30-11-08

Het ascetisme van de Profeet (vrede zij met hem)

Zijn ascetisme was er één van iemand die overtuigd was van de vergankelijkheid en vluchtigheid van dit wereldse leven en de eeuwigdurendheid en verrukkelijkheid van het Hiernamaals. Hij weigerde op te gaan in dit wereldse leven en volstond met weinig. Ondanks dat de wereld aan zijn voeten lag en bergen goud en zilver binnen handbereik waren. Hij prefereerde daarentegen ascetisme en onthechting.

Zo gebeurde het regelmatig dat hij met een hongerige maag in slaap viel of dat een hele maand zou verstrijken zonder warm eten te hebben gegeten. Zelfs aan dadels van onvoldoende kwaliteit kon hij soms niet komen om zijn honger te stillen. Nooit heeft hij uit schaarste drie opeenvolgende dagen gerstebrood kunnen eten. Hij pleegde te slapen op een rieten mat waardoor striemen op zijn lijf achterbleven. Hij zou zijn maag afsnoeren met stenen om het gevoel van honger te onderdrukken. Af en toe konden de metgezellen de hongerpijn van zijn gezicht aflezen.

Zijn huis was van leem, ingetogen, zonder ruime vertrekken en hoge plafonds. Zijn harnas had hij aan een jood verpand voor dertig kommen gerst. Hij had nauwelijks kleren om zijn lijf of iets aan zijn voeten. Bij tijden moest hij het doen met eten dat hem door zijn metgezellen werd geschonken. Dit alles ter verheffing van zichzelf boven de vuiligheden van dit wereldse leven en ter behoud van zijn geloof opdat niets van de door zijn Heer aan hem toegezegde beloning verloren zou gaan.

(Interpretatie van de betekenis van Soerat adh-Dhoehaa: 5)

"En jouw Heer zal jou weldra zeker geven zodat jij tevreden zult zijn."(Interpretatie van de betekenis van Soerat adh-Dhoehaa: 5)

Hij pleegde het geld onder de mensen te verdelen zonder maar iets hiervan achter te houden. Kamelen, koeien en schapen gaf hij uit aan metgezellen, volgelingen en hen die verzoeningsgezind waren, waarna hij huiswaarts zou keren zonder enige kameel, koe of schaap. Hij was het die zei: "Als ik beschikte over het bosrijke Tihaamah aan bezit dan zou ik dit zeker onder jullie verdelen en jullie zouden mij niet vrekkig, leugenachtig en laf treffen." (Maalik, at-Tabaraani)

Wat betreft het zich inzetten voor het Hiernamaals en het zich onthechten van aardse genoegens was hij (vrede zij met hem) het grootste voorbeeld. Hij bouwde geen paleizen, potte geen bezit op, beschikte niet over een schatkamer en bezat geen gaard noch akkerland. Hij was het die zei: "(Wij profeten) worden niet geërfd. Datgene wat wij achterlaten geldt als liefdadigheid." (al-Boechari en Moeslim)

Met woord en daad nodigde hij uit naar ascetisme en het treffen van de nodige voorbereidingen op het Hiernamaals.

Hij mocht de keuze maken tussen het zijn van regale boodschapper en een dienende boodschapper waarop hij koos voor het dienaarschap. Een keuze met als consequentie dat hij soms te eten had en soms weer niet. Hij verhaalt ons dat dit wereldse leven bij Allah niet eens de waarde heeft van de vleugel van een muskiet. Ook zei hij: "Wees in de wereld als een vreemde of een reiziger." (al-Boechari)

Ook is het overgeleverd dat hij zei: "Wees ascetisch in dit leven, dan zal Allah van je houden. En houdt je af van datgene wat zich bij de mensen bevindt, dan zullen de mensen van je houden." (Ibnoe Maadjah, at-Tabaraani en al-Haakim)

Ook zei hij: "Wat heb ik te maken met het wereldse leven. De verhouding tussen mij en het wereldse leven is als een man die een middagdutje doet in de schaduw van een boom om vervolgens op te staan en hem te verlaten." (Ahmad)

16:08 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-11-08

De vrijgevigheid van Mohammed (vrede zij met hem)

Hij is de meest vrijgevige onder de schepselen van Allah, de meest genereuze en goedgeefse. Zijn hand was als een verlossende regenbui in tijden van droogte. Sneller dan de wind was hij in het uitgeven van aalmoezen. ‘Nee’ kwam niet voor in zijn vocabulaire.

Nooit rolde ‘nee’ over zijn lippen, behalve in zijn geloofsgetuigenis.

Was het niet voor de geloofsgetuigenis dan was zijn ‘nee’ een ‘ja’ geweest.

Hij deelde zijn bezittingen uit, zonder vrees voor armoe. Hij is namelijk degene die gezonden is met het nobele gedrag. Hij is de ultieme filantroop. Hij is het die een vallei vol kuddedieren schonk en iedere stamhoofd honderd kamelen doneerde. Hij is het die om een kledingstuk werd gevraagd, waarna hij zich hiervan ter plekke ontdeed en weggaf. Hij is het die de behoeftige nooit met lege handen terugstuurde. Zijn goedheid strekte zich uit over alle mensen. Zijn voedsel bood hij aan, zonder aanziens des persoons. Hij was ruim van inborst, aangenaam in de omgang en op zijn gezicht tekende zich altijd een brede glimlach.

Je zult hem bij ieder treffen glunderend treffen.

Alsof jij hem schenkt wat je hem vraagt.

Zelfs in tijden van nood en armoe bleef hij geven. Hij zou de oorlogsbuit verzamelen en in minder dan een uur verdelen, zonder iets daarvan achter te houden. Zijn tafel was gedekt voor alle mensen. Zijn huis was een herberg voor iedere reiziger. Hij was gewoon zichzelf volledig weg te cijferen ten behoeve van de behoeftige. Hij stond symbool voor gulhartigheid. Hij bleef maar geven en wenste geen bonificatie van een ander dan Allah. Hij offerde zichzelf en al zijn bezittingen op ten behage van zijn Heer. Hij overstelpte zijn metgezellen, geliefden en zelfs vijanden met zijn goedertierenheid, goedhartigheid, vrijgevigheid en generositeit. De Joden pleegden bij hem aan tafel te schuiven. De bedoeïenen waren kind aan huis bij hem en zelfs de huichelaars profiteerden van zijn gulheid. Nooit en te nimmer heeft hij een bedelaar afgesnauwd of een behoeftige afgegrauwd. Zelfs toen hij hardhandig door een bedoeïen werd beetgenomen bij zijn kraag en tegen hem zei: "Geef mij van de bezittingen van Allah waarover jij beschikt, niet van de bezittingen van je vader en moeder!", keek hij hem lachend aan en kwam hij in zijn wens tegemoet.

Kostbare rijkdommen stonden tot zijn beschikking, maar hij gaf alles onmiddellijk weg, zonder een deel hiervan op te eisen. Zijn gevoel van blijdschap na het schenken was groter dan dat van de ontvanger. Hij spoorde aan tot vrijgevigheid en gulheid en had een afkeer van gierigheid en vrekkigheid. Hij was het die zei: "Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft laat hem zijn gast eren." (al-Boechari en Moeslim)

Ook zei hij: "Eenieder zal (op de Dag des Oordeels) zich in de schaduw bevinden van zijn liefdadigheid." (Ibnoe Khoezaymah en Ibnoe Hibbaan)

En tenslotte heeft hij gezegd: "Liefdadigheid doet het bezit niet verminderen." (Moeslim)

 

14:11 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-11-08

De oprechtheid van de Profeet (vrede zij met hem)

De meest waarachtige was hij onder de mensen. Hij sprak ware woorden, geen schone schijn. Nooit of te nimmer vergreep hij zich aan leugens, niet uit ernst, noch uit jok. Hij heeft zelfs het liegen verboden en de zijnen verootmoedigd. Hij (vrede zij met hem) zei namelijk: "Waarlijk, waarachtigheid leidt naar goedheid. En waarlijk, goedheid leidt naar het Paradijs. En een man blijft niet de waarheid spreken en de waarheid nasporen of hij wordt bij Allah genoteerd als zijnde een waarachtige…" (al-Boechari en Moeslim)

Ook heeft Hij (vrede zij met hem) verkondigt dat een gelovige soms vrekkig kan zijn of aan lafheid kan bezwijken, maar nooit kan het zo zijn dat hij zich schuldig maakt aan liegen. Tevens heeft hij gewaarschuwd voor leugenachtige scherts ter vermaak van anderen. Hij ging door het leven met de waarheid als gezel. Ter aantoning van zijn waarachtigheid volstaat het feit dat hij ons op autoriteit van Allah mocht informeren over het ongeziene en door Allah in vertrouwen werd genomen de Boodschap uit te dragen.

