11-05-08

Allah is De Schoonste en houdt van schoonheid

Door ‘Abdullaah Ibn Mas’ood radiallaahu ‘anhu is overgeleverd dat dat de Profeet sallallaahu ’alayhi wa sallam heeft gezegd: ‘Niemand zal het Paradijs binnen treden die trots in de gewicht van een atoom in zijn hart heeft.’ Een man zei: ‘Wat als een man er van houdt dat zijn kleren er goed uit zien en dat zijn schoenen er mooi uit zien?’ Hij sallallaahu ’alayhi wa sallam zei: ‘Allah is De Schoonste en houdt van schoonheid. Trots (zijn) betekent het ontkennen van de waarheid en neerkijken op [andere] mensen’ [1]

Ibn al-Qayyim radiallaahu ‘anhu zei over deze hadeeth het volgende:

“De uitdrukking ‘Allah is De Schoonste en houdt van schoonheid’ omvat de mooie kleding waarover werd gevraagd in dezelfde hadeeth. Dit wordt gezien als generalisatie, dit betekent dat schoonheid in alle dingen [op aarde] zit. In saheeh Muslim staat er: ‘Allah is Goed en accepteert alleen dat wat goed is.’ [2]

In sunnanat Tirmidhi staat: ‘Allah houdt er van om de effecten van Zijn Zegen te zien bij zijn dienaren’ [3] Het is overgeleverd dat Abul-Ahwas al-Jashamee heeft gezegd: De Profeet sallallaahu ’alayhi wa sallam zag mij oude, haveloze [4] kleding dragen en vroeg aan mij: ‘Heb jij enig rijkdom?’ Ik zei: ‘Ja’. Hij sallallaahu ’alayhi wa sallam zei: ‘Welk soort van rijkdom?’ Ik zei: ‘Alles wat Allah mij aan kamelen en schapen heeft gegeven.’ Hij sallallaahu ’alayhi wa sallam zei: ‘Dan toon de gulle zegen die Hij jou heeft gegeven.’ [5]

Allah –moge Hij verheerlijkt worden- houdt van ‘de effecten van Zijn zegeningen aan Zijn dienaren’, om deze [zegeningen aan hen] duidelijk te maken en dat maakt deel uit van de dankbaarheid voor Zijn zegeningen, die een innerlijke schoonheid vormt (schoonheid van de karakter). Allah houdt er van om de externe schoonheid van Zijn dienaren te zien waarop Zijn zegeningen reflecteren, en [Hij houdt er van om] de ‘innerlijke schoonheid van hun dankbaarheid jegens Hem’ voor deze zegeningen te zien. Omdat Hij van schoonheid houdt, zendt Hij kleren en versieringen aan Zijn dienaren, waarmee zij hun uitgaande verschijning mooi kunnen maken en Hij geeft hen taqwaa die hun innerlijke schoonheid [karakter] mooi maakt. Allah Ta’ala zegt:

“O Kinderen van Adam! Voorzeker, Wij hebben voor jullie kleding neergezonden om jullie schaamte te bedekken en versierselen. En het kleed van het vrezen (van Allah), is het beste” [Surah al-A’raaf 7:26]

En Hij Ta’ala zegt, over de mensen van het Paradijs:

“Allah zal hen op die Dag beschermen voor het kwaad en hen nadrah (glans) en blijdschap schenken. En Hij zal hen vanwege hun geduldige volharding belonen met het Paradijs en zijde.” ” [Surah al-Insaan 76:11-12]

Hun gezichten zal met de nadrah (licht van schoonheid) gemaakt worden, hun binnenste met vreugde en hun lichamen met zijden kledingstukken.

Allah houdt enkel van de schoonheid in woorden, daden, kledingstukken en uitgaande verschijning, zo haat Hij lelijkheid in woorden, daden, kledingstukken en uitgaande verschijning. Hij haat lelijkheid en de mensen die daarbij horen, en houdt van schoonheid en de mensen die daarbij horen. Maar, twee groepen worden misleid met betrekking tot deze kwestie: een groep die zegt dat alles wat Hij heeft gecreërd mooi is, zo houdt Hij van alles wat Hij heeft gecreërd en wij zouden van alles moeten houden wat Hij heeft gecreërd en deze (creaties) niet haten. Zij zeggen: ‘Wie het realiseert dat alles wat bestaat van Hem komt zal zien hoe mooi het is’ … Deze mensen hebben geen enkel betekenis van jaloersheid omwille van Allah, of haat en vijandschap omwille van Allah, of aan de kaak stelt wat munkar (kwaad) is, of jihaad (strijdt) omwille van Allah of Zijn grenzen aanhangd. Zij beschouwen de schoonheid van beelden, mannen of vrouwen ook als een deel waarvan Allah houdt en willen Allah door immorele handelingen aanbidden. Sommigen van hen gaan zelfs zo ver dat zij beweren dat de Ene Die zij aanbidden vertoond worden in, of geïncarneerd zijn in die beelden.

