15-11-08

De islam is de religie

Islam: is het geloof die Allah neergezonden heeft op Mohammed waarmee hij de religies beëindigd en vervolmaakt heeft, Zijn gunsten volledig gemaakt heeft voor Zijn dienaren en de islam als religie voor hen gekozen.

Hij accepteert geen andere religie anders dan de islam. Allah de Verhevene zegt: "Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de laatste van de profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken." (Soerat Al Ah'zaab aya 40).

En Allah de Verhevene zegt: "Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen..." (Soerat Al maa-iedah, aayah 3).

En Allah de Verhevene zegt: "Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening." (Soerat Aalie-iemraan, aayah 19).

En Allah de Verhevene zegt: "En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers." (Soerat Aalie-iemraan, aayah 85).

Allah heeft voor de mensheid verplicht gesteld om in Allah te geloven en de islam als religie te nemen. Hij zei sprekend tegen Zijn boodschapper : "Zeg: "O mensen, voorwaar, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene van Wie het koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft, en volgt hem opdat u recht geleid moogt worden." (Soerat Al A'raaf, aayah 158).

In de authentieke verzameling van Moesliem heeft Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de boodschapper van Allah gezegd heeft: "Bij Degene die mijn ziel in Zijn handen heeft. Eenieder die van mij hoort uit deze volk, hetzij een jood of een christen. En hij sterft en gelooft niet in hetgeen waarmee ik neergezonden ben, voorwaar, hij zal behoren tot de bewoners van het Hellevuur."

En het geloof erin: Het zien in hetgeen wat in de islam zit als waarheid tegelijkertijd het te accepteren en niet alleen de boodschap zien als waarheid. Daarom was Aboe Taalieb niet iemand die gelooft heeft in de boodschapper ook al zag hij de boodschap van de islam als waarheid en erkende de islam als de beste religie. Hij had de islam niet geaccepteerd en daarom behoort hij tot één van de bewoners van de Hel.

Islam bevat alle goede zaken die andere religies niet bevatten. Uitblinkend op de andere religies omdat deze geschikt is voor elke tijdperk, plaats en volk.

Allah zegt, sprekend tegen Zijn boodschapper : "En Wij hebben jou het boek (de Qor'aan) met de waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot één godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen." (Soerat Al Maa-iedah, aayah 48).

De betekenis van de geschiktheid van de islam voor ieder tijdperk, plaats en volk is dat het zich eraan houden niet de vooruitgang belemmert in welke tijdperk en locatie dan ook.

Het is zelfs hetgeen wat voordeling voor hun is. Dit wil niet zeggen dat de islam aangepast kan worden aan de wensen van een bepaalde tijdperk, volk of plaats zoals bepaalde mensen verlangen.

Islam is de ware religie, waarvoor Allah verzekerd heeft voor degenen die zich daaraan vastklampen om hen de winnaars te laten zijn en hen laat uitblinken boven de rest. Allah de Verhevene zegt: "Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al hebben de veelgodenaanbidders er en afkeer van." (Soerat At-tawbah, aayah 33).

En Allah de Verhevene zegt: "En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hem voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn degenen die zwaar zondig zijn." (Soerat An-noer, aayah 55).

Islam is een geloofsleer ('aqidah) en een wetgeving (shari'a). Het is volmaakt in de geloofsleer en wetgeving.

Islam beveelt om de monotheïsme (eenheid) van Allah te erkennen en verafschuwt afgoderij en het toekennen van deelgenoten aan Allah.
Beveelt eerlijkheid en verafschuwt de leugen.
Beveelt vertrouwen en verafschuwt het wantrouwen.
Beveelt loyaliteit en verafschuwt het verraad.
Beveelt het gehoorzamen en eren van de ouders en verafschuwt het ongehoorzaam zijn aan de ouders.
Beveelt het bezoeken van familieleden en naasten en verafschuwt het breken van de familiebanden.
Algemeen gezegd, beveelt de islam het voortreffelijke gedrag en ethiek en verafschuwt al het slechte. De islam beveelt het verrichten van alle goede daden en verafschuwt de slechte daden.

Allah de Verhevene zegt: "Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen." (Soerat An-nahl, aayah 90).

21:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.