13-01-08

5. Bedevaart (zuil van de Islam)

Laatstgenoemd, maar daarom niet minder belangrijk is de bedevaart, Hadj, naar de heilige stad Mekka waar het huis van Allah de Ka’bah uit de tijd van Adam (vrede zij met hem) ligt.
Het is alleen verplicht voor die moslims die vaak van heinde en ver komen, die het zich financieel kunnen veroorloven en fysiek daartoe in staat zijn om de Hadj te verrichten.

Het is een kosmopolitische samenkomst van mannen en vrouwen, van alle rassen en regio’s, in Mekka, Mina en ‘Arafat tijdens een paar dagen van de maand Zul Hidja, de laatste maand van het (islamitische) kalenderjaar.

Het is een wereldvereniging van toegewijden, die getuigen dat Allah een soeverein is zonder deelgenoten. Miljoenen verzamelen zich in witte kleding en zeggen gebeden en voeren bepaalde rituelen uit en brengen offers in Zijn naam voor fysieke en spirituele verlossing, tussen de 8e en 13e dag van de maand.
 
Gedurende deze periode en iedere andere tijd in het jaar kunnen moslims naar de stad Medina reizen om er gebeden te verrichten en respect te betuigen aan de profeet Mohammed
(vrede zij met hem) in de grote moskee waar zijn graf ligt.
Dit is echter geen vereiste voor de Hadj zelf maar is een extra ritueel.

Lees meer over Ied-Ul-Adha (offerfeest / Qurbani)

.
DE INTENTIE 

Ik ben naar Mekka geweest om de haddj te doen.
Deed je echt de
haddj?
Ja, met Allahs
hulp heb ik de haddj volbracht!
Vertel me, toen je je huis verliet en op weg ging, heb je toen afscheid genomen van al je slechte eigenschappen, je opstandigheid en je ongehoorzaamheid?

Nee, daaraan heb ik niet gedacht?

Dan ben je niet van huis vertrokken.
Maar heb je niet voortdurend tijdens je reis, iedere keer wanneer je die onderbrak voor je nachtrust, het gevoel gehad dat je een nieuwe afstand had afgelegd op de weg naar een beter begrip van het leven?

Nee, dat gevoel is niet bij me opgekomen!

Dan heb je, terwijl je op reis was, geen voet verzet. 
En toen je aankwam op de plaats waar je het pelgrimskleed moest aantrekken en je "moehrim" werd, heb je toen niet tegelijk met je gewone plunje je verkeerde neigingen afgelegd?

Nee, die ervaring had ik niet!

Dan heb je het pelgrimskleed niet aangetrokken. 
En toen je om de Ka°ba liep, zag je toen niet in je verbeelding Allah's
schoonheid? Nee, dat geluk heb ik niet gesmaakt!
Dan heb je dus niet om de Ka°ba gelopen. 
Maar toen je heen en weer liep tussen Safâ en Marwâ, was je je toen niet bewust van de symbolische betekenis van wat je deed?

Nee, daar herinner ik me niets van!

Dan heb je niet heen en weer gelopen tussen Safâ en Marwâ. 
En toen je in Mina aankwam, had je toen geen afstand genomen van elk aardsverlangen?

Nee, dat gevoel had ik niet!

Dan ben je niet in Mina geweest. 
Maar toen je in de vlakte van Arafat was, had je toen niet de indruk dat een sluier voor je bewustzijn werd weggetrokken en dat je in direkt kontakt stond met de eigenlijke werkelijkheid?

Nee, die indruk had ik niet!

Dan ben je ook niet in de vlakte van Arafat geweest.
Maar toen je in Moezdalifah aankwam, vervuld van de behoefte om de pelgrimstocht te volbrengen, was die behoefte toen niet zo overweldigend dat alle andere verlangens van je afvielen?

Nee, ik had niet het gevoel dat ik dat stadium had bereikt!

Dan ben je evenmin in Moezdalifah geweest.  
Maar teruggekomen in Mina om een offer te brengen, slachtte je toen niet tegelijk met het offerdier je menselijke hartstochten en verlangens?

Nee, dat doel heb ik niet bereikt!

Dan heb je ook het offer niet gebracht.  
Maar toen je steentjes wierp naar de steenhopen in Mina, wierp je toen niet tegelijkertijd elk gevoel van jaloezie en ambitie van je af?

