13-01-08

4. Armenbelasting (zuil van de Islam)

De derde verplichte zuil is de zakaat en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens.  
Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over  de netto-spaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.
 
De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims, deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.
 
Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah
jou aan de behoeftige en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer.

Soerah Al-Lail, ayah 5: "FA AMMA MAN ATA WAT TAQA", hij dan, die uitgeeft en godvrezend is

Zakaat is de bijdrage in natura of geld, die een bemiddelde moeslim ieder jaar aan de armen moet uitdelen.
De moraal, die deze instelling inhoudt is dat je niet zelfzuchtig moet zijn en teveel waarde hecht aan aardse bezittingen, maar dat je altijd klaar moet zijn om je broeders en zusters te helpen met alle middelen die jou ter beschikking staan.
Zakaat is een verplichting voor alle moslims die een heel jaar lang in het bezit zijn van goud met een minimum gewicht van 87.37 gram, of zilver met een minimum gewicht van 611.62 gram.
Jaarlijks moet men van de totale waarde dat men bezit 2,5 % afdragen.
Zakaat wordt niet alleen op goud en zilver geheven maar ook op geld, kamelen, vee, geiten en alle handelswaar.
Zakaat moet bepaald worden naar de netto-balans van de waarde van de handelswaar aan het einde van het jaar.

Ter verduidelijking wordt vermeld, dat zij die de puberteitsjaren bereikt hebben en een waardebezit hebben aan goud en/of zilver, dienen zakaat (armenbelasting) te geven aan armen of aan hun organisatie, die vervolgens de zakaat doorstuurt naar de armen. Zakaat wordt gegeven: 2 1/2 % van het totaal waarde grammen uitgedrukt over goud en zilver omgezet in geldswaarde. En ook zij, die alleen in kontanten zoveel geld hebben, die de grens (sahiebe nisaab) hebben bereikt, zoals aangegeven in waarde aan goud en zilver.

De zakaat wordt berekend over de waarde in kontanten of goud en zilver op de dag van de Arabische jaartelling dat u uw jaar afsluit.

Zakaat aan goud 2 1/2 % van 87,37 gram
Zakaat aan zilver 2 1/2 % van 611,62 gram

Als u meer hebt dan hierboven gegeven waarde doch minder als 1/5 deel aan waarde boven de twee (2) normen, dient u geen zakaat te geven over de meerdere waarden.
Indien u meer hebt, dus de norm aan goud en zilver + 1/5 deel daarvan of meer dient u over alles zakaat te geven
 

WANNEER ZAKAAT AFDRAGEN
De zakaat plichtige geeft dit aan de behoeftige bij voorkeur
voor de Ied-salaat

Soerah Al-Baqarah, ayah 261: De gelijkenis van degenen die hun bezittingen aan Allah's weg besteden is als de gelijkenis van een zaadkorrel, die zeven aren doet spruiten, in elke aar honderd korrels. En Allah ta'ala vermeerdert zelfs meer dan dat, voor wie hij wil

HOEVEEL ZAKAAT AFDRAGEN
Hieronder wordt aangegeven welke zaken onder de zakaat verplichting vallen (dit is een hulp voor de berekening, in de Heilige Quran staan alle regels en uitzonderingen exact beschreven).

1. Goud
Indien men gedurende het hele jaar in het bezit is van minimaal 84 gram goud van 18 karaat betale men 2.5% van de waarde aan zakaat

2. Zilver
Indien men gedurende het hele jaar in het bezit is van minimaal 612 gram zilver betale men 2.5% van de waarde aan zakaat

3. Goud+Zilver
Indien men niet op 84 gram goud of 612 gram zilver komt, telt men het gewicht van beide delen op (goud+zilver). Is het gewicht 84 gram of meer, betale men 2.5% van de totale waarde aan zakaat

4. Meer zilver dan goud
Maar het kan zijn dat men meer zilver heeft dan goud. Nu kan het beetje goud dat er is het gewicht van 612 gram zilver doen bereiken of overstijgen

5. Spaargeld
Vertegenwoordigt het spaargeld minimaal de waarde van respectievelijk 84 gram goud of 612 gram zilver, dan is men hierover 2.5% zakaat verschuldigd.

6. Landbouwproducten, handelsgoederen, bodemschatten etc.
Men betaald ook zakaat op landbouwproducten, handelsgoederen, grondstoffen en op opbrengsten van fondsen, terwijl op oude bodemschatten voor 1/5 deel in aanmerking komen. (zie voor exacte beschrijving in de Heilige Quran)

7. Dieren
Ook dieren worden belast; kamelen, geiten, schapen, runderen etc. (zie voor exacte beschrijving in de Heilige Quran)

 

AAN WIE ZAKAAT AFDRAGEN?
De zakaat mag NIET overhandigd worden aan een persoon die hierop geen aanspraak maakt. De gever die zakaat afdraagd aan een persoon die zelf zakaat plichtig is, wordt beschouwd als een die geen zakaat heeft afgedragen!

Soerah At Taubah, ayah 60: De zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen, en degenen die het innen, en degenen wier harten gemaakt worden om tot liefde voor de Islam te neigen en het vrijkopen van de slaven en de schuldenaars op Allah's weg en de reiziger

Zakaat mag afgedragen worden aan personen uit een van de onderstaande acht groepen:

1. De Foeqara
De armen die niet in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien, noch voor het gezin. De zogeheten kroost bezitters: zij hebben alleen kinderen. Zij zijn echter onschuldig en kunnen derhalve niet boven bestaansminimum uitkomen.

2. De Masaakien
Het gaat om behoeftigen, om armoedige gezinnen, bijvoorbeeld waar gebrek heerst aan het nodige. De masaakien moge een beroep doen op de Bait oel Maal (openbare middelen); doch in het algemeen van toepassing het principe dat iemand die voor een dag genoeg voedsel heeft NIET de hand direkt mag opsteken; de Masaakien is nog armer dan de Foeqara

3. De Aamielien
Het zijn zakaat inners. Deze beamten komen wij in Islamitische landen tegen. Zij gaan huis aan huis om zakaat te innen en hebben veelal aanspraak op hun rechtens toekomende deel

4. De Moeallafatie Qoeloeb
Dit zijn nieuwe bekeerlingen.

5. Fie Rieqaab
De zakaat opbrengst mag aangewend worden om slaven die de Islam hebben omhelsd vrij te kopen

6. De Ghaariemiena
Een groepering die zwaar in de schulden zijn gekomen, door de onvoorziene omstandigheden en bij wie mogelijkheden zich niet voordoen om uit de narigheid te raken

7. Fie Sabie-liellaah
Op de weg van Allah
. In de eerste instantie heeft men uit de heilige oorlog (Djiehad) te kunnen voeren o.a. voor militaire uitrusting, voedsel voorraden en verder voor alle benodigheden die noodzakelijk zijn. Bovendien mogen studenten die een Islamitische studie volgen worden gesteund met zakaat giften en ook armen die de Hadj-plicht niet vol-voerden mogen ongevraagd iets tegemoed zien

8. Wab Nies Sabiel
De reiziger. Er kunnen tijdens de reis eventualiteiten voorkomen waardoor zelfs een gefortuneerde reiziger het nodige ontbeert. Hij verliest ogenblikkelijk alles wat hij had meegenomen om de reis te kunnen maken, en is dan eigenlijk onder normale omstandigheden zakaat-plichtig. Op dat moment maakt de "Wab Nies Sabiel" aanspraak op zakaat-opbrengsten

In het algemeen geldt, dat de meest behoeftigen het eerst in aanmerking komen.

Er is een uitdrukkelijke VERBOD op het aannemen van zakaat gelden ten aanzien van de onderstaande persoon, personen of groeperingen ingesteld:

1. Personen en nazaten die behoren tot de familie van de profeet, dit vanwege de nobele afkomst.

2. Het hoofd van het gezin (vader) mag in geen geval zakaat schenkingen doen aan gezinsleden zoals: ouders, kinderen, kleinkinderen, echtgenote. Tegenover deze heeft hij normale verplichtingen, zorgtaken

3. Het gewaad van een overledene (kaffan)

4. Het aflossen van enige schuld van een overledene

5. Welgestelden

6. Niet Moesliems

 

21:51 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Assalamou 3alaikoem.
Ik heb gehoord dat je zakaat van 3achoura tot 3achoura moet geven , is dat waar? En als ik de zakaat van 3achoura tot 3achoura geef is dat ook goed ?
Moge Allah jullie belonen voor deze informatie(website).
Wassalaamou 3alaikoem.

Gepost door: Fatima | 11-08-10

Reageren op dit commentaar

Assalamou 3alaikoem.
Ik heb gehoord dat je zakaat van 3achoura tot 3achoura moet geven , is dat waar? En als ik de zakaat van 3achoura tot 3achoura geef is dat ook goed ?
Moge Allah jullie belonen voor deze informatie(website).
Wassalaamou 3alaikoem.

Gepost door: Fatima | 11-08-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.