04-04-08

Salatoel Istikharah

Het is Soennah dat wanneer iemand moet kiezen tussen toegestane alternatieven, men twee niet verplichte rakaah mag bidden, anders dan de fard (verplicht). Deze twee rakaah kunnen op iedere tijd ‘s nachts of overdag worden gedaan. En tijdens de verrichting hiervan kan datgene van de Qoraan worden gereciteerd wat men wenst, na de recitatie van Soerah al-Faatihah. Daarna prijst (verheerlijkt) men Allah (swt) en zendt zegeningen aan de profeet (saws) , waarna men het volgende smeekgebed doet. Overgeleverd door Djaabir bin Abdullah (ra) : “De profeet (saws) leerde ons over het istikharah gebed (istikharah betekent het vragen van leiding naar de juiste manier van handelen inzake een kwestie of een daad) vooral om zaken zoals hij ons Soerahs van de Qoraan leerde. [hadith][nl]“Als iemand van jullie zich beraadslaagt over een handeling zou hij een gebed bestaande uit twee rakaah moeten doen, hetgeen anders is dan de verplichte gebeden en (na beëindiging van dit gebed) moet hij zeggen: “Allahoemma inni astakhiroeka bi-ilmika, wa astagdiroeka bi-qoedratika wa as’aloeka min fadlika al-adhiem fa-innaka taqdiroe wala aqdiroe wa ta’lamoe wala a’lamoe wa anta ‘allamoe-l-ghoeyoeb Allahoemma, in koenta ta’lam anna hadha-l-amra khairoen li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri (of ‘ajili wa ‘ajilihi) Faqdirhoe wa yas-sirhoe li thoemma barik li fihi wa in koenta ta’lamoe anna hadha-l-amra shar-roen li fi dini wa ma’ashi wa aqibati amri (of fi’ajii amri wa ajilihi) fasrifhoe anni was-rifni’anhoe Waqdir li al-khairi haithoe kana Thoemma ardini bihi ----------------------------------- Betekenis: (O Allah! Ik zoek leiding van Uw kennis en kracht van Uw macht, En ik vraag om Uw veelomvattende zegeningen U beschikt en ik niet U weet en ik niet En U bezit kennis van het ongeziene. O Allah! Als U weet dat deze aangelegenheid gunstig is voor mijn religie en mijn (levens) onderhoud en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: Als het beter is voor mijn huidige en latere noodzaak) laat U het dan voor mij bepalen en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij hiermee. En als U weet dat deze aangelegenheid schadelijk is voor mij in mijn religie en mijn (levens) onderhoud en in het Hiernamaals (Of zeg: Als het slecht is voor mijn huidige en latere noodzaak) Houd het dan ver weg van mij en laat mij hiervan verwijderd zijn. En verorden datgene wat goed is voor mij en laat mij hier tevredenheid in vinden. ----------------------------------- De profeet (saws) voegde hieraan toe dat de betreffende persoon vervolgens zijn wens kenbaar moet maken. (Sahih al-Boechaarie) [/nl][/hadith]Er is niets authentieks betreffende iets specifieks dat tijdens het gebed gereciteerd moet worden, noch is er iets authentieks overgeleverd betreffende het aantal keer dat men dit moet herhalen. An-Nawawi is van mening dat iemand na de istikharah datgene moet doen waartoe zijn hart geneigd is en waarbij hij zichzelf goed voelt en dat hij niet zou moeten volharden in datgene wat hij verlangde te doen voordat hij de istikharah verricht. En als zijn gevoelens veranderen, dan moet hij datgene wat hij van plan was om te doen verlaten, anders laat hij niet volledig de keus aan Allah (swt) en zou hij niet oprecht zijn in het zoeken van hulp van de kennis en macht van Allah (swt). Oprechtheid bij het zoeken van de keus van Allah (swt) betekent dat iemand volledig datgene laat wat hijzelf had besloten of verlangde. Al-Istikharah is in meerdere situaties toepasbaar, maar een voorbeeld waarbij al-istikharah kan worden toegepast is een huwelijksaanzoek. Dit was ook het geval met Zainab bint Djash. Toen Zaid haar het huwelijksaanzoek van de profeet (saws) overbracht zij zei: “Ik doe niets totdat ik om de Wil van mijn Rabb heb verzocht. Daarna stond zij op haar plaats van het gebed....” (Gedeelte van een hadieth van Moeslim) Dit is dan ook datgene wat al-istikharah is; een methode om een indicatie te krijgen van Allah (swt) met betrekking tot een bepaalde kwestie. Uit: “Fiqh us Soennah deel II Sahih al-Boechaarie deel 2 Sahih Moeslim deel 2 www.eltawheed.nl

11:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.