08-06-08

Deel 4: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad,

Door de nobele Shaykh

Mohammad ibn Djamiel Zienoe

- moge Allah hem behouden -

  

De Qaadirie Orde

Eén van de Shoeyoekh(1) van de Orde nodigde mij uit, tezamen met mijn Shaykh, bij wie ik grammatica en de uitleg van de Qor-aan gestudeerd had. Dus vertrokken wij naar zijn huis. Na het nuttigen van het avondeten stonden de aanwezigen op en begonnen dhikr(2) te verrichten, te springen, heen en weer te bewegen en zeiden: "Allah, Allah"... Ik stond samen met hen, maar ik bewoog niet; vervolgens ging ik op een stoel zitten, totdat de eerste ronde voorbij was. Ik zag dat het zweet van hen afdruppelde, waarop zij met handdoeken kwamen om het zweet af te vegen. Aangezien het al bijna middernacht was, verliet ik hen en ging ik naar huis.

De volgende dag ontmoette ik één van degenen die de vorige avond met hen waren - hij was een collega-leraar van mij - en ik vroeg hem: "Hoe lang bleven jullie nog doorgaan?" Hij antwoordde: "Tot aan het tweede uur na middernacht, daarna gingen wij naar huis om te slapen!" Ik vroeg hem: "En wanneer hebben jullie het ochtendgebed verricht?"  Daarop zei hij tegen mij: "We hebben het ochtendgebed niet op tijd gebeden, we hebben het echter gemist."

Daarop zei ik in mijzelf: "Maa shaa-allah(3) voor deze dhikr die het ochtendgebed verwaarloost." Vervolgens dacht ik aan de woorden van ‘Aa-ishah waarmee zij de Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - beschreef:

"Hij was gewoon te slapen in het begin van de nacht en te waken in het einde ervan."

Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

Deze Soefies(4) zijn echter het tegenoverstelde: zij waken het begin van de nacht met innovaties en gedans en slapen in het einde ervan om op deze manier het ochtendgebed te verwaarlozen. Terwijl Allah - Verheven is Hij - waarlijk zegt:

Wee dan degenen die het gebed verrichten. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed.

[ Soerah al-Maa'oen 107:4-5 ]

Dat wil zeggen: het gebed uitstellen tot na zijn voorgeschreven tijd.

En de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zegt:

"De twee gebedseenheden van al-fadjr(5) zijn beter dan de wereld en wat hierin zit."

Overgeleverd door at-Tirmidhie. Al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in Sahieh al-Djaami'.

Het handgeklap tijdens de dhikr

Ik was in een moskee, toen er een kring van dhikr werd gevormd na het vrijdaggebed. Dus bleef ik zitten om naar hen te kijken. Opdat hun extase en verrukking zou verhevigen, begon één van hen in zijn handen te klappen. Ik wees hem erop dat dit verboden is en niet toegestaan, maar hij liet het klappen niet. Toen hij klaar was, adviseerde ik hem, maar hij aanvaardde het niet. Na een tijd kwam ik hem tegemoet en herinnerde hem eraan dat dit handgeklap tot de handelingen van de afgodendienaars behoort, aangezien Allah over hen zegt:

En hun gebed bij het Huis was niets dan gefluit en handgeklap.

[ Soerah al-Anfaal 8:35 ]

Maar hij antwoordde mij: "Maar die en die Shaykh heeft het toegestaan!" Daarop zei ik in mijzelf: "Op deze mensen zijn de Woorden van Allah - Verheven is Hij - van toepassing:

Zij namen hun schriftgeleerden en monniken tot heren buiten Allah; en (ook) al-Masieh ibn Maryam(6).

[ Soerah at-Tawbah 9:31 ]"

Toen ‘Adiyy ibn Haatim at-Taa-ie - moge Allah tevreden zijn met hem - (die een christen was voordat hij de Islaam omarmde) dit Vers hoorde, zei hij:

"O Boodschapper van Allah, wij aanbaden hen niet!"

Daarop zei de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - tegen hem:

"Is het niet zo dat zij hetgeen Allah verboden heeft, toegestaan voor jullie verklaren, waarop jullie dit toegestaan verklaren; en dat zij hetgeen Allah heeft toegestaan, verboden verklaren, waarop jullie dit verboden verklaren?"

‘Adiyy antwoordde:

"Welzeker."

Daarop zei de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

"Dat is het aanbidden van hen."

Hasan (goed). Overgeleverd door at-Tirmidhie en al-Bayhaqie.

Vervolgens woonde ik een andere dhikr bij in een moskee, waarbij degene die de liederen voordroeg in zijn handen klapte tijdens de dhikr. Nadat hij klaar was, zei ik tegen hem: "Jij hebt een mooie stem, maar dit handgeklap is verboden." Daarop zei hij tegen mij: "De melodie van het lied gaat niet zonder handgeklap. Bovendien heeft een Shaykh mij gezien die groter is dan jij en hij keurde dit niet af!"

Degene die hun dhikr bijwoont, merkt tevens op dat zij de Namen van Allah verminken en zeggen: Allah - Aah - Hie - Hoe - Yaahoe. Deze verdraaiing en verwringing is verboden en zij zullen hierop worden afgerekend op de Dag der Opstanding.

Het volgende deel - in shaa-allah: Deel 5: Het slaan met spiesen

Bron: Kayfahtadayt ilat-Tawhied was-Siraat al-Moestaqiem

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki


(1) Voetnoot van de vertaler: Shaykh (mv. shoeyoek, mashaayikh, ashyaakh): Leraar, bezitter van kennis.

(2) Voetnoot van de vertaler: Dhikr: Het gedenken van Allah - de Almachtige.

(3) Voetnoot van de vertaler: Maa shaa-allah: Een Arabische uitdrukking die letterlijk "Wat Allah wil" betekent en onder andere geuit wordt ten tijde van verbazing.

(4) Voetnoot van de vertaler: Soefie: Afgeleid van Soefiyyah of Tasawwoef: een term die aanvankelijk gebruikt werd voor het zuiveren van de ziel en de onthouding van de wereldse zaken. In de latere tijden wordt er voornamelijk een dwalende groepering mee bedoeld, die zich vooral bezighoudt met het gedenken van Allah op een geïnnoveerde manier (in kringen, zingend, dansend, etc.) en grove afwijkingen heeft in haar geloofsleer.

(5) Voetnoot van de vertaler: Al-fadjr: Het ochtendgebed.

(6) Voetnoot van de vertaler: Al-Masieh ibn Maryam - 'alayhis-salaam: De Messias, zoon van Maria.

Soennah.com

20:19 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.