09-05-08

Satan’s grootschalige manipulatie van de Christenen

Het is duidelijk, voor iedereen met verstand, dat Satan deze misleide mensen (Christenen) heel erg heeft gemanipuleerd. Hij riep hen en zij beantwoordden hem; hij belazerde hen en zij gehoorzaamden hem.

Hij manipuleerde hen met betrekking tot Allah, De Verhevene en De Allerhoogste.
Hij manipuleerde hen met betrekking tot Jezus (vrede zij met hem).
Hij manipuleerde hen met betrekking tot het kruis en het aanbidden daarvan.

Hij manipuleerde hen ook met betrekking tot het maken van plaatjes en beelden in kerken en het aanbidden van deze, dus je zult geen kerk van hen vinden zonder een plaatje van Maria en Jezus, heiligen, en hun martelaren. De meesten van hen prostreren voor plaatjes en beelden, en bidden voor deze in plaats van Allah, De Allerhoogste…

Het typische voorbeeld van wat deze polytheisten doen, is als dat van een dienaar van een koning die een man benaderde, deze man sprong op van zijn plek, prostreerde (diepe buiging/soejoed) voor de dienaar (van de koning), aanbad hem, en deed datgene wat hij niet behoorde te doen, behalve voor de koning. Iedere rationele persoon zou hem beschouwen als een onwetende en een dwaas vanwege hetgeen hij deed, aangezien hij datgene deed voor de dienaar van de koning, wat hij alleen voor de koning zou moeten doen, dus de eerbetoon, bescheidenheid en nederigheid.

Het is bekend dat de kans groter is, dat datgene wat de dienaar deed zal veroorzaken dat de koning hem zal haten en zal neerkijken op hem in plaats van hem te eren en zijn positie te verhogen.

Dit is de positie van degene die prostreert voor de schepping of een plaatje van de schepping. Dit is, omdat hij zijn toevlucht zocht tot de prostratie, wat de beste manier van het bereiken van de tevredenheid van de Heer is. Zo’n daad is niet geldig, behalve als het voor Allah wordt gedaan, dus is er niks afschuwelijker of onrechtvaardiger dan het doen van deze daad voor een plaatje of een beeld van een dienaar en het gelijkstellen van Zijn dienaar aan Hem (Allah).

Dit is waarom Allah, De Allerhoogste zegt, “Voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht.” [Qs Luqman 31:13]

Allah, De Allerhoogste, heeft Zijn dienaren geschapen met in gedachte (met het plan), dat ze de afschuwelijkheid (lelijkheid) zullen herkennen van het uiten van verheerlijking, lofprijzing, onderwerping en nederigheid tegenover slaven en dienaren van de koning.

Dus wat is de positie van degene die deze soort aanbidding verricht voor de vijanden van de koning? Want Satan is de vijand van Allah, en de polytheist stelt in feite Satan, en niet de profeten en rechtgeaarde dienaren van Allah, aan als deelgenoot naast Allah. Want de profeten en rechtgeaarde dienaren hebben niets te maken met degenen die hen aanstellen als deelgenoten naast Allah; zij zijn tegen hen en het krachtigst in de haat tegenover hen. De polytheisten stellen daarom alleen Zijn vijanden aan als deelgenoten naast Allah, en stellen hen gelijk aan Allah in de aanbidding, verheerlijking, prostratie en nederigheid.

Dit is waarom de ongeldigheid en afschuwelijkheid van polytheisme wordt herkent door een gezonde, natuurlijke geaardheid en verstand, en deze type afschuwelijkheid wordt duidelijker herkent dan de andere typen.

De intentie was om Satan’s manipulatie van deze mensen te vermelden, in zowel het fundament als de takken van hun religie.

