21-03-10

Het verhaal van 'Alqamah en zijn moeder

Er leefde een jonge man in de tijd van de profeet , die 'Alqamah heette. Hij bracht veel tijd met aanbidding door. Hij verrichtte het gebed, vastte en gaf sadaqa. Toen hij ernstig ziek werd, werd zijn vrouw wanhopig en stuurde aan de profeet het volgende bericht: "Mijn man 'Alqamah is ernstig ziek en ik wil u over zijn toestand vertellen, o boodschapper van Allah."

De profeet riep drie van zijn metgezellen bij zich, Bilal, Soehayb en 'Ammar. En hij zei tegen hen: "Ga naar 'Alqamah en laat hem de shahada uitspreken." Ze gingen naar hem toe en vonden hem in een zeer kritische toestand. Ze probeerden hem de shahada - "La ilaaha illa Allah" - te laten zeggen, maar de woorden wilden maar niet uit zijn mond komen. Zij zeiden dit tegen de profeet en die vroeg hen: "leeft er èèn van zijn ouders?" Hem werd verteld dat zijn moeder nog leefde en heel oud is.

De profeet stuurde iemand om te vragen of zij niet bij hem kon komen, maar als zij daartoe niet in staat was, zou hij wel naar haar toe gaan. Zij zei: "Welnee, ik ben degene die naar hem toe moet gaan." Langzaam, met haar stok lopend, naderde zij de profeet . Zij groette hem en hij gaf haar de vredesgroet terug en zei tegen haar: "vertel mij de waarheid en als u dat niet doet, openbaart Allah aan mij de waarheid. Hoe was jouw zoon 'Alqamah?" Ze zei: "Boodschapper van Allah, hij verricht veel gebeden, hij vast en geeft veel sadaqa." "En hoe was jij met hem?" Ze zei: "Boodschapper van Allah, ik ben boos op hem." "Waarom?" Vroeg de profeet . "O boodschapper van Allah, hij vond zijn vrouw belangrijker en was mij ongehoorzaam." Toen zei de profeet : "De woede van 'Alqamah's moeder heeft 'Alqamah's tong tegen gehouden om de shahada uit te spreken."

Toen vroeg hij Bilal om een grote bundel brandhout te halen. "Boodschapper van Allah, wat ga je daar mee doen?" vroeg zij.
De profeet antwoordde: "Ik zal hem voor jouw ogen in het vuur verbranden."
Ze zei: "O boodschapper van Allah! Mijn hart kan het niet verdragen als hij voor mijn ogen verbrand wordt."
De profeet zei: "O moeder van 'Alqamah! de straf van Allah is veel zwaarder en kent geen einde. Als u echt wilt, dat Allah hem vergeeft, wees dan tevreden over hem. Bij Degene in wiens hand mijn ziel is, 'Alqamah zal niets goeds uit zijn gebed, zijn vasten en zijn sadaqa krijgen zolang u niet tevreden over hem bent."
"O boodschapper van Allah. Ik roep Allah, de Engelen en de moslims, die hier aanwezig zijn, op als getuige, dat ik tevreden over mijn zoon 'Alqamah ben."

Toen zei de profeet : "O Bilal, ga kijken of 'Alqamah de shahada kan uitspreken. Het kan zijn dat de moeder van 'Alqamah niet vanuit haar hart sprak, omdat zij zich schaamde in mijn bijzijn."

Voordat Bilal naar binnen ging hoorde hij in het huis "La ilaaha illa Allah". Bilal riep daarna: "O mensen, de woede van de moeder van 'Alqamah weerhield hem van het uitspreken van de shahada en haar tevredenheid liet zijn tong weer vrij uitspreken."

