25-06-08

Discussies

Ibn Mas'ud heeft gezegd: "Laat de discussie links liggen, want je kan haar wijsheid niet begrijpen en je kan niet veilig zijn voor haar verleiding."

Volgens Abu Umama heeft de Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem gezegd: "Geen enkel volk is afgedwaald nadat ze leiding gekregen hadden, behalve nadat ze zich hadden overgegeven aan discussies." (At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad, Al-Hakim)

Omar radiAllahoe 'anhoe heeft gezegd: "Verzamel geen kennis voor drie zaken en verlaat de kennis niet omwille van drie zaken. Verzamel geen kennis om het te gebruiken om te discussiëren, noch om erover op te scheppen, noch om ermee te koop te lopen. Verlaat daarentegen de kennis niet omdat je schaamte om ernaar op zoek te gaan je ervan weerhoudt, of omdat je geen enkel verlangen hebt om iets te leren, of omdat je er voldoening in vindt onwetend te zijn."

Volgens A'isha radiAllahoe 'anha heeft de Boodschapper van Allah sallallahoe 'aleihi wa sallem gezegd: "De meest verafschuwde mens bij Allah is de ruziemaker, de betwister." (Al-Bukhari en Muslim)

Al Ghazali heeft gezegd: "Ruzie is het begin van alle kwaad, en hetzelfde voor twistgesprekken en discussies. Het is dus beter deze deur slechts in noodgevallen te openen, en in noodgevallen is het ook beter om de tong en het hart te beschermen tegen de gevolgen van ruzie, en dat is bijna onmogelijk." (Al ihya nr. 1558).

Volgens Abu Yasar die gezegd heeft: "Wees op je hoede voor discussies: het is het uur van de onwetenheid voor de wijze en het is het ideale moment voor sjeitaan om zijn misstap af te wachten."

Imam Malik heeft gezegd: "Discussie maakt het hart hard en veroorzaakt conflicten."

Bilal Ibn Sa'd heeft gezegd: "Als je ziet hoe de mens neigingen heeft om ruzie te maken en te discussiëren, betoverd door zijn eigen mening, weet dan dat hij reeds verlies geleden heeft."

 

 

 

Raadgevingen met betrekking tot het spreken

Al-Imam Abu Haatim ibn Hibbaan al-Busti heeft in zijn boek ‘Rawdat-ul-‘Uqalaa wa Nuzhat-ul-Fudalaa’ gezegd: "Het is voor elk intelligent persoon verplicht om ten allen tijden te zwijgen totdat het nodig is voor hem om te spreken. Want hoe vaak heeft iemand spijt van wat hij gezegd heeft nadat hij het gezegd heeft en hoe zelden heeft iemand spijt van wat hij gezegd heeft als hij gezwegen heeft? En de mensen die het langst ongelukkig blijven en de meeste beproevingen doormaken, zijn degenen die getroffen zijn met een losse tong en een hard hart."

Ibn Hibbaan heeft ook gezegd: "Het is voor de intelligente persoon verplicht om zijn oren twee keer zo vaak te gebruiken als zijn tong en zich te realiseren dat hij twee oren gekregen heeft en slechts één mond zodat hij meer gaat luisteren dan hij spreekt. Dat is omdat hij spijt zou kunnen krijgen van wat hij gezegd heeft, wanneer hij spreekt, maar als hij zwijgt, dan zal hij niets hebben om spijt van te hebben. Het is immers gemakkelijker om terug te nemen wat je nooit gezegd hebt, maar zodra een woord uitgesproken is, bezit het zijn spreker, maar als het nooit uitgesproken is, blijft dit het eigendom van degene die het nooit uitgesproken heeft."

Ibn Hibbaan heeft ook gezegd: "De tong van de intelligente persoon schuilt achter zijn hart zodat hij zijn hart raadpleegt wanneer hij iets wil zeggen. Als er gedacht wordt dat hij zou moeten spreken dan doet hij dat, maar zo niet, dan zwijgt hij. Bij de onwetende persoon bevindt het hart zich echter op het puntje van zijn tong, dus spreekt hij zonder na te denken. En degene die zijn tong niet bewaakt, begrijpt zijn religie (islam) niet."

