21-09-09

Hoofddoekfobie in het Westen - Sheikh Fawaz Jneid

Het recht om kritisch te mogen zijn op politieke of zelfs Islamitische bewegingen vanwege hun principes, drijfveren of hetgeen waar zij voor staan, vormt naar mijn mening geen strijdpunt tussen ons en sommige rechtse- en linkse politici.

Dit zolang het uiten van kritiek wordt gedaan op grond van duidelijke bewijzen en een gezond verstand. Buiten de Profeten en Boodschappers is immers niemand gevrijwaard van verval in fouten bij het verkondigen van de Goddelijke Openbaring.

 

Het probleem dat de moslims wel tegen de borst stuit en voor spanningen zorgt - zowel bij de gematigden als de orthodoxen - is de wilde en niet goed te praten vijandigheid jegens de hoofddoek en de vrouwen die deze dragen. Deze vijandigheid die zelfs door Europese hoogwaardigheidsbekleders met vurige bewoordingen wordt uitgedragen. Een goed voorbeeld hiervan is de historische toespraak die de Franse premier Sarkozy hield voor het nationale Assemblee. Daar beschreef hij de gesluierde vrouwen als gevangenen!

 

Dat dit soort vijandige uitlatingen vervolgens werkgevers, maatschappelijke- en wetenschappelijke organisaties de rechtvaardiging geeft racisme te bezigen en zich van de minste vorm van tolerantie en medeleven te ontdoen, ontsnapt de aandacht natuurlijk niet. Sterker nog, dit soort onbesuisde uitspraken geven daar groen licht voor.

 

Zo zien we dat diverse voorwendselen worden aangegrepen om moslima’s een baan te ontzeggen of zelfs te ontslaan. Alles wordt aangegrepen om hen het volgen van een opleiding onmogelijk te maken. Neem als voorbeeld de honderden Vlaamse scholen die recentelijk een hoofddoekverbod hebben ingevoerd. Zij weigeren daarmee de moslima de toegang tot onderwijsinstellingen en dwingen haar af te zien van het dragen van de hoofddoek.

 

Neem ook als voorbeeld de eerste martelares van de hoofddoek, Marwa Al-Sherbini. Zij werd door een racist, een hoofddoekhater, te midden van een rechtszaal en voor de ogen van justitie in Duitsland middels achttien messteken van het leven beroofd. Dit bevestigt wederom dat kwaadwillige uitlatingen, die in de media worden gedaan, serieuze gevolgen kunnen hebben voor de moslims in de toekomst.

 

Nog vreemder zijn de beschuldigingen die je om de oren vliegen wanneer je gewoon binnen de grenzen van de wet op de bres springt voor de gesluierde moslimvrouw. Je wordt uitgemaakt voor een radicaal, extremist of beplakt met welk ander etiket dan ook. Het doel van deze pogingen is om je uiteindelijk weg te zetten als een terrorist. Op deze manier denken zij de mond te kunnen snoeren van de Islamitische stichtingen en hen ervan af te houden om op te komen voor de rechten van de moslimvrouw.

 

Heden ten dage kunnen wij aannemen dat er sprake is van een heuse verdrukking van de moslimvrouw onder de noemer van ‘handhaving van het secularisme’ en dergelijke leuzen. Schoolbesturen worden in de vrijheid gesteld om besluiten te nemen die voortvloeien uit hun blinde driften. Ongeacht of deze nu wel of niet in strijd zijn met de mensenrechten. Dit alles schijnt gewoon te kunnen, zolang de gedupeerde maar een moslim is.

 

Daarom zeg ik dat de mensenrechtenorganisaties in Europa en elders nu voor een ware test zijn komen te staan. Een test waaruit zal blijken hoe betrouwbaar de beginselen zijn waarvoor zij zich zogenaamd sterk maken. Wij zijn in afwachting van duidelijke veroordelingen en stevige standpunten wat betreft het onrecht dat de moslims wordt aangedaan.

