13-02-08

Vraag: Zijn de Hel en het Paradijs op dit moment al aanwezig?

Vraag: Zij de Hel en het Paradijs op dit moment al aanwezig?

Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen. Ja, de Hel en het Paradijs zijn beiden op dit moment aanwezig. Het bewijs hiervoor is zowel te vinden in de Koran als in de Soennah. Het bewijs in de Koran is waar Allah over de Hel zegt (interpretatie van de betekenis): "En vreest de Hel die voor de ongelovigen is klaargemaakt." (soerat Aali-cImraan: 131) Het bewijs in de Koran over de aanwezigheid van het Paradijs is te vinden in de volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis): "En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godvrezenden." (soerat Aali-cImraan: 133) Het bewijs uit de Soennah hierover is de overlevering die zowel in al-Boechaari als in Moeslim vermeld staat, alsook in vele andere overleveringen, betreffende het verhaal van de zonsverduistering. De Profeet (vrede zij met hem) stond op voor het gebed van de zonsverduistering. Op dat moment werden het Paradijs en de Hel aan hem gepresenteerd. Eerst werd het Paradijs aan hem getoond. Het was zo werkelijk dat hij (vrede zij met hem) de neiging had een druiventros te plukken van een boom die hij voor zich zag. Vervolgens bedacht hij zich en liet het na deze tros te plukken. Daarna zag hij (vrede zij met hem) de Hel voor zich waarin hij cAmr ibnoe Loehayy al-Khoezaciy die zijn ingewanden aan het meeslepen was, omdat hij de eerste was die Shirk introduceerde onder de Arabieren. Verder zag hij (vrede zij met hem) een vrouw die bestraft werd met het Vuur, vanwege een kat die zij opsloot totdat het doodging. Zij voedde de kat niet, noch liet zij het los om van de ongedierte van de aarde te eten. Dit zijn bewijzen die duiden op de aanwezigheid van de Hel en het Paradijs en dat zij op dit moment aanwezig zijn. Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 121)

 

18:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

de hel of djahanna ik geloof niet in een hel waarin een mens voor een kort leven in zonde eeuwig moet boeten in gruwelijke marteling. Dat is geen rechtvaardige barmhartige Allah. Ik geloof niet dat Allah bewust mensen doet dwalen in ongeloof om hen daarvoor te straffen. Immers zij zijn dan niet schuldig maar Hem die hun moedwillig liet dwalen.Kan men een kind kwalijk nemen dat hij iets niet doet wat hij had moeten doen maar dat hem nooit geleerd is. Gaarne uw oordeel!

Gepost door: Th.G.Baalman | 04-08-08

Reageren op dit commentaar

Beste theo Alle lof is aan Allah(swt),de Heer van de werelden,de Schepper van de hemelen en de aarde,verheven is Hij(swt) boven alle tekortkoming en één is Hij(swt),die Zijn gelijke niet kent,

Allah(swt) schiep de mens,schiep zowel het goed als het kwaad,stuurde de mensheid profeten(vrede zij met hun allen)en boeken,omwille van Zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid en beveelt de mensheid om enkel Hem(swt) te aanbidden en geen godheid naast Hem te plaatsen,
Hij schept het goed en kwaad,geeft de mensen een vrije wil zodat het kan kiezen tussen het goed en kwaad,Hij beproeft ons op deze manier,Hij zegt wel:voor diegenen die het goede doen en geen aanbedene naast Hem plaatsen,voor hun is de hemel wijd open en voor diegenen die voor de slechte kiezen of anderen zaken naast Hem aanbidden of Hem een zoon toewijzen,zullen de hel vinden, Is dat dan niet rechtvaardig?Hij geeft je een test en geeft ook de antwoorden van die test,Hij kon ook zeggen,ik schep je,ik laat je vrij,er is een hemel en een hel,zoek het maar uit,
Hij stuurde profeten om de mensen te verwittigen en te verblijden,een kind wordt zeker niet verantwoordelijk genomen voor zijn onwetendheid tot het een leeftijd bereikt dat het goed van slecht kan scheiden,