Nee, dat idee is niet bij me opgekomen!

Dan heb je in Mina geen steentjes geworpen.
In feite heb je geen enkel onderdeel van de pelgrimstocht volbracht. Het enige wat je kunt doen om de zaak in orde te brengen is de hele pelgrimstocht overdoen, maar dan in de geest van Ibrahiem (as), om op die manier zijn geestelijk niveau te bereiken.

Gefingeerd gesprek opgesteld door de beroemde mysticus Djoenaid uit Bagdad, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de handelingen worden bepaald door en beoordeeld naar hun bedoeling. 

.
Pelgrimstocht naar Mekka.

Voor wie is het verrichten van Hadj verplicht?

Het verrichten van Hadj is verplicht voor alle moslims, tenminste eenmaal in het leven, als de omstandigheden het toestaan. D.w.z. als zij zowel lichaamlijk als in materiele zin in staat zijn om een reis naar Mekka te ondernemen en te zorgen voor voldoende onderhoud voor degenen die van hen afhankelijk zijn, gedurende de periode van hun afwezigheid.

Wat is Oemra?

Het bezoek aan Mekka op een willekeurige tijd van het jaar in de staat van Ihraam die op de mikaat wordt aanvaard. Het verrichten van de tawaaf rond de ka’aba in Mekka en het uitvoeren van Sa’ie overeenkomstig de voorgeschreven wetten, wordt Oemra genoemd.

Hoe kun je de Hadj omschrijven?

De pelgrimstocht naar Mekka in de staat van Ihraam die aangenomen moet worden op Miqaat en het nauwkeurig uitvoeren van alles dat bindend is. Het inachtnemen van Woeqoef (verblijf) in Arafat, het verrichten van Tawaaf om de Ka’aba, overeenkomstig devoorgeschreven wetten, wordt Hadj genoemd.

Wat zijn Mikaats?

De grenslijn die de Pelgrims of degenen die Oemra willen doen niet mogen overschrijden zonder de Ihraam aan te nemen, worden Mikaats genoemd.

Wat versta je onder Ihraam?

Het verwijderen van genaaide kleren van het lichaam an het omwikkelen in een paar ongezoomde lappen op de Mikaat (of voor) met de intentie om Hadj of Oemra te verrichten en het zich onthouden van alle die onwettig zijn voor degenen die Hadj of Oemra willen verrichten in Ihraam.

Wat versta je onder Tawaaf?

Het verrichten van zeven omgangen rond de Ka’aba (te beginnen in Mekka vanaf de zwarte steen,terwijl de Ka’aba aan de linkerzijde is) wordt Tawaaf genoemd.

Wat betekent Sa’ie?

Sa’ie betekent het heen en weer lopen tussen twee heuvels Safaa en Marwah, overeenkomstig de voorgeschreven wetten.

Wat is waqoef?

Waqoef is het verblijven in Arafat, op zijn minst enkele minuten, gedurende de tijd tussen het hellen van de zon vanaf de hoogste stand op de 9de van Zilhidj (de twaalfde maand van het islamitische jaar) en het aanbreken van de dageraad van de tiende Zilhidj in Moezdalifa.

Hoe moet een mannelijke pelgrim de Ihraam aannemen?

Wanneer een mannelijke pelgrim op het punt staat van een Miqaat te overschrijden, moet hij Ghoesl verrichten, zich ontdoen van genaaide kleren en het onderlichaam omwikkelen met een ongezoomde doek en het bovenlichaam met een ander doek, terwijl het hoofd en het gezicht onbedekt blijft. Het schoeisel moet zondanig zijn, dat het de middenbeentjes van het voorste deel van de voeten openlaat. Hij moet dan twee Raka,ats Nafl-gebed verrichten en tenslotte moet hij in zijn gedachte de NIEYYAT vormen en uiting geven aan zijn intentie van het doel waartoe hij Ihraam aanneemt.

Wat is het verschil tussen het aannnemen van Ihraam door mannen en vrouwen?

