25-02-08

Wist je dat....? [Deel 5]

Wist je dat je moeder drie keer zo veel recht heeft dan je vader?

Abu Hurayrah heeft gezegt: ''Een man kwam naar de Boodschapper van Allah en zei tegen hem ''Wie van de mensen verdient het meest mij gezelschap?'' Waarom De Profeet (vrede zij met hem) zei ''You moeder'' de man vroeg ''wie daarna?'' En de Profeet zei ''You moeder'' de man vroeg het weer, en weer zei de Profeet ''You moeder'' Daarna vroeg de man het weer en de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Dan you vader''[Overgeleverd door Al-Bukhaari 5971 & Muslim 2548]


Wist je dan een persoon zijn ouders tot de hoogste rangen van het paradijs kan brengen met gebeden?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Een man zal een hoge status krijgen in het Pardijs, en de man zal vragen ''waar komt dit vandaan?'' En er zal gezegt worden ''dat komt door je zoon's gebeden voor vergeving voor jou''[Overgeleverd door Ibn Maajah, 3660 Zie ook Saheeh al-Jaami', no. 1617 Als Saheeh]


Wist je dat gehoorzaamheid aan je ouders een van de beste daden is?

Ibn 'Abbaas heeft gezegt: ''De boodschapper van Allah was gevraagd welke daad het beste was, En hij zei: ''Geloven in Allah en zijn Boodschapper, Daarna gehoorzaamheid aan je ouders...''[Overgeleverd door Muslim & Bukharie]


Wist je dat je vernietiging tegemoet zal gaan als je niet naar je ouders luistert?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Hij is vernietigd, Hij is vernietigd, Hij is vernietigd'' Waarop iemand vroeg ''Wie is verietigd, O boodschapper van Allah?'' En hij antwoorde ''Een persoon wanneer één of beide van zijn ouders een hoge leeftijd hebben bereikt tijdens zijn leven, en dat die persoon niet naar het Paradijs zal gaan''[Overgeleverd door Saheeh Muslim, 4627]


Wist je dat je je ouders niet moet gehoorzamen als zij Allah tegenwerken?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Er is geen gehoorzaamheid aan een geschapen wezen, Als het ongehoorzaamheid met zich mee brengt aan de Schepper''[Overgeleverd door Al-Bukhaari, 4340, Muslim, 1840 En Ahmad, 1098]

Koran 29:8. En Wij hebben de mens geboden zijn ouders goed te doen; en indien zij trachten u er toe te brengen dat gij iets met Mij vereenzelvigt waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is uw terugkeer, en Ik zal u vertellen wat gij deedt.


Wist je dat het Paradijs onder de voeten van je moeder ligt?

De Profeet heeft gezegt: ''Het Paradijs ligt onder de voeten van je Moeder'' [Overgeleverd door Tirmidh ,Ahmad, Ibn Majah, Nasa'i, Bukharie en Al Tabarani, sahih verklaard door al-Hakim, al-Dhahabi & al-Mundhiri. Zie ook Kashf al-Khafa', no. 1078; Al-Da'ifah, no. 593. Door veel metgezellen overgeleverd, maar met andere verwoordingen]


Wist je dat je niet eens "Foei" tegen je ouders mag zeggen?

Koran 17:23. Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: "Aanbidt niemand anders dan Mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen "Foei" noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord.


Wist je dat er verschilende levels zullen zijn in het Paradijs?

Koran 17:21. Zie, hoe Wij sommigen hunner hebben doen uitblinken boven anderen; voorwaar, het Hiernamaals is groter in waardigheid en uitmuntendheid.

Abu Sa'eed heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De mensen van de hoogste levels zullen gezien worden door de mensen onder hen, Het zal eruit zien als een ster aan de horizon. Abu Bakr en 'Umar zullen een van hen zijn, wat voor goede mensen zijn zij!'' [Overgeleverd door Ahmad, At-Tirmidhi, Ibn Maajah & Ibn Hibbaan Zie ook Saheeh al-Jaami' as-Sagheer, 2/187, no. 2026]

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De mensen van het Paradijs zullen naar de mensen boven hun kijken, op de zelfde manier als mensen kijken naar de sterren aan de horizon, Door hen beloning van hun daden'' De mensen vroegen ''Zijn deze plaatsen alleen voor de Profeten die niemand anders kan bereiken?'' Waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Bij de Een in wiens Hand mijn ziel ligt, dat zullen de plekken van hen zijn die in Allah en zijn boodschapper geloven (+daden) [Overgeleverd door Saheeh al-Bukhaari, Kitaab Bid' al-Khalq, Baab Sifaat al-Jannah wan-Naar, Zie ook in Fath al-Baari, 6/220 En ook overgeleverd in Saheeh Muslim Kitaab al-Jannah, Baab tara'i Ahl al-Jannah Ahl al-Ghuraf, 4/2177, no. 2831]


Wist je dat de mensen verdeeld zullen worden in drie groepen?

Koran 56:8. De mensen aan de rechter kant - hoe (gelukkig zijn) de mensen aan de rechter kant!

Koran 56:9. En de mensen aan de linker kant - hoe (ongelukkig) zijn de mensen aan de linker kant!

Koran 56:10. De voorbijstrevenden (in het geloof) zullen de eersten zijn,


Wist je dat er meer dan 5000.000.000 (5 miljard) mensen tot de voorbijstrevenden behoren?

