27-08-09

De aanbevolen zaken tijdens het vasten

Door de nobele Shaykh

 

Al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

 

- moge Allah hem genadig zijn -

 

 

De volgende zaken zijn aanbevolen tijdens het vasten:

 

* Het verrichten van de soehoer(1) en het uitstellen ervan tot net vóór de dageraad.

 

* Het verhaasten van het verbreken van het vasten (wanneer de zon is ondergegaan) en dat men het vasten verbreekt met dadels.

 

* Vrijgevigheid, weldadigheid en liefdadigheid, uit opvolging van de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

 

* Het bestuderen van de Koran.

 

* Het verrichten van i'tikaaf(2) tijdens de maand Ramadan - vooral in de laatste tien dagen ervan - en dat men zich hierin extra inspant in de aanbidding.

 

Al-Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat ‘Aa-ishah - moge Allah tevreden zijn met haar - gezegd heeft:

 

"Wanneer de (laatste) tien (dagen van Ramadan) aanbraken, spande de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn heupgordel aan, bracht de nacht door in gebed en wekte zijn gezin (om te bidden)."

 

De geleerden hebben twee betekenissen genoemd voor "het aanspannen van de heupgordel":

 

1- Het zich onthouden van de vrouwen.

 

2- Het zich extra inspannen in de aanbidding.

 

Verder hebben de geleerden gezegd:

 

"De reden dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zich extra inspande in de laatste tien dagen is dat hij op zoek was naar Laylatoel-Qadr(3)."

 

Bron: Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien

 

 

(1) Voetnoot van de vertaler: Soehoer: Het eten en drinken door de vastende vóór de dageraad.

 

(2) Voetnoot van de vertaler: I'tikaaf: Het zich afzonderen in de moskee waarbij men de tijd doorbrengt in aanbidding, met name tijdens de laatste tien dagen van Ramadan.

 

(3) Voetnoot van de vertaler: Laylatoel-Qadr: De Nacht van de Voorbeschikking in Ramadan waarin de Koran werd neder gezonden.

11:10 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De drie niveaus van het vasten

Door de nobele Shaykh

 

Al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

 

- moge Allah hem genadig zijn - 

 

 

Het vasten kent drie niveaus:

 

1- het normale vasten;

2- het speciale vasten;

3- het superspeciale vasten.

 

Het normale vasten is dat men de buik en het geslachtsdeel onthoudt van het bevredigen van hun verlangen.

 

Het speciale vasten is dat men de tong, de handen, de voeten, de oren, de ogen en de rest van de lichaamsdelen onthoudt van de zonden.

 

Het superspeciale vasten is het vasten van het hart: dat men het hart onthoudt van de onedele geneigdheden en de gedachten die het hart van Allah - Verheven is Hij - verwijderen en dat men het hart zuivert van alles buiten Allah - Verheven is Hij.

 

Bron: Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien

 

11:03 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-08-09

De gunst van het vasten

Door de nobele Shaykh

 

Al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

 

- moge Allah hem genadig zijn -

 

 

Weet dat het vasten een speciale gunst heeft die niet in een andere aanbidding is terug te vinden: namelijk dat Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - het vasten aan Zichzelf heeft toegeschreven. Allah - Vrij is Hij van elke tekortkoming - zegt (in een hadieth qoedsie):


"Het vasten is voor Mij en Ik ben Degene Die ervoor zal belonen."

Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

 

Deze toeschrijving is voldoende als eer, net zoals het Huis (de Ka'bah) geëerd is door de toeschrijving ervan aan Allah in de Woorden:

 

En reinig Mijn Huis...

[ Soerah al-Haddj 22:26 ]

 

De gunst van het vasten is vanwege twee zaken:

 

1- Het is een geheime en innerlijke handeling, welke niet gezien kan worden door de schepping en zodoende vrij is van huichelarij en vertoon.

 

2- Het is een manier om de vijand van Allah (de duivel) te verslaan. De middelen van de vijand zijn namelijk de begeerten; en de begeerten versterken door het eten en drinken. Zolang de grond van de begeerten vruchtbaar is, blijven de duivels deze teisteren. Maar wanneer men de begeerten laat, worden de wegen voor de duivels vernauwd.

 

Bron: Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien

 

11:11 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ramadaan, de maand van de barmhartigheid

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden, en vrede en gebeden zijn met Zijn Boodschapper Mohammad. Vervolgens:

 

De gezegende maand Ramadaan is aangebroken. Deze edele maand waarin Allah - de Allerhoogste - Zijn dienaren begunstigt met de verschillende soorten gunsten. Hij verheft de graden van de vastenden, vergeeft hun zonden en eert hen met de verschillende soorten goedheden en gunsten.