De tweede groep enerzijds zegt dat Allah de schoonheid van beelden, vormen en uitgaande verschijning veroordeelt, Allah zegt over deze munaafiqoon (hypocrieten):

“En wanneer jij hen ziet, wekken hun lichamen (hun uiterlijke vertoon) jouw verwondering op…” [Surah al-Munaafiqoon 63:4]

“En hoeveel generaties hebben WIj niet vóór hen vernietigd, die beter toegerust waren en (mooier in) verschijning.” [Surah Maryam 19:74]

In Saheeh Muslim is er overgeleverd dat de Profeet sallallaahu ’alayhi wa sallam heeft gezegd: ‘Allah kijkt niet naar jouw uitgaande verschijning en jouw rijkdom, Hij kijkt [eerder] naar jou hart en je daden’ [6]

Volgens een andere hadeeth: ‘Shabbiness [7] maakt deel uit van het geloof’ [8] Allah veroordeelt degenen die buitensporig zijn; wat zowel buitensporig in kleding als in voedsel en drank van toepassing op is.

Om dit geschil te regelen kunnen we zeggen dat de schoonheid in kleding en uitgaande verschijning uit drie types bedraagt, waarvan één prijzenswaardig is, één afkeuringswaardig en één geen van beide.

1) Het soort schoonheid dat moet worden aanbevolen is dat wat omwille van Allah wordt gedaan, om te helpen Allah aan te bidden en Zijn bevelen te vervullen. Zoals toen de Profeet sallallaahu ’alayhi wa sallam zichzelf mooi (knap) maakte wanneer hij de vertegenwoordigers die naar hem kwamen ontmoette. Dit is als het dragen van een pantser of strijdkleding tijdens oorlog, of het dragen van zijde en [hiermee] pronken (voor de vijanden). Dit is prijzenswaardig, omdat dit wordt gedaan om de woorden van Allah opperst te maken en om Zijn godsdienst te steunen en Zijn vijanden te ergeren.

2) Het afkeuringswaardige soort van schoonheid is datgene wat wordt gedaan omwille van deze wereld. Voor machtsredenen, valse trots, of om sommige (egoistische) wensen te vervullen. Dit omvat ook gevallen waar schoonheid een eind op zichzelf is voor een persoon en het enige is waar hij om geeft. Vele mensen hebben [hierdoor] geen andere zorgen in het leven.

3) Het soort van schoonheid dat noch prijzenswaardig en noch afkeuringswaardig is, is datgene wat noch met één van de twee bovengenoemde doeleinden te maken heeft. (dwz. Het is noch omwille van Allah en noch omwille van aardse doeleinden)

De behandelde hadeeth verwijst naar twee belangerijke principes, namelijk kennis en gedrag. Allah moet erkend worden voor schoonheid, dat geen enkel gelijkenis heeft aan iets anders en Hij moet aanbeden worden door middel van schoonheid in woorden, daden en houding waar Hij van houdt.

Hij houdt er van om de tongen van Zijn dienaren met de waarheid te verfraaien. Om hun harten met oprechte toewijding (Ikhlaas), liefde, berouw en vertrouwen in Hem te verfraaien. Om hun vermogen met gehoorzaamheid te verfraaien, en om hun lichamen te verfraaien door middel van Zijn zegeningen over hen te tonen in hun kleding, en door hen zuiver en vrij van enig vuiligheid, vuil en onzuiverheid te houden, door het verwijderen van haren die weggehaald moeten worden, door besnijdenis en door het knippen van de nagels. Aldus herkennen zij Allah door deze kwaliteiten van schoonheid en willen dicht(er)bij hem trekken door de schoonheid in woorden, daden en houdingen. Zij erkennen Hem voor de schoonheid -wat Zijn eigenschap is- en zij aanbidden Hem door middel van schoonheid - welke Hij heeft voorgeschreven in Zijn godsdienst. De Hadeeth combineert deze twee principes van kennis en gedrag. ”

Voetnoten:

[1] Muslim (nr. 131)
[2] Muslim (nr. 1686)
[3] Hasan Saheeh: at-Tirmidhee (nr. 2963), die zegt dat deze hasan saheeh is.
[4] Haveloos: armoedig en verwaarloosd
[5] Saheeh: Ahmad (nr. 15323), at-Tirmidhee (nr. 1929) en an-Nisaa‘ee (nr. 512 8)
[6] Muslim (nr. 1356)
[7] Shabiness – niet vertaald
[8] Saheeh: Ibn Maajah (nr. 4108), Abu Dawud (nr. 3630)

Door: Ibn al-Qayyim al Djawziyyah
Bron: al-Fawaa‘id (1/185)
Engelse tekst: Allah is Beautifull and loves beaty
Vertaald door: Omar AbduRasheed
Aangepast door: Az-Zahra Shasmeen

22:40 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.