Door: Ibn al-Qayyim al Djawziyyah
Bron: Ighatul-Lahfaan min Masaa`id al-Shaytan

00:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Job 38:11

Gepost door: Prediker | 26-08-08

Reageren op dit commentaar

Reactie over manipulatie Inderdaad, er zijn mensen die beelden maken,aanbidden en zich christenen noemen maar in de bijbel (boek van de christenen) staat duidelijk dat dit niet mag.(lees de 10 geboden).De satan heeft hier inderdaad dwaling gebracht onder de christenen, maar een echte christen zou dit nooit doen.Net zoals een echte moslim geen onrein vlees zou eten.En wat Jezus betreft. Hoe kan Jezus tegen de satan strijden en de christenen met Hem en satan de leer van Jezus goedkeuren? Wat als Jezus 2000 Jaar geleden de waarheid zei, en dat hij inderdaad gelijk aan God was, met een reddingsplan voor de mensheid ? En dat satan dit wilde tegenhouden door een heel andere leer bekend te maken?

Gepost door: JG Houthalen | 25-01-09

Reageren op dit commentaar

is Zijn reddingsplan zichzelf vervloeken,of vervloekt God Zijn gelijke of Zijn zoon?om u en mij te redden?ver verheven is Allaah boven zulke uitspraken,
en daarmee is Jezus[vzmh] een van de vooraanstaande profeten,zoals de bijbel ook vertelt dat hij een profeet is en zeker geen gelijke aan God noch zoon van God,lees hieronder dialoog,

(een korte dialoog tussen een moslim en een christen)
Moslim: Geloof je dat Jezus gekruisigd is?
Christen: Natuurlijk!
Moslim: Dan vraag ik jouw aandacht voor de volgende tekst die vermeld staat in de Bijbel:


“En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is iets wat door God vervloekt is…”


(Deuteronomium 21: 22-23)

Moslim: Hoe is het toch mogelijk dat Jezus ervoor kiest om vervloekt te zijn?
Christen: Niet alle christenen zijn het eens met deze opvatting.
Moslim: O nee! Luister dan naar één van de meest achtbare figuren binnen het Christendom, namelijk Paulus, en wat hij hierover te zeggen heeft. Om precies te zijn in zijn brief naar de mensen van Galaten:


“Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ,,Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.”


(Galaten 3: 13)

Moslim: Het is duidelijk dat wij, Moslims, Jezus meer respecteren dan jullie, want wij zouden nooit zulke dingen over hem durven zeggen, ik vraag Allah om jou te leiden!

lees ook wat Jezus[vzmh]te kennen geeft over de eenheid van Allaah[swt]In de bijbel staat: ,,Een aanzienlijk man begon hem (Jezus) eens te vragen: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen.”


(Lucas 18: 18-19)
Jezus heeft er voor gewaakt dat de goedheid niet aan hem wordt toegeschreven, maar uitsluitend aan Allah. Dus hoe kan iemand nog durven te beweren dat hij god of de zoon van god is.

Er staat zelfs in de Bijbel: ,,En één der schriftgeleerden, die hen had horen redetwisten, kwam nader, en daar hij begreep dat hij hun een goed antwoord had gegeven, vroeg hij hem: Wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde hem: Het eerste is: Hoor, Israël, de Heer onze God is de enige Heer.”


(Marcus 12: 28-29)
Zie hoe Jezus vrede zij met hem hier te kennen geeft dat ook hij evenals de overige kinderen van het huis van Israël de Eenheid van Allah erkent. Dit is volgens Jezus (vrede zij met hem) dan ook de allereerste en meest belangrijke doctrine en niet zijn goddelijkheid en erfzonde waar de huidige christenen onterecht de nadruk op leggen.

Jezus vrede zij met hem was niet meer dan een gezant die oppenlijk opriep tot de eenheid van Allah, hij zegt dan ook: ,,Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, den enigen, waarachtigen God, en hem dien Gij gezonden hebt, Jezus Christus.”