 

Deze geweldige maand waarin de poorten van het Paradijs worden geopend, de poorten van het Hellevuur worden gesloten en de duivels worden vastgeketend. Hierdoor zijn zij niet meer in staat tot datgene waar zij buiten Ramadaan wel toe in staat zijn: het misleiden en laten dwalen van de dienaren.

 

Deze maand bevat Laylatoel-Qadr: de Nacht van de Voorbeschikking waarin de Qor-aan (Koran) werd neder gezonden. Deze nacht is beter dan duizend maanden. Degene die ontzegd wordt van de goedheid hiervan, die is werkelijk ontzegd.

 

De nobele Profeet - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

 

"Wanneer de eerste nacht van Ramadaan komt, worden de duivels en de hardnekkige demonen vastgeketend. De poorten van het Hellevuur worden gesloten en geen enkele van zijn poorten wordt geopend. De poorten van het Paradijs worden geopend en geen enkele van zijn poorten wordt gesloten. Een oproeper zal roepen: "O wenser van het goede, kom dichterbij; en o wenser van het slechte, blijf weg." Allah zal mensen uit het Vuur bevrijden en dit gebeurt iedere nacht."

Overgeleverd door at-Tirmidhie. Al-Albaanie verklaarde hem authentiek in Sahieh at-Tirmidhie (682).

 

De edele Profeet - vrede en gebeden over hem - zei ook:

 

 "Allah - Verheven is Hij - zegt:

 

Alle daden van het kind van Adam zijn voor hem; een goede daad wordt tienmaal vermenigvuldigd. Behalve het vasten, want dit is voor Mij en Ik ben Degene Die ervoor zal belonen. Hij heeft zijn verlangens, voedsel en drank omwille van Mij gelaten. Voor de vastende zijn er twee momenten van vreugde: een moment van vreugde als hij zijn vasten verbreekt en een moment van vreugde als hij zijn Heer ontmoet. Voorwaar, de geur die uit de mond van de vastende komt, is lekkerder bij Allah dan de geur van muskus."

Overgeleverd door al-Boekhaarie (1904) en Moeslim (2701).

 

Daarom dien jij - beste moslim - deze maand tegemoet te gaan met vreugde en een oprechte vastberadenheid om de dagen van deze maand te vasten en de nachten ervan te bidden. Haast je in het tonen van oprecht berouw voor alle zonden en slechte daden. Laat Allah in deze maand het goede te zien van jezelf. Laat deze maand een nieuw begin zijn met jouw Heer, door je te haasten in de daden van gehoorzaamheid en op te passen voor de zonden en hiervan weg te blijven.

 

Weet dat het doel van het vasten de vrees voor Allah - de Almachtige - is, door middel van het opvolgen van Zijn geboden en het vermijden van Zijn verboden. Het doel van het vasten is niet het laten van het eten en drinken.

 

Allah - Verheven is Hij - zegt:

 

O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven net zoals het voor degenen vóór jullie werd voorgeschreven, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.

[ Soerah al-Baqarah 2:183 ]

 

Het vasten is dus een geweldig onderdeel van de godvrezendheid, waarmee jij je beschermt tegen de pijnlijke bestraffing van Allah en Zijn Woede. Om deze reden dient jouw vasten zuiver voor Allah te zijn; jij hoort hier niets van het wereldse leven mee te wensen. De geliefde Profeet - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

 

 "Wie (de maand) Ramadaan vast met geloof (in Allah) en verwachting (van de beloning), van hem worden al zijn voorgaande zonden vergeven."

Overgeleverd door al-Boekhaarie (2014) en Moeslim (1778).

 

Je bent dus verplicht om hierin te geloven en de beloning ervan te verwachten bij Allah. Maar dit is enkel mogelijk wanneer jouw vasten zuiver voor Allah alleen is. Degene die dus vast om af te vallen of om zijn maag rust te geven, die zal niets van de beloning krijgen. Hij is zelfs zondig en bevindt zich in groot gevaar, omdat hij zijn vasten niet zuiver voor Allah heeft gemaakt. In plaats daarvan kende hij een deelgenoot toe in zijn intentie en intendeerde iets van het wereldse leven in zijn vasten.