'Alqamah overleed kort daarna en de profeet gaf het bevel om hem te wassen, te kleden en verrichtte zelf het djanaazah-gebed

21:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-03-10

Wonderen van de Profeet Muhammad(vzmh)

Regen
Overgeleverd oor Anas, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, dat op vrijdag een man naar de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, kwan terwijl hij een Khutbah [i.e lezing] aan het geven was, en zei, 'Er is een tekkort aan regen, onze velden zijn droog en dieren hebben dorst, dus smeek uw Heer om ons met regen te zegenen'. De profeet keek naar de hemel waar geen wolk te zien was. Toen rees de profeet zijn handen in de lucht en smeekte God om regen, en wolken begonnen zich bij elkaar te mengen en het regende voordat de profeet zijn handen naar beneden had gebracht. De baard van de profeet werd nat en het regende totdat Madina's straten overspoeld waren. Het regende tot de volgende vrijdag. Toen stond iemand op terwijl de profeet weer een vrijdag Khutbah aan het houden was, en zei, 'We zijn overspoeld, vraag uw Heer om dit regen van ons weg te houden'. Toen begonnen de wolken van boven Madinah te verdwijnen, ze gingen naar links en rechts. Het regende op de steden rondom Madinah maar niet op Madinah.

[Dit is overgeleverd door Imam Bukharie].

De twee lichten
Overgeleverd door Annas ibn Malik, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'Twee metgezellen van de profeet raakten de profeet kwijt op een donkere nacht, en ze werden geleidt door twee lichten die voor hen scheen en hen de weg toonde'.

[Overgeleverd door Imam Bukharie].

Water
Overgeleverd door Abdullah, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'Een keer waren we met de profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, op een reis en we hadden tekort aan water. Dus de profeet zei, 'Breng het water dat jullie al hebben' De mensen brachten een pot met beetje water erin, de profeet deed zijn hand erin en zei, 'Kom naar het gezegend water, en de zegen is van God'. Ik zag het water vloeien, tussen de vingers van God's boodschapper, en zonder twijfel hoorden we het eten God verheerlijken terwijl hij het aan het eten was. Overgeleverd door Al Bara, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'We waren met 1.400 mannen op de dag van Al Hudaiybiya en er was een put. We dronken al het water ervan en lieten geen druppel over. De profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, zat aan de rand van die put, en vroeg om water en daarmee spoelde hij zijn mond en spuugde het in de put. We bleven even wachten en er stroomde water en wij allemal dronken ervan, zelfs onze rijdieren dronken er met genoegen.

[Deze Hadith is ook overgeleverd door Imam Bukharie].

De dadelboom
Overgeleverd door Ibn Umar, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'De profeet gaf altijd zijn Khutbah's naast een dadel boom. Toen er een preekstoel werd gemaakt, ging hij niet meer naast die dadel boom zijn Khutbah's geven. De dadel boom begon te huilen, en de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, wreef zijn hand over de boom en het werd stil'.

[Overgeleverd door Imam Bukharie].

Een pratende beeldje
Op een dag ontmoette de profeet Mohammad, vrede zij met hem, een afgodendienaar die een beeldje in zijn hand had. De profeet zei tegen hem, 'Zou je Islam accepteren als dat beeldje tegen me sprak?' De afgodendienaar zei, 'Ik heb 50 jaar lang beeldjes aanbeden en ze hebben nooit tot me gesproken. Hoe zullen ze met jou dan kunnen spreken?' De profeet keek naar die beeldje en vroeg, 'Wie ben ik?' Een stem kwam van binnenuit de beeldje en zei, 'Jij bent de boodschapper van God'. Toen de afgodendienaar dit hoorde viel hij gelijk neer voor de Heer der Werelden en werd moslim.

Lopende boom
Op een dag wilden sommige mensen dat de profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, een wonder moest laten zien. De profeet riep een boom van ver, die boom trok zijn wortels uit de grond en kwam naar de profeet en de boom zei, 'Ik getuig dat niemand het waard is om aanbeden te worden naast God, en ik getuig dat Mohammad zijn boodschapper is' en de boom liep weer terug naar zijn plek. Alle aanwezigen waren getuige van dit wonder.

Pratende vlees
Tijdens het gevecht van Khaybar werd de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vlees aangeboden, en het was vergiftigd. Een stem kwam uit het vlees die zei, 'O boodschapper van God! Eet me niet. Ik ben vergiftigd'.
Voorspelling
Omar, verhaalt, 'Voordat het gevecht van Badr begon, liep de profeet door het slagveld hij wees naar plekken en zei, 'Abu Jahl zal hier worden gedood, Utba daar, Shayba daar, Walid hier' enz. Wallahie, we vonden na het slagveld, de lichamen op de plaatsen waar de profeet naar had gewezen!

Levende botten
Jabir bin Abdullah, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, kookte een schaap. De profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen aten het. Hij zei, 'Breek de botten niet!' De profeet zette alle botten bij elkaar, hij zette zijn hand erop en het begon te bewegen, met de wil van Allah.

De genezingen
Een jongetje die niet kon praten werd naar de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, gebracht. De profeet vroeg hem, 'Wie ben ik?' de jongen antwoordde, 'Jij bent de boodschapper van God' en hierna kon de jongetje weer praten. Een oud blinde man werd naar de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, gebracht. De profeet wreef zijn spuug om zijn ogen, en de man kon weer zien, zelfs beter dan eerst is er genoteerd. Mohammad bin Hatib zei, 'Ik was jong, en er was kokend water op mij gevallen. Mijn vader bracht me naar de profeet van God, vrede zij met hem, en hij wreef zijn spuug over mijn verbrande lichaamsdelen en hij begon te bidden. Onmiddelijk geneesden de wonden'.

Zijn vloek
Een man zat met zijn linkerhand te eten en de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei tegen hem, 'Eet met je rechterhand' hij loog en zei, 'Mijn rechterhand beweegt niet' De profeet zei, 'Moge je rechterhand nooit meer bewegen' en tot zijn dood kon deze man zijn rechterhand niet tot zijn mond brengen.

Abu Jahl
Abu Jahl was zonder twijfel een van de grootste vijanden van de profeet, Allah's vrede zij met hem. Hij was de grootste peskop en wou altijd fouten zoeken in Mohammad's openbaring. Abu Jahl had een keer een groot steen opgetild en wou van achteren stiekem de profeet om zijn hoofd slaan. Abu Jahl zag twee slangen in de nek van de profeet en de steen viel van zijn hand en hij rende weg. Een ander keer wou hij de profeet met een mes doden, terwijl de profeet aan het bidden was. Hij kwam dichtbij en oppeens werd hij bang en bewoog zijn handen alsof er een muur tussen hen was. Hij rende weg en de profeet zei, 'Als hij nog iets dichterbij was gekomen hadden de engelen hem in stukken gesheurd'.

De verlamde
Op een dag zat de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, tegen zijn metgezellen te praten onder een muur. Van boven wou een jood van Bani Nadr een grote steen op zijn hoofd gooien. Toen hij die steen aanraakte verlamden zijn beide handen.

De schoen
Er is genoteerd dat een keer de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zijn rituele reiniging had verricht en wou zijn schoenen weer aantrekken. Hij trok eentje aan en wou de andere pakken toen een vogel die schoen in haar bek meenam in de lucht. Een slang viel eruit, en hierna wierp de vogel de schoen naar de profeet. Hierna keek hij altijd in zijn schoenen voor het aantrekken.

De splijting van de maan
De kuffaar daagden de profeet uit en zeiden, 'Als jij de profeet bent van God, splijt de maan in tweeën'. De profeet maakte een Dua en Allah accepteerde zijn smeekbede, en de maan werd in twee stukken gespleten, de ene kant werd aan de ene kant van de berg gezien en de ander deel van de maan aan de ander kant van de berg. Zelfs vandaag de dag zeggen wetenschappers, de maan was in twee delen en is weer tegen elkaar gebotst en één geworden. Er kwamen nomaden die ook zeiden de maan in twee stukken te hebben gezien. De kufaar zeiden ondanks dit, 'Mohammad heeft voor ons getoverd'


Koran 2:99. En Wij hebben jou voorzeker duidelijke tekenen gegeven en niemand, dan de overtreders, verwerpt ze.

Walidin.com

10:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-03-10

Het moraal van dit leven

In één van de dagen ging de vader met zijn vrouw en kinderen op reis. Onderweg kwamen ze een man tegen die aan de kant stond te wachten. Ze vroegen hem: "wie ben jij?" en hij antwoordde: "ik ben de rijkdom". De vader vroeg zijn vrouw en kinderen of deze man mee mocht rijden. De vrouw en de kinderen riepen tegelijk: "ja, want met rijkdom kunnen we alles krijgen wat we maar willen tijdens onze reis." De man reed dus daarna met hen mee in de auto.

Ze zijn hun reis voortgezet en zagen weer een man in de weg staan. Ze vroegen hem: "wie ben jij?" hij zei: "ik ben de macht en de status." De vader vroeg zijn vrouw en kinderen of deze man mee mocht rijden. De vrouw en de kinderen riepen weer op hetzelfde ogenblik: "ja , want met macht en status kunnen we alles krijgen wat we maar willen." Dus reed de man met hen mee in de auto.

Zo zijn ze meerdere mensen tegen gekomen die al het vermaak van dit wereldse leven voorstellen en deze mochten allemaal meerijden. Totdat een man zei: "ik ben de godsdienst!". De vader keek zijn vrouw en kinderen aan, maar die zwegen en keken de andere kant op. De vader begreep dat deze man niet gewild is en zei tegen hem: "dit is niet de tijd voor godsdienst. Wij willen het leven en haar genot. De godsdienst zal ons dit genot allemaal verbieden en ons het moeilijk maken met allerlei regels en en en,..en dat zal ons te veel worden en we raken vermoeid. Maar het is mogelijk dat wij terugkomen naar u, nadat we het genot van het leven hebben geproefd." Ze lieten hem vervolgens achter en reden door.

Op een gegeven moment zagen ze in de verte een controlepost en een stopbord. Een man stond daar en begon te wijzen naar de vader om uit de auto te stappen. De man zei tegen de vader: "de reis is afgelopen. Stap uit en kom met mij mee." Uit verbazing kwam geen woord uit de mond van de vader, waarna de man zei: "ik ben op zoek naar de godsdienst, maar die zie ik hier niet." De vader zei opgelucht: "oh die heb ik achtergelaten op een kleine afstand. Ik rijd wel terug en breng ik hem mee." De man zei echter: "dat gaat niet, want deze reis in beëindigd voor jou en terugkeren is onmogelijk." "Maar ik heb met mij in de auto mijn vrouw, mijn kinderen, rijkdom, macht, status, en en en..." zei de vader bang. De man zei: "voorwaar, zij zullen jou in niets kunnen beschermen tegen Allah. Alleen de godsdienst had jou kunnen redden, die jij onderweg achterliet." De vader vroeg de man: "wie ben jij dan?" "Ik ben de dood!" antwoordde de man "degene die jij vergat en geen rekening mee hield." Vervolgens keek de vader naar zijn vrouw en kinderen en zag dat de vrouw de auto startte en de reis voortgezet heeft zonder om te kijken.

Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt: Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting. [3:185 ]

15:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-02-10

Het oordeel over Valentijn deel 1 - Sheikh Mohamed Hussein Ya'qob

18:43 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het oordeel over Valentijn deel 2 - Sheikh Mohamed Hussein Ya'qob

18:42 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-01-10

"en waar is Allah?"

Er is overgeleverd door Imam Naafi' dat Abdullah ibn 'Omar (zoon van 'Omar ibn al Khattaab) op een dag samen met zijn metgezellen buiten Medina optrok. Terwijl zij hun voedsel legden, liep langs hen een schaapherder en groette hen. Ibn 'Omar zei: "O herder, kom en eet met ons." Hij zei: "ik ben een vastende." Waarop Ibn 'Omar zei: "vast jij op deze warme dag, terwijl je op deze bergen schapen aan het hoeden bent?" De herder zei: "bij Allah, ik breng mijn eenzame dagen door in aanbidding." Vervolgens vroeg Ibn 'Omar hem, om zijn vroomheid te testen: "wil je ons een lammetje verkopen uit jouw kudde en wij geven jou haar prijs en van haar vlees om jouw vasten er mee te verbreken?" Hij zei: "het zijn niet mijn schapen, maar van mijn baas." Ibn 'Omar zei vervolgens: "wat zou jouw baas doen als hij haar mist en jij zegt tegen hem dat zij opgegeten is door een wolf?" De herder draaide zich om wijzend met zijn hoofd en vinger naar boven, zeggend: "en waar is Allah?" Ibn 'Omar bleef daarna de woorden van deze herder herhalen: "en waar is Allah?"

Toen Ibn 'Omar in Medina aangekomen is, vroeg naar de baas van de herder om bij hem te komen en kocht de herder en de schapen van hem. Hij gaf vervolgens de herder zijn vrijheid en schonk hem de schapen als gift voor zijn vroomheid.

12:15 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

20-01-10

Het mirakel van de Kaaba - de gulden snede van de wereld

16:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |