26-02-08

Wist je dat....? [Deel 6]

Wist je dat jinn's uit vuur zijn geschapen?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Engelen zijn geschapen van Licht, De Jinn's zijn geschapen van rookeloze vlam, En Adam is geschapen van wat jullie verteld is (aarde) [Overgeleverd door Muslim, 2996]

Koran 15:27. En Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen.


Wist je dat er slechte en goede jinn's zijn?

Koran 72:11. Er zijn onder ons die rechtvaardig zijn en er zijn onder ons die anders zijn en wij volgen verschillende wegen.

Koran 46:29. En toen Wij een aantal van de djinn naar u deden komen, die de Koran wensten te horen en, toen zij bij u kwamen, zeiden zij: "Weest stil" en toen het (de prediking) beëindigd was, gingen zij naar hun volk terug en waarschuwden dit.

Koran 72:1. Zeg: "Het is aan mij geopenbaard dat een groep der djinn heeft geluisterd (naar de
Koran), en zij zeiden: 'Waarlijk, wij hebben een wonderbaarlijke verkondiging gehoord!

Koran 72:2. Die tot rechtschapenheid leidt; daarom hebben wij er in geloofd, en wij zullen stellig niemand met onze Heer vereenzelvigen.

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''In Madeenah is er een groep van de jinn's die moslims zijn, En wanneer iemand er een zo een wezen ziet laat hem dan drie keer waarschuwen, Als het dan nog steeds verschijnt dood hem, Want hij is een duivel''[Overgeleverd in Saheeh Muslim 2236]


Wist je dat Saytan nageslacht heeft?

Koran 18:50. Zult gij hem en zijn nageslacht tot vrienden nemen, terwijl zij uw vijanden zijn? Slecht is het loon der onrechtvaardigen.


Wist je dat jinn's meestal op onreine plekken zijn, zoals Toiletten?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Deze WC's worden bewoond door (jinn's en Saytaans) zo wanneer iemand van jullie naar de WC gaat laat hem dan zeggen: 'A'oodhu Billaahi min al-khubthi wa'l-khabaa'ith' (Ik zoek bescherming bij Allah tegen de duivels, mannelijke en vrouwlijke) [Overgeleverd door Abu Dawood 6, Zie ook Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah, 1070 als Saheeh]


Wist je dat de jinn's velen malen sterker zijn dan de mensen?

Koran 27:38. Hij (Salomo) zeide: "O edelen, welke onder u zal mij een passende troon voor haar brengen voordat zij onderdanig tot mij komt?"
Koran 27:39. Een dappere van de djinn zeide: "Ik zal deze tot u brengen voordat gij van uw kamp opstaat en zeker heb ik daar macht over en ik ben betrouwbaar."


Wist je dat ieder mens een jinn in gezelschap heeft?

'Abd-Allaah ibn Mas'ood heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Er is niemand onder jullie of het heeft een jinn als een gezelschap gekregen'' Hem werd gevraagd ''zelfs jij niet?'' Waarop hij zij ''zelfs ik niet, maar Allah heeft mij geholpen met hem en hij is nu moslim geworden (Of ik ben veilig van hem) Dus hij geniet alleen maar van het goed'' [Overgeleverd door Muslim, 2814]

'Abd-Allaah ibn 'Umar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Als iemand van jullie bidt, moet hij niemand voor hem laten lopen, en als de persoon vastberaden is vecht hem dan, want hij heeft waarlijk een qareen (duivel) met hem''[Overgeleverd door Muslim, 506]

Al-Shawkaani: ''De woord Qareen betekent -metgezel- in al-Qaamoos (een Arabishe woordenboek) en het betekent dat hij altijd bij hem is en zal niet van hem weggaan''[Zie Nayl al-Awtaar, 3/7]

Wist je dat je jinn's niet kunt zien in hun ware gedaante?

Koran 7:27. O kinderen van Adam, laat Satan u niet verleiden, zoals hij uw ouders uit het paradijs verdreef en hen van hun kleding beroofde, opdat hij hun hun naaktheid mocht tonen. Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet. Voorzeker, Wij hebben de duivelen vrienden gemaakt voor hen, die niet geloven.


Wist je dat Jinn's andere vormen kunnen aannemen?