Allah(swt) biedt jou een uitweg om je van deze gruwelijke marteling redden en een eeuwige paradijs te enteren,Hij zegt jou wat je moet doen en hoe je het moet doen,jij moet enkel die stap zetten en zie dat Hij veel meer stappen in jouw richting zal zetten,vraag aan Hem en Hij zal je leiden en vergeven,Hij geeft de mens een denkvermogen,zodat deze naar zijn Heer en schepper kan zoeken,die denkvermogen is hetgeen dat de mens scheidt van elk ander schepsel,

denk eens over mijn woorden,mocht je vragen hebben,vraag het mij,ik wil je helpen met de wil van Allah(swt),

moge Allah(swt) jou leiding geven en omringen met Zijn barmhartigheid,

mvg

Gepost door: Islam is de waarheid | 05-08-08

Reageren op dit commentaar

hel of djahanna Geachte m.v.g.

Met wat u schreef ben ik het eens.Ook met vele goede zaken in de Koran die ik naast de Bijbel stuk las van kaft tot kaft. Maar ik mis de barmhartigheid van Allah in uw uitleg. Ik geloof in Allah of God die goed, rechtvaardig en barmhartig is en die in Zijn oneindige liefde meer kan vergeven dan de slechtste mens in honderd jaar zondigen kan. Maar ik kan niet geloven in een wrede god die een mens voor een kort leven als ongelovige, eeuwig gruwelijk doet boeten in een brandende hel en die zoals herhaaldelijk in de Koran staat " Recht leidt die hij wil en doet dwalen die hij wil" Ook niet in een god die veelvuldig oproept tot het doden van ongelovigen Sura's 2:191, 4 : 89-91,5:33, 9:5,enz. Christus door de Islam een groot profeet genoemd riep nimmer op tot doden van anders denkenden, ja Hij zei zelfs dat wij onze vijanden lief moesten hebben Dat lijkt op predestinatie of goddelijke voorbeschikking die een mens degradeerd tot zielloze robot of een mens die bij geboorte reeds zijn lot om de hals heeft hangen.
Welzeker de mens heeft een vrije wil zo als u terecht schreef en mag kiezen Allah of God te volgen en te gehoorzamen of de kwade machten die hem verleiden de satans of djins.. Maar er zijn zo oneindig veel redenen waarom een mens afdwaald, ongehoorzaam en door veel ellende die hij meemaakt, ongelovig wordt omdat hij meent dat het ongeluk, ziekte, armoede enz. hem wordt aangedaan door God of Allah die dat niet verhinderd terwijl het in werkelijkheid de Satan of Iblis is die hem in het ongeluk en verdriet stort. Zo een arme misleidde mens zo vreselijk te straffen en hem geen hulp, vergeving of nieuwe kans te bieden, dat vind ik onrechtvaardig. Ik geloof dat de mens gestraft of beloond wordt naar de mate dat hij goed of slecht gedaan heeft in zijn leven. Dat er meerdere soorten straffen en of beloningen zijn . Niet alleen die twee uitersten Hel of Paradijs. Vindt u dat niet redelijk? Niemand is 100 % goed of 100 % slecht.
Wat ik geloof waarde moslim broeder is het volgende:
Als een mens sterft vraagt men gewoonlijk "Wat liet hij aan schatten na? Maar de engelen die u in het graf ondervragen, vragen ?Wat zond U aan schatten voor u uit? Kunt u dan zeggen "Ik trachtte de liefde van Allah te verwerven door Zijn geboden te onderhouden, door de naaste lief te hebben en onbaatzuchtig te dienen, ik heb omgezien naar de weduwe en wees, ik opende mijn hand voor de arme ( de Zakat) ik kleedde de naakte, de zwerveling gaf ik onderdak, de zieke bezocht ik en de gevangene, de hongerige heb ik gespijzigd. Ik heb niemand gehaat. Ik heb niemand gedood. Ik eerde mijn vader en moeder. Ik diende geen valse goden naast Allah en gaf die geen eer. Ik stal niet de goederen van mijn broeder noch heb ik die begeerd, noch zijn vrouw. Ik heb nimmer een valse aanklacht ingediend en de waarheid verdraaid. DAT ZIJN DE WARE SCHATTEN! En ik geloof dat dan Allah zal zeggen" Gaat in in Mijn koninkrijk goede en getrouwe dienstknecht, Ik zal u het eeuwige leven schenken en volmaakt geluk door verbondenheid met Mij, ga zo voort met uw goede werken en vergroot uw positieve, spiratuele en kwaliteiten, werk met mij en de engelen mee aan de volmaking en opbouw van mijn schepping en vul het heelal met kinderen.
En dit waade medegelovige in Allah of God is de zin en het doel van het leven. En de beloning door Hem beschikt voor de goede en getrouwe. Niet in de vorm van een eeuwig geneugd in het paradijs en gediend te worden door schone maagden en knapen en alle dagen in de eeuwigheid doorbrengen in nietsdoen en ledigheid zonder ook maar een enkele postieve bijdrage te leveren. Dat zou erger zijn dan de hel!
Vergeef mij dit lange schrijven. Maar ik heb veel nagedacht en gemediteerd gelijk Mohammed deed in de grot Hira en God of Allah en Zijn wil gezocht en getracht Zijn wil te doen wat mij tot heden op leeftijd van 81 jaar nog slechts gedeeltelijk is gelukt.
Maar ik hoop op Zijn barmhartigheid en dat Hij toch
aan mij een vorm van beloning zal schenken!Gepost door: Th.G.Baalman | 05-08-08

Reageren op dit commentaar

Beste theo Alle lof is aan Allah(swt) de heer der werelden,Hij is de meest barmhartige en allesvergevende,
Allah(swt) zegt in de Koran,en ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij(swt) te aanbidden,dus dit is de hoofddoel van elk mens,om Hem te aanbidden en zo zijn Welbehagen te verkrijgen,heeft dus uit Zijn barmhartigheid profeten gestuurd om ons te laten zien Hoe we dat aanbidding moeten doen,want in de geschiedenis zijn er volkeren geweest die beelden aanbaden,vuur aanbaden,of andere zaken....wat een deelgenoot toekennen betekent aan de enige Heer(swt),

Waarlijk Allah(swt) vergeeft alle fouten indien men zich tot Hem richt en een smeekbede doet,zoals Hij dat zelf ook zegt:O u gelovigen, wendt u tot Allah in oprecht berouw. Het kan zijn dat uw Heer uw fouten van u zal verwijderen en u in tuinen toelaten waar doorheen rivieren stromen, op de Dag waarop Allah de profeet alsmede de gelovigen niet zal vernederen. Hun licht zal vòòr hen en van hun rechter handen uitgaan. Zij zullen zeggen: "Onze Heer, volmaak ons licht voor ons en vergeef ons; want U heeft macht over alle dingen."

en om de moslim te zuiveren zijn er de 5verplichte gebeden die een moslim dagelijks praktiseert,zo zegt de meestgeliefde profeet(sas),als er buiten een rivier zou lopen en men zou zich hierin 5maal per dag wassen,aan die persoon zal geen vuil te zien zijn,zo zal aan een persoon die dagelijks 5maal het gebed verricht ook verwijderd worden van zijn zonden,zijn zonden zullen van hem afvallen zoals de bladeren van een boom afvallen in de herfst,
dit komt enkel door de barmhartigheid van de Almachtige,Allah(swt) zegt:
Mijn Genade overtreft Mijn Woede. Mijn Tolerantie overtreft Mijn Berisping. Mijn Vergiffenis overtreft Mijn Bestraffing, aangezien Ik Genadevoller met Mijn Dienaren ben dan een moeder met haar kind.