Abu Umaamah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Mijn Rabb heeft mij beloofd dat er zeventigduizend het Paradijs zullen binnen treden zonder geroepen te worden voor een account en zonder een straf en met elke van hen zullen er andere zeventigduizend zijn, en nog een drie hand vol mensen welke mijn Heer erbij koos (Grote aantal) [Overgeleverd door Ahmad, At-Tirmidhi en Ibn Hibbaan Zie ook Saheeh al-Jaami' 6/108, no. 2988 met een Saheeh isnaad Soortgelijke overlevering overgeleverd door Ahmad van Abu Bakr die terug te vinden is in Saheeh al-Jaami', 1/350, no. 1068 ook met een Saheeh isnaad]


Wist je dat de profeten en de martelaren tot de voorbijstrevenden behoren?

ibn 'Abbaas & al-Khansaa bint Mu'aawiyah ibn Suraym hebben overgeleverd dat iemand vroeg ''O boodschapper van Allah, wie zijn in het Paradijs?'' Waarom de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Profeten zijn in het Paradijs, De Martelaren zijn in het Paradijs en de nieuw geboren baby's zijn in het Paradijs''.[Overgeleverd door Al-Bazzar en Ahmad met een Hasan (goed) isnaad Zie ook Fath al-Baari, 3/246]


Wist je dat Profeten niet allemaal gelijk zijn in status (levels)?

Koran 2:253. Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven.

Koran 17:55. En Wij hebben sommige profeten boven de anderen doen uitmunten.


Wist je dat de strijders voor de Zaak van Allah hoger in graden zijn dan de thuiszitters?

Koran 4:95. Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning,

Koran 9:19. Acht gij het geven van dranken aan de bedevaartgangers en het bezoeken van de heilige Moskee gelijk aan de werken van hem die in God en de laatste Dag gelooft en voor de zaak van God strijdt? Zij zijn in de ogen van God niet gelijk. En God leidt het onrechtvaardige volk niet.

Koran 9:20. Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van God strijden, hebben in de ogen van God de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.


Wist je dat de Martelaren in de hoogste levels van het Paradijs zullen zijn?

Anas heeft overgeleverd dat Umm Harithah naar de Profeet kwam wanneer haar zoon Harithah martelaar was geworden in Badr, En zij zei tegen de Profeet: ''O boodschapper van Allah, Jij weet hoeveel ik van Harithah hield. Als hij in het Paradijs is zal ik niet om hem huilen, En als hij daar niet is zul je zelf zien wat ik zal doen'' De Profeet zei ''Is er een paradijs? (nee) Er zijn meer paradijsen en hij is in al-Firdaws de hoogste''. [Overgeleverd door Saheeh al-Bukhaari, Kitaab ar-Riqaaq, Baab Sifaat al-Jannah, wan-Naar, Zie ook Fath al-Baari, 11/418]

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''...In Paradijs Allah heeft honderd levels gereserveerd voor de mujaahideen en tussen twee van deze levels is de afstand van de hemel en de aarde. Dus als je Allah om iets vraagt, vraag dan om al-Firdaws welke de hoogste is van ze allemaal. Boven dat is de troon van Allah en van daar komen de rivieren van het Paradijs''.[Overgeleverd door al-Bukhaari in as-Saheeh, Kitaab al-Jihaad, Baab Darajat al-Mujaahideen fi Sabeelillaah, Zie ook Fath al-Baari, 6/11]


Wist je dat de hel ook verschillende graden heeft?

Koran 3:162-3. Is hij die het behagen van God zoekt en hij die de toorn van God tot zich trekt en wiens verblijfplaats de hel is, gelijk? Deze (laatste) is een slechte bestemming. Zij hebben bij God graden en God ziet wat zij doen.

'Abdur-Rahmaan ibn Zayd ibn Aslam heeft gezegt: ''De levels van het Paradijs gaan omhoog en de levels van de Hel gaan omlaag''.[Ibn Rajab, at-Takhweef min an-Naar, p.5].

Koran 15:43. "En de hel is zeker de beloofde plaats voor hen allen."

Koran 15:44. "Zij heeft zeven poorten en elke poort heeft een gedeelte hunner toegewezen gekregen."

Koran 4:145. De huichelaars zullen zeker in de diepste diepte van het Vuur zijn en gij zult voor hen geen helper vinden.


Wist je dat de Profeet de Hoogste plek in het Paradijs zal krijgen genaamd al-Waseelah?

De Sahabaas vroegen: ''wat is al-Waseelah?'' Waarop de Profeet (vrede zij met hem) antwoorde: ''Het is de hoogste leven van het Paradijs, Welke alleen één persoon kan halen, en ik hoop dat ik dat persoon ben''.[Overgeleverd door Ahmad van Abu Hurayrah]

Abu Sa'eed heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''al-Waseelah is een graad waarboven geen andere graad is in de ogen van Allah, Vraag Allah om mij al-Waseelah te schenken''.[Overgeleverd door Ahmad soortgelijke overlevering door Muslim van 'Abdullaah ibn 'Amr al-'Aas Zie ook Ibn Katheer, an-Nihaayah, 2/2332]

23:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

mashallaah ; inshallah komen we allemaal in al' firdaws

Gepost door: madebygod | 22-08-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.