 

Laat de maand Ramadaan een oefening zijn in de nobele karaktereigenschappen en een reiniging van de kwade karaktereigenschappen. Houd je veelvuldig bezig met het gebed, het reciteren van de Qor-aan en weldadigheid jegens de armen en behoeftigen. Verricht veelvuldig de istighfaar (het vragen om vergeving aan Allah), tasbieh (het zeggen van "Soebhaanallah (Vrij is Allah van elke tekortkoming)"), tahmied (het zeggen van "Al-hamdoe lillaah (alle lof is aan Allah)"), tahliel (het zeggen van "Laa ilaaha illallah (er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah)"), takbier (het zeggen van "Allahoe Akbar (Allah is de Grootste)") en de andere wettige vormen van het gedenken van Allah.

 

Weet - o dienaar die hoopt op de Barmhartigheid van Allah - als je deze Ramadaan gehaald hebt, Wie zegt jou dat je ‘Ied al-Fitr (feest ter beëindiging van de vastenmaand Ramadaan) haalt of de volgende Ramadaan?. Span je dus in tegen jouw ego in het verrichten van het goede. Denk aan de vele geliefden die wij hadden onder degenen die met ons leefden. Zij zijn nu alleen in hun graven onder het zand en hebben geen gezelschap, behalve hun daden. Verricht daarom voor de dag dat dit ook jouw toestand zal zijn, zolang je nog uitstel hebt gekregen in je leven.

 

Wat de wijsheden achter het vasten en de geheimen ervan betreft: het is niet mogelijk om deze alle te vermelden in dit beknopte artikel. Echter, ik zal wijzen naar een klein gedeelte ervan, zodat jij - mijn beste broeder en zuster - wat van Allah's geheimen in Zijn wetgeving kent en jouw geloof en overtuiging zodoende toenemen - in een tijd waarin de overtuigingen beven en het geloof is verzwakt. Tot Allah behoren wij en tot Hem is de terugkeer.

 

Tot de verheven wijsheden achter het vasten behoren de aanbidding van Allah en de nederigheid tegenover Hem. De vastende wendt zich tot Allah - Verheven is Hij - en staat nederig en ootmoedig tegenover Hem wanneer hij zijn verlangens verwerpt. De kracht leidt namelijk tot buitensporigheid en arrogantie. Allah - de Allerhoogste - zegt hierover:

 

Neen! Voorwaar, de mens is zeker buitensporig. Omdat hij zichzelf behoefteloos beschouwt.

[ Soerah al-‘Alaq 96:6-7 ]

 

Wanneer de mens echter zijn zwakte en onmacht ziet, weet hij dat hij zwak en arm is tegenover Allah. Zodoende verwerpt hij de hoogmoedigheid en trots in zichzelf, bezwijkt voor zijn Heer en is zachtmoedig jegens Zijn schepping.

 

Tot de wijsheden achter het vasten behoren ook sociale wijsheden. De mensen verenigen zich namelijk tegelijkertijd op één aanbidding en hebben allen geduld met het verduren en het dragen van het vasten. Zowel de sterke als de zwakke onder hen, zowel de edelman als de simpele persoon onder hen, zowel de rijke als de arme onder hen. Dit zorgt ervoor dat hun harten zich binden, hun zielen harmoniseren en hun woord één wordt.

 

Evenzo zorgt het vasten ervoor dat de mensen genegen en barmhartig jegens elkaar worden, wanneer de rijke de pijn van de honger en het branden van de dorst voelt. Hij beseft dat zijn minderbedeelde broeder deze pijn het hele jaar door moet voelen, waardoor hij hem vrijgevig van zijn bezit schenkt. Hiermee zal de wrok en nijd verdwijnen en plaats maken voor de liefde en genegenheid. Op deze wijze vindt de vrede plaats tussen de verschillende klassen van de samenleving.

 

Het vasten bevat ook ethische en opvoedkundige wijsheden. Het leert de mens namelijk geduldig te zijn en lasten te verduren. Het versterkt de wilskracht en leert de mens moeilijkheden te trotseren.

 

Tevens schuilen er wijsheden achter het vasten die betrekking hebben op de gezondheid. De maag is immers het centrum van de ziekte en het dieet is het beste medicijn. Het is voor de maag noodzakelijk om een rustpauze te nemen en zich te ontspannen, nadat het voedsel opeenvolgend op de maag afkomt en zij dit steeds moet verwerken.

 

Dit zijn slechts enkele van de wijsheden en geheimen van Allah in Zijn wetgeving. Het opsommen van de wijsheden die het menselijke verstand kan vatten, vereist vele boekwerken, laat staan de wijsheden en geheimen die enkel Allah - Verheven is Hij - kent.