de satan geeft een influistering,de persoon verricht een zonde,heeft spijt van deze zonde en is verlegen tov zijn Heer,doet smeekbede tot zijn Heer(swt) en als Allah het wil,wordt het vergeven,die zonde wordt zelfs tot pluspunten gezet in sommige gevallen,hieronder zal ik een tekst plaatsen over de barmhartigheid van de Almachtige,


In een hadieth qudsi - heilige hadieth - zei de Profeet salla Allahu ‘alayhi wa sallam dat Allah zei:Ikzelf, de mensheid, en de djinn, bevinden ons in een enorme serieuze staat. Ik schiep hen, dan aanbidden zij andere goden die zij voor zichzelf maken. Ik zegen hen met Mijn geschenken, dan danken zij iemand anders voor hetgeen Ik hen heb gestuurd. Mijn Genade daalt op hen neer terwijl hun slechte daden naar Mij opstijgen. Ik uit mijn Liefde voor hen met Mijn Geschenken, ookal heb Ik hen niet nodig. Terwijl zij zichzelf aan Mij onttrekken met hun zonden en zij Mijn Hulp dringend nodig hebben.
Eenieder die zich tot Mij wendt, Ik accepteer hem zonder te letten op hoe ver hij is; en eenieder die zich van Mij afkeert, ik benader hem en spreek hem aan. Eenieder die een zonde nalaat voor Mij, Ik beloon hem met vele geschenken en eenieder die tracht Mij tevreden te stellen, Ik tracht hem tevreden te stellen. Eenieder die Mijn Wil en Macht erkent in alles wat hij doet, Ik laat het ijzer voor hem buigen. Mijn dierbare mensen zijn degenen die met Mij zijn. Eenieder die Mij dankt, Ik schenk hem meer zegeningen.

Eenieder die Mij gehoorzaamt, Ik verhef hem en liefkoos hem meer. Eenieder die Mij ongehoorzaam is, Ik houd de deuren van Mijn Genade voor hem open; als hij zich tot Mij keert, schenk Ik hem Mijn Liefde, aangezien Ik van degenen houd die berouw tonen en zichzelf voor Mij reinigen. Als hij geen berouw toont, bejegen Ik hem nog steeds door hem in een moeilijkheid te plaatsen om hem te reinigen. Eenieder die Mij de voorkeur boven anderen geeft, Ik geef aan hem de voorkeur boven anderen.

Ik beloon elke goede daad tien keer of zevenhonderd keer tot ontelbare keren. Ik tel elke slechte daad als een enkele, tenzij de persoon berouw toont en Mijn Vergiffenis vraagt; in dat geval vergeef Ik zelfs die éne. Ik neem elke kleine goede daad in aanmerking en Ik vergeef zelfs de grote zonden. Mijn Genade overtreft Mijn Woede. Mijn Tolerantie overtreft Mijn Berisping. Mijn Vergiffenis overtreft Mijn Bestraffing, aangezien Ik Genadevoller met Mijn Dienaren ben dan een moeder met haar kind.


is er hier sprake van onrechtvaardigheid?

Allah(swt) is de meest barmhartige,verheven is Hij(swt) boven elke tekortkoming,

Moge Allah(swt) jouw leiden inshaAllah,
mvg,

Gepost door: Islam is de waarheid | 07-08-08

Reageren op dit commentaar

Gaarne uw commentaar op wat ik schreef

Gepost door: Th.G.Baalman | 06-11-08

Reageren op dit commentaar

adam en hawwa as goed en mooie verhaal

Gepost door: nadia | 16-10-09

Reageren op dit commentaar

mascha,allah, wijze woorden van de alwijze Allah swt

Gepost door: abderachim | 21-11-10

Reageren op dit commentaar

djazakallahoe ghayran,

dank u wel broeder voor het delen van deze wijze woorden met ons, het heeft mij ook meer inzicht gegeven over de barmhartigheid van Allah.

Moge Allah u met de Al-Firdaws belonen

Gepost door: pesh | 30-11-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.