Zijn verantwoordelijkheid richting de gemeenschap is hij in zijn geheel nagekomen. Geen letter heeft hij achtergehouden of toegevoegd. Hij heeft zijn taak van het verkondigen namens zijn Heer naar beste behoren volbracht. Al zijn uitspraken, doen en laten waren gebaseerd op waarachtigheid.

Waarachtig was hij ten tijde van vrede en oorlog, ten tijde van tevredenheid en woede, ten tijde van ernst en gein, ten tijde van het verduidelijken en het vellen van oordelen. Hij was oprecht tegenover de nabije en de vreemdeling, tegenover vriend en vijand, tegenover man en vrouw. Oprecht was hij tegenover zichzelf en de mensen, thuis en op reis, in het heetst van de strijd en in het opstellen van verdragen, in zijn kopen en verkopen, in het aangaan van contracten, overeenkomsten en verbonden, in zijn preken en schrijven, in zijn edicten en verhalen en in zijn vertellingen en overleveringen.

Allah heeft hem gevrijwaard van het vertellen van leugens. Allah voorzag hem van simpele, maar doeltreffende woorden. Hij is de waarachtige, degene die geloofd wordt, degene die zelfs oprecht was in zijn wenken. Hij is het die zei: "Het betaamt een Profeet niet om zich schuldig te maken aan listige oogwenk." (Aboe Daawoed, an-Nasaa’i)

Hij is gekomen met de waarachtigheid van zijn Heer. Zijn bewoordingen en handelswijze, welbehagen en kwaadheid, komen en gaan, gelach en geween, wakkerzijn en sluimer; alles aan hem was waarachtig.

"Opdat Hij de waarachtigen over hun waarachtigheid zal ondervragen."(Soerat al-Ahzaab: 8)

"O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen."(Soerat at-Tauwbah: 119)

"Maar als zij oprecht zouden zijn tegenover Allah, dan zou dat beter voor hen zijn."(Soerat Moehammad: 21)

Als waarachtigheid een persoon geweest zou zijn, dan heette hij Mohammed (vrede zij met hem). En werkelijk, kan waarachtigheid van een ander geleerd worden dan van hem? En kan oprechtheid van een ander overgenomen worden dan van hem? Hij stond reeds in het preïslamitische tijdperk van onwetendheid bekend als oprecht en waarachtig. Dit nog voor het ontvangen van de Boodschap. Wat te denken dan van zijn toestand nadat hij in aanraking is gekomen met de Openbaring, Leiding, de nederdaling van Djibriel, het Profeetschap en de eer uitverkoren te worden door Allah?

 

 

21:41 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-11-08

Het geduld van de Profeet (vrede zij met hem)

Je zult geen persoon treffen die meer getroffen is door tegenspoed, moeilijkheden en verstikkende noodsituaties dan de Profeet (vrede zij met hem), maar onderwijl bleef hij geduldig en volhardend.

"En wees geduldig(O Mohammed). En jij bent slechts geduldig door Allah." (Soerat an-Nahl: 127)

Hij moest de strijd aanbinden met het wees-zijn, de armoede, behoeftigheid, honger, vermoeidheid, afgunst, leedvermaak en soms moest hij het onderspit delven tegen de vijand.

