11-04-08

Islaam verschaft vele voordelen

Islaam verschaft vele voordelen aan het individu en de maatschappij. Dit hoofdstuk beschrijft een aantal voordelen die via de islaam bereikt kunnen worden door het individu: 1) De deur naar het eeuwige Paradijs [koran][nl]En geef blijde berichten aan hen die geloven en heilzame werken verrichten dat voor hen Tuinen zijn waaronder rivieren stromen (Djannah) , telkenmale dat zij daaruit een vrucht toegedeeld krijgen zeggen zij: Dit is wat wij vroeger toegedeeld kregen, maar zij krijgen het als wat daaraan gelijk schijnt. En voor hen zijn daar reine echtgenoten en zij zijn daar eeuwig-levend. (Soerah al-Baqarah: 25)[/nl][/koran] En…[koran][nl]Haast jullie voorwaarts tot de vergeving van jullie Rabb (Heer) en een Gaarde (Djennah) waarvan de breedte als de breedte van de hemel en de aarde is, die gereed is gesteld voor hen die geloven in Allaah en Zijn Boodschapper (Muhammad (saws)). Dat is de genade van Allah die Hij geeft aan wie Hij wil. Allah is de Gever van ontzaglijke genade. (Soerah al Hadid: 21)[/nl][/koran] [b]De profeet Mohammad (saws) heeft ons verteld dat de laagste graad onder de bewoners van het Paradijs (Djennah) tien keer de grootte van deze aarde zal krijgen en hij of zij zal alles krijgen wat hij of zij wenst en tien maal zoveel als dat.[/b] Overgeleverd door Aboe Hoeraira (ra) dat de profeet (saws) heeft gezegd dat Allah (swt) heeft gezegd dat: [hadith][nl]Ik heb voor mijn oprechte dienaren voorbereid wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk verstand ooit heeft waargenomen.” (Moeslim)(Qudsi)[/nl][/hadith] Overgeleverd door Anas bin Maalik (ra): [hadith][nl]‘s Werelds meest ongelukkige man onder degenen die voor het Paradijs voorbestemd zijn, zal eenmaal in het Paradijs ondergedompeld worden, en hem zal gevraagd worden: "O zoon van Adam, heb je ooit ellende meegemaakt? Heb je ooit moeilijkheden gehad?" Hij zal zeggen: "Neen, bij Allah! Ik heb nooit ellende meegemaakt en ik heb nooit moeilijkheden gehad. (Moeslim)[/nl][/hadith]Als je het Paradijs binnengaat, zal je een gelukkig leven leiden, zonder ziekte, pijn, verdriet of dood; Allah zal tevreden met je zijn en zal je voor eeuwig daarin laten leven. [koran][nl]En zij die gelovig zijn (aan de eenheid van Allaah: het Islamitische monotheïsme) en heilzame werken verrichten die zullen Wij doen binnengaan in Gaarden (Paradijs) waaronder rivieren stromen eeuwig-levend daarin voor immer. Zij zullen daar reine echtgenoten hebben en Wij zullen hen in beschuttende schaduw binnenvoeren. (Soerah an-Nisa: 57) [/nl][/koran] 2) Verlossing van het Hellevuur [koran][nl]Zij die ongelovig waren en stierven in ongeloof, van niet één van hen zou (zelfs) de volheid van de aarde in goud worden aangenomen ook al wilde hij zich daarmee vrijkopen. Voor hen is een pijnlijke bestraffing en zij zullen geen helpers hebben. (Soerah ali-Imraan: 91)[/nl][/koran]Dus dit leven is onze enige kans om het Paradijs te verdienen en om aan het Hellevuur te ontsnappen, want als iemand in ongeloof sterft, zal hij geen andere kans krijgen om op deze wereld terug te komen om te geloven (in het Islamitische monotheïsme). Zoals Allah in de Qoraan zegt over wat er gaat gebeuren met de ongelovigen op de Dag des Oordeels:[koran][nl]En als jullie eens zagen wanneer zij geteld zijn voor het (Helle)Vuur en