(Johannes 17:3)
Allahu Akbar!!

zoals Jezus ook aangaf dat er een profeet komende was en dat het koninkrijk van God afgenomen zal worden van hun en gegeven worden aan een ander volk,lees maar,
“Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: De steen die de Bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u: het Koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen…”


hierbij nodig ik u uit naar de Islaam,die als enige Godsdienst bij Allaah de meest verhevene zal aanvaardt worden.
mvg...

Gepost door: Islam is de waarheid | 25-01-09

Reageren op dit commentaar

Reactie Fijn dat je zelf teksten uit de bijbel citeert.Dit wil zeggen dat je zelf ook respect hebt voor dit boek.
Ik wil graag volgende bijbelteksten citeren:

Matteüs 22:34 Het grote gebod.

Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeên tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. het tweede, daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Johannes 14:06
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader (God) dan door Mij.Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben.Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?

Matteüs 24:09
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams (Jezus) wil. En dan zullen velen ten val komen. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

Jesaja 53:06

Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar onze eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem (Jezus) doen neerkomen.

En tot slot:
Efeze 2:8.9
Want door genade zijt gij behouden (gered), door het geloof en dat niet uit uzelf, het is een gift van God, niet uit uw eigen werken, opdat niemand roeme.

Gepost door: JG Houthalen | 22-03-09

Reageren op dit commentaar

Beste JG Beste,
als eerste ben ik blij jou hier op deze blog aanwezig te zien,verder zeg ik dat Wij Moslims verplicht zijn om voorgaande openbaringen te respecteren,omdat ze allen afkomstig zijn van de Meest Verhevene,Allah,
hoewel deze boeken veranderd zijn door mensenhanden en niet meer de zuivere openbaring bevatten,is de Koraan als laatste der boeken nedergezonden,wat de voorgaande boeken vervolledigd.Jezus(vzmh) is slechts een profeet van Allah(swt),zoals de rest van de Profeten,wel een van de vooraanstaande,maar blijft een dienaar van Allah(swt)
(Johannes 20: 17)
“Ga naar mijn broeders en vertel hun dat ik terugga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is.”hierboven merken we op dat God(Allah),de schepper is van eenieder en alles,

Jij geeft me een bewijs:

Johannes 14:06
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader (God) dan door Mij.Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben.Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?


en verder zie ik in de Bijbel:

Er is ook overgeleverd dat hij aan het kruis zou hebben gezegd: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”


(Mattheüs 27: 46)

Zou God,een van Zijn vooraanstaande profeten laten nagelen aan de kruis?
Verder wordt er in de Bijbel verteld dat eenieder die aan een PAAL heeft gehangen,VERVLOEKT is,
Zou God deze vooraanstaande Profeet Vervloeken?
raar toch he?

Jij geeft mij:
Johannes 14:06
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader (God) dan door Mij.Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben.Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?
In de bijbel staat: ,,Een aanzienlijk man begon hem (Jezus) eens te vragen: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen.”


(Lucas 18: 18-19)

Deze vooraanstaande Profeet weet Zijn plaats bij Allah,de Meest Verhevene,Hij(vzmh) zegt ook:

Jezus vrede zij met hem was niet meer dan een gezant die oppenlijk opriep tot de eenheid van Allah, hij zegt dan ook: ,,Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, den enigen, waarachtigen God, en hem dien Gij gezonden hebt, Jezus Christus.”


(Johannes 17:3)


Hij verduidelijkt werkelijk de eenheid van Allah(swt),en dat niets gelijk is aan Hem,zoals de Koraan zegt:


In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Allah is de Enige.

2. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."


Jezus(vzmh) maakt duidelijk dat er een profeet na Hem zal komen en de mensheid zal leiden naar de waarheid en dat deze Profeet niet uit eigen begeerte zal spreken,maar al zal Hem op de tong gelegd worden(openbaring dus) en zo zal Hij spreken,de TROOSTER,


En toen Jezus zoon van Maria, zei: "O kinderen van Israël, ik ben Allah's boodschapper voor u, datgeen bevestigend wet vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij zal komen, zijn naam zal Ahmad(de prijzenswaardige) zijn..... (Koran 61:6) Jezus beschouwde zichzelf als een voorbode van een grote profeet, die nog zou komen. Aldus lezen wij in Johannes 16:12-13 Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Bij deze tekst kan de vraag gesteld worden wie de 'Geest der waarheid' is. Veel Christenen beweren dat hiermee de heilige geest wordt bedoeld. Is dit werkelijk zo? Volgens Johannes 14:16 spreekt Jezus over een andere: En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen andere Trooster geven.

Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal. (Deuteronomuim 18:18) De voorspelling in dit vers gaat over een wetgevende profeet zoals Mozes dat was. Een profeet die geen nieuwe wet brengt, heeft de taak een reeds bestaande wet uit te leggen en nader toe te lichten. Zo'n profeet wordt in functie gesteld, of zoals Jezus zegt:"..om te vervullen (Matth 5:17-18)" De profeten die tussen Mozes en Jezus verschenen, konden evenals Jezus (omdat hij ook een Israëliet was) geen aanspraak maken op deze profetie. Het volk waarnaar het woord 'hun' verwijst, is het volk van Israël. Dus de profeet, zoals Mozes, moest uit het midden van 'hun' broeders verschijnen. Wie zijn 'hun' broeders? Profeet Abraham kreeg twee zonen: Ismaël en Izaak. Uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen en uit Izaak de Israëlieten. Uit deze twee broers zijn twee volkeren ontstaan. Dit houdt in dat de Israëlieten en de Arabieren broeders zijn. Met het woord 'hun' wordt verwezen naar de Arabieren. De Profetie in Deut. 18:18 gaat dan ook over niemand anders dan profeet Mohammed (vzmh). Mohammed is ook de enige die te vergelijken is met profeet Mozes (de enige twee wetgevende profeten). Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die getuige is, gelijk Wij een boodschapper tot Farao zonden (Koran 73:15) Hieronder volgen nog meer overeenkomsten tussen Mozes en Mohammed. - Mozes is evenals Mohammed geboren uit een moeder en een vader. Jezus werd geboren zonder vader. - Ook Mozes werd, net als Mohammed, door velen erkend als profeet. Jezus werd maar door enkelen erkend als profeet. - Mozes werd tijdens zijn leven aangesteld als de leider van de Israëlieten. Jezus werd maar door 12 discipelen erkend als hun leraar. Mohammed (vzmh) werd net als Mozes door zijn hele volk erkend als profeet. Ook in dit geval lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes. - * Mozes kreeg een wet die hij aan zijn volk moest verkondigen(Deuteronomuim 33:4). Jezus kwam niet met een wet, hij kwam alleen maar om te vervullen: Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. (Mattheus 5:17) Mohammed (vzmh) kreeg net als Mozes ook een wet voor zijn volgelingen. In de Qor'aan staat: En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard. (5:49) Ook in dit geval, lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes dan Jezus. - Mozes en Mohammed stierven beiden een natuurlijke dood. Jezus werd door Allah verheven naar de hemel. Christenen kunnen onmogelijk beweren dat deze profetie over Jezus ging, want zij beweren dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zij blijven volhouden dat dit vers over Jezus gaat, dan moeten zij erkennen dat Jezus een profeet was en niet de zoon van God. Deuterononmium 18:20 vermeldt dat een valse profeet gedood zal worden: Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken , of die in den naam van andere goden spreekt - die profeet zal sterven. Indien er een valse profeet zou opstaan die deze profetie in Deut 18:18 zou opeisen zou hij een goddelijke straf oplopen. Zijn plan zou worden verijdeld en hij zou de dood vinden. Als profeet Mohammed (vzmh) een valse profeet zou zijn, zou hij volgens de Bijbel een goddelijke straf moeten krijgen....


en dat is wat Allaah ,de meest Verhevene wilt...
en zo is het...

mvg...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 23-03-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.