27-01-08

NIET verrichten van de gebeden

Allah zegt:
"Toen heeft hen een nageslacht opgevolgd dat de gebeden opgaf (ze lieten de gebeden verloren raken, door het niet verrichten ervan of in het niet juist verrichten ervan of het niet op de goede tijd verrichten ervan) en hun lusten volgden. Dus worden zij in de hel gegooid.
Behalve degene die spijt betuigt..." (Qor’aan 19:59-60)

Allah zegt:
"Wee dus degene die gebeden verricht (de hypocrieten). Die hun gebeden uitstellen van hun bepaalde tijd.." (Qor’aan 107:4-5)
[4. En wee degenen die bidden, 5. En de gebeden achteloos opzeggen. ]


Allah zegt:
"Wat heeft er voor gezorgd dat jullie de hel binnentraden?"
Zij zullen zeggen: "Wij behoorden niet tot degenen die hun gebeden verrichtten."
(Qor’aan 74:42)

De Profeet zei:
"Het verbond tussen ons (de Profeet en de gelovigen) en hen ( de ongelovigen) wat Allah heeft ingesteld, is de Salaat (het gebed). ledereen die het niet verricht is ongelovig."

De Profeet zei:
"ledereen die doelbewust het Asrgebed nalaat te bidden (of het pas na de voorgeschreven tijd bidt), van hen zullen alle goede daden verloren gaan."

De Profeet heeft ook gezegd:
"Het ongeloof staat tussen de slaaf en het nalaten van het gebed."

Hij zei ook:
"ledereen die het verrichten van de gebeden bewust nalaat, die zal niet onder Allah’s verbond vallen (d.w.z. als Allah het wil zal Hij hem vergeven en anders zal Hij hem straffen)."
Dit is door Makhoel op gezag van Aboe Dharr overgeleverd, maar Makhoel heeft hem niet ontmoet!

‘Oemar (RA) zei:
"Waarlijk, degene die de gebeden verliest (d.w.z. ze niet verricht of ze niet op de juiste tijd verricht) heeft geen deel (in de beloning) van de islam."

ibrahiem An-Nakh’i zei:
"ledereen die het nalaat om de gebeden te verrichten, is ongelovig (in de islam)."
Ayyoeb As-Soektiyani is het met Ibrahiem eens.

Al-Jarri overleverde op gezag van ‘Abdoellah Ibn Shaqiq, dat Aboe Hoerairah (RA) zei:
"De Metgezellen van de Profeet hebben allemaal gezegd dat er geen andere daad van ongeloof is dan het nalaten van de gebeden."

Al-Hakim overleverde dat in zijn Al-Moestadrak en ook At Tirmidhi in zijn ‘Soennan’ maar zonder Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hen zijn) te noemen. Ibn Hazm zei:
"Geen zonde is groter na de zonde van het ongeloof, dan de zonde van het nalaten van de gebeden op hun vastgestelde tijd, en de zonde van het doden van een gelovige zonder gerechtelijke basis."

Hammam overleverde: "Qatadah heeft ons op gezag van Al-Hassan op gezag van Hoeraith Ibn Qabisa verteld, dat Aboe Hoerairah (RA) zei:
"De Profeet zei: "Het eerste ding waar de slaaf op de Dag des Oordeels voor ter verantwoording wordt geroepen is (de verrichting van) de gebeden en wie ze op tijd en juist heeft verricht zal slagen (en tot de hemel worden toegelaten) en Wie ze niet perfect en op tijd heeft verricht zal zakken (en naar de hel verwezen worden)." (At-Tirmidhi heeft deze hadith genoemd).

De Profeet zei:
"Mij is (door Allah) bevolen om de mensen te bevechten tot zij getuigen, dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, en de gebeden verrichten en de zakaat betalen, als zij dit alles doen, dan zullen zij hun leven en hun bezittingen van mij redden, behalve wat onder de islamitische wet valt en dan zal hun afrekening bij Allah zijn."
(Boechari en Muslim)

Aboe Saied zei:
"Op een keer zei een man tegen de Profeet:
"0 Boodschapper van Allah, hoedt u voor Allah en vrees Allah."
De Profeet zei: "Wee over U! Ben ik niet van al de mensen op aarde degene die Allah het meeste vreest?"
Galid Ibn al-Walied zei: "0 Boodschapper van Allah! Zal ik zijn hoofd afhakken?" De Profeet zei: "Nee, hij verricht het gebed." (Boechari en Muslim).

Al de voorafgaande teksten duiden erop dat iedereen die nalaat het gebed te verrichten een ongelovige is.

De Profeet zei tegen Moe’adh (RA):
"Er is niemand die oprecht getuigt dat geen het recht heeft om aanbeden te worden dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, behalve om door Allah van het hellevuur gered te worden." (Boechari en Muslim).

Dus degene die het verrichten van de gebeden uitstelt na hun vastgestelde tijd heeft een grote zonde begaan, en het zo nu en dan nalaten van het gebed (of zelfs maar één) is gelijk aan het plegen van overspel en aan stelen, want het nalaten van het verrichten van het gebed of het verrichten na de vastgestelde tijd is een grote zonde. Als iemand dat vaak doet, behoort hij tot degene die grote zonden begaan. En als iemand altijd nalaat om te bidden is hij een ongelovige.

walidin.com

 

 

01:11 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.