30-01-08

Hoe moet ik als Moslim met de Torah en de Bijbel omgaan?

In de Koran spreekt Allah (swt) over de boeken voor de Koran die Hij (swt) heeft nedergezonden aan de mensheid, ter leiding. Allah (swt) zegt, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

"Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah's Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen... En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Maidah: 43-49)

Allah (swt) maakt ons duidelijk dat Hij (swt) voor het nederzenden van de Koran reeds onder andere de Torah en de Bijbel had nedergezonden aan de mensen. Hierover mag bij de moslim geen twijfel bestaan, want Allah (swt) zegt ook, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

"Gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah an Nisa: 136)

En:

"Zeg: 'Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen'." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Aali Imraan: 84)

Echter, Allah (swt) heeft ons niet enkel geïnformeerd over het feit dat Hij (swt) eerdere boeken heeft nedergezonden, maar ook over hoe de mensen hier mee omgegaan zijn. Allah (swt) zegt, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

"En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat gij het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Aali Imraan: 78)

En:

"Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Maidah: 13)

En:

"En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: 'Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen.' Maar zij verwaarloosden dat voor luttel gewin. Kwaad was hetgeen zij in ruil namen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Aali Imraan: 187)

Allah (swt) maakt duidelijk de noodzaak tot het nederzenden van de Koran. Hij (swt) zegt dat Zijn (swt) eerdere boeken verdraaid zijn geraakt en deels vergeten. Dit maakt duidelijk de precieze houding van de moslims ten overstaan van de Torah en de Bijbel:

1. De moslim moet accepteren dat Allah (swt) de Torah en de Bijbel aan de mensen heeft gezonden, omdat Allah (swt) ons hierover heeft geïnformeerd.

Maar, Allah (swt) vertelt ook in de Koran dat zowel de Torah als de Bijbel over tijd door de mensen veranderd zijn. Dit betekent:

2. De moslim kan niet de Torah en de Bijbel, zoals die vandaag de dag bekend zijn, niet accepteren alszijnde de openbaringen van Allah (swt).

Allah (swt) zegt dat delen van de Torah en de Bijbel vergeten en / of veranderd zijn. Echter, Hij (swt) informeert ons niet over precies welke delen dit zijn. Daarmee kunnen wij niet anders dan geheel de huidige Torah en Bijbel verwerpen. Een deel is van Allah, maar een deel ook niet, en wij weten niet welk deel.

De profeet heeft ons een maatstaf gegeven, hij zegt:

"Jullie zouden niet, in reactie op wat Ahloe al-kitaab spreken, moeten zeggen 'leugen of waarheid', maar zegt 'wij geloofen in Allah en de profeten'; want als zij de waarheid hebben gezegd, dan jullie hebben de waarheid niet verworpen en als zij een leugen hebben verteld dan hebben jullie deze niet geaccepteerd." (Aboe Dawoed)

De Oelamaa hebben de woorden die Ahloe al-kitaab spreken in uitleg van hun boeken in drie categorien verdeeld:

1) Woorden die overeenstemmen met de Koran en Soenna; in dit geval weten wij dat het waar is;
2) Woorden die niet overeenstemmen met de Koran en Soenna; in dit geval weten wij dat het niet waar is;
3) En woorden waarover de Koran en Soenna zwijgen; dan zwijgen wij net zo.

Dat betekent dat wij niets behoren zeggen wanneer zij iets uit hun boeken citeren. Maar, dit is beperkt tot zaken van geschiedenis en overleveringen betreffende de profeten, de creatie van het helaal, et cetera. Echter, in zaken van halal en haram, of aqiedah is dit anders. In zaken van religie luisteren altijd enkel naar de Koran en Soenna, en spreken wij uit wanneer iemand iets zegt dat hier niet mee overeenstemt.

Overigens, Allah (swt) doet ons herinneren aan een merkwaardig feit:

"De Joden zeggen: 'De Christenen hebben geen ware grondslag', en de Christenen zeggen: 'De Joden hebben geen ware grondslag', terwijl zij beiden hetzelfde boek lezen. Hetzelfde zeggen degenen, die geen kennis hebben. Maar Allah zal op de Dag der Opstanding uitspraak doen in hun geschil."
(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Baqarah: 113)

Allah (swt) verwijst naar hetgeen "Het Oude Testament" genoemd wordt.

Natuurlijk, onze redenering rust volkomen op de overtuiging dat de Koran het woord van Allah (swt) is. Om de Koran te kunnen gebruiken als bewijsvoering dient men allereerst te bewijzen dat de Koran het woord van Allah (swt) is, zonder twijfel.

