28-02-08

Wist je dat....? [Deel 8]

Wist je dat een menstruerende vrouw geen gemeenschap mag hebben met haar man?

Koran 2:222. En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): "Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals God het u heeft bevolen. God bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegtd: ''Degene die gemeenschap heeft met een menstruerende vrouw of naar een waarzegster gaat ..heeft ongeloof begaan in hetgeen met wat Mohammad (vrede zij met hem) was neergezonden''[Overgeleverd door al-Tirmidhi 135, Abu Dawood 3904, Ibn Maajah, 639 Zie ook Saheeh al-Targheeb, 2433 als Saheeh door Shaykh al-Albaani]


Wist je dat een menstruerende vrouw niet toegestaan is om te bidden en te vasten?

Al-Nawawi heeft gezegt: ''De Ummah is het unaniem erover eens dat het Haraam is een menstruerende vrouw om te bidden, of het nou Veplichte gebeden zijn of de Nafil gebeden'' [Zie Al-Majmoo', 2/351]

Shaykh Ibn 'Uthaymeen zei: ''Het is niet toegestaan voor een menstruerende vrouw of na bloeding van een geboorte van een kind om te bidden. Omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Is het niet zo voor menstruerende vrouw om niet te vasten en te bidden?'' De moslims zijn er unaniem erover eens dat het Haraam is''[terug te vinden in Fataawa al-Mar'ah al-Muslimah, 1/285]


Wist je dat het voor een menstruerende vrouw Haraam is om in een moskee te verblijven?

Shaykh Ibn 'Uthaymeen zei: ''Het is Haraam voor een menstruerende vrouw om in de moskee te blijven, En het is zelfs verboden voor haar om in het gebeds plek van Ied gebed te blijven Omdat het overgeleverd is van Umm 'Atiyah dat ze zei: ''De Profeet (vrede zij met hem) advieseerde de menstruerende vrouw om weg te blijven van het plek waar Ied gebed word vericht''[Overgeleverd door al-Bukhaari, 324 & Muslim, 890][De Fatawa is terug te vinden in Risaalat al-Dima' al-Tabee'iyyah li'l-Nisa', p. 52-53]


Wist je dat de Koran niet aangeraakt mag worden als je onrein bent?

Koran 56:79. Dat niemand zal aanraken behalve zij die zich louteren (reinigen).

De letter naar 'Amr ibn Hazm waarin de Profeet (vrede zij met hem) tegen de mensen van Yemen zei: ''Niemand mag de Koran aanraken behalfe hij die taahir (rein) is''. [Overgeleverd door Maalik, 1/199, al-Nisaa'i, 8/57, Ibn Hibbaan, 793 & al-Bayhaqi, 1/87 Al-Haafiz ibn Hajar zei: een groep van de Geleerden hebben dit Saheeh verklaard omdat het heel bekend is onder de moslims. Al-Shaafi'i zei: ''Het is bewezen dat dit brief gestuurd is door de Profeet (vrede zij met hem)''. Shaykh al-Albani zei dat het Saheeh is. Zie Al-Talkhees al-Habeer, 4/17. See also: Nasb al-Raayah, 1/196; Irwaa' al-Ghaleel, 1/158]


Wist je dat een menstruerende vrouw toegestaan is om Koran te reciteren uit haar geheugen?

Al hebben veel geleerden de menstruerende vrouw en de mensen die in junub (onrein vanwege seksule gemeenschap) verkeren verboden om de Koran te lezen of aan te raken, Imaam al_Bukhaarie nam het standpunt in dat er geen authentiek bewijs is die deze bewering onderbouwt en dat het in feite was toegestaan. Als onderbouwing van zijn visie noemde hij het standpunt van sommige van de vroegere geleerden die het reciteren en aanraken van de koran ook toestonden om aan te tonen dat de verbieding van het reciteren van de koran voor de menstruerende vrouw niet unaniem was onder de vroegere geleerden. [Terug te vinden in Fat-h-al-Baaree, vol. 1 p. 305]

Ibn Taymeeyah zei: "Het verbod van het lezen van de Koran voor de menstruerende vrouw heeft geen basis in zowel de Koran als de sunnah. De overlevering die toegeschreven is aan de profeet "De menstruerende vrouw of de persoon in junub (onreinheid wegens seksuele gemeenschap) mag niets uit de koran lezen " is niet authentiek volgens de unanieme mening van de hadith geleerden.Ongetwijfeld menstrueerden de vrouwen gedurende de tijd van de profeet en als het reciteren uit de Koran verboden was zoals het gebed, dan zou de profeet dat uitgelegd hebben aan zijn opvolgers en zijn vrouwen, en het zou overgeleverd zijn aan ons. Gevolg is, omdat er geen verbod is overgeleverd van de profeet , is het niet toegestaan om het haraam te verklaren wetende dat hij het niet verbood. En als hij het niet verbood, ook al waren er veel gevallen van menstruatie gedurende zijn tijd, is het duidelijk dat het niet haraam is. [Zie al-Majmoo' vol. 26 p. 191]

Ibraaheem an-Nakha'ee (geleerde onder de studenten van de sahaba) zei: ''Er is geen kwaad in een menstruerende vrouw die een Koranische vers reciteert." (Dit was ook de mening van Imam Maalik) [Zie Vol. 1 p. 182 chap.. 9 van Sahih AlBukhari]


Wist je dat een menstruerende vrouw alle dua's mag opzeggen?

Shaykh 'Abd al-'Azeez ibn Baaz zei: ''Er is niets mis mee met een menstruerende vrouw om Dua te reciteren..'' [Fataawa Ibn Baaz, 17/66 Een gelijk soortige Fatawa in Fataawaa Islaamiyyah 1/239]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Degene die honderd keer per dag zegt: Subhaan Allaah wa bi hamdih (Glorieus is Allah en alle lof is aan Hem) Zal zijn zonden vergeven zien worden, ook al zijn zij zoals het schuim van de zee''[Overgeleverd door Bukharie 7/168 & Moslim 4/2071]

Abu Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''..Elke Subhan'Allah (geprezen is Allah) is een liefdadigheid, elke Al-Hamdoelillah (Alle lof aan Allah) is een liefdadigheid, elke Laa ilaaha ill-Allaah (Er is geen andere god dan Allah) is een liefdadigheid en Elke Allahu Akbar (Allah is de grootste) is een liefdadigheid..''[Overgeleverd door Muslim, 720]

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Degene die tien keer zegt: ''Laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lah, lahu'l-mulk wa lahu'l-hamd wa huwa 'ala kulli shay'in qadeer (Er is geen god dan Allah, Hij is de enige, Hij heeft geen deelgenoten en aan hem is de Heerschapij en aan hem is alle lof en Hij is over alles Almachtig) Zal de beloning krijgen die gelijk is aan het bevrijden van vier dienaren van de kinderen van Isma'il''[Overgeleverd door Bukharie 7/67 terug te vinden in Muslim 4/2071]

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Is er iemand van jullie capabel om duizend H'asana (beloning) iedere dag te verdienen?'' Een man die de zitting bijwoonde vroeg ''Hoe kan iemand duizend H'asanaa verdienen?'' Hij antwoorde: ''Prijs Allah honderd keer met Subhan'Allah (geprezen is Allah) en er zullen duizend H'asanaat voor je opgeschreven worden of duizend zonden zullen worden verwijderd''[Overgeleverd door Muslim 4/2073]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Degene die zegt: ''Geprezen is Allah, de Almachtige en alle lofprijzingen behoren hem toe (Subhan'Allahie al-'adhziem wabieh'amdieh) voor hem zal er een dadelboom geplant worden in het Paradijs''.[Overgeleverd door At-Tirmidzie 5/511, Al-Hakiem 1/501 zie ook Saheeh al-Djaami' As Saghir 5/531 en Saheeh At-Tirmidzie 3/160 De smeekbedes zijn terug te vinden in Citadel van de Moslim Blz 277-281]


Wist je dat de vrouwen in het Paradijs vrij zullen zijn van menstruatie?

Koran 2:25. En zij zullen er reine metgezellen (Azwaajun Muttaharatun (vrij van menstruatie, Urine etc..) hebben en zij zullen er vertoeven.


Wist je dat er twee keer op de bazuin zal worden geblazen?

Koran 39:68. En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen, behalve degenen die God wil. Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet! Zij zullen staande herrijzen en wachten.

'Abd-Allaah ibn 'Amr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''...Daarna zal er op de bazuin worden geblazen, Niemand zal het horen of hij zal zijn gezicht naar een kant richten en weer opkijken naar de andere kant, De eerste persoon die het zal horen zal een man zijn die druk bezig zal zijn op de drinkplaats van zijn kamelen goed te zetten, hij zal flauwvallen en de andere mensen die het zullen horen zullen ook flauwvallen. Daarna zal Allah regen neerzenden die de lichamen van de doden weer laat groeien. Daarna zal er weer op de bazuin worden geblazen en de mensen zullen opstaan en zullen om zich heen kijken''. [Overgeleverd in Saheeh Muslim 2940]


Wist je dat er op een vrijdag op de bazuin zal worden geblazen?

Aws ibn Aws heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De beste van de dagen van jullie is vrijdag, Adam was geschapen op een vrijdag en is weer dood gegaan op een vrijdag, op vrijdag zal er op de bazuin worden geblazen en op vrijdag zullen de mensen door dat flauwvallen...''[Overgeleverd door Abu Dawood, 1047 als Saheeh verklaard door Ibn al-Qayyim in Sunan Abi Dawood, 4/273 en door al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 925 Terug te vinden in Saheeh al-Targheeb wa'l-Tarheeb, no. 695]


Wist je dat Engel Israafeel op de bazuin zal blazen?

Haffiz Ibn Hajar heeft gezegt:''En Israafeel is degene die op de bazuin zal blazen, Sommige geleerden hebben Saheeh hadith's overgeleverd die dit duidelijk aantonen''. [Zie Fath al-Baari, 11/368]


Wist je dat de Dag Des Oordeels 50.000 jaar zal innemen?

Shaykh Muhammad ibn 'Uthaymeen heeft gezegt:''De Dag Des Oordeels zal een dag zijn maar de
lengte ervan zal 50.000 jaar zijn''. [Zie Majmoo' Fataawa Ibn 'Uthaymeen, 2/40]

Koran 70:1. Men vraagt naar de straf, die straks zal vallen

Koran 70:2. Over de ongelovigen, die niemand kan weerhouden,

Koran 70:3. Van God, de Heer der wegen die omhoog leiden.

Koran 70:4. De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een Dag waarvan de maat vijftig duizend jaren is.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:''Er is geen eigenaar van Goud of Zilver en dat het het niet weggeeft als zakaah, Of het zal voor hem op de Dag Des Oordeels platen van vuur bereid worden die op zijn voorhoofd de zijde en aan de rug geplaatst zal worden. Elke keer als het afkoelt zal het weer warm gemaakt worden. De Dag zal 50.000 jaar duren totdat iedereen klaar is met de berechting''.[Overgeleverd in Saheeh Muslim]


Wist je dat de mensen in al-Shaam werden verzameld op de Dag Des Oordeels?

Abu Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De verzameling voor de Dag Des Oordeels zal plaats vinden in al-Shaam (Grotere Syria, met Palatina)[Overgeleverd door Ahmad als Saheeh]

Al-Manaawi heeft gezegt: ''Het betekent dat in al-Shaam de mensen zullen worden verzameld voor de berechting, Ze zullen opgewekt worden uit hun graven en zullen geleid worden naar dit gebied. Allah heeft deze land genoemd omdat Allah zegt: ''En Wij redden hem en Lot en voerden hen naar het land dat Wij zegenden voor alle volkeren''(Koran 21:71) De meeste profeten werden van dit land gestuurd om hun boodschap door te geven aan de wereld, dus daarom is deze land gekozen als een plek voor de verzameling voor de Dag des Oordeels''.[Zie Fayd al-Qadeer door al-Manaawi, vol. 4, p. 171]


Wist je dat iedereen een brug moet oversteken dat geplaatst is boven de hel?

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Daarna zal er een brug over de hel worden geplaatst'' Wij zeiden ''O Boodschapper van Allah, wat is de brug?'' Waarop hij zei: ''het is een glad brug met vaste doornen eraan welke wijd zijn aan een kant en aan de andere kant heel dun. Een plant met dat soort doornen kan gevonden worden in Najd genaamd al-Sa'daan. Sommige van de gelovigen zal de brug oversteken met de snelwijd van een oogwenk, Sommige met snelheid van een bliksem inslag, en andere als de snelheid van snelle wind of van snelle paarden of kamelen. dus sommige zullen ongedeert zijn, Sommige zullen veilig zijn met een paar schrammen en sommige zullen in de hel vallen, De laatste persoon zal gesleurd worden over de brug''. [overgeleverd in al-Bukhaari in Kitaab al-Tawheed, no. 7440]


Wist je dat het boek van je daden of aan je rechter hand of linker hand of achter je rug word gegeven?

Koran 69:19. En hij, aan wie zijn boek in de rechter hand wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek.

Koran 69:20. Voorzeker, ik wist dat ik mijn afrekening tegemoet moest gaan."

Koran 69:21. Deze zal dan een heerlijk leven krijgen

Koran 69:25. Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar niet gegeven!

Koran 69:26. En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was!

Koran 69:27. O, had de dood maar aan mij een einde gemaakt!

Koran 84:10. Maar hij, wie het boek achter zijn rug wordt gegeven,

Koran 84:11. Hij zal vernietiging wensen

Koran 84:12. En een laaiend Vuur ingaan.

Koran 17:14. "Lees het boek. Uw eigen ziel is op deze dag als rekenaar tegen uzelf voldoende."


Wist je dat er een een weegschaal opgezet zal worden om de daden te wegen?

Koran 7:8. En het wegen (der menselijke daden) zal op die Dag eerlijk zijn. Degenen, wier schalen zwaar zijn zullen slagen.

Koran 101:6. Dan zal hij, wiens schalen zwaar zijn,

Koran 101:7. Een aangenaam leven genieten.

Koran 101:8. Doch hij, wiens schalen licht zijn,

Koran 101:9. Zijn toevlucht zal Hawi'jah zijn.

Koran 21:47. En Wij zullen weegschalen der gerechtigheid instellen op de Dag der Opstanding, zodat geen enkele ziel in enig opzicht onrecht zal worden aangedaan. En al was het slechts het gewicht van een mosterdzaadje, Wij zullen het naar voren brengen en Wij zijn voldoende als Rekenaar.


Wist je dat de woorden ''Subhaan Allaah il-'Azeem, Subhaan Allaahi wa bi Hamdihi'' heel zwaar wegen op de weegschaal?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Twee woorden die gemakkelijk zijn voor de tong wegen heel zwaar op de weegschaal (Der Daden) en zijn geliefd bij Allah en dat zijn: Subhaan Allaah il-'Azeem, Subhaan Allaahi wa bi Hamdihi (Glorie behoort aan Allah de Almachtige, Glorieus is Allah en alle lof behoort aan Hem)[Overgeleverd door al-Bukhaari, 6406 soortgelijke overlevering zijn te vinden in Muslim 4/2072 & Bukharie 7/168]


Wist je dat goed gedrag zwaar zal wegen in de weegschaal der daden?

Abu'l-Darda' heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Niets weegt meer bij de Weegschaal der daden dan goed gedrag, degene met goede gedrag zal dezelfde status krijgen als iemand die vast en bidt''.[Overgeleverd in Saheeh Sunan al-Tirmidhi, 1629]

 

23:37 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-02-08

Wist je dat....? [Deel 7]

Wist je dat in het graf mensen worden beloont of bestraft?

Koran 40:46. Aan het Vuur zullen zij morgen en avond worden blootgesteld. En de Dag waarop het Uur zal komen, zal er worden gezegd: "Doet Farao's volk de strengste straf ondergaan."

Ibn Mas'ood zei: ''Aan de zielen van de mensen van Pharaoh en zijn soort van de kafirs word de hel dag en nacht getoont, En hen word verteld ''Dit is jullie bestemming''. Ibn Katheer zei: ''Dit Ayah is de basis van het geloof van Ahl al-Sunnah over de bestraffing van het graf''. [Zie Tafseer Ibn Katheer, 4/82]

Al-Qurtubi zei: ''Geleerden gebruikten de volgende vers als bewijs voor het bestraffing van het Graf: ''Aan het Vuur zullen zij morgen en avond worden blootgesteld'' Deze mening werd ook gedeeld door Mujaahid, 'Ikrimah, Muqaatil en Muhammad ibn Ka'b. Allemaal zeggen dit gaat over de bestraffing van het graf, want heb je niet gezien wat er word gezegt over de andere bestraffing op de Dag Des Oordeels: '' En de Dag waarop het Uur zal komen, zal er worden gezegd: "Doet Farao's volk de strengste straf ondergaan" [Zie Tafseer al-Qurtubi, 15/319]

'Aa'ishah heeft gezegt dat de Profeet (vrede zij met hem) in zijn gebed vaak zou zeggen: ''"Allaahumma inni a'oodhu bika min 'adhaab il-qabr, wa a'oodhu bika min fitnat il-maseeh il-dajjaal, wa a'oodhu bika min fitnat il-mahyaa wa fitnat il-mamaat, Allaahumma ini a'oodhu bika min al-ma'tham wa'l-maghram'' (O Allah, ik zoek bescherming bij U tegen de bestraffing van het Graf, Ik zoek bescherming bij U tegen de beproeving van Dajjal, Ik zoek bescherming bij U tegen de moeilijkheden van dit leven en van de dood, O Allah, Ik zoek bescherming bij U tegen zondes en verlies) [Overgeleverd door Al-Bukhaari, 798 & Muslim, 589]


Wist je dat de dode in de ochtend en in de avond zijn verblijfplaats zal zien in het graf?

'Abd-Allaah ibn 'Umar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Wanneer een van jullie dood gaat, hij zal zijn plek zien in de ochtend en in de avond. Als hij iemand van het Paradijs is, Dan zal hij ook iemand van het Paradijs zijn, En als hij iemand van de Hel is, Dan zal hij iemand van de Hel zijn''.[Overgeleverd door Al-Bukhaari, Bid' al-Khalq, 3001 Zie ook Muslim, al-Jannah wa sifat na'eemihaa, 2866]


Wist je dat de Profeet (vrede zij met hem) vaak bescherming zocht bij Allah tegen de bestraffing in het graf?

'Aa'ishah heeft overgeleverd dat zij de Profeet (vrede zij met hem) over de bestraffing van het graf, En hij zei: ''Ja, de bestraffing van het graf'' 'Aa'ishah zei ''Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) daarna nooit een gebed zien verichten zonder dat hij bescherming zocht bij Allah tegen de bestraffing van het graf''. [Overgeleverd in al-Bukhaari, al-Janaa'iz, 1283 Zie ook Muslim, al-Kusoof, 903]


Wist je dat het bestraffing voor de lichaam is en voor de ziel?

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah zei: ''De mening van de Salaf van deze Ummah en de imaams is dat er bestraffing en beloning is in het graf en dat het gevoeld word door de lichaam en de ziel. Na dat de ziel de lichaam verlaat, de ziel ontvangt of bestraffing of beloningen dat staat in verbinding met het lichaam. Dus de betraffing of de beloning is voor het Lichaam en de ziel''.[Zie al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah Blz 94 Een soortgelijke Fatawa kan je terug vinden in al-Rooh Blz 51, 52]


Wist je dat er ook een einde kan komen aan de bestraffing van een gelovige?

Shaykh Ibn 'Uthaymeen zei: ''Als de persoon een Kafir is (we zoeken Allah toevlucht van dat), dan voor hem is er geen weg voor de geluk en de beloning en zijn bestraffing zal door blijven gaan (tot de Dag Des Oordeels), Maar als de persoon een zondaar is maar toch een gelovige, dan zal hij bestraffing krijgen voor zijn zondes, Mischien neemt het minder tijd in, en is hij klaar voor dat de Dag Des Oordeels is aangebroken''. [Zie al-Sharh al-Mumti', vol. 3, p. 253]

Ibn al-Qayyim zei: ''Er zijn twee soorten bestraffingen in het graf, een daarvan gaat door tot de Dag Des Oordeels....En de andere soort is dat het zal stoppen, want je word alleen mar bestraft voor je zondes''. [Terug te vinden in al-Rooh, Blz. 89]


Wist je dat de mensen wakker worden na dat er op de Trompet is geblazen?

Koran 36:52. Zij zullen zeggen: "O wee ons, wie heeft ons van onze slaapplaatsen gewekt? Dit is hetgeen de Barmhartige heeft beloofd, en de boodschappers spraken de waarheid."


Wist je dat de kleren van de mensen van het Paradijs geproduceert zijn van de bloemen van een boom in het Paradijs?

Abu Sa'eed Al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Tooba is een boom in het Paradijs, zo groot als een reis van honderd jaar!, De kleren van de mensen van het Paradijs worden van de bloemen van deze boom gemaakt''[Overgeleverd door Ahmad Ibn Jareer & Ibn Hibbaan Zie ook Silsilat al-Hadith as-Saheehah, 4/639, no. 1985 als Hasan (goed)]

'Abdullaah ibn 'Amr zei: ''Een man kwam naar de Profeet en hij vroeg hem ''O boodschapper van Allah, kan je me meer vertellen over de kleren van de bewoners van het Paradijs, zijn de geschapen of worden ze gewovel?'' Sommige mensen gingen lachen De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Waarom lachen jullie? Omdat iemand iets niet wist en het heeft gevraagd aan iemand die het wel wist? Daarna draaide de Profeet zich om en vroeg ''Waar is de man die de vraag stelde?'' De man zei ''Hier ben ik, O boodschapper van Allah'' de Profeet zei ''Nee ze worden geproduceerd door de fruit van het Paradijs'' drie keer[Overgeleverd door Ahmad Zie ook Silsilat al-Hadith as-Saheehah, 4/640]


Wist je dat in het Paradijs een boom is bij welke je 100 jaar nodig hebt om het einde ervan te bereiken?

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''in het Praradijs is er een boom onder wiens schaduw een ruiter honderd jaar reizen om het einde te bereiken''. [Overgeleverd door al-Bukhaari, Kitaab ar-Riqaaq, Baab Sifaat al-Jannah, Zie ook Fath al-Baari, 11/416 & Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab inna fil-Jannah Shajarah, 2/2176, no. 2828, Je kan dit ook terug vinden al-Bukhaari, Kitaab Bid' al-Khalq, Baab ma jaa'a fi Sifaat al-Jannah, Fath al-Baari, 6/319]

Abu Hurayrah en Sahl ibn Sa'd hebben overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''in het Praradijs is er een boom onder wiens schaduw een reiziger honderd jaar reizen om het einde te bereiken''[deze versie is van Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab in fil-Jannah Shajarah Yaseer al-Raakib fi dhiliha mi'ah 'aam, hadith no 2826, 2827]


Wist je dat de Profeet een boom naast het Paradijs heeft gezien genaamd Sidrat al-Muntaha?

Koran 53:13. En voorzeker, hij zag hem ook bij een andere nederdaling.

Koran 53:14. Bij de Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan,

Koran 53:15. Waarnaast de Tuin van Verblijf is.

Koran 53:16. Toen het goddelijke Licht de Lotusboom overstraalde

Koran 53:17. Wendde zijn oog zich niet af, noch ging het de grens te buiten.

Koran 53:18. Voorwaar, hij zag de grote tekenen van zijn Heer.

De Profeet heeft gezegt: ''Ik werd daarna gebracht naar Sidrat al-Muntaha en ik zag zijn vruchten welke op de potten van Hajar leken, zijn bladeren waren als oren van Olifanten, en onder een van zijn blaadje kan de hele Ummah passen. het was omringd met kleuren, Daarna ging ik het Paradijs binnen, En zijn lichten waren Parels en zijn grond was Musk''[Overgeleverd door al-Bukhaari, Muslim zie andere overleveringen van al-Bukhaari, Ahmad, at-Tirmidhi & Muslim Zie ook Saheeh al-Jaami', 3/18, no. 2861 terug te vinden in Saheeh al-Jaami' as-Sagheer, 4/82, no. 4075]


Wist je dat in het Paradijs Dadelbomen, granaatappelbomen, lotusbomen, bananenbomen en wijnbergen zijn?

Koran 78:31. Voorwaar, er is triomf voor de rechtvaardigen,

Koran 78:32. Beschutte tuinen en wijnbergen.

Koran 55:68. In beide zullen er vruchten, dadels en granaatappels zijn.

Koran 56:28. Zij zullen zich bevinden tussen doornloze lotusbomen

Koran 56:29. En trossen bananen,

Koran 56:30. En dekkende schaduwen,

Koran 56:31. En stromende wateren,

Koran 56:32. En overvloedig fruit,


Wist je dat je in het Paradijs mag kiezen wat je wilt eten en de rest laten (door de overvloed aan fruit)?

Koran 38:51. Op tronen rustend zullen zij daarin om overvloedig vruchten en drank roepen.

Koran 56:20. En met fruit dat zij het liefst hebben -

Koran 77:41. De godvruchtigen zullen te midden van schaduwen en bronnen wonen,

Koran 77:42. En fruit ontvangen, zoals zij zich mogen wensen.


Wist je dat in het Paradijs alles zal zijn wat je hart ook maar begeert?

Koran 43:71. Er zullen gouden schalen en bekers worden rondgereikt en er zal daarin alles zijn wat de zielen zich wensen en waar de ogen van genieten. En gij zult daarin vertoeven.


Wist je dat in het Paradijs fruit in overvloed zal zijn?

Koran 56:32. En overvloedig fruit,

Koran 56:33. Noch afgesneden, noch verboden,


Wist je dat de bewonders van het Paradijs fruit zullen herkennen van deze wereld?

Koran 2:25. En verkondig aan degenen, die geloven en goede werken doen de blijde tijding, dat er tuinen (het paradijs) voor hen zijn, waardoorheen rivieren vloeien. Telkens, wanneer hun van de vruchten hieruit wordt geschonken, zullen zij zeggen: "Ziehier, hetgeen ons reeds voorheen werd gegeven"; en hun werd het soortgelijke gegeven. En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven.


Wist je dat in het Paradijs alle bomen een goude stam zullen hebben?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Er is geen boom in het Paradijs, of het heeft een stam van goud''[Overgeleverd door Ibn Hibbaan, at-Tirmidhi, al-Bayhaqee zie ook Saheeh al-Jaami' as-Sagheer 5/150 Als Saheeh]

23:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-02-08

Wist je dat....? [Deel 6]

Wist je dat jinn's uit vuur zijn geschapen?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Engelen zijn geschapen van Licht, De Jinn's zijn geschapen van rookeloze vlam, En Adam is geschapen van wat jullie verteld is (aarde) [Overgeleverd door Muslim, 2996]

Koran 15:27. En Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen.


Wist je dat er slechte en goede jinn's zijn?

Koran 72:11. Er zijn onder ons die rechtvaardig zijn en er zijn onder ons die anders zijn en wij volgen verschillende wegen.

Koran 46:29. En toen Wij een aantal van de djinn naar u deden komen, die de Koran wensten te horen en, toen zij bij u kwamen, zeiden zij: "Weest stil" en toen het (de prediking) beëindigd was, gingen zij naar hun volk terug en waarschuwden dit.

Koran 72:1. Zeg: "Het is aan mij geopenbaard dat een groep der djinn heeft geluisterd (naar de
Koran), en zij zeiden: 'Waarlijk, wij hebben een wonderbaarlijke verkondiging gehoord!

Koran 72:2. Die tot rechtschapenheid leidt; daarom hebben wij er in geloofd, en wij zullen stellig niemand met onze Heer vereenzelvigen.

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''In Madeenah is er een groep van de jinn's die moslims zijn, En wanneer iemand er een zo een wezen ziet laat hem dan drie keer waarschuwen, Als het dan nog steeds verschijnt dood hem, Want hij is een duivel''[Overgeleverd in Saheeh Muslim 2236]


Wist je dat Saytan nageslacht heeft?

Koran 18:50. Zult gij hem en zijn nageslacht tot vrienden nemen, terwijl zij uw vijanden zijn? Slecht is het loon der onrechtvaardigen.


Wist je dat jinn's meestal op onreine plekken zijn, zoals Toiletten?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Deze WC's worden bewoond door (jinn's en Saytaans) zo wanneer iemand van jullie naar de WC gaat laat hem dan zeggen: 'A'oodhu Billaahi min al-khubthi wa'l-khabaa'ith' (Ik zoek bescherming bij Allah tegen de duivels, mannelijke en vrouwlijke) [Overgeleverd door Abu Dawood 6, Zie ook Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah, 1070 als Saheeh]


Wist je dat de jinn's velen malen sterker zijn dan de mensen?

Koran 27:38. Hij (Salomo) zeide: "O edelen, welke onder u zal mij een passende troon voor haar brengen voordat zij onderdanig tot mij komt?"
Koran 27:39. Een dappere van de djinn zeide: "Ik zal deze tot u brengen voordat gij van uw kamp opstaat en zeker heb ik daar macht over en ik ben betrouwbaar."


Wist je dat ieder mens een jinn in gezelschap heeft?

'Abd-Allaah ibn Mas'ood heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Er is niemand onder jullie of het heeft een jinn als een gezelschap gekregen'' Hem werd gevraagd ''zelfs jij niet?'' Waarop hij zij ''zelfs ik niet, maar Allah heeft mij geholpen met hem en hij is nu moslim geworden (Of ik ben veilig van hem) Dus hij geniet alleen maar van het goed'' [Overgeleverd door Muslim, 2814]

'Abd-Allaah ibn 'Umar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Als iemand van jullie bidt, moet hij niemand voor hem laten lopen, en als de persoon vastberaden is vecht hem dan, want hij heeft waarlijk een qareen (duivel) met hem''[Overgeleverd door Muslim, 506]

Al-Shawkaani: ''De woord Qareen betekent -metgezel- in al-Qaamoos (een Arabishe woordenboek) en het betekent dat hij altijd bij hem is en zal niet van hem weggaan''[Zie Nayl al-Awtaar, 3/7]

Wist je dat je jinn's niet kunt zien in hun ware gedaante?

Koran 7:27. O kinderen van Adam, laat Satan u niet verleiden, zoals hij uw ouders uit het paradijs verdreef en hen van hun kleding beroofde, opdat hij hun hun naaktheid mocht tonen. Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet. Voorzeker, Wij hebben de duivelen vrienden gemaakt voor hen, die niet geloven.


Wist je dat Jinn's andere vormen kunnen aannemen?

'Urwah ibn al-Zubayr zei: ''Wanneer Quraysh ten stijden wouden gaan, Toen verscheen Iblees Suraaqah ibn Ju'sham al-Madlaji welke was een van de beste mensen van Banu Kinaanah en zei: ''Ik zal jou beschermen van Kinaanah, zodat hij je geen kwaad kan doen'' En zo gingen zeverder met hun plan[Je kunt dit terug vinden in tafseer van Ibn Jareer al-Tabari 12564 & in al-Bidaayah wa'l-Nihaayah, 5/62 van Ibn Kathier]

Shaykh al-Islam (Ibn Taymiyah) heeft gezegt: ''Jinn's kunnen vele vormen aannemen Zoals mensen en dieren, Dus ze kunnen verschijnen als slangen en schorpioenen etc, Of in vorm van Kamelen, Schapen, Paarden, Koeien en Ezel, Of in een vorm van vogels, en in de vorm van de mens want de Saytaan verscheen als Suraaqah ibn Maalik ibn Ju'sham voor Quraysh''[Zie Majmoo' al-Fataawa, 19/44.]


Wist je dat jinn's mensen kunnen bezetten en zelfs kunnen doden?

'Abd-Allaah ibn al-Imaam Ahmad zei: ''Ik zei tegen mijn vader dat er mensen zijn die claimen dat jinn's niet het lichaam van een mens kunnen overnemen'' En hij zei tegen mij: ''O mijn kind, zij liegen, want een jinn kan zelfs praten met de tong van iemand die op zijn sterfbed ligt''[Zie Majmoo' Fataawa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah, 19/12 Hij heeft het zelfde gezegt in Fataawa Blz. 276, 277]

Shaykh 'Abd-Allaah ibn Jibreen zei: ''Het is mogelijk voor jinn's om mensen te vermoorden, zoals ze Sa'd ibn 'Ubaadah hebben gedood, omdat hij ging plassen in een grot waar de jinn's leefden, En zij zeiden ''Wij hebben de leiders van Khazraj Sa'd ibn 'Ubaadah, Wij beschoten hem met een pijl en we misten zijn hart niet''. [Zie Manaar al-Sabeel, 2/88. De hadith als Saheeh verklaard door al-Albaani in al-Irwaa', 6/150, no. 1709]


Wist je dat Engelen uit licht zijn geschapen?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Engelen zijn geschapen van Licht, De Jinn's zijn geschapen van rookeloze vlam, En Adam is geschapen van wat jullie verteld is (aarde) [Overgeleverd door Muslim, 2996]


Wist je dat de Engelen eerder geschapen waren dan de mensen?

Koran 2:30. En toen uw Heer tot de engelen zeide: "Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen," zeiden zij: "Wilt Gij er iemand plaatsen die er onheil zal stichten en bloed zal vergieten, terwijl wij U verheerlijken met de lof die U toekomt en Uw Heiligheid prijzen," antwoordde Hij: "Ik weet wat gij niet weet."


Wist je dat de Engelen Allah niet ongehoorzaam kunnen zijn?

Koran 66:6. O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng, die God niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en volvoeren wat hun wordt geboden.

Koran 21:27. Zij spreken niet eer Hij het beveelt, en zij handelen volgens Zijn gebod.


Wist dat er vier engelen altijd bij je aanwezig zijn?

Koran 50:17. Wanneer de twee (engelen) die te boek stellen, schrijven, zit de een aan de rechter-, de andere aan de linkerzijde.

Koran 50:18. Hij uit geen woord of er is een bewaker bij hem, die altijd klaar staat.

Abu Umaamah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Engel aan de linkerkant schrijft niets behalfe als er zes uur verstreken heeft vanaf de moment dat hij de zonde pleegt. Want als de Moslim vergeving vraagt voor zijn zonde in deze periode (zes uur) zal de zonde niet opgeschreven worden'' [Overgeleverd door al-Tabaraani in al-Mu'jam al-Kabeer, 8/158 De hadith was als Saheeh verklaard door al-Albaani in Saheeh al-Jaami', 2/212]

Koran 13:10. Voor Hem is hij gelijk die onder u het woord verbergt en hij die het openlijk uit; alsook hij, die zich 's nachts verbergt en hij, die overdag (openlijk) voortgaat.
Koran 13:11. Er zijn voor hem (elke persoon) bewakers (engelen) vóór en achter hem; zij bewaken hem door het gebod van God.

Ibn Katheer heeft gezegt: ''De Ayah: ''Er zijn voor hem (elke persoon) bewakers (engelen) vóór en achter hem; zij bewaken hem door het gebod van God'' betekent dat er bij ieder mens twee Engelen als bewakers heeft die hem dag en nacht beschermen, De engel aan de linker kant en de Engel aan de rechter kant schrijven de goede en de slechte daden op, en de Engel van achter hem en de Engel van voor hem beschermen hem, Dus ieder persoon heeft altijd vier Engelen bij zich''[Zie Tafseer Ibn Katheer, 2/504]


Wist je dat Engelen vleugels hebben?

Koran 35:1. Alle lof komt God toe, de Schepper der hemelen en der aarde, Die de engelen tot boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugelen. En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil; want God heeft macht over alle dingen.


Wist je dat Engelen niet eten en niet drinken?

Koran 51:26. Maar hij ging rustig naar zijn gezin en bracht een (toebereid) vet kalf.

Koran 51:27. En plaatste het voor hen. Hij zeide: "Wilt gij niet eten?" (toen ze niet aten)

Koran 51:28. Daarop begon hij hen te vrezen. Zij zeiden: "Vrees niet" en zij gaven hem blijde tijding over een wijze zoon.

Koran 11:69. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met blijde tijdingen tot Abraham. Zij zeiden: "Vrede zij met u." Hij antwoordde: "Vrede zij met u" en terstond bracht hij een gebraden kalf.

Koran 11:70. Maar toen hij zag dat hun handen er zich niet naar uitstrekten, vond bij hen vreemd en vreesde hen. Zij zeiden: "Vrees niet, want wij zijn tot het volk van Lot gezonden."


Wist je dat Engelen niet moe worden?

Koran 21:20. Zij verheerlijken Hem dag en nacht, en zij verslappen hierin nimmer.

Koran 41:38. Maar al tonen zij (de ongelovigen) hoogmoed, degenen die bij uw Heer zijn, verheerlijken Hem dag en nacht, en zij vervelen zich nooit.


Wist je dat er Engelen zijn die de ziel van de gelovigen en die van de ongelovigen wegnemen?

Koran 16:32. Tot degenen, die de engelen doen sterven terwijl zij rein zijn, wordt gezegd: "Vrede zij u. Gaat de hemel binnen voor hetgeen gij deedt."

Koran 8:50. O, hadt gij het slechts kunnen zien, wanneer de engelen de ziel der ongelovigen wegnemen, hun gezicht en hun rug treffende: "Ondergaat de straf van het branden.

Koran 32:11. Zeg: "De doodsengel, aan wie gij toevertrouwd zijt, zal uw ziel nemen; dan zult gij tot uw Heer worden teruggebracht."


Wist je dat bij de poorten van het Paradijs en de hel engelen als poortwachters staan?

Koran 13:23. Tuinen der eeuwigheid. Zij en degenen van hun vaderen en hun echtgenoten en hun kinderen rechtvaardig zijn zullen deze binnengaan. En engelen zullen van iedere poort tot hen komen, (zeggende):

Koran 13:24. "Vrede zij over u, omdat gij geduldig waart; ziet, hoe uitstekend is het uiteindelijke tehuis."

Koran 66:6. O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng.

Koran 43:77. En zij zullen schreeuwen: "O, Malik, laat uw Heer een einde aan ons maken." Deze zal antwoorden: "Gij moet blijven."


Wist je dat er Engelen zijn die Jihaad doen?

Koran 8:12. Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."


Wist je dat de Profeet Jibreel in zijn ware vorm heeft gezien?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Ik zal Jibreel van de hemel neerdalen, en zijn grootte vulde de ruimte tussen de hemel en de aarde''.[Overgeleverd door Muslim, no. 177]

'Abdullaah ibn Mas'ood heeft gezegt: ''De Boodschapper van Allah zag Jibreel in zijn ware gedaante, hij heeft zeshonderd vleugels elke van hen bedekte de horizon. Van zijn vleugels vielen juwelen, Parelen en robijnen, Waar alleen Allah over weet''[Overgeleverd door Ahmad in al-Musnad zie ook Ibn Katheer said in al-Bidaayah 1/47 de isnaad is jayyid]


Wist je dat elke dag 70.000 Engelen Allah aanbidden in al-Bayt al-Ma'moor, zonder ook maar dat een engel dubbel komt?

De Profeet (vrede zij met hem) beschreef de al-Bayt al-Ma'moor in de 7de hemel: ''Daarna werd ik naar de al-Bayt al-Ma'moor gebracht, En elke dag bezoeken zeventigduizend engelen het en verlaten het weer, en ze komen nooit meer terug, en daarna komt er weer een andere groep achter hen''.[Overgeleverd door al-Bukhaari, Zie Fath, no. 3207]

 

 

 

23:13 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-02-08

Wist je dat....? [Deel 5]

Wist je dat je moeder drie keer zo veel recht heeft dan je vader?

Abu Hurayrah heeft gezegt: ''Een man kwam naar de Boodschapper van Allah en zei tegen hem ''Wie van de mensen verdient het meest mij gezelschap?'' Waarom De Profeet (vrede zij met hem) zei ''You moeder'' de man vroeg ''wie daarna?'' En de Profeet zei ''You moeder'' de man vroeg het weer, en weer zei de Profeet ''You moeder'' Daarna vroeg de man het weer en de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Dan you vader''[Overgeleverd door Al-Bukhaari 5971 & Muslim 2548]


Wist je dan een persoon zijn ouders tot de hoogste rangen van het paradijs kan brengen met gebeden?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Een man zal een hoge status krijgen in het Pardijs, en de man zal vragen ''waar komt dit vandaan?'' En er zal gezegt worden ''dat komt door je zoon's gebeden voor vergeving voor jou''[Overgeleverd door Ibn Maajah, 3660 Zie ook Saheeh al-Jaami', no. 1617 Als Saheeh]


Wist je dat gehoorzaamheid aan je ouders een van de beste daden is?

Ibn 'Abbaas heeft gezegt: ''De boodschapper van Allah was gevraagd welke daad het beste was, En hij zei: ''Geloven in Allah en zijn Boodschapper, Daarna gehoorzaamheid aan je ouders...''[Overgeleverd door Muslim & Bukharie]


Wist je dat je vernietiging tegemoet zal gaan als je niet naar je ouders luistert?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Hij is vernietigd, Hij is vernietigd, Hij is vernietigd'' Waarop iemand vroeg ''Wie is verietigd, O boodschapper van Allah?'' En hij antwoorde ''Een persoon wanneer één of beide van zijn ouders een hoge leeftijd hebben bereikt tijdens zijn leven, en dat die persoon niet naar het Paradijs zal gaan''[Overgeleverd door Saheeh Muslim, 4627]


Wist je dat je je ouders niet moet gehoorzamen als zij Allah tegenwerken?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Er is geen gehoorzaamheid aan een geschapen wezen, Als het ongehoorzaamheid met zich mee brengt aan de Schepper''[Overgeleverd door Al-Bukhaari, 4340, Muslim, 1840 En Ahmad, 1098]

Koran 29:8. En Wij hebben de mens geboden zijn ouders goed te doen; en indien zij trachten u er toe te brengen dat gij iets met Mij vereenzelvigt waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is uw terugkeer, en Ik zal u vertellen wat gij deedt.


Wist je dat het Paradijs onder de voeten van je moeder ligt?

De Profeet heeft gezegt: ''Het Paradijs ligt onder de voeten van je Moeder'' [Overgeleverd door Tirmidh ,Ahmad, Ibn Majah, Nasa'i, Bukharie en Al Tabarani, sahih verklaard door al-Hakim, al-Dhahabi & al-Mundhiri. Zie ook Kashf al-Khafa', no. 1078; Al-Da'ifah, no. 593. Door veel metgezellen overgeleverd, maar met andere verwoordingen]


Wist je dat je niet eens "Foei" tegen je ouders mag zeggen?

Koran 17:23. Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: "Aanbidt niemand anders dan Mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen "Foei" noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord.


Wist je dat er verschilende levels zullen zijn in het Paradijs?

Koran 17:21. Zie, hoe Wij sommigen hunner hebben doen uitblinken boven anderen; voorwaar, het Hiernamaals is groter in waardigheid en uitmuntendheid.

Abu Sa'eed heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De mensen van de hoogste levels zullen gezien worden door de mensen onder hen, Het zal eruit zien als een ster aan de horizon. Abu Bakr en 'Umar zullen een van hen zijn, wat voor goede mensen zijn zij!'' [Overgeleverd door Ahmad, At-Tirmidhi, Ibn Maajah & Ibn Hibbaan Zie ook Saheeh al-Jaami' as-Sagheer, 2/187, no. 2026]

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De mensen van het Paradijs zullen naar de mensen boven hun kijken, op de zelfde manier als mensen kijken naar de sterren aan de horizon, Door hen beloning van hun daden'' De mensen vroegen ''Zijn deze plaatsen alleen voor de Profeten die niemand anders kan bereiken?'' Waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Bij de Een in wiens Hand mijn ziel ligt, dat zullen de plekken van hen zijn die in Allah en zijn boodschapper geloven (+daden) [Overgeleverd door Saheeh al-Bukhaari, Kitaab Bid' al-Khalq, Baab Sifaat al-Jannah wan-Naar, Zie ook in Fath al-Baari, 6/220 En ook overgeleverd in Saheeh Muslim Kitaab al-Jannah, Baab tara'i Ahl al-Jannah Ahl al-Ghuraf, 4/2177, no. 2831]


Wist je dat de mensen verdeeld zullen worden in drie groepen?

Koran 56:8. De mensen aan de rechter kant - hoe (gelukkig zijn) de mensen aan de rechter kant!

Koran 56:9. En de mensen aan de linker kant - hoe (ongelukkig) zijn de mensen aan de linker kant!

Koran 56:10. De voorbijstrevenden (in het geloof) zullen de eersten zijn,


Wist je dat er meer dan 5000.000.000 (5 miljard) mensen tot de voorbijstrevenden behoren?

Abu Umaamah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Mijn Rabb heeft mij beloofd dat er zeventigduizend het Paradijs zullen binnen treden zonder geroepen te worden voor een account en zonder een straf en met elke van hen zullen er andere zeventigduizend zijn, en nog een drie hand vol mensen welke mijn Heer erbij koos (Grote aantal) [Overgeleverd door Ahmad, At-Tirmidhi en Ibn Hibbaan Zie ook Saheeh al-Jaami' 6/108, no. 2988 met een Saheeh isnaad Soortgelijke overlevering overgeleverd door Ahmad van Abu Bakr die terug te vinden is in Saheeh al-Jaami', 1/350, no. 1068 ook met een Saheeh isnaad]


Wist je dat de profeten en de martelaren tot de voorbijstrevenden behoren?

ibn 'Abbaas & al-Khansaa bint Mu'aawiyah ibn Suraym hebben overgeleverd dat iemand vroeg ''O boodschapper van Allah, wie zijn in het Paradijs?'' Waarom de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Profeten zijn in het Paradijs, De Martelaren zijn in het Paradijs en de nieuw geboren baby's zijn in het Paradijs''.[Overgeleverd door Al-Bazzar en Ahmad met een Hasan (goed) isnaad Zie ook Fath al-Baari, 3/246]


Wist je dat Profeten niet allemaal gelijk zijn in status (levels)?

Koran 2:253. Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven.

Koran 17:55. En Wij hebben sommige profeten boven de anderen doen uitmunten.


Wist je dat de strijders voor de Zaak van Allah hoger in graden zijn dan de thuiszitters?

Koran 4:95. Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning,

Koran 9:19. Acht gij het geven van dranken aan de bedevaartgangers en het bezoeken van de heilige Moskee gelijk aan de werken van hem die in God en de laatste Dag gelooft en voor de zaak van God strijdt? Zij zijn in de ogen van God niet gelijk. En God leidt het onrechtvaardige volk niet.

Koran 9:20. Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van God strijden, hebben in de ogen van God de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.


Wist je dat de Martelaren in de hoogste levels van het Paradijs zullen zijn?

Anas heeft overgeleverd dat Umm Harithah naar de Profeet kwam wanneer haar zoon Harithah martelaar was geworden in Badr, En zij zei tegen de Profeet: ''O boodschapper van Allah, Jij weet hoeveel ik van Harithah hield. Als hij in het Paradijs is zal ik niet om hem huilen, En als hij daar niet is zul je zelf zien wat ik zal doen'' De Profeet zei ''Is er een paradijs? (nee) Er zijn meer paradijsen en hij is in al-Firdaws de hoogste''. [Overgeleverd door Saheeh al-Bukhaari, Kitaab ar-Riqaaq, Baab Sifaat al-Jannah, wan-Naar, Zie ook Fath al-Baari, 11/418]

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''...In Paradijs Allah heeft honderd levels gereserveerd voor de mujaahideen en tussen twee van deze levels is de afstand van de hemel en de aarde. Dus als je Allah om iets vraagt, vraag dan om al-Firdaws welke de hoogste is van ze allemaal. Boven dat is de troon van Allah en van daar komen de rivieren van het Paradijs''.[Overgeleverd door al-Bukhaari in as-Saheeh, Kitaab al-Jihaad, Baab Darajat al-Mujaahideen fi Sabeelillaah, Zie ook Fath al-Baari, 6/11]


Wist je dat de hel ook verschillende graden heeft?

Koran 3:162-3. Is hij die het behagen van God zoekt en hij die de toorn van God tot zich trekt en wiens verblijfplaats de hel is, gelijk? Deze (laatste) is een slechte bestemming. Zij hebben bij God graden en God ziet wat zij doen.

'Abdur-Rahmaan ibn Zayd ibn Aslam heeft gezegt: ''De levels van het Paradijs gaan omhoog en de levels van de Hel gaan omlaag''.[Ibn Rajab, at-Takhweef min an-Naar, p.5].

Koran 15:43. "En de hel is zeker de beloofde plaats voor hen allen."

Koran 15:44. "Zij heeft zeven poorten en elke poort heeft een gedeelte hunner toegewezen gekregen."

Koran 4:145. De huichelaars zullen zeker in de diepste diepte van het Vuur zijn en gij zult voor hen geen helper vinden.


Wist je dat de Profeet de Hoogste plek in het Paradijs zal krijgen genaamd al-Waseelah?

De Sahabaas vroegen: ''wat is al-Waseelah?'' Waarop de Profeet (vrede zij met hem) antwoorde: ''Het is de hoogste leven van het Paradijs, Welke alleen één persoon kan halen, en ik hoop dat ik dat persoon ben''.[Overgeleverd door Ahmad van Abu Hurayrah]

Abu Sa'eed heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''al-Waseelah is een graad waarboven geen andere graad is in de ogen van Allah, Vraag Allah om mij al-Waseelah te schenken''.[Overgeleverd door Ahmad soortgelijke overlevering door Muslim van 'Abdullaah ibn 'Amr al-'Aas Zie ook Ibn Katheer, an-Nihaayah, 2/2332]

23:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-02-08

Wist je dat....? [Deel 4]

Wist je dat je in je graf geslagen zal worden met ijzere Hamers als je een Ongelovige bent?

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) Zei: ''Wanneer een persoon word gelegd in zijn graf en zijn, Famillie (vrienden) verlaten hem, Dan kan hij niet meer de voetstappen van hen meer horen, Twee Engelen zullen naar hem komen en zullen hem laten zitten, En ze zullen hem vragen: ''Wat zei je Over de Profeet Mohammad (vrede zij met hem)?'' Hij zal zeggen ''Ik getuig dat hij de dienaar en een Boodschapper was van Allah'' En de Engelen zullen tegen hem zeggen, ''Kijk naar je plek in de Hel, welke Allah voor je heeft vervangen door een plek in het Paradijs''. De profeet (vrede zij met hem) Zei verder: ''Maar wat betreft de Kaafir en de Munaffiq, Hij zal zeggen: ''Ik weet niet, Ik zei alleen maar wat de mensen zeiden, En dan zal er gezegd worden ''Jij wist niet en je volgde niet hen die het wel wisten'' Dan zal hij geraakt worden door een ijzeren Hamer tussen zijn oren, Op dat zal hij schreeuwen, En iedereen zal dit geschreeuw horen behalfe de twee rassen (Mensheid & Jinns).][Overgeleverd door Al-Bukhaari, nummer 1222 Andere Overlevering is van Anas Ibn Malik In Saheeh Bukharie 023/456]


Wist je dat je in het Graf ondervraagd zal worden door Twee Engelen en dat je te zien krijgt wat je eindbesteming (Hel/Paradijs) is?

Het is overgeleverd dat al-Bara' ibn 'Aazib gezegd heeft, 'We gingen met de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, naar de begrafenis van een man van de Ansaar. We kwamen bij het graf en toen de overledene in de grond was geplaatst, ging de Boodschapper van Allah zitten en wij gingen rondom hem zitten alsof er vogels op onze hoofden zaten, [met andere woorden stil en onbeweegelijk].

In zijn hand had hij een stok waarmee hij in de grond kraste. Toen hief hij zijn hoofd en zei, 'Ik zoek toevlucht tot Allah voor de kwelling van het graf'. Toen zei hij, 'Wanneer de gelovige slaaf op het punt staat om deze wereld te verlaten en het Hiernamaals te betreden, komen er engelen uit de hemel tot hem neer met witte gezichten als de zon en ze gaan om hem heen zitten voor zover als het oog kan zien. Ze brengen doodskleden van het Paradijs en parfums van het Paradijs met zich mee.

Dan komt de Engel des doods bij zijn hoofd zitten en zegt, 'O goede ziel, kom naar voren voor Allah's vergiffenis en zijn tevredenheid'. Dan komt het net zo gemakkelijk naar buiten als een water druppel uit een waterzak. Wanneer hij het grijpt, laten ze het nog geen seconde in zijn hand voordat ze het pakken en in dat doodskleed met dat parfum doen en er komt een geur vanaf als de beste muuskus van de hele aardbodem. Dan stijgen ze op en elke groep engelen die ze passeren vraagt, 'Wie is deze goede ziel?' En zij zeggen, 'Het is die en die, de zoon van die en die' en ze noemen hem met de beste namen waarmee hij bekend stond in deze wereld totdat ze de laagste hemel bereiken.

Ze vragen om het voor hen te openen en het wordt geopend en de ziel wordt verwelkomd en verzegeld tot de volgende hemel door degenen die het dichtst bij Allah staan, totdat ze de zevende hemel hebben bereikt. Dan zegt Allah, 'Teken het boek van Mijn slaaf op in Illiyoen in de zevende hemel en breng hem terug naar de aarde want daarvan heb ik hen geschapen en daarheen zal ik hen terugbrengen en daarvan zal ik hen weer naar voren brengen'.

Deze ziel wordt terug gebracht naar zijn lichaam en er komen twee engelen naar hem die hem rechtop laten zitten en ze vragen hem, 'Wie is jou Heer?' hij zegt, 'Allah'. Ze vragen, 'Wat is jou religie?' hij zegt, 'Mijn religie is Islam'. Ze vragen, 'Wie is de man die naar jullie gezonden was?' hij zegt, 'Hij is de Boodschapper van Allah'. Ze vragen, 'Wat heb je gedaan?' hij zegt, 'Ik heb het boek van Allah gelezen en erin geloofd'. Dan roept een stem uit de hemel, 'Mijn slaaf heeft de waarheid gesproken dus maak een bed van het Paradijs voor hem klaar en kleed hem van het Paradijs en open een poort voor hem naar het Paradijs'. Dan komt er iets van de geur naar hem toe en zijn graf is wijd gemaakt, zover als hij kan zien. Dan komt er een man met een knap gezicht, mooie kleding en een lekkere geur naar hem toe die zegt, 'Ontvang de blijde tijding die je deze dag vreugde zullen brengen'. Hij vraagt, 'Wie bent u? Uw gezicht is een gezicht die blijde tijdingen brengt'. hij zegt, 'Ik ben jou goede daden'. Hij zegt, 'O Heer, verhaast het Uur zodat ik snel bij mijn familie en zijn rijkdom terug kan komen'.

Maar wanneer de ongelovige slaaf op het punt staat om deze wereld te verlaten en het Hiernamaals te betreden, komen er engelen met zwarte gezichten tot hem neer met jute en ze gaan om hem heen zitten voor zover het oog kan zien. Dan komt de Engel des doods en gaat bij zijn hoofd zitten en zegt, 'O slechte ziel, kom naar voren voor Allah's toorn en woede'. Dan verspreidt zijn ziel zich in zijn lichaam en komt dan naar buiten, de aders en zenuwen doorsnijdend als een vleespen die door natte wol gaat.

Wanneer hij het grijpt laten ze het nog geen seconde in zijn hand voordat ze het pakken en in de jute stoppen en er komt een stank vanaf als de vuilste stank een dood lichaam op de bodem van de aarde. Dan stijgen ze op en elke groep engelen die ze passeren vraagt: 'Wie is deze slechte ziel?' En zij zeggen, 'Het is die en die, de zoon van die en die' en zij noemen hem bij de slechtste namen waarmee hij bekend stond in deze wereld totdat ze de laagste hemel bereiken. Ze vragen om het voor hen te openen en het wordt niet geopend'. Toen reciteerde de Profeet: 'De Poorten van de hemel zullen voor hen niet worden geopend, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de kameel door het oog van de naald gaat'. [Koran 7:40].

Hij zei, 'Dan zegt Allah, 'Teken het boek van mijn slaaf op in Sijjien in de laagste aarde en breng hem terug naar de aarde want daarvan heb Ik hen geschapen en daarheen zal ik hen terugbrengen en daarvan zal Ik hen weer naar voren brengen'. Dus wordt zijn ziel neer geworpen. Toen reciteerde de Boodschapper van Allah het vers: 'En wie iets met Allah vereenzelvigt, het is alsof hij van een hoogte valt en de vogels hem wergrukken of de wind hem wegblaast naar een afgelegen plaats'. [Koran 22:31].

Hij zei, 'Dan wordt deze ziel teruggebracht naar zijn lichaam en er komen twee engelen bij hem die hem rechtop laten zitten en ze hem vragen, 'Wie is jou Heer?' hij zegt, 'Oh, ik weet het niet'. Ze vragen, 'Wat is jou religie?' Hij zegt, 'Oh, ik weet het niet'. Dan roept een stem uit de hemel, 'Maak een bed van de Hel voor hem klaar en kleed hem van de Hel en open een poort naar de hel voor hem'. Dan komt er iets van de hitte en hete winden tot hem en zijn graf vernouwd en perst hem samen totdat zijn ribben in elkaar schuiven.

Dan komt er een man met een lelijk gezicht, lelijke kleding en vuile stank naar hem toe die zegt, 'Ontvang het slechte nieuws, dit is de dag die je beloofd is'. Hij vraagt, 'Wie bent u? Uw gezicht is een gezicht dat kwaad voorspelt'. Hij zegt, 'Ik ben jou slechte daden'. Hij zegt, 'O Heer, laat het Uur niet komen, laat het Uur niet komen'. [Overgeleverd door Abu Dawud 27453, Ahmad 18063. Zie ook Ahmad 17803 & Abu Dawood 4753 als Saheeh verklaard door Al-Baanie in Ahkaam al-Janaa'iz, Blz. 156]

 

 

 

22:58 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-02-08

Wist je dat....? [Deel 3]

Wist je dat de hel niet vol zal raken totdat Allah Zijn 'Voet' erin doet?

De Hel is te vergelijken met maalstenen waarin duizenden en duizenden tonnen graan in verdwijnt, waarna alles zonder enige moeite vermalen zal worden. Terwijl de maalstenen nog altijd wachten op meer. In de overlevering waarin de Hel en het Paradijs hun beklag kwamen doen bij Allah, zei Hij: "Jij bent mijn Bestraffing waarmee ik straf wie ik wil." En beiden van jullie zullen geheel gevuld worden. Wat betreft de Hel deze zal niet vol raken totdat Allah, de Verhevene, Zijn Voet erin plaatst en zij dan roept: ''Genoeg, genoeg''. Dan pas zal zij geheel gevuld zijn en zal zij achteruitdeinzen. En Allah doet geen van Zijn schepselen onrecht aan." [Overgeleverd door Al-Bukhaari & Muslim van Abu Hurayrah, Zie ook Jaami' al-Usool, 10/544. Gelijksoortige overlevering van Anas in Al-Bukhaari, Muslim En Mishkaat ul-Masaabeeh, 3/109].

Koran 50:30. Op die Dag zullen Wij tot de hel zeggen: "Zijt gij gevuld?" En zij zal antwoorden: "Is er nog iets?"


Wist je dat de vuur van de hel 69 keer warmer is dan de vuur die wij kennen?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Het vuur dat wij kennen is een seventigste (in warmte) dan de vuur dat in de hel is'', Iemand zij ''O Boodschapper van Allah, het is genoeg zoals het is!''. Daarna zij de Profeet (vrede zij met hem): ''Je zal het vuur van de hel krijgen als je met deze vuur negenenzestig maal de vuur erbij doet die wij nu kennen''[Overgeleverd door Al-Bukharie in zijn Saheeh & Moslim 6811 ook in zijn Saheeh].


Wist je dat de bewoners van de hel zoveel zullen huilen dat zelfs schepen zullen drijven in hun tranen?

'Abdullaah ibn Qays heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''De mensen van de hel zullen zoveel huilen dat wanneer je een schip in hun tranen zal plaatsen dat het zal blijven drijven, zij zullen bloed huilen, inplaats van normale tranen''[Overgeleverd door al-Haakim In al-Mustadrak Als Saheeh, adh-Dhahabi is met hem eens]

Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''De mensen van de hel zullen huilen totdat er geen tranen meer over zullen blijven, daarna zullen ze bloed huilen (in plaats van tranen) totdat ze strepen zullen krijgen van het bloed (op hun wangen) als je een schip in hun tranen zou doen zou het blijven drijven''[Overgeleverd door Ibn Maajah & Ibn Abi-Dunyaa Zie Silsilat al-Hadith as-Saheehah, 4/245, no. 1679]


Wist je dat hel kan praten?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat De Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Op de Dag Des Oordeels zal uit de hel een nek voortkomen, Het zal twee ogen hebben om te zien, twee oren hebben om te horen en een tong hebben om ermee te praten. Hij zal zeggen: ''Ik ben aangewezen om met drie soorten van mensen aftehandelen: Elke Arrogante tiran, elke persoon die iemand anders dan Allah aanriep, en voor degenen die afbeeldingen maakten''[Overgeleverd door At-Tirmidzie wie zegt dat het Saheeh is ook overgeleverd door Imaam Ahmad, zie ook at-Takhweef min an-Naar, p.179 & Jaami' al-Usool, 10/518 de schrijven zij dat de isnaad Hasan is][Ook andere Hadiths duiden dit aan]

Koran 50:30. Op die Dag zullen Wij tot de hel zeggen: "Zijt gij gevuld?" En zij zal antwoorden: "Is er nog iets?"


Wist je dat iedere goede daad verzeventigvoudigd word in Ramadan?

Het is overgeleverd van Salman dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Ieder die een Sunnah daad vericht tijdens deze maand (Ramadan) voor hem zal de beloning zijn van een Fardz daad en ieder die een Fardz daad vericht hij zal de beloning krijgen van 70 fardz's'' [Overgeleverd door Mishkat, Bayhaqi en Ibn Kunzaimah in zijn Saheeh]


Wist je dat De Koran voorspraak zal doen op de Dag Des Oordeels?

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Reciteer de Heilige Koran, want het zal voor hem voor spraak doen op de Dag Des Oordeels'' [Overgeleverd door Muslim Als Saheeh]


Wist je dat je voor ieder letter dat je leest uit de Koran 10 Hasanaht Krijgt?

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Ieder die een letter van de Boek van Allah reciteert, voor hem zal er een hasana'h (goede daad) worden opgeschreven, en een is gelijk aan tien.Ik zeg niet dat Alif Laam Meem een letter is, maar Alif is een letter, Laam is een letter en Meem is een letter'' [Overgeleverd door At-Tirmidhi, 2910; als Saheeh verklaard door Al-Albaani In Saheeh al-Tirmidhi, 2327]


Wist je dat een Hafidz Al-Quran voorspraak mag doen voor 10 van zijn famillieleden?

Ali vertelde dat de boodschapper (vrede zij met hem) van Allah zei: " Degene die de Qoeran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor 10 van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel". [Overgeleverd door At-Tirmidie]


Wist je dat Surah Takathur gelijk staat aan 1000 verzen?

Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegt: ''Iedereen die duizend verzen reciteert in de nacht, zal Allah ontmoeten met een glimlach op zijn gezicht''. Iemand vroeg, ''O Boodschapper van Allah,wie kan er duizend verzen lezen (in een nacht)''?. De Profeet reciteerde Surah Takathur en zij ''Bij hem in wiens Hand mijn ziel is, dit is gelijk aan duizend verzen''. [Overgeleverd in Al Khatib in Al Muttafaq wal Muftaraq & Dailami in Fath al Qadir 5/487]


Wist je dat Surah Aadiyat gelijk staat aan de helft van de Koran?

De Profeet (vrede zij met hem) Heeft gezegt: ''Ieder die Surah Aadiyat reciteert voor hem zal de beloning gelijk zijn als de Helft van de Koran'' [Overgeleverd door Hakim 1/566 & Tirmidhi 2894]


Wist je dat Surah al Kafirun gelijk staat aan een vierde van de Koran en dat het een middel is om jezelf schoon te houden van Shirk?

Het is overgeleverd van Harith ibn Jabala en Farwa ibn Naufal van zijn vader dat hij de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: ''O boodschapper van Allah leer me iets wat ik kan reciteren voordat ik naar bed ga'' Hij (De Profeet) zij ''Reciteer Qul yaa ayyuhal kafiroon (Surah al Kafirun) Want het is een middel om je zelf vrij te houden van de Shirk''. [Overgeleverd door Abu Dawud 4396 & Hakim 1/565]

Anas Ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) Zij: ''Izaa zul zilatil ardhu zilzaalahaa is gelijk aan Half van de Koran, Qul huwallahu ahad is gelijk aan een derde van de Koran, En Qul yaa ayyuhal kafiroon is gelijk aan een vierde van de Koran. Waneer De profeet naar bed ging reciteerde hij Surah Kafirun [Overgeleverd door At-Tirmidhi 2818/A]


Wist je dat Surah Al-Mulk een middel is om jezelf van de bestraffing van de Graf te beschermen?

De Profeet (vrede zij met hem) Heeft gezegt: ''Surah Al-Mulk is een bescherming tegen de bestrafing van het graf'' [Overgeleverd door Hakim 2/498 & Nasai zie ook Sahihul Jamiea 1/680]

Het is overgeleverd van Anas Dat De Profeet (vrede zij met hem) Heeft gezegt: ''Er is een surah in de Koran met 30 verzen, Het zal hem verdedigen die hem reciteert totdat hij hem in het paradijs zal plaatsen ''(Surah Al-Mulk) [Overgeleverd door Fath al Qadir 5/257, Sahihul Jamiea 1/680, Tabrani in Al-Awsat & Ibn Mardawaith]

Het is overgeleverd van Abu Hurayrah Dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Er is een surah in de Koran met 30 verzen, welke voorspraak heeft gedaan voor zijn recitator tot dat hij vergeven was''. [Overgeleverd door al-Tirmidhi, 2891, Ahmad, 7634, Abu Dawood, 1400, Ibn Maajah, 3786. Deze Hadith was Hasan (goed) verklaard door imaam Tirmidzie en bij Albaanie in Saheeh al-Tirmidhi, 3/6.]

Het is overgeleverd van Jabir dat de Profeet (vrede zij met hem) nooit naar bed zou gaan zonder eerst Alif-laam-meem tanzeel [al-Sajdah] Tabaarak alladhi bi yadihi'l-mulk [al-Mulk] te hebben gereciteerd. [Overgeleverd door Ahmad 14249, Tirmidhi 2892, Darami. Albaanie heeft in Saheeh al-Tirmidhi (3/6) gezegd dat het Saheeh Hadith is]

 

 

16:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-02-08

Wist je dat....? [Deel 2]

Wist je dat de dood geslacht zal worden in het hiernamaals?

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Op de Dag Des Oordeels zal dood in een vorm van een zwart, witte Ram komen, en er zal gevraagd worden ''O mensen van het Paradijs, herkennen jullie dit?'' En zij zullen zeggen ''Ja dat is de dood''. Daarna zal het zelfde worden gevraagd aan de mensen van de Hel en zij zullen de zelfde antwoord geven, Daarna zal er een bevel worden gegeven om het te slachten, En er zal gezegt worden ''O mensen van het Paradijs het is nu eeuwig er is geen dood meer, O mensen van de Hel het is nu eeuwig, er is geen dood meer'' En daarna reciteerde de Profeet (vrede zij met hem) ''En waarschuw hen voor de Dag der Smart wanneer het oordeel zal worden geveld. Thans zijn zij achteloos en geloven niet'' (Koran 19:39.) [Overgeleverd door Muslim, 5087 & al-Bukhaari, 4453 Zie ook Muslim 2827, Bukhaari 6178, En ook Muslim, 2849]


Wist je dat een man samen met zijn vrouw het paradijs zal binntreden?

Koran 43:70. Gaat het paradijs binnen, gij en uw echtgenoten, gelukkig zijnde.

Koran 13:23. Tuinen der eeuwigheid. Zij en degenen van hun vaderen en hun echtgenoten en hun kinderen rechtvaardig zijn zullen deze binnengaan.

Koran 36:56. Zij en hun echtgenoten zullen zich in de schaduw op tronen nedervlijen.


Wist je dat de vrouw met haar laatste man zal zijn in het Paradijs?

De Profeet (Vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Van ieder vrouw wanneer haar echtgenoot sterft en zij trouwt opnieuw, zal zij zijn met de laatste van haar echtgenoot''.[Saheeh verklaard door Al-Albaani in Saheeh Al-Jaami', 2704 En in Al-Silsilah al-Saheehah, 1281. De mening van de grote meerderheid van de geleerden]

'Ikrimah heeft gezegt: ''Asmaa' bint Abi Bakr was getrouwd met al-Zubayr ibn al-'Awwaam en hij was te Strikt met haar. Zij ging bij haar vader klagen, en zijn vader zij tegen haar ''O mijn dochter, heb geduld, want als vrouw een rechtvaardige man heeft, en als hij dan dood gaat, en de vrouw van hem niet met een andere man zal trouwen, Dan zullen zij samen in het Paradijs zijn''. [Overgeleverd in Ibn 'Asaakir 19/193/1, Shaykh al-Albaani zij over deze hadith ''De overleveraars van deze hadith zijn allemaal thiqaat (Betrouwbaar) maar er is een Irsaal (een breuk in de overleveraars) in deze hadith omdat, 'Ikrimah nooit Abu Bakr heeft ontmoet, Maar het kan wel zo zijn dat zij het gehoord heeft van Asmaa' bint Abi Bakr''in Al-Silsilah al-Saheehah, 3/276]


Wist je dat iedereen met een imaan ter groote van die van een graankorrol (Mosterd zaadje) ooit het paradijs zal binnentreden?

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Allah zal ieder die Hij wilt het Paradijs laten binnetreden en daarna zal Hij de mensen van de mensen van de Hel naar de Hel sturen, Daarna zal Hij zeggen ''Kijk of iemand imaan heeft tergrote van een mosterd zaadje in zijn hart en breng hem uit de Hel''[Overgeleverd door Saheeh Muslim, Kitaab al-Imaan, Baab Ithbat ash-Shafa'ah wa Ikhraaj al-Muwwahhadeen, 1/172]

Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''De voorspraker zal voorspraak doen, en ieder die zegt Laa ilaaha illa Allaah en heeft een imaan tergrote van een graankorrel zal uit de hel worden gehaald. En zij zullen in het Binnenhof van het Paradijs staan en de mensen van het Paradijs zullen dan water op hun gooien, Totdat ze zullen groeien als zaatjes zullen groeien na een vloed. Al de sporen van vuur zullen verdwijnen''[Overgeleverd in Sahih Muslim, Baab adna Ahl al-Jannah Manzilatan, 1/178 Zie ook Sahih Muslim, Kitaab al-Imaan, Baab adna Ahl al-Jannah Manzilatan, 1/182]


Wist je dat de hel op de Dag Des Oordeels gebracht zal worden door 4900000000 Engelen?

'Abdullaah ibn Mas'ud, heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Hell zal worden naar voren gebracht met zeventigduizend touwen en elke touw zal getrokken worden door zeventigduizend Engelen''. [Overgeleverd door Muslim 4/2184 no.2842 Zie ook Tirmidzie]


Wist je dat het 70 jaar duurt voordat je de bodem van hel hebt bereikt?

Aboe Hoerayrah zij: "Wij waren met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) toen wij een vallend geluid hoorden, waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Weten jullie wat dat is?" Wij antwoordden: ''Allah en Zijn Boodschapper weten het beter." Hij zei: ''Dit is een steen die zeventig jaar geleden in het Hellevuur is gegooid en sindsdien aan het vallen is, tot nu." [Overgeleverd door Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab fi shiddat haar an-naar, 4/2184 no. 2844]

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Als er een gigantische steen in de hel zou worden gegooid ter groote van zeven khalifaat stenen, Dan zou het zeventig jaar duren voor dat het de bodem raakt''[Overgeleverd door Al-Hakiem en door Tabaraani van Mu'aadh & Abu Umamah Zie ook Saheeh al-Jaami' as-Sagheer, 5/58, no. 5124, Isnaad is Saheeh]


Wist je dat de ongelovige vergroot zal worden in de hel om de bestraffing goed te voelen?

Zo overlevert Aboe Hoerayrah in een overlevering dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: "De afstand tussen de schouders van een ongelovige is (gelijk aan de periode die) een snelle paardrijder in drie dagen aflegt." [Overgeleverd door Muslim, 4/290]

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''En waarlijk, zijn zitplaats in de Hel is als (even groot als de afstand) tussen Mekka en Medina (500 km)." [Overgeleverd door Tirmidzie, Zie ook Mishkaat al-Masaabeeh 3/103, sahih hasan Hadith]


Wist je dat een tand van een ongelovige in de hel even groot zal zijn als de berg Oehoed?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat De Profeet (vrede zij met hem) zei: "De kies van een ongelovige of zijn hoektand is (even groot) als Oehoed en de dikte van zijn huid is als een wandeling van drie dagen." [Overgeleverd door Muslim, 4/2189, at-Tirmidhi, al-Haakim, Ibn Maajah and Ahmad]

Zayd ibn Arqam zij: ''De bewoners van de hel zullen heel groot worden, zo groot zelfs dat zijn hoektand even groot zal zijn als de berg Oehoed''[Overgeleverd door Ahmad (uiteindelijk overgeleverd van de Profeet) Zie Silsilat al-Ahadith as-Sahihah, 4/131, al-Albaani zij zijn isnaad is saheeh volgens Ibn Maajah en Ahmad]

 

16:51 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |