28-02-08

Wist je dat....? [Deel 8]

Wist je dat een menstruerende vrouw geen gemeenschap mag hebben met haar man?

Koran 2:222. En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): "Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals God het u heeft bevolen. God bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegtd: ''Degene die gemeenschap heeft met een menstruerende vrouw of naar een waarzegster gaat ..heeft ongeloof begaan in hetgeen met wat Mohammad (vrede zij met hem) was neergezonden''[Overgeleverd door al-Tirmidhi 135, Abu Dawood 3904, Ibn Maajah, 639 Zie ook Saheeh al-Targheeb, 2433 als Saheeh door Shaykh al-Albaani]


Wist je dat een menstruerende vrouw niet toegestaan is om te bidden en te vasten?

Al-Nawawi heeft gezegt: ''De Ummah is het unaniem erover eens dat het Haraam is een menstruerende vrouw om te bidden, of het nou Veplichte gebeden zijn of de Nafil gebeden'' [Zie Al-Majmoo', 2/351]

Shaykh Ibn 'Uthaymeen zei: ''Het is niet toegestaan voor een menstruerende vrouw of na bloeding van een geboorte van een kind om te bidden. Omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Is het niet zo voor menstruerende vrouw om niet te vasten en te bidden?'' De moslims zijn er unaniem erover eens dat het Haraam is''[terug te vinden in Fataawa al-Mar'ah al-Muslimah, 1/285]


Wist je dat het voor een menstruerende vrouw Haraam is om in een moskee te verblijven?

Shaykh Ibn 'Uthaymeen zei: ''Het is Haraam voor een menstruerende vrouw om in de moskee te blijven, En het is zelfs verboden voor haar om in het gebeds plek van Ied gebed te blijven Omdat het overgeleverd is van Umm 'Atiyah dat ze zei: ''De Profeet (vrede zij met hem) advieseerde de menstruerende vrouw om weg te blijven van het plek waar Ied gebed word vericht''[Overgeleverd door al-Bukhaari, 324 & Muslim, 890][De Fatawa is terug te vinden in Risaalat al-Dima' al-Tabee'iyyah li'l-Nisa', p. 52-53]


Wist je dat de Koran niet aangeraakt mag worden als je onrein bent?

Koran 56:79. Dat niemand zal aanraken behalve zij die zich louteren (reinigen).

De letter naar 'Amr ibn Hazm waarin de Profeet (vrede zij met hem) tegen de mensen van Yemen zei: ''Niemand mag de Koran aanraken behalfe hij die taahir (rein) is''. [Overgeleverd door Maalik, 1/199, al-Nisaa'i, 8/57, Ibn Hibbaan, 793 & al-Bayhaqi, 1/87 Al-Haafiz ibn Hajar zei: een groep van de Geleerden hebben dit Saheeh verklaard omdat het heel bekend is onder de moslims. Al-Shaafi'i zei: ''Het is bewezen dat dit brief gestuurd is door de Profeet (vrede zij met hem)''. Shaykh al-Albani zei dat het Saheeh is. Zie Al-Talkhees al-Habeer, 4/17. See also: Nasb al-Raayah, 1/196; Irwaa' al-Ghaleel, 1/158]


Wist je dat een menstruerende vrouw toegestaan is om Koran te reciteren uit haar geheugen?

Al hebben veel geleerden de menstruerende vrouw en de mensen die in junub (onrein vanwege seksule gemeenschap) verkeren verboden om de Koran te lezen of aan te raken, Imaam al_Bukhaarie nam het standpunt in dat er geen authentiek bewijs is die deze bewering onderbouwt en dat het in feite was toegestaan. Als onderbouwing van zijn visie noemde hij het standpunt van sommige van de vroegere geleerden die het reciteren en aanraken van de koran ook toestonden om aan te tonen dat de verbieding van het reciteren van de koran voor de menstruerende vrouw niet unaniem was onder de vroegere geleerden. [Terug te vinden in Fat-h-al-Baaree, vol. 1 p. 305]

Ibn Taymeeyah zei: "Het verbod van het lezen van de Koran voor de menstruerende vrouw heeft geen basis in zowel de Koran als de sunnah. De overlevering die toegeschreven is aan de profeet "De menstruerende vrouw of de persoon in junub (onreinheid wegens seksuele gemeenschap) mag niets uit de koran lezen " is niet authentiek volgens de unanieme mening van de hadith geleerden.Ongetwijfeld menstrueerden de vrouwen gedurende de tijd van de profeet en als het reciteren uit de Koran verboden was zoals het gebed, dan zou de profeet dat uitgelegd hebben aan zijn opvolgers en zijn vrouwen, en het zou overgeleverd zijn aan ons. Gevolg is, omdat er geen verbod is overgeleverd van de profeet , is het niet toegestaan om het haraam te verklaren wetende dat hij het niet verbood. En als hij het niet verbood, ook al waren er veel gevallen van menstruatie gedurende zijn tijd, is het duidelijk dat het niet haraam is. [Zie al-Majmoo' vol. 26 p. 191]

Ibraaheem an-Nakha'ee (geleerde onder de studenten van de sahaba) zei: ''Er is geen kwaad in een menstruerende vrouw die een Koranische vers reciteert." (Dit was ook de mening van Imam Maalik) [Zie Vol. 1 p. 182 chap.. 9 van Sahih AlBukhari]


Wist je dat een menstruerende vrouw alle dua's mag opzeggen?

Shaykh 'Abd al-'Azeez ibn Baaz zei: ''Er is niets mis mee met een menstruerende vrouw om Dua te reciteren..'' [Fataawa Ibn Baaz, 17/66 Een gelijk soortige Fatawa in Fataawaa Islaamiyyah 1/239]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Degene die honderd keer per dag zegt: Subhaan Allaah wa bi hamdih (Glorieus is Allah en alle lof is aan Hem) Zal zijn zonden vergeven zien worden, ook al zijn zij zoals het schuim van de zee''[Overgeleverd door Bukharie 7/168 & Moslim 4/2071]

Abu Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''..Elke Subhan'Allah (geprezen is Allah) is een liefdadigheid, elke Al-Hamdoelillah (Alle lof aan Allah) is een liefdadigheid, elke Laa ilaaha ill-Allaah (Er is geen andere god dan Allah) is een liefdadigheid en Elke Allahu Akbar (Allah is de grootste) is een liefdadigheid..''[Overgeleverd door Muslim, 720]

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Degene die tien keer zegt: ''Laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lah, lahu'l-mulk wa lahu'l-hamd wa huwa 'ala kulli shay'in qadeer (Er is geen god dan Allah, Hij is de enige, Hij heeft geen deelgenoten en aan hem is de Heerschapij en aan hem is alle lof en Hij is over alles Almachtig) Zal de beloning krijgen die gelijk is aan het bevrijden van vier dienaren van de kinderen van Isma'il''[Overgeleverd door Bukharie 7/67 terug te vinden in Muslim 4/2071]

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Is er iemand van jullie capabel om duizend H'asana (beloning) iedere dag te verdienen?'' Een man die de zitting bijwoonde vroeg ''Hoe kan iemand duizend H'asanaa verdienen?'' Hij antwoorde: ''Prijs Allah honderd keer met Subhan'Allah (geprezen is Allah) en er zullen duizend H'asanaat voor je opgeschreven worden of duizend zonden zullen worden verwijderd''[Overgeleverd door Muslim 4/2073]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Degene die zegt: ''Geprezen is Allah, de Almachtige en alle lofprijzingen behoren hem toe (Subhan'Allahie al-'adhziem wabieh'amdieh) voor hem zal er een dadelboom geplant worden in het Paradijs''.[Overgeleverd door At-Tirmidzie 5/511, Al-Hakiem 1/501 zie ook Saheeh al-Djaami' As Saghir 5/531 en Saheeh At-Tirmidzie 3/160 De smeekbedes zijn terug te vinden in Citadel van de Moslim Blz 277-281]


Wist je dat de vrouwen in het Paradijs vrij zullen zijn van menstruatie?

Koran 2:25. En zij zullen er reine metgezellen (Azwaajun Muttaharatun (vrij van menstruatie, Urine etc..) hebben en zij zullen er vertoeven.


Wist je dat er twee keer op de bazuin zal worden geblazen?

Koran 39:68. En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen, behalve degenen die God wil. Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet! Zij zullen staande herrijzen en wachten.

'Abd-Allaah ibn 'Amr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''...Daarna zal er op de bazuin worden geblazen, Niemand zal het horen of hij zal zijn gezicht naar een kant richten en weer opkijken naar de andere kant, De eerste persoon die het zal horen zal een man zijn die druk bezig zal zijn op de drinkplaats van zijn kamelen goed te zetten, hij zal flauwvallen en de andere mensen die het zullen horen zullen ook flauwvallen. Daarna zal Allah regen neerzenden die de lichamen van de doden weer laat groeien. Daarna zal er weer op de bazuin worden geblazen en de mensen zullen opstaan en zullen om zich heen kijken''. [Overgeleverd in Saheeh Muslim 2940]


Wist je dat er op een vrijdag op de bazuin zal worden geblazen?

Aws ibn Aws heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De beste van de dagen van jullie is vrijdag, Adam was geschapen op een vrijdag en is weer dood gegaan op een vrijdag, op vrijdag zal er op de bazuin worden geblazen en op vrijdag zullen de mensen door dat flauwvallen...''[Overgeleverd door Abu Dawood, 1047 als Saheeh verklaard door Ibn al-Qayyim in Sunan Abi Dawood, 4/273 en door al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 925 Terug te vinden in Saheeh al-Targheeb wa'l-Tarheeb, no. 695]


Wist je dat Engel Israafeel op de bazuin zal blazen?

Haffiz Ibn Hajar heeft gezegt:''En Israafeel is degene die op de bazuin zal blazen, Sommige geleerden hebben Saheeh hadith's overgeleverd die dit duidelijk aantonen''. [Zie Fath al-Baari, 11/368]


Wist je dat de Dag Des Oordeels 50.000 jaar zal innemen?

Shaykh Muhammad ibn 'Uthaymeen heeft gezegt:''De Dag Des Oordeels zal een dag zijn maar de
lengte ervan zal 50.000 jaar zijn''. [Zie Majmoo' Fataawa Ibn 'Uthaymeen, 2/40]

Koran 70:1. Men vraagt naar de straf, die straks zal vallen

Koran 70:2. Over de ongelovigen, die niemand kan weerhouden,

Koran 70:3. Van God, de Heer der wegen die omhoog leiden.

Koran 70:4. De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een Dag waarvan de maat vijftig duizend jaren is.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:''Er is geen eigenaar van Goud of Zilver en dat het het niet weggeeft als zakaah, Of het zal voor hem op de Dag Des Oordeels platen van vuur bereid worden die op zijn voorhoofd de zijde en aan de rug geplaatst zal worden. Elke keer als het afkoelt zal het weer warm gemaakt worden. De Dag zal 50.000 jaar duren totdat iedereen klaar is met de berechting''.[Overgeleverd in Saheeh Muslim]


Wist je dat de mensen in al-Shaam werden verzameld op de Dag Des Oordeels?

Abu Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De verzameling voor de Dag Des Oordeels zal plaats vinden in al-Shaam (Grotere Syria, met Palatina)[Overgeleverd door Ahmad als Saheeh]

Al-Manaawi heeft gezegt: ''Het betekent dat in al-Shaam de mensen zullen worden verzameld voor de berechting, Ze zullen opgewekt worden uit hun graven en zullen geleid worden naar dit gebied. Allah heeft deze land genoemd omdat Allah zegt: ''En Wij redden hem en Lot en voerden hen naar het land dat Wij zegenden voor alle volkeren''(Koran 21:71) De meeste profeten werden van dit land gestuurd om hun boodschap door te geven aan de wereld, dus daarom is deze land gekozen als een plek voor de verzameling voor de Dag des Oordeels''.[Zie Fayd al-Qadeer door al-Manaawi, vol. 4, p. 171]


Wist je dat iedereen een brug moet oversteken dat geplaatst is boven de hel?

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Daarna zal er een brug over de hel worden geplaatst'' Wij zeiden ''O Boodschapper van Allah, wat is de brug?'' Waarop hij zei: ''het is een glad brug met vaste doornen eraan welke wijd zijn aan een kant en aan de andere kant heel dun. Een plant met dat soort doornen kan gevonden worden in Najd genaamd al-Sa'daan. Sommige van de gelovigen zal de brug oversteken met de snelwijd van een oogwenk, Sommige met snelheid van een bliksem inslag, en andere als de snelheid van snelle wind of van snelle paarden of kamelen. dus sommige zullen ongedeert zijn, Sommige zullen veilig zijn met een paar schrammen en sommige zullen in de hel vallen, De laatste persoon zal gesleurd worden over de brug''. [overgeleverd in al-Bukhaari in Kitaab al-Tawheed, no. 7440]


Wist je dat het boek van je daden of aan je rechter hand of linker hand of achter je rug word gegeven?

Koran 69:19. En hij, aan wie zijn boek in de rechter hand wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek.

Koran 69:20. Voorzeker, ik wist dat ik mijn afrekening tegemoet moest gaan."

Koran 69:21. Deze zal dan een heerlijk leven krijgen

Koran 69:25. Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar niet gegeven!

Koran 69:26. En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was!

Koran 69:27. O, had de dood maar aan mij een einde gemaakt!

Koran 84:10. Maar hij, wie het boek achter zijn rug wordt gegeven,

Koran 84:11. Hij zal vernietiging wensen

Koran 84:12. En een laaiend Vuur ingaan.

Koran 17:14. "Lees het boek. Uw eigen ziel is op deze dag als rekenaar tegen uzelf voldoende."


Wist je dat er een een weegschaal opgezet zal worden om de daden te wegen?

Koran 7:8. En het wegen (der menselijke daden) zal op die Dag eerlijk zijn. Degenen, wier schalen zwaar zijn zullen slagen.

Koran 101:6. Dan zal hij, wiens schalen zwaar zijn,

Koran 101:7. Een aangenaam leven genieten.

Koran 101:8. Doch hij, wiens schalen licht zijn,

Koran 101:9. Zijn toevlucht zal Hawi'jah zijn.

Koran 21:47. En Wij zullen weegschalen der gerechtigheid instellen op de Dag der Opstanding, zodat geen enkele ziel in enig opzicht onrecht zal worden aangedaan. En al was het slechts het gewicht van een mosterdzaadje, Wij zullen het naar voren brengen en Wij zijn voldoende als Rekenaar.


Wist je dat de woorden ''Subhaan Allaah il-'Azeem, Subhaan Allaahi wa bi Hamdihi'' heel zwaar wegen op de weegschaal?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Twee woorden die gemakkelijk zijn voor de tong wegen heel zwaar op de weegschaal (Der Daden) en zijn geliefd bij Allah en dat zijn: Subhaan Allaah il-'Azeem, Subhaan Allaahi wa bi Hamdihi (Glorie behoort aan Allah de Almachtige, Glorieus is Allah en alle lof behoort aan Hem)[Overgeleverd door al-Bukhaari, 6406 soortgelijke overlevering zijn te vinden in Muslim 4/2072 & Bukharie 7/168]


Wist je dat goed gedrag zwaar zal wegen in de weegschaal der daden?

Abu'l-Darda' heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Niets weegt meer bij de Weegschaal der daden dan goed gedrag, degene met goede gedrag zal dezelfde status krijgen als iemand die vast en bidt''.[Overgeleverd in Saheeh Sunan al-Tirmidhi, 1629]

 

23:37 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.