hoe zij dan zeggen: "O mocht het toch zijn dat wij teruggezonden werden (naar de aarde) en niet de tekenen van onze Rabb (Heer) voor leugen verklaarden en wij tot de gelovigen zouden behoren." (Soerah al-An’Aam: 27)[/nl][/koran] Maar niemand zal deze tweede mogelijkheid krijgen. [hadith][nl]'s Werelds gelukkigste persoon onder degenen die verdoemd zijn tot de Hel, zal op de Dag des Oordeels eenmaal in de Hel ondergedompeld worden. Dan zal hij gevraagd worden: "O zoon van Adam, heb je ooit iets goeds gezien? Heb je ooit iets aangenaams ervaren? Hij zal zeggen: "Neen, O Allah! (Moeslim)[/nl][/hadith] 3) Het ware geluk en de innerlijke vrede Het ware geluk en de vrede kunnen dan pas gevonden worden als men zich overgeeft aan de bevelen van de Schepper en de Onderhouder van deze wereld. [koran][nl]Zij die geloven (in de eenheid van Allah: het Islamitische monotheïsme) en wier harten tot rust komen door de vermelding van Allah. Waarlijk, door de vermelding van Allah komen de harten tot rust. (Soerah ar-Ra’d: 28)[/nl][/koran] Aan de andere kant, zal degene die zich afwendt van de Qoraan hier op aarde een leven leiden met ontberingen.[koran]nl]Maar wie zich afwendt van Mijn Vermaning (noch gelooft in de Qur'aan noch handelt naar zijn geboden) voor hem is een benauwde levensgang. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding blind ter verzameling brengen. (Soerah Ta-Ha: 124)[/nl][/koran]Dit kan misschien verklaren waarom sommige mensen zelfmoord plegen, terwijl ze van al het materiële comfort wat er te koop is genieten. Kijk bijvoorbeeld naar Cat Stevens (nu Yusuf Islam genoemd), vroeger een bekende popzanger die veel op een nacht verdiende. Na zijn bekering tot de islaam, vond hij het ware geluk en de vrede, die hij niet had gevonden in het materiële succes. 4) Vergiffenis voor alle voorafgaande zonden Als iemand zich tot de islaam bekeert dan vergeeft Allah al zijn voorgaande zonden en slechte daden. Een man, Amr (ra) genaamd, kwam naar de profeet Mohammad (saws) en zei: "Geef mij uw rechterhand zodat ik u mijn belofte van trouw kan geven". De profeet (saws) stak zijn rechterhand uit. Amr trok zijn hand weg. De profeet (saws) zei: [b]O Amr, wat is er met jou aan de hand?[/b]Hij antwoordde: "Ik ben van plan een voorwaarde te stellen." De profeet (saws) vroeg: [b]Welke voorwaarde ben je van plan naar voren te brengen?[/b] Amr zei: "Dat Allah mijn zonden vergeeft." De profeet (saws) zei: [b]"Weet je niet dat door het omhelzen van de islaam al je zonden worden gewist.[/b](Moeslim) Nadat men tot de islaam overgaat, zal de persoon in kwestie beloond worden voor zijn of haar goede daden volgens de volgende hadieth:[hadith][nl]Jullie Rabb , die Gezegend en Verheven is, is meest Barmhartig. Als iemand iets goeds van plan is en hij doet het niet, dan wordt het als een goede daad genoteerd, en als hij het uitvoert, dan wordt het tien tot zeven honderd of nog veel meer keer (als goede daden) voor hem genoteerd. En als iemand iets kwaads van plan is, en hij doet het niet, dan wordt het als een goede daad genoteerd, maar als hij het uitvoert, dan wordt het als één slechte daad genoteerd of Allah zal het uitvegen. [/nl][/hadith] Uit: “A brief illustrated guide to understanding islam”, door Drs. Ibrahim Bayrak www.eltawheed.nl

18:14 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.