13-01-08

1. Geloofsbeleidenis (zuil van de Islam)

'Ashhadu an la ilahe illa Allah, wa ashhadu anna Muhamad Abduhu wa Rasulu Allah'
'Ik getuig dat er geen goddelijkheid is behalve Allah en dat Mohammed de Dienaar en de Boodschapper is van Allah'

De 1ste zuil van de Islam


Het getuigenis van Allah en Zijn boodschapper betekent dat je alle afgoden verwerpt en dat je beseft dat Allah de enige bestaande is. Wij bestaan omdat Hij dat wil.

Het getuigenis brengt je tot het besef dat Allah de enige Schepper is, er kunnen geen twee of meerdere scheppende krachtbronnen zijn, omdat die automatisch met elkaar in conflict zouden komen. Alles komt voort uit Hem en gaat naar Hem terug. De volledige schepping is een uiting van Allah's macht en een weerspiegeling van Zijn eigenschappen.

Door het getuigenis leren we de verhouding Allah - mens kennen.

Als je:`Abdoehoe warasoeloehoe zegt, `Zijn dienaar en Zijn boodschapper', houdt dat in dat je in eerste en laatste instantie alleen dienaar van Allah kan zijn. Een andere Meester dienen zou ontrouw betekenen aan de Enige Die je trouw is.

De enige manier om de woorden van het getuigenis met daden te bewijzen, is de boodschap van Allah te beantwoorden met het volgen van Zijn boodschapper, Moehammad:

"Zeg; `Als er in uw harten werkelijke liefde voor Allah is, volg dan mij, dan zal Allah u liefhebben en uw zonden vergeven, en Allah is Degene Die zonden bedekt, vol van Genade"."

(4:31, Soerah Al lmraan)

Uit deze woorden blijkt dat de band die tussen Allah
en de volgeling van Moehammad kan bestaan wel jets anders is dan de soms gesuggereerde afstandelijkheid tussen de Almachtige en Zijn slaven. Er is een wisselwerking tussen het volgen van de profeet en bet ervaren van Allah's liefde. Allah, Machtig en Subliem als Hij is, heeft gezegd:

"Wie van u vijandschap toont tegenover iemand die Mij volkomen toegewijd is, zal Ik de oorlog verklaren. Mijn dienaar kan niet dichter tot Mij komen dan door de religieuze plichten, die Ik hem heb geboden. En Mijn dienaar gaat voort Mij te naderen met vrijwijlige aanbidding. tot Ik hem lief heb. Als Ik hem liefheb, ben Ik zijn oor waarmee hij hoort en zijn oog waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij treft en zijn voet waarmee hij loopt. Als hij Mij iets zou vragen, zou ik het hem zeker geven, en als hij zijn toevlucht tot Mij zou nemen, zou Ik hem die zeker verschaffen. Nergens is Mijn aarzeling zo groot als bij (het nemen van) de ziel van Mijn gelovige dienaar: hij haat de dood en Ik heb er afschuw van hem te pijnigen' (Sahih al-Boechari)


Door in Moehammad
, vrede zij met hem, te geloven, geloof je in alle boodschappers van Allah en in alle geopenbaarde boeken. Door van hem te getuigen, verklaar je dat de Qoer'ân in essentie alle openbaringen bevat die gedurende de aanwezigheid van mensen op aarde zijn neergezonden. Door van hem te getuigen, maak je duidelijk behoefte te hebben aan een menselijk voorbeeld bij het naleven van de openbaringen. Dit menselijk voorbeeld van de profeet Moehammad, noemen we de "Soennah".

Omdat zijn leven doordrongen was van het besef verantwoordelijk te zijn voor al zijn daden, op de Laatste Dag, geloof je in die Dag, en weet je hoe rijk dat besef je maakt. Daardoor weet je dat het menselijk leven niet ophoudt bij de dood, maar dat er een leven hierna komt. Ons leven, nu, is een voorbereiding op dat komende leven. De inhoud van ons aardse leven zal gewogen worden tijdens een eindoordeel dat alleen Allah kan geven in Zijn rechtvaardigheid. Daarom heb je een vrije wil, zodat je kan kiezen tussen goed en kwaad en alles wat daar tussen Iigt, met de inzet van alle vermogens die Allah ons gegeven heeft. Dat alles is de inhoud van het getuigenis:


 

'Ashhadu an la ilahe illa Allah, wa ashhadu anna Muhamad Abduhu wa Rasulu Allah'
'Ik getuig dat er geen goddelijkheid is behalve Allah en dat Mohammed de Dienaar en de Boodschapper is van Allah'

21:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.