 

Tegen degenen die denken dat zij, door het scanderen van haatzaaiende teksten en het implementeren van anti-islam wetten, de moslimvrouw ertoe te kunnen dwingen afstand te nemen van haar hoofddoek en islamitische identiteit, wil ik zeggen dat zij in een waan leven die alle grenzen overschrijdt. Nooit en te nimmer zal een gelovige onder druk van bedreigingen en intimidaties zijn overtuiging opgeven.

 

Neem als voorbeeld de Farao die een groot aantal tovenaars bij elkaar wist te brengen om de strijd aan te binden tegen de Waarheid die Mozes met zich mee bracht. Maar tot eenieders verbazing wierpen de tovenaars zich prosternerend ter aarde en sloten zij zich aan bij het geloof van Mozes, nadat de Waarheid tot hen gekomen was. De Farao zag zich hierop gedwongen om de meest gruwelijke schendingen te begaan tegenover hen. Hij sprak toen de volgende woorden (interpretatie van de betekenis):

 

“Geloven jullie hem alvorens ik jullie hiervoor toestemming heb gegeven? Voorwaar, hij is zeker jullie meester die jullie tovenarij onderwezen heeft. Ik zal zeker jullie handen en voeten aan tegenovergestelde kanten afhakken en ik zal jullie geheid kruisigen aan de stammen van palmbomen! En jullie zullen zeker weten wie van ons strenger en blijvender is wat betreft bestraffing.”

(Soerat Taahaa: 71)

 

Ondanks deze grote woorden lieten zij zich hierdoor niet beïnvloeden en hielden zij vast aan hun geloof. Tot eenieders verbazing hadden deze woorden van de Farao een averechtse werking op de tovenaars en voelden zij zich aangesterkt in hun overtuiging. Vandaar dat zij riepen (interpretatie van de betekenis):

 

“Wij zullen jou nooit verkiezen boven datgene wat tot ons is gekomen aan Tekenen en (boven) Degene Die ons heeft geschapen. Neem daarom het besluit dat jij neemt: voorwaar, wat jij ook voor besluit neemt, het heeft slechts betrekking op dit wereldse leven.”

(Soerat Taahaa: 72)

 

Degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verschillende Islamitische stichtingen dienen onomwonden de kant te kiezen van deze gesluierde vrouwen. Zij moeten alles op alles zetten om via de wettelijke wegen een einde te maken aan deze geloofsvervolgingen en schendingen van mensenrechten. Het is absurd om te zien hoe deze misdrijven worden beraamd onder het mom van progressiviteit en verlichting.

 

Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn solidariteit en onvoorwaardelijke steun te betuigen aan moslimzusters die momenteel uitgesloten worden van onderwijs of werk vanwege het dragen van de hoofddoek. Tegen hen wil ik zeggen dat zij op dit moment beproefd worden in hun geloof en geduld. Zij kunnen niet anders dan vasthoudendheid betrachten. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

 

“Dachten de mensen dat zij met rust gelaten zouden worden, wanneer zij zeggen: ,,Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht zijn en degenen die leugenachtig zijn.”

(Soerat al-cAnkaboet: 2-3)

 

Tevens wil ik hen herinneren aan de volgende Woorden die Allah richtte aan Zijn Profeet (vrede zij met hem) toen hij in Mekka vervolgd werd. Hij zei (interpretatie van de betekenis):

 

“Wees geduldig ten opzichte van de Beschikking van jouw Heer. Voorwaar, jij bent in Onze Ogen.”

(Soerat at-Toer: 48)

 

Tot slot wil ik tegen iedereen zeggen dat ik ervoor vrees dat het aannemen van dit soort wetten en het doen van dit soort uitspraken slechts bedoeld zijn om de werkelijke problemen uit het zicht van de mensen te houden. Door de mensen hiermee bezig te houden wordt de druk van de ketel gehaald wat betreft de problemen die de kop opsteken op het gebied van financiën, werkeloosheid, welzijn enzovoorts.

Sheich Fawaz Jneid

12:28 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.