De Koran het woord van God?
Als de Koran het woord van God is en een wonder om het profeetschap van Mohammed te bevestigen, moeten we dit boek nauwkeurig bestuderen om twijfels over de authenticiteit uit te bannen. Het was algemeen bekend dat de Arabieren van die tijd grote dichters en schrijvers in de Arabische taal waren. Het was in die tijd zo dat men de woestijn in trok om Arabisch te studeren en gedichten en poëzie te schrijven om elkaar ermee te vermaken. Zij hielden het Arabisch met al haar verscheidenheid en diepe uitdrukkingen op een hoog niveau. Toen Mohammed op zijn veertigste openbaringen begon te ontvangen was de stijl van de taal apart van wat men gewend was en tot op heden is het niet geëvenaard. Het onwrikbare bewijs van authenticiteit van de Koran als het woord van God is de stijl van de taal. Het eerste geopenbaarde vers:
"Lees; In de naam van uw heer, de schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep verkondig, want uw heer is de meest eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde de mens datgene wat deze niet kende." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Alaq: 1 - 5)

Tot en met een van de laatste verzen:

"En vrees de dag waarop gij tot Allah zult worden teruggebracht dan zal aan elke ziel ten volle worden betaald datgene wat zij heeft verdiend en onrecht zal hen niet worden gedaan." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Baqarah: 281)

De Koran heeft een hoog peil van zeggingskracht en is samenhangend in zijn uitdrukkingen. Het figureert als een compleet geheel, met een stijl alsof het een zin is. Met een perfect arrangement (opstelling) en een sterke en duidelijke tekst. De uitdrukkingen hiervan waren bij de Arabieren in die tijd of daarvoor onbekend, kwesties kunnen niet worden uitgedrukt als men ze niet voelt. Een van de ongelovige Arabische dichters uit die tijd Walid ibn Moghira zei na het horen van tekst uit de Koran:

"Bij God, niemand van jullie kan beter dan mij dichten, melodieën rijmen, zingen en bij God heb ik nooit iets gehoord wat hierop lijkt. Het is zo zoet, en zo gracieus dat het een hoogtepunt blijft en niets zal het overtreffen!"

De Koran is een zo letterlijke stijl dat geen mens het kan benaderen of vatten. De Arabieren kunnen de stijl niet vatten en het is deze uitdaging die God naar voren heeft gebracht:

"Zeg: indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Bani Israël: 88)

"Of zeggen zij: 'Hij (de profeet) heeft het verzonnen'? Zeg: 'breng dan hieraan gelijke Soera voort en roept buiten Allah gij kunt (om hulp aan) als gij waarheid zegt'." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Joenoes: 38)

Het is deze uitdaging over de twijfel welke meer dan 1400 jaar sinds de openbaring onbeantwoord is gebleven. Geen ene Arabische letterkundige moslim of niet-moslim is in staat geweest om maar een hoofdstuk of paragraaf met dezelfde stijl voort te brengen. Indien de Arabieren niet in staat zijn de Koran te imiteren, dan is het het werk van een sterveling, zoniet dan is het het werk van Mohammed (swt), of Allah.

Mohammed (swt) was een Arabier maar heeft nooit geclaimd dat hij de auteur van de Koran is. In feite is hij nooit uitgeroepen als de auteur, dat kan duidelijk herleid worden van de Hadith Moetawatir (definitief bevestigde uitspraken van Mohammed (swt), overgeleverd woord voor woord) waar er honderden van zijn, waar de stijl van taal van Mohammed (swt) en van de Koran heel verschillend zijn. En hoe hard iemand het ook probeert of geprobeerd heeft; iemand zijn stijl van spreken kan men niet veranderen en dat zo op een constante manier volhouden, en zeker niet voor een periode van 23 jaar waarin de Koran geopenbaard is.

De enige aanklacht die ooit is aangevoerd was dat Mohammed (swt) overleveringen ontving van een Christen genaamd Jabr. Als antwoord tegen deze bewering openbaarde Allah (swt) het volgende vers:

"En wij weten inderdaad dat zij zeggen dat het slechts een man is, die hem onderwijst (de profeet). Die taal van hem zij bedoelen is vreemd, terwijl dit de duidelijk Arabisch taal is." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah an Nahl: 103)

Daar de stijl van de taal Arabisch is, het wonder van deze taal, hoe kan iemand die het Arabisch niet machtig is dit feit bevestigen? Zoals dat een buitenlandse student Shakespeare bestudeert van een Engels geleerde, zo ook zal een Engels spreker een Arabisch geleerde raadplegen, voor de waarde van de bevestigingen van de hoge eloquentie en stijl van de Koran. De taal dient als een herinnering door de eeuwen heen, en ook bestaande stijl heeft er voor gezorgd dat er niets aan kan worden toegevoerd.
Inderdaad God heeft beloofd dat hij het boek zal beschermen. Er zijn manuscripten uit de eerste eeuw van de Islam welke letter voor letter, dezelfde is als die van nu.

"Voorwaar, wij hebben deze vermaning (Koran) gezonden en voorzeker wij zullen er de waker over zijn." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah al Hidjr: 9)

Als de Koran het woord van God is, geopenbaard als leidraad voor de mensheid voor al zijn zaken en het daar beschermd en algeheel door en door consistent is, dan moet alles wat het boek refereert aangenomen worden als de waarheid. Het bestaan van het paradijs en de hel kan niet afgeleid worden uit een rationeel bewijs, daar we deze niet kunnen waarnemen en er in geloven doen we op een traditionele manier, toch er in geloven doen we vanuit de rationele bron de Koran. Dit wordt gerefereerd door middel van transformatie bewijs. Daarom kan alles wat de Koran omschrijft als de waarheid worden aangenomen zonder te aarzelen.

"En wij hebben u (Mohammed) slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom, maar de meeste mensen begrijpen het niet." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Saba: 28)


12:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.