Bron: Rawdat-ul-‘Uqalaa wa Nuzhat-ul-Fudalaa

 

Teveel praten

Ibn Mas'ud heeft gezegd: "Wees op jullie hoede voor het overbodige in jullie taalgebruik. Voor de mens volstaat het aantal woorden dat hem laat bereiken wat hij nodig heeft."

Ibrahim At-Taymi heeft gezegd: "Voor hij begint te spreken, denkt de gelovige na. Als zijn woorden voordelig zijn voor hem, spreekt hij, zo niet, dan onthoudt hij zich ervan. Terwijl degene met slechte eigenschappen woorden uitspreekt zonder na te denken."

 

 

Zaken die ons niet aangaan

De Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem heeft gezegd: "Tot de vervolmaking van iemands geloof behoort dat hij zich onthoudt van alles wat hem niet aangaat." (At-Tirmidhi, Ibn Maajah, Malik en Ahmed)

De Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem heeft gezegd: "Degene die zwijgt zal zeker gered worden." (At-Tirmidhi, Ahmad en Ad-Darimi)

Aan Luqman de wijze werd gevraagd: "Wat is jouw wijsheid?" Hij heeft geantwoord: "Ik vraag niets meer dan het noodzakelijke en ik steek geen energie in zaken die me niet aangaan."

Umar radiAllahoe 'anhoe heeft gezegd: "Bemoei je niet met zaken die je niet aangaan; neem afstand van je vijand; wees op je hoede voor je vriend onder de mensen, behalve voor degene die te vertrouwen is, en enkel degene die Allah de Verhevene vreest, is te vertrouwen; houd een misdadiger geen gezelschap, want je riskeert zijn misdadigheid te leren; onthul je geheim niet; vraag raad aan mensen die Allah de Verhevene vrezen."

Muwarraq Al-'Ajli heeft gezegd: "Er is een doel dat ik sinds twintig jaar probeer te bereiken zonder dat ik er tot nog toe in geslaagd ben, en toch zal ik nooit de moed verliezen om te proberen het te bereiken." Ze vroegen hem welk doel dat was. Hij antwoordde: "Erin slagen niet te spreken over zaken die mij niet aangaan."

 

 

 

Je broeders en zusters bekritiseren

Abu Barza overlevert: "De Boodschapper van Allah sallallahoe 'aleihi wa sallem hield voor ons een preek (met zo'n stem) dat hij gehoord kon worden door de jonge meisjes die in hun huizen verbleven. Hij zei: "O jullie die het geloof enkel met hun tong belijden zonder dat jullie harten beroert, spreek geen kwaad over de moslims en benadruk hun gebreken niet. Als je op zoek gaat naar de onvolmaaktheden van je broeder, zal Allah op zoek gaan naar de jouwe en je met schande overladen, zelfs als je je zo diep mogelijk in je huis verstopt." (Abu Dawoed)

Een bedoeïen zei tegen de Boodschapper van Allah sallallahoe 'aleihi wa sallem: "Geef mij een goede raad." Hij zei tegen hem: "Vrees Allah, als iemand je naar beneden haalt door een fout te vernoemen die hij bij jou kent, haal hem dan niet naar beneden, door een fout te vernoemen die jij bij hem kent. Zo zal hij er de gevolgen van dragen en zal jij ervoor beloond worden. En beledig helemaal niets." De bedoeïen zei daarna nog: "Ik heb sindsdien niets meer beledigd." (Ahmad, At-Tabarani)

 

Grof taalgebruik

 

Volgens Ibn Mas'ud heeft de Boodschapper van Allah gezegd:

"De gelovige is iemand die de mensen nooit aanvalt, beledigt, grof is of grove woorden gebruikt." (Boekhari, At-Tirmidhi, Ahmed, Al-Hakim, Al-Bayhqai, Ibn Hibbaan, Ibn Abi-Dunya.)

Volgens Usama Ibn Zayd heeft de Boodschapper van Allah gezegd:

"Allah houdt niet van degene die grove woorden gebruikt en van degene die grof is." (Hadeeth hassan, Ahmed, Al-Haakim)

 

 

Ruzie en verzoening

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "Vreest dan Allah en sticht vrede onder jullie. En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper, als jullie gelovigen zijn." [Soerah al-Anfaal 8:1].

En Hij zegt ook: "Er is geen goed in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve wie aanmaant tot liefdadigheid of wijsheid of verzoening tussen de mensen, wie dat doet om het welbehagen van Allah te bereiken: Wij zullen hem een geweldige beloning geven." [Soerah al-Nisa’ 4:114].

De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft ons verteld dat het verzoenen van mensen beter is dan vrijwillig vasten, vrijwillige gebeden verrichten en vrijwillige liefdadigheid geven. Het is overgeleverd dat Abu’l-Darda’ (radiAllahu ‘anhu) gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: "Zal ik jullie vertellen over iets wat beter is dan de status van (vrijwillig) vasten, bidden en liefdadigheid?" Ze zeiden: "Ja." Hij zei: "Verzoenen in een geval van onenigheid, want het kwaad van de onenigheid is de scheerder."

Al-Tirmidhi heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: "Het is de scheerder en ik zeg niet dat (hij) het haar scheert, maar het scheert (met andere woorden verwoest) religieuze toewijding." Overgeleverd door Abu Dawoed, 4273; al-Tirmidhi, 2433. Geclassificeerd als hasan door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi.

De islam staat het toe om leugens te vertellen om dit grootse doel te bereiken. Je mag beide partijen dus vertellen dat de ander goede dingen over hen gezegd heeft en hen geprezen heeft, om de verzoening te bemoedigen. Dit valt niet onder de categorie van leugens die haram zijn. Het is overgeleverd van Umm Kalthoem bint ‘Uqbah ibn Abi Mu’iet dat zij de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) hoorde zeggen: "Degene die verzoening tussen mensen nastreeft en goede dingen zegt, is geen leugenaar." Overgeleverd door al-Bukhaari, 2490.

Het is haram voor moslims om elkaar te negeren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En weest geduldig: voorwaar, Allah is met de geduldigen." [Soerah al-Anfaal 8:46]

Ook zegt Allah: "En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de rand van de afgrond van de Hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen." [Soerah Aal ‘Imraan 3:103].

Het is overgeleverd dat Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: "Haat elkaar niet, benijd elkaar niet, wend jullie niet van elkaar af. Wees, O dienaren van Allah, broeders. Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder voor meer dan drie dagen te negeren." (Overgeleverd door al-Bukhaari, 6065; Muslim, 2559.

Het is overgeleverd van Abu Ayyoeb al-Ansaari (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: "Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder voor meer dan drie dagen te negeren, waarbij elk van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen. De betere van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft." Overgeleverd door al-Bukhaari, 2757; Muslim, 2560.

Het is overgeleverd van Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: "De poorten van het Paradijs zijn geopend op maandag en donderdag en iedereen die niets met Allah vereenzelvigt, wordt vergeven, behalve een man die een ruzie met zijn broeder heeft gehad. Er wordt gezegd: ‘Wacht op deze twee totdat zij verzoenen, wacht op deze twee totdat zij verzoenen, wacht op deze twee totdat zij verzoenen.’" Overgeleverd door Muslim, 2565. Al-Nawawi heeft gezegd: "Wacht op deze twee" betekent "wacht totdat zij verzoend zijn en de liefde tussen hen hersteld is."

Het is overgeleverd van Abu Kharaash al-Sulami dat hij de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) hoorde zeggen: "Wanneer iemand zijn broeder een jaar negeert, is het alsof hij zijn bloed vergoten heeft." Overgeleverd door Abu Dawoed, 4915. Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Targhieb, 2762.

Deze teksten geven aan dat het voor een moslim verboden is om zijn broeder langer dan drie dagen te negeren door hem niet te groeten met de salaam en door zich van hem af te wenden, zolang dat negeren niet om een shar’iah reden is en niet gedaan wordt om een bepaald doel te bereiken, in welk gevallen het wel langer dan drie dagen toegestaan is voor hem.

En Allah weet het het beste

Bron: Islam-qa.com/vertaald door: AlMutaqqun.tk

19:08 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.