13-01-08

Hoe word ik een Moslim?

In de Naam van Allah de Erbarmer, de meest Barmhartige Het doel van dit artikel is om stap voor stap een uitleg te geven hoe iemand moslim wordt en de islam als religie accepteert. Een 'moslim' is degene die zich volledig onderwerpt aan Allah de Verhevene, de Schepper. Allah heeft niemand gedwongen om een religie aan te nemen, het is een keuze die men maakt en Allah de Alwetende heeft vele tekenen laten zien voor degenen die nadenkenen en de waarheid zoeken. Hij de Verhevene zegt: "En op de aarde zijn Tekens voor de overtuigden . En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet? " . (Surah Ad-dzaarieyaat : Ayah 20-21). Het komt vaak voor dat er mensen moslim worden omdat hun partner, die zelf moslim is, graag wilt dat die ander het ook wordt. Desbetreffende persoon wordt dan moslim omwille van een andere uit liefde voor hem/haar. En niet zo zeer omdat die persoon overtuigd gelooft in Allah de Verhevene en Zijn boodschapper . Degenen die dan op deze manier de islam aanvaardt zijn vaak niet overtuigd om de islam als ware religie aan te nemen. Als men de getuigenis niet met zijn tong uitspreekt en ernaar gelooft dan met zijn handelingen en werken ernaar streeft en handelt dan staat desbetreffende persoon verre van de islam en kan als ongelovige verklaard worden. De belangrijkste criteria om tot de islam toe te treden is, dat het vergaren van voldoende basiskennis over de betekenis en doel van de Islam, daarnaast ook de bedoeling te kennen van de 'geloofsgetuigenis' (shahada). De shahada en de gehele islam gebaseerd op kennis. Als iemand de behoefte heeft om Moslim te worden en volledig overtuigd geloofd dat de Islam de waarheid is van Allah de Verhevene voor de gehele mensheid. De "shahada" (geloofsgetuigenis) moet ook met jaqien (zekerheid) worden uitgesproken zonder enige twijfel. Wanneer die zekerheid er is dan kan die persoon de "shahada" afleggen. Allah de Verhevene is hier duidelijk over in de Qor'aan: "Alleen diegenen zijn de gelovigen die geloof hebben in Allah en Zijn boodschapper en niet hebben getwijfeld en hebben gestreden met hun rijkdom en hun Levens voor de Zaak van Allah, zij zijn de waarheidslievenden." (Surah Al Hoedjoerat : Ayah 15). Verder zegt Allah de verhevene in de Qor'aan: "Voorwaar de enige godsdienst bij Allah is de Islam." (Surah Al Imran : Ayah 19). "En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers." (Surah Al Imran : Ayah 85). Abdoellah Ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de Profeet zei: "Islam is gebaseerd op vijf pilaren: 1. Het getuigen dat er geen andere god is dan Allah (de Enige die alleen aanbeden moet worden) en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. 2. Het verrichten van het gebed (van de (5) verplichte gebeden). 3. Het betalen van Zakaat. 4. De Hadj (de bedevaart) verrichten. 5. Het vasten van Ramadan [Overgeleverd door: Boekharie, 8 en Moesliem, 16] Men treedt tot de Islam door de shahada uit te spreken; de shahada wordt als volgt uitgesproken: "Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah, wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan rasoeloe laah". Betekenis: Ik getuig dat er geen god is naast Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is. De persoon die zich bekeerd tot de islam moet kennis blijven opdoen over de islam zodat het een totale levenswijze wordt waarbij men het gevoel zal hebben als een nieuw geboren persoon. Dit zal desbetreffende persoon laten streven om een beter karakter te ontwikkelen en ook te streven naar perfectie. Het Licht van het geloof zal het hart van diegene vullen totdat zijn gehele lichaam gevuld is met geloof en gehoorzaamheid aan Allah de verhevene. De betekenis van het eerste deel van de Shahada "Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah" is 'Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah'. De grootste vorm van kennis is die kennis die leidt tot totale verwerping van valse afgoden en de volledige onderwerping van al onze intenties aan Allah alleen. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: "Fa'lem annahoe la ilaha illa llaah"; "Weet dat er geen god is dan Allah." (Surah Mohammed : Ayah 19). Er is overgeleverd op gezag van 'Oethmaan (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de boodschapper van Allah zei: "Diegene die sterft en er zich (volledig) bewust van is dat er geen God is dan Allah, betreedt het Paradijs." (Moeslim). Dat wil zeggen: dat een moslim Allah's wetten accepteert en ernaar handelt Naast het getuigen in de eenheid van Allah de boodschap van de profeet Mohammed dient men deze getuigenis uit te spreken en ernaar te handelen. Het is belangrijk Allah de Verhevene in zuivere aanbidding te aanbidden, in de zin van het volgen van het zuivere monotheïsme. Zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: "Zij werden niets anders aanbevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden." (Surah Al Bayyinah : Ayah 5). De getuigenis betekent ook het volgen van Allah's oordelen en wetten en het accepteren van de wetten van Allah de Verhevene. De wetten en oordelen van Allah dienen volledig geaccepteerd te worden en niet gedeeltelijk aanvaard te worden. De Waarheid is de Qor-aan en de Leringen van de profeet Mohammed . De betekenis van het tweede gedeelte van de Sahada "wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan rasoeloe llaah" is ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is. Een Moslim moet ook de boodschapper Mohammed gehoorzamen. Dit houdt in; te geloven in wat hij heeft gezegd, zijn leringen te praktiseren en te vermijden wat hij heeft verboden gesteld. De Boodschap die de boodschapper Mohammed bracht was aan hem geopenbaard door Allah, Geprezen en Verheven is Hij. "Bij jou Heer. Zij kunnen geen geloof hebben totdat zij jou ( profeet Mohammed) tot rechter maken bij al hun meningsverschillen en in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en deze accepteren het dan volledig." (Surah An Nisa : Ayah 65). Wanneer men de shahada met liefde en volledig onderwerping uitspreekt, dan accepteert men de voorwaarde van de shahada met liefde. Men houdt het meest van zijn Schepper boven al het andere. Diegene die van Allah de Verhevene houdt zal van zijn religie houden. Zoals Allah de Verhevene in de Qor-aan: "En degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah (boven al het andere)." (Surah Al Baqarah : Ayah 165). En als laatste deze twee verzen uit de Qor-aan om over na te denken: "en sterft niet anders dan als moslims." (Surah Aal Imran: Ayah 102). "Dit zijn door Allah de vastgestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning."(Surah An-nisaa-e : Ayah 13). Moge Allah de Verhevene diegene die op zoek is zijn naar de Waarheid helpen op Zijn Weg te vinden en moge Allah de Verhevene de moslimgemeenschap zegenen. Amien

23:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Beste N),in feite is dit een mooie vraag,waarvan de antwoorden reeds op vele plaatsen op deze blog staan maar ik zal je met alle plezier toch de antwoorden geven inshaAllah,
alseerst wil ik je zeggen dat indien een mens rond zich kijkt in de schepping of naar zijn eigen,hij niet zou kunnen twijfelen hoe elk onderdeel van de schepping afstemt op het ander,hoe elk lichaamsdeel en zelfs in het lichaam,dat alles in harmonie is met het ander onderdeel,als we kijken naar de hemelen,de zon de maan de sterren,hoe al deze objecten bewegen volgens een vaste regel,moest de zon een paar meters dichterbij staan,zou er niets overleven op aarde,moest het een paar meters verder staan,zou er niets overleven op aarde,dit reeds genoemde zal de mens alzeker tot staat stellen om zijn verstand te gebruiken dat hetgeen hij ziet en ervaart,ongetwijfeld er een macht is die al deze werkzaamheden schiep in perfectie en het in werking houdt,stel je voor,je komt een fabriek binnen waar er werkzaamheden gebeuren,lopende band,eindafwerking machinaal enz,moet toch een ontwerper zijn?of een schip volgeladen met goederen die over zee vaart,ergens de goederen uitlaadt en terug vaart naar zijn beginpunt zonder enig personeel of uitvoerder,dit zou toch absurd zijn om te geloven of niet?dus als we de feit bekijken dat er niets voort komt uit het niets,kan ook niet,dan moet elk begin een schepper hebben,dit is Allah(swt),
hij heeft vele boodschappers gestuurd naar de mensheid doorheen de vele eeuwen met een en dezelfde boodschap,nl,La ilaha IllaAllah,nl,Tawheed:dit betekent:niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah(swt),dit is een totale onderwerping aan de wil van Allah,er zijn zeker volkeren geweest die dit verloochenden en verwierpen,de boodschappers niet accepteerden,de boeken met de regels en wetgevingen naar hun eigen zinnen veranderden,vervolgens stuurde Allah(swt) een laatste boodschapper,Muhammad(vzmh),met een laatste der boeken,De Qur´aan,een boek dat een eeuwige wonder is en het woord van Allah(swt),een boek dat neerdaalde op een plaats en tijd waar de arabieren het top waren van welbespraaktheid en poezie,maar versteld stonden tegen de verheven schoonheid van dit boek,de besten van hun moesten zich overgeven eraan,een boek die geen fouten bevat en geen letter is veranderd sinds 14eeuwen,een boek dat hand in hand gaat met de wetenschap,zoals de grootste embryologiegeleerde wereldwijd,met zijn grote werken erover en boeken,toen hem de Qur´aanverzen voorgschoteld werden,het enige wat hij kon zeggen was:dit zijn de woorden en bewijzen wat ik zocht en niet kon vinden,heeft erna zijn boeken aangepast,als de Quraan praat over de bergen dat ze diep in de grond gepind zijn,dus onder de grond bevindt zich het tegenovergestelde van de berg,de Quraan vertelt het al,deze Boek,het Woord van Allah(swt) vertelt ons nog veel meer zaken wat de Grote geleerden van de wetenschap zich erbij moeten neerleggen,dit is een boek voor de gehele mensheid,niet voor een bepaalde ras of een streek,het is een boek bedoeld als Licht,Leiding,Genezing van de Zieke Harten,enz...
Allah(swt) vertelt ook waarom Hij ons schiep,om Zijn aanbidding,de mens is eigenlijk in een test in deze leefwereld,de mens krijgt een eigen wil,krijgt een verstand,hem wordt verduidelijkt wat het goede en slechte is om het test te behalen of te verliezen,dat men bij het terechtstelling niet kan zeggen ,´´ik wist het niet``.dus de mens zet zelf de stappen en zal ook hierdoor naargelang de uitslagen beloond of bestraft worden,een eeuwige paradijs dat niet te beschrijven is of een eeuwige hel dat niet te beschrijven is,
en Allah(swt) is niet onrechtvaardig,Hij is de meest Barmhartige en Genadevolle tegenover de dienaren die zich totaal aan Hem onderwerpen en niets verenigen in Zijn Eenheid,
nu,beste nico,hier heb ik in het kort wat uitleg gegeven over Islaam,de feiten,tekens,bewijzen,er zijn nog veel meer bewijzen,moest je verder achter info willen zoeken,ik ben zeker bereid je te helpen hierbij,je kunt me altijd contacteren op mailadres:
islam-waarheid@hotmail.com
moest je gratis islamboeken wensen,ik stuur het je zelfs op,
hierbij vraag ik Allah(swt) je hart te opnenen en te vullen met de schoonheid van de Islam,Islam is reeds volmaakt,laat je leefwereld(wereldse)-en eeuwige verblijfplaats(hiernamaals) inrichten,opbouwen door de Islaam,want het ware Religie voor Allah(swt) is de Islaam,
mvg,...
N)Dank u wel voor de mooie uitleg van u..

Maar u heeft me een beetje verkeerd begrepen.

Ik geloof in God.. dat Hij alles en ons heeft geschapen.

Maar ik wil de bewijzen wat in het boek staat

dat toont dat Allah de ware God is en de enige.

Ik heb gehoord dat het in de Boek staat "De Quran"

Maar ik kan geen arabish lezen.

En ze zeggen de vertaalde boeken zijn meestal niet juist.

Ik wil deze bewijzen weten.

Alvast Bedankt

Gepost door: nico | 29-11-09

Reageren op dit commentaar

1 Al-Faatihah (De Opening)
Dit hoofdstuk heeft 7 verzen.
Geopenbaard te Mekka


--------------------------------------------------------------------------------


1. In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

2. Alle lof behoort aan Allah, de Heer der Werelden.

3. De meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

4. De Heerser op de Dag des Oordeels.

5. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.

6. Leid ons op het rechte pad,

7. Het pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet dat van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.

verder is er een ander vers dat iets meer in detail over Hem vertelt,nl:

112 Al Iglaas (De Eenheid)
Dit hoofdstuk heeft 4 verzen.
Geopenbaard te Mekka.


--------------------------------------------------------------------------------


In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Allah is de Enige.

2. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

of in een ander prachtige vers,nl:

255. Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.


er zijn veel verzen die over Allah(swt) vertellen in de Quraan,dit waren er enkelen van,ik stuur naar eenieder die het wensen,islamboeken,die betrouwbaar zijn,excuseer mij dan voor het misverstand van mij,indien je verdere ulp of uitleg wenst,ik ben zeker bereid je te helpen inshaAllah,

mvg,...


Dank u voor de moeite..
En toch is het niet wat ik bedoel..
Dit toont aan hoe Allah is bij deze verzen.
Maar ik vraag de ware feiten..
Ik zal het even beter uitleggen..
ZoalS bv iets wat aan toont wat in de Quran staat
1400jaar geleden gezegd werd door Allah..
Dingen die werden vermeld wat zou gebeuren en/of dingen hoe ze te werk
gingen
of dingen die onstaan en pas later door de wetenschappers ontdekt waren
en ondertussen is uitgekomen
zo van deze feiten en bewijzen en tekens van Hem .??
Dat aantoont dat Hij zeker en inderdaad onze God!??


Gepost door: nico | 30-11-09

Reageren op dit commentaarsalam.. Ik heb een vraag.. Wat zijn de bewijzen en feiten van de islam...???
Alvast bedankt..
Vriendelijke GroetenBeste ,in feite is dit een mooie vraag,waarvan de antwoorden reeds op vele plaatsen op deze blog staan maar ik zal je met alle plezier toch de antwoorden geven inshaAllah,
alseerst wil ik je zeggen dat indien een mens rond zich kijkt in de schepping of naar zijn eigen,hij niet zou kunnen twijfelen hoe elk onderdeel van de schepping afstemt op het ander,hoe elk lichaamsdeel en zelfs in het lichaam,dat alles in harmonie is met het ander onderdeel,als we kijken naar de hemelen,de zon de maan de sterren,hoe al deze objecten bewegen volgens een vaste regel,moest de zon een paar meters dichterbij staan,zou er niets overleven op aarde,moest het een paar meters verder staan,zou er niets overleven op aarde,dit reeds genoemde zal de mens alzeker tot staat stellen om zijn verstand te gebruiken dat hetgeen hij ziet en ervaart,ongetwijfeld er een macht is die al deze werkzaamheden schiep in perfectie en het in werking houdt,stel je voor,je komt een fabriek binnen waar er werkzaamheden gebeuren,lopende band,eindafwerking machinaal enz,moet toch een ontwerper zijn?of een schip volgeladen met goederen die over zee vaart,ergens de goederen uitlaadt en terug vaart naar zijn beginpunt zonder enig personeel of uitvoerder,dit zou toch absurd zijn om te geloven of niet?dus als we de feit bekijken dat er niets voort komt uit het niets,kan ook niet,dan moet elk begin een schepper hebben,dit is Allah(swt),
hij heeft vele boodschappers gestuurd naar de mensheid doorheen de vele eeuwen met een en dezelfde boodschap,nl,La ilaha IllaAllah,nl,Tawheed:dit betekent:niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah(swt),dit is een totale onderwerping aan de wil van Allah,er zijn zeker volkeren geweest die dit verloochenden en verwierpen,de boodschappers niet accepteerden,de boeken met de regels en wetgevingen naar hun eigen zinnen veranderden,vervolgens stuurde Allah(swt) een laatste boodschapper,Muhammad(vzmh),met een laatste der boeken,De Qur´aan,een boek dat een eeuwige wonder is en het woord van Allah(swt),een boek dat neerdaalde op een plaats en tijd waar de arabieren het top waren van welbespraaktheid en poezie,maar versteld stonden tegen de verheven schoonheid van dit boek,de besten van hun moesten zich overgeven eraan,een boek die geen fouten bevat en geen letter is veranderd sinds 14eeuwen,een boek dat hand in hand gaat met de wetenschap,zoals de grootste embryologiegeleerde wereldwijd,met zijn grote werken erover en boeken,toen hem de Qur´aanverzen voorgschoteld werden,het enige wat hij kon zeggen was:dit zijn de woorden en bewijzen wat ik zocht en niet kon vinden,heeft erna zijn boeken aangepast,als de Quraan praat over de bergen dat ze diep in de grond gepind zijn,dus onder de grond bevindt zich het tegenovergestelde van de berg,de Quraan vertelt het al,deze Boek,het Woord van Allah(swt) vertelt ons nog veel meer zaken wat de Grote geleerden van de wetenschap zich erbij moeten neerleggen,dit is een boek voor de gehele mensheid,niet voor een bepaalde ras of een streek,het is een boek bedoeld als Licht,Leiding,Genezing van de Zieke Harten,enz...
Allah(swt) vertelt ook waarom Hij ons schiep,om Zijn aanbidding,de mens is eigenlijk in een test in deze leefwereld,de mens krijgt een eigen wil,krijgt een verstand,hem wordt verduidelijkt wat het goede en slechte is om het test te behalen of te verliezen,dat men bij het terechtstelling niet kan zeggen ,´´ik wist het niet``.dus de mens zet zelf de stappen en zal ook hierdoor naargelang de uitslagen beloond of bestraft worden,een eeuwige paradijs dat niet te beschrijven is of een eeuwige hel dat niet te beschrijven is,
en Allah(swt) is niet onrechtvaardig,Hij is de meest Barmhartige en Genadevolle tegenover de dienaren die zich totaal aan Hem onderwerpen en niets verenigen in Zijn Eenheid,
nu,beste ,hier heb ik in het kort wat uitleg gegeven over Islaam,de feiten,tekens,bewijzen,er zijn nog veel meer bewijzen,moest je verder achter info willen zoeken,ik ben zeker bereid je te helpen hierbij,je kunt me altijd contacteren op mailadres:
islam-waarheid@hotmail.com
moest je gratis islamboeken wensen,ik stuur het je zelfs op,
hierbij vraag ik Allah(swt) je hart te opnenen en te vullen met de schoonheid van de Islam,Islam is reeds volmaakt,laat je leefwereld(wereldse)-en eeuwige verblijfplaats(hiernamaals) inrichten,opbouwen door de Islaam,want het ware Religie voor Allah(swt) is de Islaam,
mvg,...
Dank u wel voor de mooie uitleg van u..
Maar u heeft me een beetje verkeerd begrepen.
Ik geloof in God.. dat Hij alles en ons heeft geschapen.
Maar ik wil de bewijzen wat in het boek staat
dat toont dat Allah de ware God is en de enige.
Ik heb gehoord dat het in de Boek staat "De Quran"
Maar ik kan geen arabish lezen.
En ze zeggen de vertaalde boeken zijn meestal niet juist.
Ik wil deze bewijzen weten.
Alvast Bedankt


Beste ,als we de Quraan openslaan,dan is het eerste vers wat we tegenkomen:

1 Al-Faatihah (De Opening)
Dit hoofdstuk heeft 7 verzen.
Geopenbaard te Mekka.
--------------------------------------------------------------------------------1. In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

2. Alle lof behoort aan Allah, de Heer der Werelden.

3. De meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

4. De Heerser op de Dag des Oordeels.

5. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.

6. Leid ons op het rechte pad,

7. Het pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet dat van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.

verder is er een ander vers dat iets meer in detail over Hem vertelt,nl:

112 Al Iglaas (De Eenheid)
Dit hoofdstuk heeft 4 verzen.
Geopenbaard te Mekka.
--------------------------------------------------------------------------------In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Allah is de Enige.

2. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

of in een ander prachtige vers,nl:

255. Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.


er zijn veel verzen die over Allah(swt) vertellen in de Quraan,dit waren er enkelen van,ik stuur naar eenieder die het wensen,islamboeken,die betrouwbaar zijn,excuseer mij dan voor het misverstand van mij,indien je verdere ulp of uitleg wenst,ik ben zeker bereid je te helpen inshaAllah,

mvg,..


Dank u voor de mooie verzen..
En toch is het niet wat ik bedoel..
Dit toont aan hoe Allah is bij deze verzen.
Maar ik vraag de ware feiten..
Ik zal het even beter uitleggen..
Zoals bv iets wat aan toont wat in de Quran staat
1400jaar geleden gezegd werd door Allah en ondertussen is uitgekomen
zo van deze feiten en bewijzen.??


--------------------------------------------------------------------------------


beste ,hieronder heb ik heel wat bewijzen,


de Koran over de menselijke embryologische ontwikkelingenIn de Heilige Koran spreekt Allah over de menselijk embryologische ontwikkelingsstadia:

En wij hebben de mens uit een uittreksel van leem geschapen.
Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats.
Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah ,
waarop Wij de `alaqah tot een mudghah maakten,
waarop Wij de mudghah tot beenderen maakten,
waarop wij de beenderen bekleedden met vlees.
Daarna brachten Wij hem voort als een nieuw schepsel.
Gezegend dus zij Allah, de Beste der schependen".

(Koran 23:12-14)Letterkundig gezien heeft het Arabisch woord `alaqah drie betekenissen:

1. bloedzuiger
2. opgehangen ding
3. bloedklomp.
Als we een bloedzuiger vergelijken met het embryo in het `alaqah stadium, vinden we een gelijkenis tussen deze twee, zoals we in figuur 1 kunnen zien.
In dit stadium krijgt het embryo ook voeding uit het bloed van de moeder, zoals het geval is met de bloedzuiger, die zich met het bloed van anderen voedt.
De tweede betekenis van het woord `alaqah is "opgehangen ding".
Dat is wat we zien in figuur 2 en 3, de ophanging van het embryo, tijdens het `alaqah stadium, in de baarmoeder.


--------------------------------------------------------------------------------

Figuur 1
--------------------------------------------------------------------------------

Figuur 2 & 3
--------------------------------------------------------------------------------
De derde betekenis van het woord `alaqah is "bloedklomp".
We zien dat de uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen tijdens het `alaqah stadium lijkt op die van een bloedklomp. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed dat tijdens dit stadium aanwezig is in het embryo, zoals we in figuur 4 kunnen zien.
Ook tijdens dit stadium circuleert het bloed niet tot het einde van de derde week in het embryo.
Daarom lijkt het embryo in dit stadium op een bloedklomp.

--------------------------------------------------------------------------------

Figuur 4
--------------------------------------------------------------------------------

Dus de drie betekenissen van het woord`alaqah corresponderen nauwkeurig met de beschrijving van het embryo in het `alaqah stadium.

Het volgende stadium genoemd in het vers is het mudghah stadium.
Het Arabische woord mudghah betekent "iets dat op een gekauwde substantie lijkt".
Als we een stuk kauwgum zouden nemen en erop zouden kauwen en dit zouden vergelijken met het embryo in het mudghah stadium, zouden we kunnen concluderen dat het embryo in het mudghah stadium uiterlijke gelijkenis vertoont met die van een substantie waarop gekauwd is.
We zien dan dat de uitsteeksels van het embryonale ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie, zoals we kunnen zien in figuur 5 en 6.


--------------------------------------------------------------------------------

Figuur 5 & 6
--------------------------------------------------------------------------------

Hoe had de Profeet Mohammed (vzmh) dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde onderzoeksuitrusting en zeer verfijnde microscopen, die in die tijd niet bestonden?

Hamm en Leeuwenhoek waren de eerste wetenschappers die in 1677 menselijke spermacellen(spermatozoa) hebben waargenomen met een verbeterde microscoop (meer dan duizend jaar na de Profeet Mohammed (vzmh).de Koran over zeeën en rivierenIn de Heilige Koran spreekt Allah over de scheiding tussen zeeën:

Hij heeft de beide zeeën losgelaten zodat ze elkaar ontmoeten.
Tussen beiden is een barrière zodat ze niet overtreden.

(Koran 55:19-20)Moderne wetenschap heeft ontdekt dat op plaatsen waar twee verschillende zeeën samenkomen, er een barrière is tussen beide.
Deze barrière verdeelt de twee zeeën zo dat elke zee zijn eigen temperatuur, zoutgehalte en (stof)dichtheid heeft. Bijvoorbeeld; het water van de Middellandse Zee is warm, heeft een hoge zoutgehalte en een lagere (stof)dichtheid dan het water van de Atlantische Oceaan.
Dus als het water van de Middellandse Zee de Atlantische Oceaan instroomt over de rotslaag van Gibraltar, dringt het enkele honderden kilometers de Atlantische Oceaan door tot op een diepte van 1.000 meter met zijn eigen kenmerkende temperatuur, zoutgehalte en lage dichtheid.
Het water van de Middellandse Zee stabiliseert op deze diepte zoals te zien is in figuur 1.

--------------------------------------------------------------------------------

Figuur 1
--------------------------------------------------------------------------------
Hoewel er grote golven, een sterke stromingen en getijen in deze zeeën zijn, mengen of overschrijden ze deze barrière niet.
Maar als de Koran spreekt over de scheidingslijn tussen zoet (en welsmakend) en zout (en bitter) water, vermeldt hij het bestaan van 'een afgesperde versperring' samen met de barrière.

In de Heilige Koran spreekt Allah over de scheiding tussen zeeën:

Hij is het die de beide zeeën heeft losgelaten
de ene zoet en welsmakend en de andere zout en bitter
en heeft tussen beiden Hij een barrière en een afgesperde versperring opgesteld.

(Koran, 25:53)


Men kan zich afvragen, waarom vermeldt de Koran (het woord) "versperring" als er gesproken wordt over de scheidingslijn tussen zoet en zout water, maar vermeldt dat woord niet als er gesproken wordt over de scheidingslijn tussen twee zeeën?.
Moderne wetenschap heeft ontdekt dat in estuaria (trechtervormige riviermondingen), waar zoet water en zout water samenkomen, de situatie enigszins verschilt van wat is gevonden op plaatsen waar twee zeeën samenkomen.
Men heeft ontdekt dat, wat zoetwater onderscheidt van zoutwater in estuaria, 'een dichtheidslijngrens is met een gemarkeerde dichtheidsdiscontinuïteit die de twee lagen (namelijk: zoet en zout water) van elkaar scheiden".
Deze scheiding (afscheidingszone) heeft een ander zoutgehalte dan het zoetwater en het zoutwater, zoals te zien is in figuur 2.

--------------------------------------------------------------------------------

Figuur 2
--------------------------------------------------------------------------------
Deze informatie is pas recent ontdekt met behulp van geavanceerde technische uitrusting die temperatuur, zoutgehalte, dichtheid, zuurstof oplosbaarheid etc. meet.
Het menselijk oog kan het verschil tussen de twee samenkomende zeeën niet waarnemen, de twee zeeën lijken eerder als één homogene zee.
Hetzelfde is het geval met de scheiding van water in estuaria, onze ogen kunnen de drie soorten water, zoet, zout en gemengd (scheidingszone), niet van elkaar onderscheiden.
Hoe had de Profeet Mohammed (vzmh) dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde onderzoeksuitrusting, die in die tijd niet bestonden?
de Koran over bergenIn de Heilige Koran spreekt Allah over bergen:

En Hij heeft hechte bergen op aarde geplaatst
opdat gij niet geschokt zult worden
en rivieren en paden opdat gij de juiste weg moogt inslaan

(koran 16:16)Hebben Wij niet de aarde gemaakt tot een uitgestrekt vlak en de bergen tot pinnen?

(Koran 78:6-7)Het boek, getiteld "Earth", wordt in vele universiteiten over de gehele wereld beschouwd als een standaard naslagwerk op het gebied van geologie.
Eén van de auteurs van dit boek is Frank Press.
Momenteel is hij de voorzitter van de Academie van Wetenschappen in de Verenigde Staten.
Hiervoor, was hij de wetenschappelijke adviseur van de voormalige President van de Verenigde Staten, Jimmy Carter. In zijn boek staat dat bergen steunende wortels hebben.
Deze wortels zijn diep ingebed in de grond. Dus bergen hebben een vorm als die van een pin, zoals we kunnen zien in figuur 1, 2 en 3.


--------------------------------------------------------------------------------

Figuur 1, 2 & 3
--------------------------------------------------------------------------------
Moderne aardwetenschappen hebben bewezen dat bergen diepe wortels hebben onder het grondoppervlak en dat deze wortels vele malen de hoogte kunnen bereiken die ze boven het grondoppervlak hebben.
Dus het juiste woord om op basis van deze informatie bergen te beschrijven is 'pin', want het meeste van de eigenlijke set pinnen is verborgen onder het grondoppervlak.
De geschiedenis van de natuurwetenschappen vertelt ons dat de theorie van bergen met diepe wortels pas in de tweede helft van de negentiende eeuw was geïntroduceerd.
Bergen spelen ook een rol bij de stabilisering van de aardkorst. Ze verhinderen dat de aarde schudt.
De moderne platen tektoniek theorie zijn eveneens van mening dat de bergen als stabilisatoren voor de aarde werken. Deze kennis over de rol van bergen als stabilisatoren voor de aarde begon men pas in de late 60-er jaren te begrijpen in het kader van de ontwikkeling van de platen tektoniek theorie.
Zou iemand in de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) hebben kunnen weten over de ware gestalte van bergen?
Zou iemand zich kunnen voorstellen dat de solide massieve berg die hij voor zich ziet zich eigenlijk diep in de aarde uitstrekt en een wortel heeft, zoals de wetenschappers beweren?

Een groot aantal geologie boeken beschrijft bij de behandeling van bergen, alleen het gedeelte van de berg dat boven de grond staat. Dit vanwege het feit dat deze boeken niet geschreven zijn door specialisten in geologie.
Moderne geologie heeft echter de waarheid van de Koran verzen bevestigd.

Wetenschap en Geloof in de Koran

--------------------------------------------------------------------------------


Een paar jaar geleden had ik een gesprek met een Nigeriaanse student die in België zijn universitaire opleiding kwam vervolledigen. Ik vroeg hem wat hem nu meest opviel aan zijn studies hier in België. "Wel", zei hij, "vorige week vroeg ik een wetenschapper: 'allemaal goed en wel wat u daar zegt, maar waar is God in uw verhaal?', waarop de wetenschapper antwoordde: 'wij hebben God hier niet meer nodig, wij hebben kennis'. De student wist zich nog altijd geen blijf met dit antwoord. De woorden van de wetenschapper, veronderstellen een tegenstelling tussen geloof en wetenschap. In het Westen heeft geloof de wetenschappelijke vooruitgang ook lange tijd in de weg gestaan. Wie hier in de Middeleeuwen durfde opperen dat de aarde misschien wel rond was, riskeerde als ketter op de brandstapel te eindigen. Op datzelfde tijdstip, beleefde de muslimwereld echter hoogdagen van de wetenschap, niet gehinderd door geloof, maar er juist door aangemoedigd. Er bestaat geen inherente tegenstelling tussen wetenschap en geloof in het Koranische model. Islam wordt beschouwd als een volledige manier van leven, en wetenschap bedrijven, onderzoek doen, kennis verwerven, zijn essentiële onderdelen van deze manier van leven. Meer dan 1.000 Koranische verzen - dat is bijna een zesde van de Goddelijke Boodschap aan Mohamed - hebben met wetenschap te maken. 1

Wetenschap en geloof

Volgens de Koran heeft God de mens op aarde aangesteld als viceregent, als beheerder. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de mens goed zorg te dragen voor de hele Schepping in al haar facetten. Goed beheer veronderstelt kennis van hetgeen men in stand moet houden. Die kennis is zo belangrijk dat het allereerste aan Mohamed geopenbaard vers een levenslange opdracht tot leren inhoudt:

"Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen" (Koran 96:1)

Wetenschap, het systematisch verwerven van kennis over studieobjecten, wordt aanzien als noodzakelijk om de eigen taken naar behoren te kunnen vervullen, om God te kunnen dienen. Daar waar in het Westen God vaak als obstakel voor wetenschappelijke vooruitgang werd aanzien, gaan wetenschap en geloof in de Islam hand en hand. Kennis is geen eindpunt, het leidt niet tot ophouden van geloof in God. Studie van de Schepping is het begin van een lange reis die de relatie tussen mens en Schepper verdiept. Uiteindelijk zijn het volgens de Koran zelfs uitgerekend de geleerden die zich meest bewust zijn van de Almacht van God.

"God wordt slechts gevreesd door de geleerden onder Zijn dienaren. God is machtig en vergevend." (Koran 35:28)

Bevraging en observatie

De Koran vraagt geen blind aanvaarden, maar moedigt een dynamische verhouding aan tot de werkelijkheid en schrijft daarvoor bevraging en observatie voor.

Tradities mag men niet zomaar verder zetten. Er wordt herhaaldelijk gesteld dat het feit dat een vorige generatie er een bepaalde opvatting op nahield, op zich geen voldoende reden is om die opvatting te blijven huldigen.

"En als tot hen gezegd wordt: "Volgt wat God heeft neergezonden", zeggen zij: "Welnee, wij volgen dat na waarvan wij merken dat onze vaderen er zich aan hielden." Ook dan soms als hun vaderen helemaal niet verstandig waren en zich niet de goede richting hadden laten wijzen?". (Koran 2:170)

De Koran plaatst de mens dus voor een grote eigen verantwoordelijkheid: als men denkt dat anderen het verkeerd voorhebben, moet men de zaak in vraag durven stellen en onderzoeken. Men kan zich niet verschuilen achter de onkunde van anderen. Met deze dynamische houding tegenover de werkelijkheid, moedigt de Koran aan de Schepping te bestuderen en te analyseren, om zo de wetmatigheden erin te ontdekken.

"In de schepping van de hemelen en de aarde en het verschil van nacht en dag zijn tekenen voor mensen die verstand hebben, die God staande, zittende en op hun zij liggende gedenken en die over de schepping van de hemelen en de aarde nadenken..." (Koran 3:190-191)

Voortdurend is er een samengaan tussen wetenschap en geloof. Nadenken over de wetmatigheden in de natuur, is een manier om God te gedenken.

"In de hemelen en op aarde zijn zeker tekenen voor de gelovigen." (Koran 45:3)

Moderne wetenschappelijke inzichten in de Koran

Overigens vormt niet alleen de Schepping, maar ook de Koran zelf aanbevolen voorwerp van onderzoek. Van mensen die niet geloven, wordt gevraagd: hebben zij de Koran dan niet in detail bestudeerd? Men moet de Koran dus niet zomaar aanvaarden, maar hem bestuderen en onderzoeken.

"Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God [gekomen] was zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden" (Koran 4:82)

In de Koran staan een aantal uitspraken die inzicht verschaffen in de werking van het universum en alles wat daarin bestaat. Vanuit de eerder geschetste dynamiek stelt zich de vraag hoe deze 'tekenen van God' zich verhouden tot moderne wetenschappelijke inzichten. Botsen wetenschap en geloof hier wèl, of is er een mogelijkheid de Koran te blijven lezen in het licht van hedendaagse ontdekkingen, die geen tegenstelling oplevert tussen wetenschap en geloof?

Een paar voorbeelden:

De 'Big Bang'

Wetenschappers zijn vandaag de mening toegedaan dat ons universum ontstaan is als gevolg van een gigantische explosie, de 'Big Bang'. De Koran stelt:

"Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?" (Koran 21:30)

De Koran heeft het ook over een rookachtige massa (in het Arabisch: {dukhan}) waaruit de hemel en de aarde ontstonden.

"Toen wendde Hij zich tot de hemel die rook was en Hij zei ertegen en tegen de aarde: "Komt goedschiks of kwaadschiks". Zij zeiden beiden: "Wij komen goedschiks" (Koran 41:11)

Dit voorbeeld geeft aan hoe het ook met de huidige stand van wetenschappelijke kennis mogelijk blijft de Koran eigentijds te lezen, zodat er geen tegenstelling moet zijn tussen geloof en wetenschap.


Ontstaansgeschiedenis strekt zich over lange periode uit
Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten heeft de ontstaansgeschiedenis van het universum een lange periode geduurd, wat ook in de Koran teruggevonden wordt. De Koran heeft het over een Schepping in zes dagen:

"Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen beide is in zes dagen geschapen..." (Koran 50:38)

In het Arabisch is echter sprake van 6 'yawm'. Dit woord betekent zowel 'dag' (een periode van 24 uren) als "tijdperk, era". Hoewel het vers gewoonlijk als "zes dagen" vertaald wordt, is het duidelijk dat een dag hier niet als letterlijke tijdseenheid dient begrepen te worden. Zo specificeren volgende verzen dat een dag 1.000 of 50.000 jaar kan duren:

"... op een dag die vijftigduizend jaren lang is." (Koran 70:5)
"Hij regelt het bestuur vanuit de hemel tot aan de aarde en dan komt het [weer] tot Hem op in een dag waarvan de maat volgens jullie berekening duizend jaren is. (Koran 32:5)

De schepping voltrok zich in 6 zulke 'tijdperken', maar of ze allemaal even lang of kort duurden, is nergens gezegd en is vanuit het woord 'yawm' ook niet geïmpliceerd. Er is ook nergens omschreven hoe lang elke individuele periode duurde, zodat het best mogelijk is dat er een of meerdere tijdperken tussen zitten van ettelijke duizenden of zelfs miljoenen jaren. Er wordt evenmin exact gespecificeerd wat er zich precies in elk van die zes periodes voltrokken heeft. Juist door deze 'vaagheden' laat het koranische scheppingsverhaal zich gemakkelijk verzoenen met de voortschrijdende inzichten van de wetenschap doorheen de tijden. Toen wetenschappers duizend jaar geleden nog dacht dat de ontstaansgeschiedenis zich op een kortere periode had voltrokken, hoefde het geloof daar niet mee in botsing te komen. En ook nu de wetenschap spreekt van een ontstaansgeschiedenis van miljoenen jaren, is een botsing tussen wetenschap en geloof evenmin aan de orde.Een uitdeinend universum

Volgens de astronomie deint het heelal uit. De Koran stelt :

"De hemel, wij hebben hem gebouwd met macht. Werkelijk, wij breiden hem uit" (Koran 51:47)2

{Sama'} is het Arabisch woord dat gebruikt wordt voor de (buitenaardse) hemel. De hier gebruikte werkwoordsvorm {musi'una} komt van het werkwoord {ausa'a} en betekent: wijder maken, uitbreiden, ruimer maken.Hemellichamen met eigen banen

De aarde, de zon en alle hemellichamen hebben volgens de Koran elk een eigen hemelbaan:

"Bij de hemel met zijn banen!" (Koran 51:7)
“Het past de zon niet de maan te bereiken en de nacht niet dat hij de dag inhaalt. Alle zweven zij in een hemelbaan.” (Koran 36:40)
"Hij maakte voor jullie de zon en de maan dienstbaar in hun vaste loop en Hij maakte voor jullie dag en nacht dienstbaar." (Koran 14:33)
"En Hij is het die de nacht en de dag, de zon en de maan geschapen heeft. Alle zweven zij in een hemelbaan." (Koran 21:33)Ijzer is een element dat uit de ruimte afkomstig is

Geleerden zijn het er vandaag over eens dat ijzer, gezien de samenstelling ervan, een buitenaardse oorsprong moet hebben. De Koran stelt:

"En Wij hebben Onze gezanten met de duidelijke bewijzen gezonden en Wij hebben het boek en de weegschaal met hen neergezonden, opdat de mensen de rechtvaardigheid in stand houden. En Wij hebben het ijzer neergezonden. Daarin is geweldige kracht en veel nuttigheid voor mensen..." (Koran 57:25)Een bescherming rond de aarde

Geleerden wijzen ons op de gevaren van het gat in de ozonlaag. De wetenschap van de 20ste eeuw heeft ons geleerd dat er een bescherming rond de aarde bestaat, die schadelijke UV-stralen tegenhoudt. De atmosfeer zorgt ook voor verbranding van meteorieten en bevat onder meer zuurstof die nodig is voor het in stand houden van het leven.

"En wij hebben de hemel tot een beschermend dak gemaakt. Maar zij wenden zich van Zijn tekenen af." (Koran 21:31)Voor leven is water nodig

Marslanders speuren momenteel de planeet Mars af op zoek naar water, want , zo verzekeren geleerden ons, zonder water is er geen leven mogelijk. Ook de Koran meldt deze cruciale rol van water 3:

"... en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?" (Koran 21:30)


Epiloog

Geloof en wetenschap zijn in de Islam innig verbonden. Geloof moedigt wetenschap aan en door wetenschap verdiept het geloof. Dat de Koran kan blijven gelezen worden in het licht van moderne wetenschappelijke kennis en die kennis niet moet tegenspreken, maakt dat de drempel om wetenschap te beoefenen in elk geval laag blijft liggen en dat er vanuit de Koran geen enkel bezwaar kan zijn dat muslims zich verdiepen in moderne wetenschap.4


________________________


Noten


'Qur'an & Modern Science, Compatible or incompatible?', Dr. Zakir Naik: http://www.iberr.co.za/sciences.htm

Vertaald uit de Engelse Koran interpretatie door Yusuf Ali. Andere verzen zijn genomen uit de Nederlandse Koranvertaling door Fred Leemhuis.

Voor een bespreking van het belang van water in de Koran, zie: 'Zeg nooit: "'t is maar water" - Water in Koran en Islam', Herman De Ley - http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/deley31.htm

Sommige auteurs gaan hierin nog verder. Vanuit de overtuiging dat moderne wetenschappelijke ontdekkingen reeds "aangekondigd" worden in de Koran en de bedenking dat de Profeet zelf, 1400 jaar geleden, daarvan geen weet kon hebben gehad, achten zij de goddelijke oorsprong van de Koran daardoor bevestigd. Zie bv. de volgende links: 'The Quran and Modern Science', Amjad Rafiq, gebaseerd op de video 'The Truth', Islamic Society, University of Essex, November 1994 - http://saif_w.tripod.com/explore/science/quran_modern_sc.htm ; 'The Design in the Universe', Harun Yahya - http://www.harunyahya.com/c_design_universe.php ; 'The Quran and Modern Science', uit: 'The Origin of Man', Dr. Maurice Bucaille - http://saif_w.tripod.com/explore/science/quran_modern_sc_bucaille.htm

http://islam-waarheid.skynetblogs.be/Gepost door: n | 03-12-09

Reageren op dit commentaar

wil me graag tot de islam bekeren. allahoe akbar,deze weten is de waarheid, wat in de Quran staan en dat profeet mohammed zijn laatste zegel, en boodchapper is ,le illa in mohammed rasoel Alla.

Gepost door: anita | 11-03-10

Reageren op dit commentaar

Assalamoe alaikoem
Ooit heb ik gelzen dat Mohammed (vzmh ) de maan heeft doen splijten, en ik vraag daarom ook om bevestiging.

Gepost door: Chahid | 13-05-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.