De verschilpunten tussen aannemen van Ihraams door mannen en vrouwen zijn:

1.
Dat een vrouw genaaide kleren mag dragen.
2.
Ze mag haar hoofd bedekken (moet).
3.
Zij mag het gezicht niet bedekken.
4.
Ze mag sokken of handschoenen aandoen.
5. Een vrouw mag LABBAYK niet hardop uitspreken maar moet dit zachtjes zeggen.

Nieyyat voor hadj.

ALLAAHOEMMA INNIE OERIDOELHADJA FAYYASSIRHOE LI WA TAQABBALHOE MINNIE, NAWAI-TOEL-HADJJA WA AHRAMTOE BIHIE MOEKH-LISAN LILLAAHI TA’ALA.

Nieyyat voor oemra.

ALLAHOEMMA IENNIE OERDIDOEL OEMRATA FAYASSIRHA LI WA TAQABALHA MINNIE NAWAITOEL OMERATA WA AHRAMTOE BIHA MOEKHLISAN LILLAAHI TA’ALA.

Wat moet men doen nadat men een van de Nieyyats heeft uitgesproken?

Nadat men uiting heeft gegeven aan een van de nieyyats, moet men hardop zeggen (3x):

LABBAYK ALLAHOEMMA LABBAYK: LABBAYK LAA SHARIEKA LAKA LABBAYK: INNALHAMDA WANNI’MATA LAKA WAL MOELKA LAA SHARIEKALAK.

Welke zaken worden verboden voor degenen die Ihraam aannemen?

De zaken die verboden worden en blijven voor degenen die Ihraam aannemen totdat het doel waarvoor de Ihraam aangenomen vervuld is, zijn:

  1. Jagen of hierin bijstaan.
  2. Sexuele omgaan of wat daaraan vooraf gaat.
  3. Afknippen of scheren van het haar of het knippen van de nagels.
  4. Het hoofd (voor mannen) of gezicht bedekken op wat voor mannier dan ook.
  5. Het dragen van handschoenen of sokken (voor mannen)
  6. Het dragen van genaaide kleren of ondergoed.(voor mannen)
  7. Het gebruiken van parfum of geparfumeerde preparaten
  8. Opzettelijk ruiken naar parfum of het aanbrengen op enig deel van het lichaam of op de lappen die het bedekken, of het zelfs maar op een of ander manier bij je hebben van parfum. (als er nog enig aroma of parfum, dat voor het opvatten van de nieyyat was opgebracht overblijft, is dit niet erg, want dat is geoorloofd).
  9. Het doden en zelf verwijderen van luizen

 

Hoe wordt de Tawaaf verricht?

De punten die in acht genomen moeten worden bij het verrichten van Tawaaf zijn:

1.
De persson die Tawaaf verricht, mot staan in de richting van de Ka’aba waar de zwarte steen in de murr is ingezet op zo’n manier dat die rechts van de persoon is en dan de nieyyat formuleren met de volgende woorden:

ALLAHOEMMA INNIE ORIEDOE TAWAAFA BAYTIKAL MUHARRAMI FAYYAS-SIR-HOELIE WA TAQABBALHOE MINNIE.

 •  
   BISMILLAAHI WALHAMDOE LILAAHI WALLAHOE AKBAR WASSALAATOE WASSA-LAAMOE ‘ALAA RASOELILLAAH.
   ALLAAHUMMAGH FIRLIE ZOENOEBIE WA TAHHIR LIE QALBIE WA ASH-RAH LIE SADRIE WA YASSIRLIE AMRIE WA’AFINIE FIEMAN ‘AAFAYT.

   Dan moet men lopen in de richting van de poort van de Ka’aba en zeggen:

   ALLAAHOEMA IMANAM BIKA WATAS DIEQOEM BIKITAABIKA WA WA-FAA’AM BI ‘AHDIKA WATTIBAA’AN LI SOENNATI NABIEYIKA MOEHAMMAD SALLALLAAHOE TA’AALA’ALAYHI WA SALLAM, WA ASHADOE ANLAA ILAAHA ILLALLAHOE WAHDAHO LAA SHARIEKALAHE WA ASH-HADOE ANNA MOEHAMMADAN ABDOEHOE WA RASOELOEH AAMANTOE BILLAAHI WA KAFARTOE BIL DJIBTI WAATTAAGHOET.


 • 2. Dan met het gezicht naar de zwarte steen, heft men de handen op met de palemn naar buiten gekeerd en zegt:
  3. Indien mogelijk, moet men dichtbij de zwarte steen komen en deze kussen, maar als dit niet mogelijk is, moet men die een handkus van een afstand geven en de volgende Doe’a opzeggen: 4. Dan, met de ka’aba links moet men een volledig ronde er omheen maken. Ondertussen voortdurend Allah gedenken of Doe’as opzeggend op de zelfde manier als er voor . Hiermee is een rondgang voltooid N.B. Men kan ook indien mogelijk, de zuidwest hoek van de Ka’aba kussen, die Roekni Jamanie genoemd wordt.
  5. Men moet zeven ronden maken op de beschreven manier.
  6. Na het voltooien van zeven ronden moet men bij de Poort van de Ka’aba staan en bidden om de zegen van Allah.
  7. Tenslotte moet men twee raka’ats Soennatoe-Tawaaf verrichten, bijvoorkeur bij Maqami Ibrahiem, een plek vlakbij de Ka’aba.

 

 Welke handelingen zijn zondig gedurende het verrichten van Tawaaf?

De handelingen die zondig zijn gedurende het verrichten van Tawaaf zijn:
1. Zonder woede zijn.
2. Het onbloten van meer dan een kwart van enig lichaamsdeel, dat bedekt moet zijn.
3. De Tawaaf verrrichten, hetzij door op iemands schouders te steunen ofwel hoog gezeten, zonder enige gegronde reden.
4.Het verrichten van de Tawaaf in een zittende houding zonder enige gegronde reden.
5.
Het verrichten van de Tawaaf met de Ka’aba aan de rechterkant.
6.
De Tawaaf alleen verrichten rond de met uitsluiting van Hatim (Hatim is de naam van dat deel van de grond in het noorden van de Ka’aba dat weggelaten werd toen de Ka’aba herbouwd werd.
7. Het verrichten van minder dan zeven ronden.

Welke handelingen zijn niet geoorloofd gedurende het verrichten van Tawaaf?

  1. Het bespreken van wereldse zaken.
  2. Het verrichten van Tawaaf in onreine kleren.
  3. Het negeren van Ramal, dat inhoud: snel lopen, de schouders bewegen met de borst vooruit (zoals de looppas van een soldaat) in de eerste drie rondgangen (alleen voor mannen).
  4. Het niet in acht nemen van Iztiba’a, dat slaat op het wegnemen van de doek van de rechter schouder en onder de rechter oksel door te plaatsen op de linker schouder, waardoor de rechter arm bloot gehouden wordt. (alleen voor mannen )
  5. Pauzes houden tussen de rondgangen. (m.u.v. de woedoe en verplichte gebeden te verrichten).
  6. Het niet verrichten van twee raka’ats Nafl gebed na het beëindigen van de Tawaaf.

Hoe moet de Sa’ie verricht worden?

Om de Sa’ie te verrichten moet men naar Safa gaan en na de aankomst lezen:

 •  
   ALLAAHOEMMA INNIE OERIEDOES-SA’YA BAYNASSAFAA WAL MARWATI FAYAS-SIRHOE LIE WA TAWABBALHOE MINNIE.
   RABBIGHFIR WARHAMWA TADJAAWAZ ‘AMNA TA’LAM WA TA’LAMU MAA LAA NA ‘-LAM INNAKA ANTAL A’AZZOEL- AKRAM; ALLAAHOEMADJ ‘ALHOE HADJDJAMMABROERAN WA SA’YAM MASHKOERAN WA ZAMBAMMAGHFOERA.
 • 1. ‘ABBA’ OEBIMAA BADA ALLAAHOE BIHIE INNASSAFAA WAL MARWATA MIN SHA’AA’IRRILLAAHI, FAMAN HADJ-DJAL BAYTA AWI’TAMARA FALAA DJOENAAHA ‘ALAYHI AYYAT-TAWWAFA BIHIMA WA MAN TATAWWA ‘A KHAIRANA FA INNAL-LAAHA SHAAKIRUN’ALIEM.

  2. Dan heft men de handen op tot de hoogte van de schouders en zegt:
  A. ALLAHOE AKBAR (drie keren)
  B. LAA ILLAAHA ILLALLAAHOE WALLAHOE AKBAR WA LILLAAHIL-HAMD.

  3. Dan moet men zijn/haar Nieyyat formulieren met de woorden:
  4. Dan moet men naar Marwah in flinke pas lopen terwijl men onderweg steeds Doe’as reciteert.

  5. Wanneer mene en groene plek bereikt heeft moet men vlugger lopen, tot dat men een andere groene plek bereikt en tussen deze twee groene plaatsen moet men de Doe’a zeggen:
  6. Aan gekomen in Marwah moet men met zijn gezicht gewend naar de Ka’aba om zegen bidden (dit voltooid een gang).

  7.
  Dan moet man terug gaan naar Saffaa op de zelfde manier, vlug lopend tussen de twee groene plekken, Doe’as zeggend enz. In Safaa aankomend moet men weer gewend naar de Ka’aba bidden om vergeving (dit voltooid de tweede gang).

  8. Men moet zeven keren zo’n gang volbrengen. Bij het beëindigen van de zevende, wanneer men in Marwah aankomt en het gebed zegt, heeft men de Sa’ie voltooid.

Het verrichten van Hadj.

Kun je beschrijven hoe de Hadj wordt verricht?

De Hadj wordt als volgt verricht:

  1. Voordat een pelgrim de grenslijn van het Heilige gebied bereikt, d.w.z. de Mikaat, neemt hij of zij de staat van Ihraam aan met alles daarbij hoort.
  2. Aangekomen in Mekka gaat de pelgrim naar de grote Moskee rond de Ka’aba en verricht vrijwillig een Tawaaf, genaamd Tawaaf-Oel-Qoedoem.
  3. Op de achtste dag van de Zilhidj gaat de pelgrim voor het aanbreken van Salaatoez-Zoehr naar Mina, een stad, drie mijl van Mekka en brengt daar de rest van de dag door en de hele nacht van de negende Zilhidj.
  4. Na het ochtend gebed van de negende Zilhidj, gaat de pelgrim naar Arafat, een plaats ca. 10 km van Mekka en onderbreekt de reis ergens in de Mauqafs (verblijfplaatsen in het gebied rondom de Jabili Rahmat d.w.z. de heuvel van genade) om Allah te denken.
  5. Vlak na de zonsondergaan van de negende Zilhidj verlaat de pelgrim de Mauqaf zonde Salaatoel-Magrib te verrichten en gaat naar Moezdalifa, een plaats tussen Mina en Arafat. Hier verricht hij/zij de Magrib en Ishaa gebeden.
  6. Dan vertrekt de pelgrim na het ochtend gebed van de tiende Zilhidj uit Moezdalifa (tenminste 49 kiezelstenen moeten van daar meegenomen worden) en gaat naar Mina.
  7. De pelgrim neemt dan zeven kiezelstenen en terwijl hij of zij telkens een steen tussen de wijsvinger en de duim van de rechterhand houdt, gooit hij/zij ze een voor een naar de paal genaamd Djamra-Toel-Oeqoeba op dezelfde dag d.w.z. de tiende Zilhidj.
  8. Dan offert de pelgrim een geit, een schaap of sluit zich aan bij zes anderen die een kameel of een stier offeren en scheert bij voorkeur het hele hoofd kaal, of knipt het haar gelijk over het hele hoofd, als de pelgrim een man is. Een vrouwelijke pelgrim moet tenminste 2.5 cm van het haar afknippen.
  9. Dan legt de pelgrim de Ihraam af en gaat dezelfde dag naar Mekka en doet de Tawaaf, genaamd Tawaaf Oelifadah waarna de pelgrim twee raka’ats Soennat gebed verricht.
  10. Vervolgens doet de pelgrim Sa’ie.
  11. Dan keert de pelgrim terug naar Mina en brengt daar de nacht van de elfde Zilhidj door.
  12. Na 12.00 uur van de elfde en op de twaalfde Zilhidj gaat de pelgrim in de volgorde naar de pilaren genaamd Jamra Toel Oela, Jamra Toel Woesta en Jamra Toel Ooeqoeba en werpt zeven kiezelstenen naar elke pilaar terwijl hij/zij bij ieder worp zegt:
  BISMILLAAHI ALLAAHOE AKBAR.
  Als een pelgrim ook de dertiende Zilhidj blijft, werpt hij/zij nogmaals zeven kiezelstenen naar de pilaren zoals de twee voorafgaande dagen.
  13. Tenslotte gaat de pelgrim terug naar Mekka na de Salaat oel-Zoehr op de twaalfde Zilhidj. Voordat de pelgrim uit Mekka naar zijn eigen land vertrekt, verricht hij/zij een Tawaaf, genaamd Tawaaf Oel Wada’a (afscheid Tawaaf) N.B.
  A. Gedurende het verblijf in Mekka kan men net zoveel Tawaafs verrichten als men kan, want het verrichten van Tawaafs is de beste vorm van bidden gedurende die periode.
  B. Ook kan men de ‘Oemra net zoveel keren verrichten als men wil, door van Mekka te gaan naar Tan’iem (een plaats ongeveer 5 km van Mekka). Daar de Ihraam aannemen en terugkeren naar Mekka en de Tawaaf en Sa’ie verrichten zoals gebruikelijk voor een ‘Oemra.

Hoe verricht men de ‘Oemra?
Om de ‘Oemra te verrichten, moet men in de eerste plaats:
1.
De Ihraam aannemen aan de mikaat oereenkomstig de voorgeschreven wetten.
2.
In Mekka moet men naar de Ka’aba gaan en de Iztiba’a aannemen, dan moet men de Nieyyat voor de Tawaaf formuleren en uitspreken en met de uitvoering daarvan beginnen.
3.
Men moet ervoor zorgen om de eerste drie rondgangen te verrichten in de stijl van Ramal.
4.
Na het voltooien van de drie rondgangen, worden de resterende vier op normale wijze verricht en moet dan twee raka’ats Soenatoel-Tawaaf verrichten.
5.
Men moet bij voorkeur naar de bron Zamzam gaan en een beetje water drinken.
6.
Van daaruit gaat men naar Safaa en beëindigt da Sa’ie volgens de voorgeschreven wetten.
7. Dan scheert men bij voorkeur het hele hoofd kaal of knipt het haar gelijk over het hele hoofd (mannen), vrouwen knippen tenminste 2.5 cm.

N.B. Een vrouw is echter vrijgesteld, zowel van Iztiba’s als Ramal.

Het is zeer aanbevelingswaardig voor een pelgrim om een bezoek te brengen aan het Mausoleum van de Heilige Profeet in Medina en daar staande in de eerbiedige houding met het gezicht naar de graftombe an de Grote profeet te zeggen:

ASSALAMOE ‘ALAIKA AYYOEHAN NABIEYYOE WA RAHMATOELLAHI WA BARAKAATOEHOE, ASSALAAMOE ‘ALAIKA YA RASOELLALLAAH.

ASSALAAMOE ‘ALAIKAYA NABIE-ALLAAH ASSALAMOE ‘ALAIKA YA HABIEB ALAAH.

ASSALAAMOE ‘ALAIKA YA KHAIRA KHALQILLAAH

ASSALAAMOE ‘ALAIKA YA SHAFI’-AL- MOEZNIBIEN ASSALAAMOE ‘ALAIKA WA’ALAA AALIKA WA AASHAABIKA WA OEMMATIKA AJMA’IEN.

Voor Vragen en informatie kunt u terecht op de website www.hajj.nl

Koranverzen over Hadj en Offerfeest

108. Sura Al-Kausar (De Overvloed) Dit hoofdstuk heeft 3 verzen.

1. Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.
2. Bid daarom tot uw Heer en offer.
3. Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.

34. En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven. Uw God is dus Eén God, weest daarom onderdanig aan Hem. En geef blijde tijdingen aan de ontmoedigen.

Het beginsel der offerande is een beginsel,dat in de een of anderen vorm door alle volken der wereld is aanvaard.Evenals alle andere godsdienstige beginselen,die algemeen erkend worden,het beginsel der offerande bij de Islam heeft een diepere betekenis.De uiterlijke handelingen is nog steeds als vroeger,maar het heeft niet meer de betekenis,die men bij zekere oude godsdiensten daaraan hecht,n.l een geërgerde godheid gunstig te stemmen of als boete doening voor zonden,maar betekent het offeren van den persoon zelf,die het offer brengt en wordt dus een uiterlijk symbool van zijn bereidwilligheid om desgewenst zijn leven af te leggen en al zijn belangen en begeerten om wille van de waarheid op te offeren.

95. Zeg: "Allah heeft de waarheid gesproken; volgt daarom de godsdienst van Abraham, de oprechte, hij behoorde niet tot de afgodendienaren.

96. Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden.

97. Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden. (3:95-97)

197. De maanden der bedevaart zijn bekend, dus, wie besluit ter bedevaart te gaan in deze maanden, bedenke, dat er geen onreine taal, noch enige overtreding, noch enige twist gedurende de bedevaart mag zijn. En wat gij ook aan goeds doet, Allah weet het. En rust u uit met het nodige, maar de beste uitrusting is godsvrucht. En vreest Mij alleen, o mensen van begrip.

198. Het is voor u geen zonde, wanneer gij de overvloed van uw Heer zoekt. Maar, wanneer gij van (de berg ) Arafaat weggaat, gedenkt dan Allah nabij het heilige gedenkteken en gedenkt Hem, omdat Hij u heeft geleid, terwijl gij voordien tot de dwalende behoorde.

199. Gaat dan voort, vanwaar het volk voortgaat en zoekt vergiffenis van Allah; Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

200. En wanneer gij uw wijdingen hebt verricht, gedenkt dan Allah, zoals gij uw vaderen gedenkt en zelfs meer dan dat. En er zijn mensen, die zeggen: "Onze Heer, schenk ons (veel) in deze wereld", maar voor hen is er geen aandeel in het hiernamaals.

201. Sommigen hunner zeggen: "Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld, alsook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur."

202. Voor dezen zal er een aandeel zijn wegens hetgeen zij hebben verdiend. En Allah is vlug in het verrekenen. (2:197-202)

De Koran zegt in hoofdstuk 4 vers 125

125. En wie is beter in geloof dan hij, die zich aan Allah onderwerpt en die het goede doet en de godsdienst volgt van Abraham de oprechte? Allah nam Abraham tot vriend.

37. Hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, doch uw godsvrucht bereikt Hem. Aldus heeft Hij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij Allah mocht verheerlijken wegens hetgeen waartoe Hij u heeft geleid. En geef blijde tijding aan de goeden.(22:37)

27. En verkondig de bedevaart aan de mensen. Zij zullen te voet of op magere kamelen van verre tot u komen.

28. Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien. Eet dan daarvan en spijzigt de behoeftige in nood.

34. En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven. Uw God is dus Eén God, weest daarom onderdanig aan Hem. En geef blijde tijding aan de ootmoedige.

35. Wier harten vervuld zijn van vrees wanneer Allah's naam wordt genoemd, en die geduldig dragen al hetgeen hun overkomt, die het gebed onderhouden, en geven van hetgeen Wij hun hebben toebedeeld.

36. En onder de heilige tekenen van Allah hebben Wij voor u de offerkamelen aangewezen. In hen is er veel voordeel voor u. Spreekt daarom de naam van Allah over hen uit terwijl zij in rijen staan opgesteld. En wanneer ze op hun zij neervallen, eet er van en voedt de rijken en de armen. Aldus hebben Wij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij dankbaar moge zijn.

37. Hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, doch uw godsvrucht bereikt Hem. Aldus heeft Hij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij Allah mocht verheerlijken wegens hetgeen waartoe Hij u heeft geleid. En geef blijde tijding aan de goeden.

38. Voorwaar, Allah verdedigt de gelovigen.(22:27-37)

92. Gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens. (3:91)

Hadith over Hadj en Offerfeest

Toen aan de profeet Muhammed werd gevraagd: Wat is offeren ? antwoordde hij: Het is de soennah van je vader Ibrahim,voor iedere haar van het offer zal je een beloning van Allah ontvangen en voor iedere haar van de wol zal je een beloning ontvangen(hadith Ibn Maja en Tirmizi)

Van Abu Hoeraira : Iemand vroeg aan de profeet wat het beste van de goede werken was.Geloof in Allah en zijn Gezant.En welk daarna ? De Djihaad voor de zaak .En dan? Een vlekkeloos uitgevoerde bedevaart ( Bucharie )

.

21:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.