07-04-08

BELANGRIJK!!!! WAAR IS ALLAH?‏

1. Wat moet men zeggen wanneer men gevraagd wordt: 'Waar is Allah?'

Aan Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Uthaymeen (Rahimahullaah) werd het volgende gevraagd:

De Nobele Sheikh werd gevraagd wat betreft de antwoorden van sommige van de mensen wanneer ze gevraagd worden: 'Waar is Allah?' en wanneer zij dit beantwoordden met: 'Allah is overal aanwezig.' Of wanneer ze zeggen: 'Hij is aanwezig.' Is deze type van beantwoording correct in de algemene onbeperkte zin?

Antwoord: 'Dit antwoord is vals en het is niet correct, niet in de onbeperkte zin noch in de beperkte zin. Als een persoon gevraagd wordt: 'Waar is Allah?' zou hij moeten antwoorden met: 'Boven de Hemelen.' Net zoals de vrouw de Profeet salallahu aleihi wa sallam beantwoordde toen hij salallahu aleihi wa sallam haar vroeg: 'Waar is Allah?' En zij zei hierop: 'Boven de Hemelen.'

Met betrekking tot degene die zegt: 'Hij is aanwezig' en niet meer dan dit, dan is dit een vorm van het ontwijken van de vraag en een poging om er onder uit te komen. Wat betreft degene die zegt: 'Waarlijk, Allah is overal', bedoelende dat Allah zelf letterlijk overal is, dan is dit ongeloof (kufr), omdat dit een ontkenning is van datgene wat bewezen is door de teksten. Sterker nog, het is zelfs ontkennen van de geregistreerde bewijzen, de intelectuele bewijzen en zelfs de natuurlijke geaardheid, dat ons ertoe brengt te geloven dat Allah, verheven is Hij, hoog boven alles is, en dat Hij verheven is boven de Hemelen, en verheven is boven Zijn Troon.'

Genomen uit de Al Fataawaa Ash Shar'iyyah fil Masaa'il il'Asriyyah min Fataawaa 'Ulamaa' il Baladil Haraam, pp. 28-29.

Vertaald uit het engels door abu abdirRAHMAAN mohammed

Het oorspronkelijk artikel is te vinden op de site
www.tazkiyah.org en was vertaald door
Aboo Sumayyah Aqeel Walker:

http://www.tazkiyah.org/readarticle.php?II=ALLH-00002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Aboe Mohammed al-Machladie al-'Adl heeft overgeleverd van Aboe Bakr 'Abdoellaah ibn Mohammed al-Isfaraa'ienie, die heeft overgeleverd van Aboel-Hoessayn 'Ali ibn al-Hassan, die heeft overgeleverd van Salamah ibn Shabieb, die heeft overgeleverd van Mahdie ibn Ja'far ibn Maymoen ar-Ramlie op gezag van Ja'far ibn 'Abdoellaah die heeft gezegd: Een man kwam naar Maalik ibn Anes om hem te vragen over de bedoeling van Vers: 'Ar-Rahmaan is over Zijn Troon Istawaa.  (Soerah Taha 5)

Hij vervolgde: Ik zag hem kwaad worden, zoals nooit tevoren, vanwege deze vraag en begon hevig te zweten en sloeg zijn blik zwijgend neer. De aanwezigen wachtten voor op een antwoord (van hem), toen zijn kwaadheid afzwakte zei hij:

De manier waarop (Allaah Istawaa) is niet bekend. Maar desondanks, de Istawaa is (taalkundig) bekend en erin te geloven is verplicht en erover vragen is een innovatie. En ik vrees dat jij waarlijk misleid bent. Vervolgens gaf hij opdracht om deze man uit de cirkel te verwijderen.

Het is ook overgeleverd in Aboe Noe'aim?s al-Hilyah [6:325-326] van al-Qadie Aboe Umayyah al-Ghalaabie van Salamah ibn Shabieb met een iets andere verwoording en het wordt ondersteund door Salamah van 'Abdullaah al-Qoeraishie door 'Abdoel-Barr in at-Tamheed [7:151].
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  hier een hadith die te vinden is in sahih muslim en aboe dawoed en andere...

Moe'awiyah as-Sahmi heeft overgeleverd:

 'ik had wat schapen die ik liet tussen Oehoed en Joewanieyya samen met een slavin. Op een dag ging ik mijn schapen controleren en ontdekte dat er eentje was opgegeten door een wolf. Sinds ik ook maar een mens ben, (werd ik boos) en sloeg het meisje. Later, kwam ik bij de Profeet salallahu aleihi wa sallam en vertelde ik hem over het incident. Hij beangstigde mij vanwege de ernst van mijn daad.
Ik zei: 'Boodschapper van Allah! Zal ik haar bevrijden (als boetedoening voor mijn zonde)?
Hij salallahu aleihi wa sallam zei: 'Roep haar hierheen.'
Toen ik dat deed, vroeg hij salallahu aleihi wa sallam haar: 'Waar is Allah?'
Ze zei:'Boven de hemelen.'
Toen vroeg hij salallahu aleihi wa sallam: 'Wie ben ik?'
Ze zei:'De Boodschapper van Allah.'
Waarop de Boodschapper van Allah salallahu aleihi wa sallam mij beval:'Bevrijd haar. Ze is een gelovige.'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. hier de woorden van sayyidoena Abu Bakr as Siddiq radie ALLAH anhu!!

In zijn toespraak, na de dood van de Profeet salallahu aleihi wa sallam, zei Abu Bakr as Siddiq radie ALLAH anhu: 'Hij die Mohammed salalahu aleihi wa sallam aanbidde, (laat hem dan weten dat) Mohammed dood is, en hij die Allah aanbidt, (laat hem dan weten dat) Allah boven de Hemelen is, Eewig-Levend, en nooit zal sterven!'

overgeleverd door Boekhaarie en andere
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Waar is Allaah?

Door Shaych Mohammed ibn Abdil-Wahhaab al-Wassaabie (moge Allaah hem beschermen)*

Allaah de Verhevene zegt:

'De Barmhartigste is gezeteld boven de Troon.' [Soerah Taa Haa 20:5]

En Allaah de Verhevene zegt:

'Vervolgens zetelde Hij zich boven de Troon.'

Dit komt voor op zes plaatsen in de Qor'aan:

[1]: Soeratoel-A`raaf [7:54]
[2]: Soerah Yoenoes [10:3]
[3]: Soeratoer-Ra`d [13:2]
[4]: Soeratoel-Foerqaan [25:59]
[5]: Soeratoes-Sadjdah [32:4]
[6]: Soeratoel-Hadied [57:4]

En Allaah de Verhevene zegt:

'En Hij is de Krachtige, boven Zijn dienaren...' [Soeratoel-An`aam (6):18, 61]

En Allaah de Verhevene zegt:

'Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat hen is opgedragen.' [Soeratoen-Nahl (16):50]

En Allaah de Verhevene zegt:

'Naar Hem stijgen de goede woorden (van lezen, tasbieh, tahmied en tahliel) op, en de vrome daden (van de daden van het hart en de ledematen) verheft Hij (Allaah Ta`ala) ...
[Soerah Faatir (35): 10]

Op gezag van Abie Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe): 'De Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

'Toen Allaah de schepping schiep, schreef Hij in Zijn Boek dat bij Hem was boven de Troon: Mijn Genade heeft Mijn Woede overwonnen.''

Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 3022,6969,6986) en Moslim (3/2107)

Op gezag van Moe`aawiyah Ibnoel-Hakam as-Soelamie (radiallaahoe 'anhoe) die zei:

'Ik had eerst schapen tussen (de bergen van) Oehoed en al-Djoewaaniyah. En ik had daar een slavenmeisje en ik ging er op een dag heen om haar te controleren. Toen ik daar arriveerde, kwam ik er achter dat een wolf een van de schapen had opgegeten. En ik, met spijt, ben een man van de zonen van Adam, en ik sloeg haar. En ik kwam bij de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem), en ik vertelde het aan hem. Ik beschouwde het als een ernstige zaak van mij, dus zei ik: O Boodschapper van Allaah, zal ik haar niet vrij zetten?' Hij zei: Roep haar.' En dus riep ik haar. Toen zei hij tegen haar: Waar is Allaah?' Ze zei: Boven de hemel.' Hij zei: Wie ben ik?' Ze zei: [U bent] de Boodschapper van Allaah.' Hij zei: Laat haar vrij, want waarlijk zij is een gelovige.'

Overgeleverd door Moslim (1/372) Ahmed (2/291) en al-Bayhaqie (7/388), hij is authentiek verklaard door Shaych al-Albaanie in Moechtasiroel-`Oeloeww (nr. 1). Na deze hadieth voegde Shaych al-Albaanie toe: 'Er zijn in deze overleveringen twee zaken: Ten eerste: De Sharie`ah staat de Moslims toe te vragen: Waar is Allaah? Ten tweede: Het antwoord van de ondervraagde is: Boven de hemel. Dus wie ook één van deze zaken ontkent, dan ontkent hij al-Moestafaa (salallaahoe 'alayhie was sallem).' Moechtasiroel-`Oeloeww (blz. 68).

Op gezag van Abie Sa`ied al-Choedrie (radiallaahoe 'anhoe):

'De Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:

'Zal je me niet vertrouwen terwijl ik word vertrouwd door Hij die boven de hemelen is? Nieuws komt tot mij vanuit de hemelen in de ochtend en de avond.''

Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 4094) en Moslim (nr. 1064)

Ik zeg dat er veel aayaat en ahaadieth zijn betreffende dit onderwerp, zoveel dat Ibn Abil-`Izz zei in Sharhoel-`Aqiedatoet-Tahaawiyyah (blz. 288): 'En als deze bewijzen bij elkaar werden gehaald, dan zouden ze ongeveer duizend bereiken.'

Ik zeg dat, passend bij het belang van dit onderwerp, de mensen van de kennis van het verleden en het heden erover hebben geschreven. Onder hen ook Iemaam adh-Dhahabie die al-`Oeloeww lil-`iyyil-Ghaffaar schreef, en raadpleeg de verkorting door de Iemaam al-Moehaddith Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie (rahiemehoellaah).

18:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.