel bij Allaah herinnert is beter dan een vriend die iedere keer wanneer hij je ziet een maaltijd in jouw hand plaatst." Hilyatul Al-Awliyaa' deel 5 p:225.

Het juiste soort gezelschap leidt jou naar het pad van het Hiernamaals, helpt jou de juiste voorzieningen mee te nemen, maakt het pad van aanbidding en gehoorzaamheid gemakkelijk voor jou en opent de deuren van genade voor jou.
Dit soort vrienden vreest Allaah, denkt aan Zijn straf, en is bang voor hun eigen fouten en zonden.
Abdullah bin 'Umar wees op het belang van het vrome, goede vrienden als gezelschap:"Wallaahi, wanneer ik alle dagen zou vasten, alle nachten in gebed zou staan, al mijn geld fisabilillaah zou weggeven en zou sterven terwijl ik niet van degenen houd die Allaah gehoorzamen en houd van degenen die Hem ongehoorzaam zijn, zullen mijn vrome daden mij uiteindelijk niet baden." Al-Ihyaa' deel 2 p:175.

Yazid bin Abu Habib heeft gezegd:
"Ik laat geen van mijn broeders 2 x boos op mij zijn; ik zal de eerste keer dat wat hem boos maakte verwijderen." Tathkiratu Al-Huffath deel 1 p:130.

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah heeft gezegd:
"Wanneer twee Muslims na iedere keer wanneer zij een meningsverschil of ruzie hebben als gevolg daarvan uit elkaar gaan, zal er geen broederschap tussen Muslims overblijven." Majmu' Al-Fatawa deel 24. p:173.

Fudhail bin 'Iyaad zei:
"Degene die een broeder zonder tekortkomingen zoekt zal zonder broederschap blijven!" Rawdhat Al-'Uqalaa' p:169De dochter van Abdullah bin Muti' zei tegen haar man Talhah bin Abdur-Rahman bin Awf : "Ik heb nooit ergere mensen gezien dan jouw vrienden!"
Hij zei tegen haar:"Waarom is dat?" vroeg haar man.
Ze zei: "Ik zie dat hun naar jou toe komen wanneer je rijk bent en wanneer je behoeftig bent gaan zij van jou weg."
Hij antwoordde:"Het is eerder zo dat dit een teken van hun goede gedrag is;
zij komen bij ons wanneer wij er toe in staat zijn om vrijgevig te zijn en laten ons met rust wanneer wij niet in staat zijn om hun rechten op ons te vervullen."

Kijk hoe hij excuses voor zijn vrienden maakte; kijk wat een goed gedrag de Salaf hadden...Waar zie je dat tegenwoordig? Toen Abdullah bin Al-Mubarak besloot om Hajj te verrichten vroeg hij zijn vrienden en metgezellen:
"Laat ieder van jullie die van plan is om op Hajj te gaan het geld dat hij van plan is met zich mee te nemen, bij mij brengen, zodat ik ervan voor hem kan besteden."
Hij verzamelde het geld dat zij mee wilden nemen als uitgaven voor Hajj en wikkelde ieders geld in een kleed, schreef de eigenaars naam erop en plaatste het in een doos. Hij vergezelde hen naar Hajj en gaf voor hen uit en was vriendelijk en makkelijk tegenover hen. Toen zij met de rituelen van de Hajj klaar waren, vroeg hij hen:
"Hebben jullie familieleden jullie gevraagd om iets voor hen mee te brengen?"
Dan kocht hij voor ieder van hen de cadeau's waar hun familieleden om vroegen en toen zij terug naar hun stad gingen stuurde hij iemand voor hen uit en vroeg hun familieleden om hun woningen schoon te maken en hun komst voor te bereiden.
Nadat zij terug keerden, maakte hij een feest en nodigde hen ervoor uit en zij aten en kregen kleren van hem cadeau. Daarna opende hij de doos, nam de doeken waar de namen opgeschreven stonden eruit en gaf ieder zijn geld terug. Zij namen hun geld en keerden naar hun huizen terug." Al-Bidayah wan-Nihayah deel 10, p:203.

Shu'aib bin Harb zei:
"Zit met twee soorten mensen: degene die jou rechtvaardigheid leert en degene die van jou rechtvaardigheid leert, maar ren weg van het derde type."
Sifatus-Safwah deel 3 p:8.

Dus wat voor vrienden heb je om je heen?
Ibn Al-'Jawzi schreef:
"Ik had vrienden en broeders die ik hoog achtte, maar ik ervoer enige kou bij hun, waarbij de rechten en plichten van vriendschap en broederschap genegeerd worden.
Daarom begon ik hen te negeren. Vervolgens zei ik tegen mijzelf dat hun negeren niet helpt, want dan zouden deze vrienden goed zijn als onderwerp van schuld i.p.v. vriendschap. Ik overwoog om relaties met hen te beeindigen, maar bedacht mij dat dat niet geschikt is. Ik realiseerde mij dat er drie soorten vrienden zijn:
kennissen, uiterlijke vrienden en innerlijke broeders. Ik zei toen dat het beter is om deze broeders en vrienden van de positie van broeders naar die van uiterlijke vrienden te verplaatsen. Als blijkt dat deze positie niet bij hen past, verplaats ik ze naar de rang van kennissen en zal ik ze ook zo behandelen."
Yahya bin Mu'adh zei:
"De meerderheid van de vrienden zijn tegenwoordig vaak kennissen, weinigen onder hun zijn ware vrienden."

Al-Fudhail bin 'Iyaad zei:
"Als je met iemand bevriend wil zijn, maak hem boos en zie hoe hij reageert.
Als zijn reactie gemanierd is, wees dan bevriend met hem. Als je in deze tijd een vriend boos maakt zal hij onmiddelijk een vijand worden!" Saidul Khatir, p:497.

Als dit zo in hun tijd was, hoe is het dan nu in onze tijd nu mensen minder vriendelijk zijn?

Yusuf bin Asbat heeft gezegd:"Er zijn 10 tekenen van goede manieren:
-weinig ruzieen,
-goed luisteren,
-niet naar fouten of tekortkomingen zoeken,
-fouten bedekken,
-excuses vinden,
-geduld wanneer je gekwetst wordt,
-jezelf schuld geven,
-je eigen fouten i.p.v. die van de ander zien,
-een stralend gezicht tegenover jong en oud te hebben,
-lieve woorden zeggen tegen degenen die onder en boven je zijn. (religieus, sociaal etc.)" Al-Ihyaa' deel 3 p:77.

 

18:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.