Ook bleef hij (vrede zij met hem) geduldig toen hij uit zijn geliefde woonstreek werd verjaagd en van zijn familie werd losgerukt. Geduldig bleef hij wederom toen zijn naasten werden vermoord, zijn metgezellen werden gedood, zijn volgelingen werden verdreven en zijn vijanden zich tegen hem samenspanden. Geduldig stelde hij zich andermaal op tegen de hoogmoed van de tirannen, de onwetendheid van de bedoeïen, de hardheid van het platteland, de doortraptheid van de hypocrieten en de meedogenloosheid van de vijandige opponenten. Dit wereldse leven met al zijn bekoringen, pracht en praal zette hij zonder enige moeite van zich af. Hij werd niet in de verleiding gebracht door de koning-, leider- en zeggenschap die hem voor de voeten werden geworpen. Dit alles deed hij in de hoop het Welbehagen van Allah te verkrijgen. Geduld was zijn schild, steun en toeverlaat. Telkenmale als hij gekwetst werd door zijn vijanden, herinnerde hij zich:

"Wees geduldig met datgene wat zij zeggen."(Soerat Taa Haa: 130)

Telkenmale als hij het zwaar te verduren had, bedacht hij zich:"Daarom is geduld het beste."(Soerat Yoesoef: 18)

Telkenmale als hij overmand werd door angst, dacht hij aan de woorden:"En wees daarom geduldig, zoals de bezitters van standvastigheid onder de Boodschappers ook geduldig waren."(Soerat al-Ahqaaf: 35)

Zijn geduld was er één dat gekenmerkt werd door onwrikbaar vertrouwen in de door Allah beloofde overwinning, een rotsvaste overtuiging, het geloven in de beloning van zijn Heer en de eindzege die hem zou toekomen. Ook geloofde hij dat Allah voldoende voor hem was. Hij liet zich niet van de wijs brengen door denigrerende opmerkingen, grievende uitspraken en bewust toegebrachte leed.

Zijn oom Aboe Taalib stierf en onderwijl bleef hij geduldig. Zijn vrouw stierf en wederom bleef hij geduldig. Zijn oom Hamzah werd vermoord en hij bleef geduldig. Hij werd uit Mekka verdreven, maar hij bleef geduldig. Zijn zoon overleed, maar hij bleef geduldig. Zijn vrouw werd in haar eer aangetast, maar hij bleef geduldig. Hij werd verloochend, maar hij bleef geduldig. Hij werd uitgemaakt voor dichter, waarzegger, tovenaar, krankzinnige en leugenaar, maar hij bleef geduldig. Hij werd uitgescholden, geschoffeerd en bestreden, maar hij bleef geduldig. Vertel mij nu, kan geduld van een ander dan hem geleerd worden? En is er een beter toonbeeld van geduld te bedenken dan hij? Hij is het voortreffelijkste voorbeeld van geduld, standvastigheid en doorzettingsvermogen. Hij is de leider der geduldigen en de voorman der dankbaren.

13:03 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-11-08

De dapperheid van de Profeet (vrede zij met hem)

Het is de tijd die ons leert over zijn dapperheid, een dapperheid die tot dusverre niet is geëvenaard en ook nooit zal worden. Hij was moedig van hart, onwankelbaar en onwrikbaar als een berg. Hij raakte niet geïmponeerd door bedreigingen en dreigementen, noch was hij beducht voor heikele kwesties en crises, noch werd hij opgeschrikt door rampspoeden en berispingen. Hij vertrouwde zijn zaak toe aan zijn Heer, nam genoegen met Zijn Oordeel, volstond met Zijn Hulp en had volledige fiducie in Zijn Belofte.

Hij was het die persoonlijk ten strijde trok, voor de confrontatie niet terugdeinsde en zichzelf opofferde, niet geremd door angst, noch vrees. Nooit keerde hij het slagveld de rug toe, zelfs een stap deinsde hij niet achteruit. De oorlog woekert voort, zwaarden die schedels onder schilden spleten, speren die zich in vlees boren, de doodsbeker die rondgaat en ondertussen bevond hij zich in het heetst van de strijd. Terwijl anderen dekking achter hem zochten, streed hij onbevreesd voort, zich niets aantrekkend van de grote getale van de tegenstander.

Hij was het die zijn heerschaar moed insprak, de rijen opstelde en het leger aanvoerde. Op de dag van Hoenayn toen iedereen op de vlucht sloeg, waren het slechts hij en zes van zijn metgezellen die weerstand bleven bieden. Waarna Allah het volgende vers openbaarde (interpretatie van de betekenis):

"Strijd dan (O Mohammed) op de Weg van Allah, jij wordt slechts voor jezelf aansprakelijk gesteld. En moedig de gelovigen aan (tot de strijd)."                                        (Soerat an-Nisaa': 84)

Hij bood het hoofd aan de klievende zwaarden en rondvliegende speren en pijlen. Hij keek de dood in de ogen, maar liet zich niet afschrikken. Hij werd in het gezicht verwond, brak zijn kies, verloor zeventig van zijn metgezellen, maar hij verzwakte niet, raakte de moed niet kwijt en capituleerde niet.

Op de dag van de greppel waarop de vijandige confederaties zich samenspanden tegen hem, de harten in de kelen stokten, het slechte over Allah werd verondersteld en de mensen hevig werden geschokt; daar wendde hij zich smekend ten hemel, zijn Heer om hulp vragende, waarop hij deze ontving in de vorm van een snijdende wind die de listen van zijn vijanden op niets deed uitlopen.

Terwijl alle mensen aan de vooravond van Badr sliepen, bleef hij wakker om zijn Heer te aanbidden, aan te roepen en nederig en dringend te smeken om hulp. Een grotere, onversaagde leider heeft de mensheid nooit meegemaakt. Hij was onvervaard, ongeëvenaard en het toonbeeld van onverzettelijkheid en moed, de eigenaar van de uitspraak: "Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel ligt, ik wenste te worden gedood op de Weg van Allah en vervolgens uit de dood opgewekt te worden om wederom gedood te worden." (al-Boechari en Moeslim)

16:16 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-11-08

Elf bewijzen dat Mohammed een ware Profeet is

Broeders en zusters overal! Met dit stuk wil ik mij niet slechts richten tot de volgelingen van de Islam, maar tot iedere man, vrouw, jongen en meisje.

Mijn broeders en zusters overal! Jullie moeten weten dat de Boodschapper Mohammed ibn cAbd Allah (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper en Dienaar is van Allah. De bewijzen die dit ondersteunen zijn volop aanwezig. Niemand behalve een ongelovige, die handelt uit arrogantie kan deze tekenen loochenen

Tot deze bewijzen behoren de volgende punten:

1. Mohammed (vrede zij met hem) was een analfabeet en bleef dit tot aan zijn dood. Onder zijn hele volk stond hij bekend om het feit dat hij de waarheid sprak en om zijn betrouwbaarheid. Voordat hij de Openbaring ontving, had hij geen kennis van de voorgaande religies en dit bleef zo tot aan zijn veertigste. Toen werd hem de Koran, die tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, geopenbaard. Deze Koran bespreekt de meeste gebeurtenissen die worden genoemd in de voorgaande Geschriften en vertelt ons hierover tot in de kleinste details, alsof Mohammed (vrede zij met hem) hierbij zelf aanwezig was. De Joden en de Christenen in zijn tijd waren niet in staat om hem hierover tegen te spreken.

2. Mohammed (vrede zij met hem) voorspelde vele zaken die hem en zijn gemeenschap zouden overkomen, zoals: het behalen van strategische overwinningen, de vernietiging van het tirannieke koninkrijk van Chosroes (de koninklijke titel van de Zoroastrische koning van Perzië), de val van het Romeinse Rijk aan de handen van de moslims en de vestiging van de Islam over de hele wereld. Deze gebeurtenissen deden zich allemaal voor, precies zoals Mohammed (vrede zij met hem) dit voorspelde.

3. Mohammed (vrede zij met hem) kwam met een Arabische Koran die zijn gelijke niet kent qua welbespraaktheid en duidelijkheid. De Koran daagde de welbespraakte Arabieren, die Mohammed (vrede zij met hem) eerst voor leugenaar uitmaakte, uit om te komen met slechts één vers zoals de Koran. Dit konden zij niet, ondanks het feit dat zij meesters waren in de Arabische taal en poëzie. Tot op de dag van vandaag heeft niemand durven beweren in staat te zijn geweest woorden samen te stellen die de Koran benaderen, laat staan evenaren qua gratie, schoonheid en grootsheid.

4. Het leven van deze nobele Profeet (vrede zij met hem) is een perfect voorbeeld van oprechtheid, genade, medeleven, betrouwbaarheid, dapperheid, gulheid en is ver verwijderd van slechte eigenschappen. Hij was ascetisch in alle wereldse zaken en streefde slechts naar de beloning in het Hiernamaals en in al zijn daden en handelingen was hij godvrezend.

5. Allah plaatste grote liefde voor Mohammed (vrede zij met hem) in de harten van hen die in hem geloofden en hem ontmoetten. Deze liefde bereikte zo een niveau, dat elke willekeurige metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) zijn of haar moeder en vader zou opofferen voor de Profeet (vrede zij met hem), zelfs tot op de dag van vandaag. De mensen die in hem geloven, houden van hem en eren hem. Iedere gelovige zou zijn eigen familie en bezittingen als losgeld geven om de Profeet (vrede zij met hem) te mogen zien, zelfs maar voor één keer.

6. Het leven van geen andere historische persoonlijkheid is zo fijn tot op de kleinste details beschreven en bewaard gebleven tot op de dag van vandaag, zoals het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij was de meest invloedrijke persoon van de gehele menselijke geschiedenis. Noch kent deze wereld iemand anders die elke ochtend, avond en gedurende de rest van de dag wordt herdacht. Als de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn naam gedenken of horen, vragen zij zegeningen en vrede van Allah voor de Profeet (vrede zij met hem). Dit doen zij uit volle overgave en oprechte liefde voor de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

7. Er is nooit een andere man in de gehele geschiedenis geweest wiens voorbeeld zo nauwgezet werd en nog steeds wordt gevolgd door zijn volgelingen als dat van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Degenen die geloven in de Profeet (vrede zij met hem), slapen op de manier waarop hij sliep, verrichten de rituele wassing zoals hij die verrichtte en houden zich aan de manieren waarop hij at, dronk en zichzelf kleedde.

In werkelijk elk aspect van hun leven volgen de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn leerstellingen, die hij onder hen verspreidde. Zij bewandelen het pad dat hij bewandelde tijdens zijn leven. Gedurende elke generatie, vanaf de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) tot aan nu, houden degenen die geloven in deze nobele Profeet zich vast aan zijn leerstellingen. Bij sommigen heeft dit zelfs het niveau bereikt dat zij het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) volgen ook in zaken waar Allah dit niet van hen eist. Sommigen eten bijvoorbeeld slechts het voedsel dat Profeet (vrede zij met hem) lekker vond en dragen slechts die kleren waar de Profeet (vrede zij met hem) een voorkeur voor had.

Zij volgen boven dit alles zijn manier van aanbidding, zeggen dezelfde smeekbeden als hij, bijvoorbeeld bij het groeten van mensen, bij het binnentreden en verlaten van de woning, bij het betreden van de moskee, voor het slapen gaan en wakker worden, bij het eten en drinken, tijdens het vasten, tijdens het reizen enz.

8. Er is nooit een persoon geweest op deze wereld die ooit zoveel liefde, respect, eer ontving en gehoorzaamd werd als deze nobele Profeet.

9. Sinds zijn komst tot op de dag van vandaag, wordt deze Profeet over de hele wereld gevolgd door allerlei mensen van verschillende etniciteiten en achtergronden. Velen van hen die hem volgden waren eerst Christen, Jood, atheïst of hadden helemaal geen religie. Onder de mensen die kozen om hem te volgen waren zij die bekend stonden om hun verstandige oordelen, wijsheid, reflectie en inzicht. Zij kozen ervoor om de Profeet (vrede zij met hem) te volgen nadat zij getuige waren van de tekenen van de waarheid van zijn Boodschap en de bewijzen van de wonderen waarmee hij kwam. Zij kozen er niet voor om hem te volgen uit dwang of omdat dit gewoonweg de godsdienst was van hun ouders.

Vele volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem) kozen zelfs om hem te volgen in een tijd dat de Islam zwak was, toen er slechts weinigen waren die met hen geloofden en de mensen die in hem geloofden vervolgd werden. De meeste mensen die kozen om hem te volgen deden dit niet met het oog op enige wereldse beloning. Het is een feit dat vele van zijn volgelingen veel hebben geleden als gevolg van het geloven in de Boodschap van deze Profeet, maar ondanks al deze beproevingen waren deze mensen onwrikbaar in hun geloof.

10. Mijn broeders! Iedereen met een helder verstand moet toch kunnen inzien dat dit alles erop duidt dat Mohammed (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper is van Allah en niet slechts een man die beweerde een profeet te zijn of sprak over God zonder enige kennis.

Mohammed (vrede zij met hem) beschreef Allah met Eigenschappen vrij van elke vorm van imperfectie. Niemand, zelfs niet de filosofen, waren ooit in staat om op zo een wijze een beschrijving te geven van Allah. Het is voor het menselijke verstand immers moeilijk te bevatten dat er een Entiteit bestaat die overal toe in staat is en geen beperkingen kent op het gebied van bijvoorbeeld kennis, grootsheid enz. Een entiteit die de menselijke competenties ver overtreft.

Noch ligt het in het vermogen van een mens om zo een perfecte wetgeving in het leven te roepen die gebaseerd is op rechtvaardigheid, gelijkheid, genade en objectiviteit voor alle menselijke activiteiten. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam met regels inzake koop en verkoop, huwelijk en scheiding, huur, nalatenschap, voogdijschap. Hij kwam met regels die het individueel en het maatschappelijk leven waarborgde.

11. Het is ondenkbaar dat een persoon zoveel wijsheid, moraal en nobelheid heeft weten te combineren als de Profeet (vrede zij met hem).

Op een complete en volwaardige manier onderwees Mohammed (vrede zij met hem) de mensen over moraal, karakter en goed gedrag tegenover de ouders, familieleden, vrienden, de mensheid, dieren en planten.

Dit bewijst dat de Boodschapper (vrede zij met hem) niet met een eigen religie kwam, maar dat hij kwam met regels en inspiratie die hij ontving van Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen.

17:07 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-11-08

Wie is Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam?

De meest recente en laatste Profeet die Allah (de ware God) naar de mensheid stuurde was de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - legde de leerstellingen van de Islam uit, en interpreteerde en beleefde ze.

De Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is de geweldigste van alle Profeten om vele redenen, maar vooral omdat de resultaten van zijn missie meer mensen tot het pure geloof in Eén God heeft gebracht, dan welke andere Profeet dan ook.

Zelfs al beweren andere religieuze gemeenschappen in Eén God te geloven, toen de tijd verstreek hebben zij hun geloof aangetast door hun Profeten en heiligen als tussenpersonen bij de Almachtige God te nemen.

Sommige religies geloven dat hun Profeten manifestaties van Allah (de ware God) zijn, "God Incarnatie" of de "Zoon van God". Al deze valse ideeën leidden ertoe dat het schepsel werd aanbeden in plaats van de Schepper, wat bijdroeg aan de afgoderij praktijk van het geloven dat de Almachtige God benaderd kan worden door bemiddelaars. Om tegen deze valsheden beschermd te zijn, heeft de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - altijd benadrukt dat hij slechts een menselijk wezen was, met de taak van het prediken van de boodschap van Allah (de ware God). Hij onderwees de mensen om naar hem te verwijzen als "de Boodschapper van Allah en Zijn Dienaar".

Voor de Moslims is Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - het ultieme voorbeeld voor alle mensen - hij was de voorbeeldige Profeet, staatsman, militaire leider, heerser, leraar, buurman, echtgenoot, vader en vriend. In tegenstelling tot andere Boodschappers leefde de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - in het volle licht van de geschiedenis. Moslims hoeven geen "geloof" te hebben dat hij bestond en dat zijn leerstellingen bewaard zijn gebleven - zij weten het als een feit. Zelfs toen zijn volgelingen slechts enkele tientallen telden, informeerde de Almachtige God Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - dat hij een genade zou zijn voor de gehele mensheid. Omdat mensen de boodschappen van Allah (de ware God) hadden verstoord of waren vergeten, nam Allah (de ware God) het op zich om de boodschap die aan Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - werd geopenbaard te beschermen. Dit is omdat de Almachtige God beloofde om na hem geen andere Boodschapper te sturen.

Omdat alle Boodschappers van Allah (de ware God) de Islaam hebben gepredikt - d.w.z. onderwerping aan de Wil van Allah (de ware God) en de aanbidding van Hem alleen - is Mohammad in feite de laatste Profeet van de Islaam, niet de eerste.

Door:

Aboe ‘Iyaad
Bron: http://www.fatwa-online.com/
Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie

11:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |