27-03-09

Deel5:Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad,

Het slaan met spiesen

Vlakbij ons huis bevindt zich een zaawiyah van de Soefies. Ik ging erheen om hun dhikr te aanschouwen. Na het avondgebed kwamen de voordragers van de liederen bijeen - zij hadden hun baarden weggeschoren. In koor begonnen zij te zeggen:

 

Breng de kelk der wijn

En schenk de glazen voor ons in

 

Zij herhaalden dit vers en schommelden heen en weer. Hun leider reciteerde het waarna hij opgevolgd werd door de rest, waardoor het net een muzikaal zangkoor leek! Zij schaamden zich niet om wijn te gedenken in de moskee, welke gemaakt werd voor het gebed en de Koran. Wijn (bedwelmende middelen) werd verboden verklaard door Allah in de Koran en door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in zijn overleveringen.

 

Vervolgens werd er hard op de tamboerijnen geslagen. Eén van hen (een oude man) kwam naar voren, trok zijn gewaad uit en riep zo hard hij kon: 'O grootvader!' Zijn bedoeling was om één van zijn overleden voorvaders, welke behoorde tot de leden van de Rifaa'ie Orde, aan te roepen. Zij staan namelijk bekend om deze praktijken! Daarna nam hij een ijzeren spies en stak deze door de huid van zijn middel, terwijl hij schreeuwde: 'O grootvader!'

 

Vervolgens kwam er een man met een weggeschoren baard, gekleed in soldatenkleding. Hij nam een glas en begon hierop te bijten met zijn tanden! Daarop zei ik in mijzelf:

 

'Als deze soldaat oprecht was, waarom is hij dan niet gaan strijden in plaats van een glas kapot te bijten met zijn tanden!'

 

Het was namelijk het jaar 1967, toen er een groot deel van Palestina bezet werd en de Arabische legers verslagen werden en de oorlog verloren. Deze soldaat behoorde tot hen, maar had niets uitgevoerd. Bovendien was hij gladgeschoren.

 

Sommige mensen denken dat deze praktijken wonderlijke gunsten zijn, terwijl zij niet weten dat dit tot het werk van de duivels behoort, welke zich om hen verzameld hebben en hen bijstaan in de dwaling. Dit komt doordat deze mensen zich hebben afgewend van het gedenken van Allah en deelgenoten aan Hem toekennen door hun voorvaders aan te roepen. Dit stemt overeen met de Woorden van Allah (Verheven is Hij):

 

En wie zich blindelings afwendt van het gedenken van de Meest Barmhartige, voor hem stellen Wij een duivel aan die voor hem een gezel zal zijn. En voorwaar, zij verhinderen hen van het (Rechte) Pad, terwijl zij denken dat zij rechtgeleid zijn.

[Soerat az-Zoekhroef 43:36-37]

 

Allah (Verheven is Hij) maakt de duivels dienstbaar voor hen om hun dwaling te vermeerderen. Allah (Verheven is Hij) zegt:

 

Zeg: 'Wie zich in de dwaling bevindt, de Meest Barmhartige zal dit voor hem vermeerderen.'

[Soerat Maryam 19:75]

 

Het is niet vreemd dat de duivels hen helpen en hiertoe in staat zijn. Soelaymaan (Salomon, vrede zij met hem) vroeg namelijk aan zijn legers om de troon van koningin Balqies te brengen:

 

Daarop zei een ‘Ifriet (sterke demon) van onder de djinn: 'Ik zal u deze brengen voordat u van uw plaats opstaat.'

[Soerat an-Naml 27:39]

 

En degenen die naar India zijn gegaan, zoals de reiziger Ibn Battoetah en anderen, hebben bij de vuuraanbidders meer dan dit gezien!

 

Deze praktijken zijn dus geen wonderlijke gunsten, noch zijn degenen die dit uitvoeren ‘heiligen'. Neen, het slaan met spiesen en dergelijke handelingen behoren tot het werk van de duivels die samenkomen op het gezang en muziekinstrumenten, welke behoren tot de fluiten van de duivel. Het merendeel van degenen die deze handelingen uitvoeren, verricht grote zonden en pleegt zelfs openlijk afgoderij! Hoe kunnen zij dan behoren tot de geliefden van Allah en de bezitters van wonderlijke gunsten? Terwijl Allah (Verheven is Hij) zegt:

 

Waarlijk, over de geliefden van Allah is geen vrees en zij zullen niet treuren. Degenen die geloven en (Allah) vrezen.

[Soerat Yoenoes 10:62-63]

 

De geliefde van Allah is dus degene die godsvrees bezit, wegblijft van afgoderij en zonden en enkel aan Allah om hulp vraagt in tijden van voorspoed en in tijden van tegenspoed. Het kan zijn dat de wonderlijke gunst tot hem komt zonder dat hij hierom vraagt en zonder hiermee te pronken in het bijzijn van de mensen.

 

Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah zegt over de handelingen van dit soort mensen:

 

'Deze handelingen kunnen niet door hen uitgevoerd worden tijdens het reciteren van de Koran en het gebed. Dit komt omdat het reciteren van de Koran en het gebed wettige aanbiddingen zijn die overeenkomen met het Geloof en de Soennah van Mohammed (vrede zij met hem) en zodoende de duivels verdrijven... Maar wat hun handelingen betreft, dit zijn geïnnoveerde, afgodische, duivelse en filosofische aanbiddingen, die de duivels aantrekken.'

 

Het is merkwaardig dat Sa'ied Hawwa[1] één van degenen is die beïnvloed zijn door het Soefistische gedachtegoed en in deze valse praktijken geloven. Hij heeft hierover geschreven in zijn boeken en nodigt uit naar het bestuderen van de Raafi'ie Orde. Hij vermeldde hierin een incident waarvan hij had gehoord:

 

'Een christen vertelde mij dat een man hem met een spies in zijn buik sloeg, waarop deze via zijn rug eruit kwam.'!

 

Vervolgens zei hij:

 

'Het kan zijn dat de bezitter van deze wonderlijke gunst een grote zondaar is, maar dat hij deze (wonderlijke gunst) van zijn voorvader heeft (geërfd).'![2]

 

Het boek overlevert het incident op gezag van een christen en het kan zijn dat hij liegt. Hoe kan een grote zondaar een wonderlijke gunst bezitten? Sinds wanneer worden deze geërfd? De wonderlijke gunst is enkel voor de godvrezende geliefden van Allah, niet voor de grote zondaar noch kan deze geërfd worden. Als er toch iets buitengewoons plaatsvindt met een grote zondaar, dan wordt dit geen wonderlijke gunst genoemd zoals Sa'ied Hawwa beweert. Neen, dit is dan slechts een uitstel voor hem om de dwaling voor hem te vermeerderen. Bovendien heb ik al gezegd dat de vuuraanbidders handelingen uitvoeren die groter zijn dan het slaan met spiesen!

 

Een persoon die ik ken, die de weg van de Voorgangers volgt, vroeg één van de kwakzalvers - die zichzelf met spiesen slaan - om een pin in zijn oog te steken, maar hij deed dit niet en was bang. Dit wijst erop dat zij niet zomaar elke spies in hun huid steken, maar een speciale soort.

 

Degenen die dit soort praktijken uitvoerden maar daarna berouw toonden, hebben verteld over het bloed dat uit hun lichamen kwam waarna zij dit wegwasten.

 

Een oprechte moslim heeft mij verteld dat hij met zijn eigen ogen gezien heeft hoe een soldaat zichzelf sloeg met een speciale ijzeren spies en dat er bloed uit zijn lichaam kwam. Toen hij werd meegenomen naar de legercommandant, zei deze tegen hem: 'Wij zullen jou op jouw voeten slaan met een pin. Als je waarachtig bent, wees dan geduldig en verdraag het.' Toen zij hem dan begonnen te slaan, begon hij te huilen, te roepen en te smeken. Hij kon de slagen niet verdragen, waarop de soldaten hem uitlachten en bespotten!

 

 

Conclusie

 

Het slaan met spiesen werd niet uitgevoerd door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), noch zijn Metgezellen, noch de generatie na hen, noch de bekende Imams. Als hier enig goeds in zou zitten, dan waren zij ons hiermee voor geweest. Het behoort echter tot de handelingen van de latere vernieuwers, die hulp zoeken bij de duivels en deelgenoten toekennen aan de Heer der Werelden.

 

Voorzeker, de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) waarschuwde voor deze innovaties en zei:

 

'Pas op voor de vernieuwde zaken (in de religie), want voorwaar: elke vernieuwing is een innovatie, elke innovatie is een dwaling en elke dwaling is in het Hellevuur.'

(Een authentieke overlevering, overgeleverd door an-Nasaa-ie)

 

De handelingen van deze vernieuwers worden verworpen, vanwege de woorden van de Profeet (vrede zij met hem):

 

'Wie een handeling verricht waarop niet ons bevel staat, deze wordt verworpen.'

(Sahieh Moeslim)

 

Bovendien zoeken deze vernieuwers hun hulp bij de doden en de duivels, wat tot de afgoderij behoort waarvoor Allah heeft gewaarschuwd met Zijn Woorden:

 

Voorwaar, wie deelgenoten toekent aan Allah, voor hem heeft Allah het Paradijs waarlijk verboden gemaakt. En zijn verblijfplaats is het Hellevuur. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.

[Soerat al-Maa-idah 5:72]

 

De Profeet (vrede zij met hem) heeft bovendien gezegd:

 

'Wie sterft terwijl hij buiten Allah een deelgenoot aanroept, die zal het Hellevuur binnengaan.'

(Sahieh al-Boekhaarie)

 

Eenieder die in hen gelooft of hen verdedigt, behoort ook tot hen.

 

Door: Shaykh Mohammed ibn Djamiel Zienoe

Bron: Kayf ihtadayt ila at-Tawhied wa as-Siraat al-Moestaqiem

Vertaald vanuit het Arabisch


 
[1] Voetnoot van de vertaler: Sa'ied Hawwa is één van de leiders van de Ikhwaan al-Moeslimoen groepering.

 

[2] Tarbiyatoena ar-Roehiyyah, blz. 74.

 

11:19 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.