'Urwah ibn al-Zubayr zei: ''Wanneer Quraysh ten stijden wouden gaan, Toen verscheen Iblees Suraaqah ibn Ju'sham al-Madlaji welke was een van de beste mensen van Banu Kinaanah en zei: ''Ik zal jou beschermen van Kinaanah, zodat hij je geen kwaad kan doen'' En zo gingen zeverder met hun plan[Je kunt dit terug vinden in tafseer van Ibn Jareer al-Tabari 12564 & in al-Bidaayah wa'l-Nihaayah, 5/62 van Ibn Kathier]

Shaykh al-Islam (Ibn Taymiyah) heeft gezegt: ''Jinn's kunnen vele vormen aannemen Zoals mensen en dieren, Dus ze kunnen verschijnen als slangen en schorpioenen etc, Of in vorm van Kamelen, Schapen, Paarden, Koeien en Ezel, Of in een vorm van vogels, en in de vorm van de mens want de Saytaan verscheen als Suraaqah ibn Maalik ibn Ju'sham voor Quraysh''[Zie Majmoo' al-Fataawa, 19/44.]


Wist je dat jinn's mensen kunnen bezetten en zelfs kunnen doden?

'Abd-Allaah ibn al-Imaam Ahmad zei: ''Ik zei tegen mijn vader dat er mensen zijn die claimen dat jinn's niet het lichaam van een mens kunnen overnemen'' En hij zei tegen mij: ''O mijn kind, zij liegen, want een jinn kan zelfs praten met de tong van iemand die op zijn sterfbed ligt''[Zie Majmoo' Fataawa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah, 19/12 Hij heeft het zelfde gezegt in Fataawa Blz. 276, 277]

Shaykh 'Abd-Allaah ibn Jibreen zei: ''Het is mogelijk voor jinn's om mensen te vermoorden, zoals ze Sa'd ibn 'Ubaadah hebben gedood, omdat hij ging plassen in een grot waar de jinn's leefden, En zij zeiden ''Wij hebben de leiders van Khazraj Sa'd ibn 'Ubaadah, Wij beschoten hem met een pijl en we misten zijn hart niet''. [Zie Manaar al-Sabeel, 2/88. De hadith als Saheeh verklaard door al-Albaani in al-Irwaa', 6/150, no. 1709]


Wist je dat Engelen uit licht zijn geschapen?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Engelen zijn geschapen van Licht, De Jinn's zijn geschapen van rookeloze vlam, En Adam is geschapen van wat jullie verteld is (aarde) [Overgeleverd door Muslim, 2996]


Wist je dat de Engelen eerder geschapen waren dan de mensen?

Koran 2:30. En toen uw Heer tot de engelen zeide: "Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen," zeiden zij: "Wilt Gij er iemand plaatsen die er onheil zal stichten en bloed zal vergieten, terwijl wij U verheerlijken met de lof die U toekomt en Uw Heiligheid prijzen," antwoordde Hij: "Ik weet wat gij niet weet."


Wist je dat de Engelen Allah niet ongehoorzaam kunnen zijn?

Koran 66:6. O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng, die God niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en volvoeren wat hun wordt geboden.

Koran 21:27. Zij spreken niet eer Hij het beveelt, en zij handelen volgens Zijn gebod.


Wist dat er vier engelen altijd bij je aanwezig zijn?

Koran 50:17. Wanneer de twee (engelen) die te boek stellen, schrijven, zit de een aan de rechter-, de andere aan de linkerzijde.

Koran 50:18. Hij uit geen woord of er is een bewaker bij hem, die altijd klaar staat.

Abu Umaamah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Engel aan de linkerkant schrijft niets behalfe als er zes uur verstreken heeft vanaf de moment dat hij de zonde pleegt. Want als de Moslim vergeving vraagt voor zijn zonde in deze periode (zes uur) zal de zonde niet opgeschreven worden'' [Overgeleverd door al-Tabaraani in al-Mu'jam al-Kabeer, 8/158 De hadith was als Saheeh verklaard door al-Albaani in Saheeh al-Jaami', 2/212]

Koran 13:10. Voor Hem is hij gelijk die onder u het woord verbergt en hij die het openlijk uit; alsook hij, die zich 's nachts verbergt en hij, die overdag (openlijk) voortgaat.
Koran 13:11. Er zijn voor hem (elke persoon) bewakers (engelen) vóór en achter hem; zij bewaken hem door het gebod van God.

Ibn Katheer heeft gezegt: ''De Ayah: ''Er zijn voor hem (elke persoon) bewakers (engelen) vóór en achter hem; zij bewaken hem door het gebod van God'' betekent dat er bij ieder mens twee Engelen als bewakers heeft die hem dag en nacht beschermen, De engel aan de linker kant en de Engel aan de rechter kant schrijven de goede en de slechte daden op, en de Engel van achter hem en de Engel van voor hem beschermen hem, Dus ieder persoon heeft altijd vier Engelen bij zich''[Zie Tafseer Ibn Katheer, 2/504]


Wist je dat Engelen vleugels hebben?

Koran 35:1. Alle lof komt God toe, de Schepper der hemelen en der aarde, Die de engelen tot boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugelen. En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil; want God heeft macht over alle dingen.


Wist je dat Engelen niet eten en niet drinken?

Koran 51:26. Maar hij ging rustig naar zijn gezin en bracht een (toebereid) vet kalf.

Koran 51:27. En plaatste het voor hen. Hij zeide: "Wilt gij niet eten?" (toen ze niet aten)

Koran 51:28. Daarop begon hij hen te vrezen. Zij zeiden: "Vrees niet" en zij gaven hem blijde tijding over een wijze zoon.

Koran 11:69. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met blijde tijdingen tot Abraham. Zij zeiden: "Vrede zij met u." Hij antwoordde: "Vrede zij met u" en terstond bracht hij een gebraden kalf.

Koran 11:70. Maar toen hij zag dat hun handen er zich niet naar uitstrekten, vond bij hen vreemd en vreesde hen. Zij zeiden: "Vrees niet, want wij zijn tot het volk van Lot gezonden."


Wist je dat Engelen niet moe worden?

Koran 21:20. Zij verheerlijken Hem dag en nacht, en zij verslappen hierin nimmer.

Koran 41:38. Maar al tonen zij (de ongelovigen) hoogmoed, degenen die bij uw Heer zijn, verheerlijken Hem dag en nacht, en zij vervelen zich nooit.


Wist je dat er Engelen zijn die de ziel van de gelovigen en die van de ongelovigen wegnemen?

Koran 16:32. Tot degenen, die de engelen doen sterven terwijl zij rein zijn, wordt gezegd: "Vrede zij u. Gaat de hemel binnen voor hetgeen gij deedt."

Koran 8:50. O, hadt gij het slechts kunnen zien, wanneer de engelen de ziel der ongelovigen wegnemen, hun gezicht en hun rug treffende: "Ondergaat de straf van het branden.

Koran 32:11. Zeg: "De doodsengel, aan wie gij toevertrouwd zijt, zal uw ziel nemen; dan zult gij tot uw Heer worden teruggebracht."


Wist je dat bij de poorten van het Paradijs en de hel engelen als poortwachters staan?

Koran 13:23. Tuinen der eeuwigheid. Zij en degenen van hun vaderen en hun echtgenoten en hun kinderen rechtvaardig zijn zullen deze binnengaan. En engelen zullen van iedere poort tot hen komen, (zeggende):

Koran 13:24. "Vrede zij over u, omdat gij geduldig waart; ziet, hoe uitstekend is het uiteindelijke tehuis."

Koran 66:6. O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng.

Koran 43:77. En zij zullen schreeuwen: "O, Malik, laat uw Heer een einde aan ons maken." Deze zal antwoorden: "Gij moet blijven."


Wist je dat er Engelen zijn die Jihaad doen?

Koran 8:12. Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."


Wist je dat de Profeet Jibreel in zijn ware vorm heeft gezien?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Ik zal Jibreel van de hemel neerdalen, en zijn grootte vulde de ruimte tussen de hemel en de aarde''.[Overgeleverd door Muslim, no. 177]

'Abdullaah ibn Mas'ood heeft gezegt: ''De Boodschapper van Allah zag Jibreel in zijn ware gedaante, hij heeft zeshonderd vleugels elke van hen bedekte de horizon. Van zijn vleugels vielen juwelen, Parelen en robijnen, Waar alleen Allah over weet''[Overgeleverd door Ahmad in al-Musnad zie ook Ibn Katheer said in al-Bidaayah 1/47 de isnaad is jayyid]


Wist je dat elke dag 70.000 Engelen Allah aanbidden in al-Bayt al-Ma'moor, zonder ook maar dat een engel dubbel komt?

De Profeet (vrede zij met hem) beschreef de al-Bayt al-Ma'moor in de 7de hemel: ''Daarna werd ik naar de al-Bayt al-Ma'moor gebracht, En elke dag bezoeken zeventigduizend engelen het en verlaten het weer, en ze komen nooit meer terug, en daarna komt er weer een andere groep achter hen''.[Overgeleverd door al-Bukhaari, Zie Fath, no. 3207]

 

 

 

23:13 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.