 

O Allah, stort in deze maand Uw Barmhartigheid over ons uit en laat ons behoren tot degenen die in deze maand van het Hellevuur bevrijd worden...

Soennah.com

11:02 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-08-09

Het Vasten

Door de nobele Shaykh

 al-Imaam Aboe ‘Abdillaah Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien

 - moge Allah hem genadig zijn -

 

 

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer

 

Alle lof komt toe aan Allah, Heer der Werelden, en moge de salaah en salaam over onze Profeet Mohammad zijn, en over al zijn familieleden en metgezellen. Vervolgens dit:

 

Dit zijn kleine stukken beknopte informatie over het vasten, de regelgeving hiervan, de groepen mensen hierin, de zaken die het vasten verbreken en andere profijtelijke punten.

 

1. Het vasten is: het aanbidden van Allah, de Verhevene, door weg te blijven van de zaken die het vasten verbreken vanaf het aanbreken van de dageraad tot aan zonsondergang.

 

2. Het vasten van de maand Ramadaan is één van de geweldige zuilen van de Islaam, omdat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:

 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام

 

'De Islaam is gebouwd op vijf: de getuigenis dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammad de boodschapper van Allah is, het onderhouden van het gebed, het geven van de Zakaat, het vasten van de Ramadaan en het verrichten van de bedevaart naar het Huis.'(1)

 

De mensen met betrekking tot het vasten

 

1. Het vasten is verplicht voor elke moslim die voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Hij heeft de puberteit bereikt(2)

- Hij is verstandelijk

- Hij is in staat om te vasten

- Hij is geen reiziger

- Er zijn geen andere geldige redenen voor hem om niet te vasten(3)

 

2. De ongelovige vast niet en hij hoeft het vasten ook niet in te halen als hij moslim wordt.

 

3. Een jong kind dat de puberteit nog niet heeft bereikt, is niet verplicht om te vasten. Het kind wordt echter wel bevolen om te vasten, zodat het hieraan gewend raakt.    

 

4. De bezetene is niet verplicht om te vasten, en men hoeft ook geen armen te voeden daarvoor in de plaats, zelfs als deze persoon oud is. Dit geldt ook voor de psychisch gestoorde en de demente bejaarde die geen onderscheid kunnen maken.

5. Iemand die niet mee kan doen aan het vasten vanwege een aanhoudende reden, zoals een bejaarde of iemand die een chronische ziekte heeft, dient voor elke gemiste dag een arme te voeden.

 

6. Iemand die tijdelijk ziek is, hoeft niet te vasten als dit te moeilijk voor hem is. Hij dient dit in te halen als hij weer beter is.

 

7. Een zwangere of zogende vrouw hoeft niet te vasten als dit te moeilijk voor haar is vanwege de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Zij hoeft ook niet te vasten als zij vreest voor de gezondheid van haar kind. Zij dient het vasten in te halen zodra dit gemakkelijk is voor haar en de vrees verdwenen is.                                       

 

8. Een menstruerende vrouw, of een vrouw die een postnatale bloeding heeft, mag niet vasten tijdens de menstruatie of postnatale bloeding. Zij dient alles wat zij mist in te halen.

 

9. Degene die gedwongen wordt om het vasten te verbreken, omdat hij een onschuldige persoon moet redden van een verdrinkingsdood of verbranding, moet het vasten verbreken om die persoon te redden. Hij dient dit vervolgens in te halen.

 

10. De reiziger heeft de keuze om te vasten of niet te vasten, en hij dient in te halen wat hij mist. Dit geldt voor zowel iemand die tijdelijk op reis gaat, zoals iemand die een reis maakt om 'oemrah (de kleine bedevaart) te verrichten, of iemand die altijd op reis is, zoals een taxichauffeur. Hij hoeft niet te vasten als hij dat niet wil, zolang hij zich niet in zijn eigen land bevindt.

 

De zaken die het vasten verbreken

 

De vastende verbreekt zijn vasten niet als hij uit vergeetachtigheid, onwetendheid of dwang iets doet wat het vasten normaliter verbreekt. Dit is vanwege de Uitspraak van Allah, de Verhevene:

 

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـٰنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

 

'Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of fouten maken. Onze Heer, belast ons niet zoals U degenen vóór ons (de Joden en de Christenen) heeft belast. Onze Heer, belast ons niet met iets wat wij niet kunnen dragen, scheld ons kwijt, vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Beschermer, laat ons daarom zegevieren over het ongelovige volk.'

(Soerah al-Baqarah:286)

 

En Zijn Uitspraak:

 

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِٱلإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

 

 'Behalve degene die gedwongen wordt, terwijl zijn hart tot rust is gekomen in het geloof, maar degenen die hun hart openstellen voor het ongeloof, over hen zal de Toorn van Allah zijn en voor hen is er een geweldige bestraffing.'

(Soerah an-Nahl: 106)

 

En Zijn Uitspraak:

 

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

 

'En er rust geen zonde op jullie in datgene waar jullie een fout in maken, maar wel in wat jullie harten zich opzettelijk hebben voorgenomen. En Allah is meest Vergevensgezind, meest Barmhartig.'

(Soerah al-Ahzaab: 5)

 

Als de vastende dus vergeet, en hij eet of drinkt iets, dan verbreekt dit zijn vasten niet, omdat hij het is vergeten. Als hij eet of drinkt, omdat hij dacht dat de zon al onder was gegaan of dat de dageraad nog niet was aangebroken, verbreekt dit zijn vasten ook niet, omdat hij het niet wist. Als de vastende tijdens het spoelen van zijn mond bij het verrichten van de rituele wassing voor het gebed (woedoe), water binnenkrijgt, dan maakt dit zijn vasten niet ongeldig, omdat hij dit niet expres deed. Ook iemand die een natte droom heeft gehad, maakt zijn vasten hierdoor niet ongeldig, omdat hij hier niet voor heeft gekozen.

 

Er zijn acht zaken die het vasten verbreken, en dit zijn:

 

1. Geslachtsgemeenschap: als een vastende - voor wie het vasten verplicht is - dit overdag tijdens de Ramadaan doet, dient hij zijn vasten af te maken, in te halen en een zware boetedoening te doen. Hij dient een slaaf vrij te laten. Als dit niet mogelijk is, dient hij twee maanden achtereenvolgens te vasten, en als dit niet mogelijk is, dan dient hij 60 armen te voeden.

 

2. Het opzettelijk laten vloeien van sperma, terwijl de vastende wakker is, met als oorzaak masturbatie of het aanraken, kussen, omhelzen en dergelijke.

 

3. Het eten of drinken, of dit nou schadelijk is of niet, zoals het roken.

 

4. Het injecteren met een voedende naald, als vervanging voor voedsel, omdat dit hetzelfde is als eten of drinken. Een injectie die geen voeding bevat, maakt het vasten niet ongeldig. Dit geldt voor zowel het injecteren in de spieren, als in de aders, of hij de smaak nou in zijn keel proeft of niet.

 

5. Bloedtransfusie. Bijvoorbeeld als de vastende bloed heeft verloren en vervolgens bloed krijgt toegediend, om aan te vullen wat hij is verloren.

 

6. Het vloeien van menstruatiebloed of postnataal bloed.

 

7. Het vloeien van bloed door middel van aderlating en dergelijke. Het vasten wordt niet verbroken als het bloed uit zichzelf vloeit, bijvoorbeeld door een neusbloeding, of door het trekken van een tand of iets dergelijks. Dit is namelijk niet hetzelfde als aderlating, noch neemt het de plaats van aderlating in.

 

8. Het opzettelijk overgeven. Als dit onopzettelijk gebeurt, verbreekt dit het vasten niet.

 

Profijtelijke punten

 

1. Het is toegestaan voor de vastende om de intentie te maken om te vasten, terwijl hij in staat van onreinheid na geslachtsgemeenschap is en zich pas na het aanbreken van de dageraad wast.

 

2. Als de menstruatie of postnatale bloeding van de vrouw tijdens de Ramadaan vóór het aanbreken van de dageraad stopt, dan is het verplicht voor haar om te vasten. Dit geldt ook als zij zich pas na het aanbreken van de dageraad wast.

 

3. Het is toegestaan voor de vastende om zijn kiezen of tanden te trekken, om zijn wond te verzorgen met medicijnen en om oog- of oordruppels te gebruiken. Al deze zaken verbreken zijn vasten niet, zelfs als hij de smaak van de oog- of oordruppels in zijn keel proeft.

 

4. Het is toegestaan voor de vastende om de siwaak(4) te gebruiken, of dit nou aan het begin of einde van de dag is. Het is voor de vastende aanbevelenswaardig dit te doen, net zoals het aanbevelenswaardig is voor iemand die niet vast.

 

5. Het is toegestaan voor de vastende om iets te doen tegen de hitte of dorst, door bijvoorbeeld af te koelen met water of airconditioning.

 

6. Het is toegestaan voor de vastende om zijn mond te verkoelen met water, om de problemen die hij met zijn ademhaling heeft, vanwege de spanning of iets dergelijks, tegen te gaan.

 

7. Het is toegestaan voor de vastende om zijn lippen nat te maken met water, als deze droog zijn. Het is voor hem ook toegestaan om zijn mond te spoelen, als deze droog is, maar zonder te gorgelen met het water.

 

8. Het is aanbevelenswaardig voor de vastende om de sahoer(5) uit te stellen tot net voordat de dageraad aanbreekt, en om zich te haasten met het verbreken van het vasten na zonsondergang. Het is ook aanbevelenswaardig om het vasten te verbreken met verse, rijpe dadels. Als hij dit niet kan vinden, dan met droge dadels. Als hij geen droge dadels kan vinden, dan met water, en als hij dat niet kan vinden, met elk voedsel dat toegestaan is. Als hij ook dat niet kan vinden, dan dient hij de intentie te maken met zijn hart om het vasten te verbreken, totdat hij wel wat vindt.

 

9. Het is aanbevelenswaardig voor de vastende om veel daden van gehoorzaamheid te verrichten, en alle afgeraden zaken te vermijden.

 

10. Het is verplicht voor de vastende om te waken over de daden van gehoorzaamheid en weg te blijven van de verboden zaken. Hij dient de vijf gebeden op tijd te verrichten, en ook gezamenlijk, als hij tot de mensen behoort die het gezamenlijk dienen te verrichten. Hij dient niet te liegen, te roddelen, te bedriegen of te handelen met rente. Hij dient elke verboden uitspraak of daad te vermijden. De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:

 

من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

 

'Degene die valse praat, het handelen ernaar en onwetendheid(6) niet laat, Allah heeft er geen behoefte aan dat hij zijn voedsel en drinken laat.'(7)

 

En alle lof komt toe aan Allah, Heer der Werelden en moge de salaah en salaam van Allah over onze Profeet Mohammad zijn, en over al zijn familieleden en metgezellen.

 

Geschreven door de behoeftige aan Allah, de Verhevene,

 

Mohammad as-Saalih al-'Oethaymien, op 16 Sha'baan, jaar 1401 van de islamitische jaartelling.

 

Bron: Madjmoe' Fataawaa wa Rasaa-il ash-Shaykh Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien Deel 17

 

(1) Voetnoot van de vertaalster: Overgeleverd door al-Boekhaarie (8) en Moeslim (16).

 

(2) Voetnoot van de vertaalster: Met de puberteit (al-boeloegh) wordt hier bedoeld dat deze persoon de (leef)tijd heeft bereikt dat hij of zij verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen daden. Een persoon wordt verantwoordelijk voor zijn of haar daden zodra één van de volgende zaken zich voordoet:

-          Hij of zij bereikt de leeftijd van 15 jaar

-          Hij of zij ontwikkelt schaamhaar

-          Hij of zij heeft een natte droom

-          Zij heeft haar eerste menstruatie

Zie voor meer informatie: 'Vragen en antwoorden over het moslimkind'.

 

(3) Voetnoot van de vertaalster: Hiermee wordt menstruatie of postnatale bloeding bedoeld. Zie de lezing 'as-Siyaam' van ash-Shaykh Saalim al-'Adjmie.

 

(4) Voetnoot van de vertaalster: Siwaak: Houten stokje van de Arak boom dat gebruikt wordt om de tanden mee te reinigen.

 

(5) Voetnoot van de vertaalster: Sahoer: De maaltijd die genuttigd wordt voordat de dageraad aanbreekt.
 

(6) Voetnoot van de vertaalster: Hiermee wordt bedoeld dat men een ander onrecht aandoet. Zie Sharh Riyaad as-Saalihien van ash-Shaykh al-'Oethaymien.
 

(7) Voetnoot van de vertaalster: Overgeleverd door al-Boekhaarie (1903).

 

 

 

Soennah.com

 

12:03 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-08-09

Een Gezegend Ramadan voor al mijn Broeders en Zusters

Een Gezegend Ramadan voor de gehele Islamwereld!!!

23:02 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-08-09

Het verhaal van de Metgezel Julaybib(ra)

Julaybib
 

Zijn naam was ongewoon en onvolledig. Julaybib (radie allahoe anhoe) betekent 'klein volwassen'. Het is de verkleinende vorm van het woord 'Jalbab'. De naam is een aanwijzing dat Julaybib (radie allahoe anhoe) klein en kort was. Meer dan dat, hij is beschreven als het zijn van 'damam', welke betekent lelijk, misvormd en/of afstotelijke verschijning.

Zelfs meer verontrustend, was de maatschappij waar hij in leefde. Julaybib's afkomst was niet bekend, er was geen enkele vermelding van wie zijn moeder en vader waren of tot welke stam hij behoorde. Dit werd beschouwd als een serieuze handicap in zijn gemeenschap. Julaybib (radie allahoe anhoe) kon geen enkele erbarming, bescherming of steun verwachten van een maatschappij dat heel veel waarde hechtte aan familie en stammenrelaties.

In dit aanzien, het enige dat van hem bekend was, was dat hij een Arabier was en zover het de nieuwe gemeenschap van Islam aanging, hij één van de Ansaar was.

Hij werd geschuwd in zijn gemeenschap. Een voorbeeld hiervan, Abu Barzah, van de Aslam stam, verbood hem het betreden van zijn huis en hij vertelde zijn vrouw: "Laat Julaybib (radie allahoe anhoe) zich niet begeven tussen jullie, als hij dat doet, zal ik zeker iets verschrikkelijk bij hem doen."

Was er enige hoop voor Julaybib (radie allahoe anhoe) om met respect en achting behandeld te worden? Was er enige hoop voor hem om emotionele bevrediging te vinden als een individueel en als een man? Was er enige hoop voor hem om te genieten van relaties welke anderen als vanzelfsprekend vinden? En in de nieuwe gemeenschap rijzend onder de leiding van de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam), was hij beduidend genoeg om niet over het hoofd gezien te worden in de hoofdbezigheid met de grote zaken van de staat en in de verheven kwesties van het leven én overleven, welke constant de aandacht van de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) in beslag nam?

Net als hij bewust was van de grote kwesties van het leven en het lot, was de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam), die een genade is voor de mensheid, ook bewust van de behoeftes en gevoelens van zijn meest nederige metgezellen. Met Julaybib (radie allahoe anhoe) in gedachten, ging de Profeet (sallahoe allahoe wa sallam) naar een van de Ansaar en zei: "Ik wil jouw dochter voor het huwelijk." "Hoe geweldig en gezegend, o Boodschapper van Allah (sallallahoe allahoe wa sallam) en wat een genot voor het oog (zou dat zijn)," antwoordde
de Ansari man met duidelijke vreugde en blijheid. "Ik wil haar niet voor mijzelf," voegde de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) toe. "Dan voor wie, o Boodschapper van Allah (sallallahoe alahie wa sallam)," vroeg de man, enigszins teleurgesteld. "Voor Julaybib," zei de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam).

De Ansari moest zeker te geschokt zijn om zijn eigen antwoord te kunnen geven, dus antwoordde hij: "Ik zal overleggen met haar moeder." En weg ging hij naar zijn vrouw. "De Boodschapper van Allah, moge de vrede en zegeningen van Allah op hem neerdalen, wil jouw dochter voor het huwelijk," verteld hij zijn vrouw. Ze werd vervuld met geestdrift. "Wat een geweldig idee en wat een genot voor het oog (zou dat zijn)," zei ze. "Hij wil haar niet voor zichzelf, maar hij wil haar trouwen aan Julaybib (radie allahoe anhoe)," voegde hij toe. Ze was verbijsterd!

"Aan Julaybib? Nee, nooit aan Julaybib! Nee, bij de Levende Allah, we zullen haar niet trouwen aan hem," protesteerde ze.

Toen de Ansari net van plan was om terug te keren naar de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) om hem te informeren over wat zijn vrouw had gezegd, de dochter, die de protesten van haar moeder had gehoord, vroeg: "Wie heeft me gevraagd om me te trouwen?"

Haar moeder vertelde het verzoek van de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) om haar te huwen aan Julaybib (radie allahoe anhoe). Toen ze hoorde dat het verzoek was gekomen van de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) en dat haar moeder vierkant was gekant tegen het idee was ze ontzettend van streek geraakt en zei: "Weiger jij het verzoek van de Boodschapper van Allah (sallallahoe alahie wa sallam)? Stuur hem naar me toe,hij zal zeker niet voor mijn ondergang zorgen."

Dit was het antwoord van een werkelijk groot persoon, die een duidelijk begrip had van wat er van haar werd verlangd als een moslim. Waar kan een moslim meer tevredenheid en voldoening vinden dan in het gewillig beantwoorden van de verzoeken en bevelen van de Boodschapper van Allah (sallallahoe alahie wa sallam)? Hoewel we haar naam niet kennen, heeft ze een voorbeeld voor ons allemaal gesteld om gehoorzaam te zijn aan het bevel in de Qoer'aan: "En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer God en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie God en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald." (Al-Ahzab 33:36)

Dit was geopenbaard in verband met het huwelijk van Zaynab bint Jahsh en Zayd bin Harithah, welke was gerangschikt door de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) om de {egalitarian} geest van Islam te tonen. Zaynab, in het begin, was zeer beledigd door de gedachte te trouwen met Zayd, een voormalige slaaf en weigerde om met hem te trouwen. De Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) overheersde hun beiden en ze werden gehuwd. Echter het huwelijk eindigde in een scheiding en Zaynab was uiteindelijk gehuwd aan de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) zelf. Er wordt gezegd dat het Ansari meisje die vers aan haar ouders voorlas en zei: "Ik ben tevreden en geef mijzelf over aan wat dan ook wat de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) goed voor mij acht."

De Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) hoorde van haar reactie en bad voor haar: "O Heer, schenk haar het goede in overvloed en maak haar leven niet één van zwoegen en moeilijkheden."

Er wordt gezegd dat onder de Ansaar er niet een meer wenselijke bruid dan haar was. Ze was gehuwd door de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) aan Julaybib (radie allahoe anhoe) en ze leefden samen totdat hij gedood werd.

Hij ging op een expeditie met de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) en een gevecht met een paar moeshrikien volgde. Toen de veldslag over was, vroeg de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) aan zijn metgezellen: "Hebben jullie iemand verloren?" Ze noemden hun familieleden of hechte vrienden die waren gedood. Een andere groep antwoordde dat zij geen nabije familie waren verloren, waarop
de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) zei: "Maar ik heb Julaybib verloren. Ga op zoek naar hem op het slagveld."

Ze zochten en vonden hem naast zeven moeshrikien, wie hij had gedood voordat hij aan zijn einde was gekomen. De Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) stond op en ging naar de plek waar Julaybib (radie allahoe anhoe), zijn korte en misvormde metgezel, lag. De Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) stond over hem gebogen en zei: "Hij doodde zeven en was toen gedood? Deze man is van mij en ík ben van hem."

Hij herhaalde dit twee of drie keer. De Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) nam hem toen in zijn armen en het is gezegd dat hij geen betere bed had dan de voorarmen van de Boodschapper van Allah (sallallahoe alahie wa sallam).

De Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) groef toen een graf voor hem en hijzelf (sallallahoe alahie wa sallam) plaatste hem erin. De Profeet (sallallahoe alahie wa sallam)waste hem niet, want degene gedood op de weg van Allah, wordt niet gewassen voor de begrafenis.

Julaybib en zijn vrouw (radie allahoe anhoem) zitten niet tussen de metgezellen van de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) wiens daden van gehoorzaamheid en dapperheid welbekend waren. Het weinige dat over hun bekend is laat zien hoe de zachtmoedige en nederigen hoop en waardigheid werden gegeven door de Profeet (sallallahoe alhie wa sallam)- waar eens alleen wanhoop en vernedering was.

De houding van het onbekende en onbenoemde Ansari meisje, die gemakkelijk toestemde om de vrouw te zijn van een lichamelijk onaantrekkelijke man, weergeeft een diepzinnig begrip van Islam. Het geeft het uitwissen van persoonlijke verlangens en voorkeuren weer, zelfs wanneer ze had kunnen rekenen op de steun van haar ouders. Het weergeeft een totale onverschilligheid voor sociale normen en druk. Het weergeeft vooral een rotsvast vertrouwen in de wijsheid en authoriteit van de Profeet (sallallahoe alahie wa sallam) in het overgeven van haarzelf aan wat dan ook hij (sallallahoe alahie wa sallam) goed achtte. Voorwaar dit is de houding van een ware gelovige.

In Julaybib (radie allahoe anhoe), is er een voorbeeld van een persoon, die werd gezien als een sociale verschoppeling, slechts vanwege zijn verschijning. Vertrouwen gekregen door het geloof in Allah, de Geweldige en aanmoediging door de nobele Profeet (sallallahoe alahie wa sallam), was hij in staat om grote daden van moed uit te voeren en was gezegend met de meest deugdzame dood, die een gelovige zich maar kan wensen, sterven in strijd op de Weg van Allah, de Verhevene. Dit leidde tot de lof welke het verlangen zou moeten zijn van elke getuige; de lof van de Profeet van Allah (sallallahoe alahie wa sallam): "Hij is van mij en ík ben van hem."

20:08 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |