16-08-07

27 dE STRIJD VAN BADR

27. De strijd van Badr
Naar inhoudsopgave

Vele veldtochten zouden er plaats vinden. Hiervan zal ik slechts 2 beschrijven, namelijk de strijd van Badr en de slag van Oehoed. Te beginnen met de strijd van Badr. Dit was de eerste beslissende strijd tussen Quraish en de moslims. De aanleiding hiervoor was dat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de karavaan in de gaten hield, die hem eerder was ontsnapt in Thil'ashirah. Hij zond twee mannen naar Alhawra' om het bericht van de karavaan over te brengen. Zij zagen daar de karavaan voorbij gaan en vertrokken onmiddellijk richting Medina.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam benoemde 313 tot 317 man voor deelname aan deze strijd. Minstens 82 waren er van almuhadjirin, 61 van al'aws en 170 van alkhazradj. Zij waren echter niet goed uitgerust voor de strijd en hadden alleen maar wat paarden en zeventig kamelen.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft een witte banier vast- gebonden en gaf hem aan Mus'ab Ibn U'mayr. Ali Ibn Abu Talib droeg de banier van almuhadjirin en Sa'd Ibn Mu'ath die van al'ansar. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam droeg de bestuurstaken van Medina over aan Ibn Oum Maktoem en stuurde later Abu Lubabah Ibn Abd-almunthir om hem te vervangen.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vertrok toen vanuit Medina richting Badr; een plaats die omringd is door hoge bergen op 155 kilometer afstand van Medina. Er waren maar drie wegen die naar deze plaats leiden; een aan het zuiden "al'adwah alquswah", een aan het noorden "al'adwah ad-dunyah" en een weg aan het oosten die de bewoners van Medina gebruikten. Deze oostelijke weg was ook de hoofdweg voor karvanen tussen Mekka en het Shaam-gebied. De karavanen stopten daar uren en soms dagen lang omdat er zich rustplaatsen, putten en palmbomen bevonden. Het was daarom voor de moslims gemakkelijk om het terrein af te sluiten zodra de karavaan zich daar binnen bevond en dan was de tegenpartij wel gedwongen zich over te geven. Om deze strategie te kunnen uitvoeren, mocht niemand ervan op de hoogte zijn dat er moslims richting Badr zouden vertrekken. Daarom nam de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam een ander weg naar Badr dan de gebruikelijke en ging steeds langzamer bij het benaderen van Badr. De karavaan van Quraish bestond uit duizend kamelen en een vermogen van minstens vijftigduizend dinar en stond onder leiding van Abu Sufyan die vergezeld was van maar veertig man. Abu Sufyan was een en al waakzaamheid, hij vroeg een ieder die hij tegenkwam over de bewegingen van de moslims. Toen hij Badr naderde kreeg hij te horen dat de moslims uit Medina waren vertrokken, waarna hij de karavaan heeft omgeleid naar het westen richting de kust. Hij huurde een man in die de afgodendienaars in Mekka zou inlichten over het vertrek van de moslims uit Medina. Toen zij de waarschuwing dan ook kregen hebben zij zich onmiddelijk goed voorbereid en hebben het grootschalig aangepakt, zodat niemand van hun vooraanstaanden achterbleef behalve Abu Lahab. Ook verzamelden zij de omringende stammen, van de stammen die tot Quraish behoorden bleef alleen Banu U'day achter.

Toen het leger van Quraish Aldjuhfah bereikte, hadden zij het bericht van Abu Sufyan al ontvangen waarin hij hen vertelde dat hij de karavaan had omgeleid en hen vroeg om terug te keren naar Mekka. De mensen van Quraish begonnen namelijk naar huis te verlangen, maar Abu Djahl weigerde dat uit arrogantie en dus gingen zij door. Een uitzondering was de stam Banu Zahrah waarvan driehonderd man aanwezig waren, zij keerden terug naar Mekka en volgden hiermee het advies van hun hoofd Alakhnas Ibn Shariq At-thaqafi. De overige duizend mannen liepen door tot "al'udwah alquswah" nabij Badr bij een terrein achter de bergen rondom Badr.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam wist van het vertrek van de mensen uit Mekka toen hij onderweg was. Hij vroeg de moslims om advies waarna Abu Bakr en Omar met elkaar spraken en zich positief opstelden ten opzichte van de confrontatie met de afgodendienaars. Daarna sprak Almiqdad: ,,O gezant van Allah, wij zullen niet hetzelfde zeggen wat de Israëliers tegen Mousa (Mozes) hebben gezegd:

"Gaat u maar en uw Heer, en vecht met u tweeën, voorwaar, wij zullen hier blijven zitten"(Surah 5: Ayah 24).

Integendeel, wij zullen vechten, aan uw rechter- en linkerhand, van voren en van achteren. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was erg verheugd toen hij dit allemaal hoorde en vroeg de mensen nogmaals om advies waarna Sa'd Ibn Mu'ath, het hoofd van Al'ansar, het volgende zei: ,,O gezant van Allah, als u wenst met ons deze zee over te steken en u dat ook daadwerkelijk doet, dan zullen wij u volgen zonder dat een man van ons achter blijft en wij hebben het liever vandaag dan morgen dat u met ons de vijand te lijf gaat. Wij volharden tijdens de oorlog en maken ons beloftes waar tijdens het gevecht. Wij hopen dat Allah, de Verhevene, ons in de staat stelt u tevreden te maken". Sa'd zei verder ook: ,,Zelfs als u deze kamelen tot Bark Alghamad laat gaan, dan nog zullen wij u volgen". De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam reageerde vrolijk en zei: ,,Ruk op en wees verheugd want Allah, de Verhevene, heeft mij één der partijen beloofd. Bij Allah, ik kan nu al de plekken zien waar zij te gronde zullen gaan".

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam rukte daarna verder op richting Badr, dat hij op dezelfde nacht nog bereikte. Ook de afgoden- dienaars kwamen daar op diezelfde nacht aan. De profeet stopte bij Al'adwah Ad-dunyah; de zuidelijke kant van Badr. Alhabab Ibn Almunthir adviseerde echter de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam om verder op te trekken tot bij het water, wat tevens de dichtst mogelijke positie bij de vijand was. Op deze manier zouden de moslims in staat zijn de vijand het water te ontnemen door putten te graven waar al het water zich in zou verzamelen. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft dit ook zo gedaan.

De moslims bouwden een hut voor de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam waar vandaan hij de leiding gaf. Zij benoemden een aantal jongeren onder leiding van Sa'd Ibn Mu'ath om de profeet te beschermen.

Daarna heeft de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het leger bij elkaar gebracht en liep hij rond over het strijdveld waarbij hij de plekken aanwees waar sommige afgodendienaars de volgende ochtend zouden omkomen. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft de hele nacht door het gebed verricht en de moslims konden in alle rust en zelf-vertrouwen die nacht slapen.

Allah, de Verhevene, heeft die nacht regen laten vallen zoals Hij in de Koran zegt:

"(Gedenkt) toen Hij jullie met slaap bedekte, als middel ter beveiliging van Hem en Hij deed uit de hemel water op jullie neerdalen om jullie daarmee te reinigen en om de plaag van de Satan van jullie weg te nemen en om jullie harten te versterken en om jullie hielen te verstevigen" (Surah 8: Ayah 11).

De volgende ochtend, vrijdag 17 Ramadan van het jaar 2 hijri, ontmoetten de partijen elkaar. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam riep Allah aan:

"O Allah, de mensen van Quraish zijn aangekomen, met hun trots en hun paarderijders, dagen zij U uit en vinden dat Uw gezant onwaarheden verteld. O Allah, Uw zegen die U mij heeft belooft. O Allah, bezorg hen deze ochtend een nederlaag".

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft de rijen rechtgetrokken en gaf de mensen de opdracht om niet zelf met het gevecht te beginnen voordat zij van hem de opdracht daarvoor zouden krijgen. Hij zei: ,,Als zij jullie naderen, dan gooien jullie naar hen met pijlen en wees snel met het verwisselen van de pijlen en trek pas jullie zwaarden als zij jullie aanvallen. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam keerde daarna samen met Abu Bakr terug naar zijn plaats waar hij Allah, de Verhevene, aanriep en smeekbeden verrichtte. Hij zei onder andere: ,,O Allah, als U deze groep laat vallen zal U nooit meer aanbeden worden. O Allah, als U het wilt zal U nooit meer aanbeden worden"." De profeet ging door met het verrichten van smeekbeden totdat zijn kleed van zijn schouders viel waarna Abu Bakr het teruglegde en tegen hem zei: ,,Gezant van Allah, zo is het genoeg. U heeft genoeg aangedrongen bij uw Heer".

Onder de afgodendienaars deed Abu Djahl de opening waarbij hij zei: ,,O Allah, hij (d.i. de profeet) heeft onze relaties met bloedverwanten verbroken en bracht ons wat wij nooit hebben gekend. Bezorgt U hem daarom een nederlaag. O Allah, geef Uw overwinning aan degene die U het meest lief heeft onder ons".

Het gevecht
Daarna kwamen de beste drie strijders onder de afgodendienaars naar voren; U'tbah en Shaybah, de zonen van Rabi'ah, en Alwalid Ibn U'tbah. Zij daagden de moslims uit waarna drie jonge mannen van Al'ansar naar voren liepen. Zij vroegen om met bloedverwanten van hen te vechten (in dit geval: moslims die oorspronkelijk uit Mekka kwamen), daarna liepen U'baidah Ibn Alharith, Hamzah en Ali naar voren waarna Hamzah Shaybah heeft vermoord en Ali Alwalid vermoorde, terwijl U'baidah en U'tbah beiden zwaar gewond raakten. Daarop hebben Ali en Hamzah U'tbah vermoord en droegen U'baidah weg nadat zijn been afgehakt was. Hij overleed vier of vijf dagen later in As-safraa' onderweg naar Medina.

De afgodendienaars reageerden wild na deze gevechten en vielen de moslims zwaar aan en zij vochten hard. De moslims bleven in hun positie en vochten terug terwijl ze Allah gedachten.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam viel eventjes in slaap, werd daarna wakker en zei tegen Abu Bakr: ,,Wees verheugd. Allah's overwinning is nabij gekomen. Daar heb je de engel Jibriel boven zijn paard'. Allah, de Verhevene, had de moslims in deze strijd gesteund door middel van duizend engelen die ook deelnamen aan de strijd.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam liep het strijdveld op terwijl hij uit de Koran las:

"De groep zal verslagen worden en zij zullen vluchten".

Hij pakte een handvol aarde van de grond en gooide daarmee naar de afgodendienaars waarna een ieder onder hen daarvan wat in zijn ogen en in zijn neus kreeg. Allah, de Verhevene, verteld hierover:"…en het was niet jij (O Mohammed) die wierp toen jij wierp, maar het was Allah die wierp".

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gaf daarna de opdracht aan de moslims de afgodendienaars aan te vallen en zei: ,,Ruk op". Hij moedigde hen aan om te vechten waarna zij heel gemotiveerd de strijd verder voerden.

De aanwezigheid van de profeet en zijn deelname aan de strijd gaf hen meer zekerheid en motivatie. Zij vochten terug en dreven zo de afgodendienaars uit elkaar. Zij werden gesteund door de engelen die de hoofden van de afgodendienaars eraf sloegen. Zo werd het hoofd of de arm van iemand eraf gehakt zonder dat men kon zien wie het deed. De afgodendienaars verloren de strijd en begonnen te vluchten waarna de moslims hen achtervolgden. Een aantal van hen werd vermoord en anderen werden gevangen genomen. Iblies (de Satan) heeft ook de strijd bijgewoond in de hoedanigheid van Suraqah Ibn Malik Ibn Dja'sham, om de afgodendienaars bij te staan in hun strijd tegen de moslims. Toen hij echter zag wat de engelen allemaal deden ter ondersteuning van de moslims raakte hij moedeloos en vluchtte hij naar de rode zee waar hij zich inwierp.

De dood van Abu Djahl
Abu Djahl bevond zich middenin een groep die hem afgeschermd had met zwaarden en speren. Aan de kant van de moslims bevonden zich twee jonge mannen van Al'ansar die naast Abdurrahman Ibn A'wf vochten waarbij één van de twee jonge mannen Abdurrahman vroeg om hem Abu Djahl aan te wijzen. Hij zei tegen Abdurrahman: ,,Ik hoorde dat hij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam beledigde. Als ik hem zie dan verlaat ik hem pas als een van ons dood is". De andere jonge man zei ook hetzelfde.

Toen de strijd oplaaide zag Abdurrahman Abu Djahl en heeft hen hem aangewezen, waarna zij hem snel met hun zwaarden aanvielen totdat zij hem vermoordden. De een raakte hem in zijn been en de ander verwonde hem zwaar, zij lieten hem achter en zijn naar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gegaan om het hem te vertellen. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam keek naar hun zwaarden en zei: ,,Jullie beiden hebben hem vermoord". Deze twee jonge mannen waren Mu'ath en Ma'uth, de zonen van A'frae'. Ma'uth stierf als martelaar tijdens deze veldslag maar Mu'ath leefde tot de tijd van de kalief Othman. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gaf hem de nalatenschap van Abu Djahl. Na het verloop van het gevecht vertrok een aantal mensen op zoek naar Abu Djahl waarna Abdullah Ibn Mas'ud hem vond toen hij aan het sterven was.

Abdullah legde zijn voet op zijn hals en pakte hem bij zijn baard om zijn hoofd eraf te snijden en zei tegen hem: ,,O vijand van Allah, dit is je vernedering". Abu Djahl zei: ,,Hoezo mijn vernedering? Nu dat ik sterf, ben ik een makkelijk prooi voor jullie geworden. Was het maar een ander die mij zal vermoorden". Hij vroeg Abdullah vervolgens wie de strijd had gewonnen waarna Abdullah hem vertelde dat Allah en Zijn gezant de strijd hadden gewonnen. Abdullah Ibn Mas'ud sneed zijn hoofd eraf en bracht die bij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Hij zei toen: ,,Allah is groot, lof aan Allah die Zijn belofte waar heeft gemaakt, Zijn dienaar heeft gesteund en de vijand een nederlaag heeft bezorgd". De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam omschreef Abu Djahl als 'De Farao van deze natie'.

De dag van de onderscheiding
Deze veldtocht was een strijd tussen het geloof en het ongeloof waarin de ene man tegen zijn oom en vader vocht en de andere tegen zijn zoon en broer. Omar Ibnulkhattab vermoordde zijn oom Al'as ibn Hisham terwijl Abu Bakr tegen zijn zoon Abdurrahman vocht. Ook namen de moslims Al'abbas, de oom van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam als krijgsgevangene.

Hierdoor werd de bloedverwantschap verbroken en heeft Allah, de Verhevene, het geloof boven het ongeloof gesteld en daarmee een onderscheid gemaakt tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Vandaar dat deze dag 'de dag van de onderscheiding' is genoemd; de dag van de Badr-strijd op de zevende van de maand Ramadan.

De doden aan beide kanten
Aan de moslim-zijde zijn veertien mannen gedood; zes van Almuhadjirin en acht van Al'ansar. Zij werden op het terrein van Badr begraven en hun begraafplaatsen zijn bekend tot op de dag van vandaag.

Aan de kant van de afgodendienaars vielen zeventig doden en zijn zeventig anderen als krijgsgevangenen genomen waarvan de meesten vooraanstaanden waren. Vierentwintig lijken werden in een put in de buurt van Badr gegooid, genaamd "alqalieb".

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verbleef daarna drie dagen in Badr. Bij zijn terugkeer kwam hij langs de put waarin de lijken waren gegooid en begon de vermoorde afgodendienaars bij hun namen te roepen waarbij hij zei: ,,Hadden jullie maar aan Allah en Zijn gezant gehoorzaamd. Wat onze Heer ons beloofde is waarlijk gebleken, hebben jullie dat soms ook?".

Omar zei tegen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam : ,,Gezant van Allah, spreekt u lichamen zonder zielen aan" waarna de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: ,,Zij kunnen mij even goed horen als jullie, alleen kunnen zij niet antwoorden".

Het bericht van de strijd in Mekka en Medina
Het bericht van de nederlaag kwam aan in Mekka toen de gevluchte afgodendienaars daar aankwamen. Allah, de Verhevene, heeft hen vernederd en een nederlaag bezorgd. De afgodendienaars hebben zich verplicht niet te huilen of te jammeren over hun doden. Onder de doden aan de kant van de afgodendienaars waren drie zonen van Al'aswad Ibn Almutalib. Hij had de neiging om te jammeren en hoorde een vrouw die rouwde, waarna hij dacht dat er toestemming was om dat te doen. Hij stuurde zijn slaaf om dat na te trekken waarna deze hem berichtte dat zij jammerde om een verdwaalde kameel van haar. Hij kon zich niet inhouden en zei in een gedicht: "Zij jammert om haar vermiste kameel en doet 's nachts geen oog dicht. Zij hoort niet om Bakr te jammeren, maar om Badr waar men tekort heeft geschoten."

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam stuurde naar de bewoners van Medina twee mannen om het goede bericht aan te kondigen; Abdullah Ibn Rawahah naar het noordelijke deel van Medina enZaid Ibn Harithah naar het zuidelijke deel. De Joden hadden in Medina al allerlei leugens en propaganda verspreid, maar toen het bericht van overwinning kwam verheugden de mensen zich en was hun blijdschap groot. De loftuitingen en het gedenken van Allah waren overal te horen. De moslims gingen de straat op langs de weg van Badr om de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te feliciteren.

De aankomst van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in Medina
Na de overwinning en de zegening van Allah, de Verhevene, vertrok de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam richting Medina met de buit en de krijgsgevangenen. Toen hij de plaats Safra'e naderde, werd de verordening omtrent het delen van de buit geopenbaard waarna hij een vijfde deel ervan nam en de rest gelijkwaardig tussen de strijdkrachten verdeelde. Toen hij in Safra'e aankwam gaf hij de opdracht om An-nadr Ibn Alharith te doden waarna Ali Ibn Abu Talib hem heeft onthoofd.

Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in I'rq At-thibyah arriveerde gaf hij weer opdracht om U'qbah ibn Abi Mu'it te doden waarna A'sim Ibn Thabit of Ali Ibn Abu Talib hem onthoofde.

De moslims die de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gingen feliciteren hebben hem buiten de stad bij Rawhae' welkom geheten en zijn meegelopen naar Medina. Hij kwam als overwinnaar binnen waardoor de vijand zelfs bang werd. Veel mensen hebben zich hierna tot de Islam bekeerd en de huichelaar Abdullah Ibn Ubay en zijn kameraden deden alsof zij moslim waren.

De krijgsgevangenen
Nadat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de tijd en de nodige rust had genomen, won hij het advies van zijn metgezellen in, omtrent de krijgsgevangenen. Abu Bakr adviseerde hem schadeloosstelling voor hen te vragen terwijl Omar adviseerde om hen te doden. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam besloot het advies van Abu Bakr te volgen en uiteindelijk varieerde de schadeloosstelling van duizend tot vierduizend dirham. Wie onder de krijgsgevangenen kon schrijven en lezen leerde dit aan tien kinderen onder de moslims i.p.v. dat een schadeloosstelling voor hem betaald moest worden. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam liet ook sommigen vrij zonder dat zij een schadeloosstelling behoefden te betalen.

Onder de krijgsgevangenen zat ook Abul'as, de man van Zainab, de dochter van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Om haar man vrij te kopen stuurde zij haar geld en een ketting die zij van Khadija kreeg bij haar huwelijk. Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het zag kreeg hij mededogen met haar en vroeg zijn metgezellen om toestemming of hij Abul'as zonder het betalen van een schadeloosstelling in vrijheid zou stellen. Zij stemden hiermee in. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam legde hem wel op dat hij Zainab haar gang moest laten gaan zodat zij naarMedina kon immigreren. Hij hield zich ook aan deze afspraak.

Het overlijden van de dochter van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Ruqayah en het huwelijk van Othman met zijn andere dochter Oem Kalthoem
Ruqayah was erg ziek toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam naar Badr vertrok. Zij was getrouwd met Othman Ibn A'ffan, moge Allah met hem tevreden zijn. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam droeg hem toen op om bij haar te blijven om haar te verzorgen zodat hij dezelfde beloning van Allah zou krijgen als degenen die deel zouden nemen aan de strijd in Badr en ook zijn deel van de buit. Ook Oussama Ibn Zaid moest haar verzorgen. Hij zei: ,,Wij kregen het bericht te horen (van de overwinning) toen wij klaar waren met het begraven van Ruqayah".

Later heeft de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zijn andere dochter Oum Kalthoem aan Othman Ibn A'ffan gehuwd. Vandaar dat Othman "thun-noerayn" wordt genoemd, dat betekent 'de houder van twee lichten'. Zij overleed in de maand Sha'ban van het jaar 9 hijri en werd in de Baqi'e begraven.

De afgodendienaars reageerden bedroefd nadat Allah, de Verhevene, Zijn profeet en de rest van de moslims de overwinning had geschonken. Zij begonnen valstrikken te verzinnen waarmee zij de moslims zouden benadelen en zo ook wraak konden nemen. Maar Allah, de Verhevene, heeft hun pogingen verijdeld en steunde de moslims door middel van Zijn gunst.

De leden van de stam Beni Salim hebben zich, een week na de terugkeer van de moslims van de Badr-strijd, verzameld om Medina aan te vallen. Dit vond waarschijnlijk plaats in de maand Muharram van het jaar 3 hijri. De moslims hebben hen naar aanleiding hiervan aangevallen, hebben de buit meegenomen en zijn veilig teruggekeerd naar Medina. Daarna hebben U'mayr Ibn Wahb en Safwan Ibn Umayah een samenzwering beraamd om de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te vermoorden. U'mayr kwam met dit doel speciaal naar Medina. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam liet hem arresteren en vertelde hem vervolgens dat hij op de hoogte is van zijn plannen waarna U'mayr zich tot de Islam bekeerde.

12:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-08-07

26 Provocaties van de mensen van quraish

26. Provocaties van de mensen van Quraish
Naar inhoudsopgave

Valstrikken van Quraish
De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hield zich bezig met het regelen van allerlei zaken in Medina met de bedoeling samen met de rest van de moslims een veilig leven te kunnen beginnen en hun religie uit te oefenen, zonder tegenwerkingen of provocaties van anderen. Terwijl hij hiermee bezig was werd hij verrast door valstrikken van de kant van Quraish die zich als doel hadden gesteld om de moslims uit te roeien.

Zij schreven onder andere naar de afgodendienaars van Medina en zetten hen aan tot het voeren van oorlog tegen de moslims en om hen eruit te zetten. Zij bedreigden hen met de dood en verkrachting van hun vrouwen, als zij dat niet zouden doen. De afgodendienaars van Medina hadden het ook bijna gedaan, als de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hen niet had aangesproken en het hen sterk had afgeraden. Zij zagen toen van hun plannen af.

Ook is Sa'd Ibn Mu'ath, moge Allah met hem tevreden zijn, slecht behandeld toen hij naar Mekka ging om de "oemrah" te verrichten. Hij liep rondom de Ka'bah samen met Abu Safwan Oemayah Ibn Khalaf en zij kwamen Abu Djahl tegen. Toen hij Sa'd herkende, zei hij dreigend tegen hem: "Loop jij hier veilig rond de Ka'bah, terwijl jullie de bekorenen asiel hebben verleend? Bij Allah, als je niet samen met Abu Safwan was, dan was je niet veilig teruggekeerd naar je eigen familie". Dit was een duidelijke afwijzing van de moslims in de buurt van de gewijde moskee en een directe bedreiging met de dood als zij zich toch in het gebied van Quraish zouden begeven.

De mensen van Quraish hadden contacten met de joden in Medina. Zij waren zoals slangen in hun omgang, hetgeen ook in de Indjiel staat. Zij deden er namelijk alles aan om vijandigheid en haat op te wekken tussen de stammen Al'aws en Alkhazradj.

Zodoende bestond er zowel intern als extern gevaar voor de moslims. Het liep zelfs zover op dat de metgezellen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gewapend gingen slapen. Zij beschermden ook de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam totdat het volgende uit de Koran werd geopenbaard:

"...en Allah zal jou tegen de mensen beschermen" (Surah 5: Ayah 67).

Toen vertelde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zijn metgezellen dat dit niet meer nodig was omdat hij de bescherming van Allah genoot.

Het voeren van een oorlog wordt geoorloofd
In deze gevaarlijke omstandigheden gaf Allah, de Verhevene, toestemming om oorlog te voeren tegen de mensen van Quraish. Deze toestemming is door de zich veranderende omstandigheden in een plicht veranderd. Niet alleen tegen Quraish maar ook tegen anderen.

23:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-08-07

Nog een paar wonderen van de Koran,

Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Koran, welk slechts een fractie is van wat het Heilige Boek de mensheid geeft. Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoerd en kwam tot de volgende resultaten:


Arabisch (Betekenis)Aantal keren vermeld in Koran
  
Ad-Dunya (Deze wereld) 115
Al-Akheerah (Hiernamaals) 115
  
Al-Malaa'ikah (Engelen) 88
Al-Shayaateen (Satan) 88
  
Al-Hayah (Leven) 145
Al-Maout (Dood) 145
  
Al-Rajul (Man)24
Al-Mar-ah (Vrouw)24
  
Al-Shahr (Maand) 12
Al-Yaum (Dag) 365
  
Al-Bahr (Zee)32
Al-Bar (Land) 13
  

Als we het aantal keren dat de woorden "land"en "zee" voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45. En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

32/45 X 100% = 71.11111111%

en

13/45 X 100% = 28.88888888%

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888...%). Deze feiten illustreren weer een ander wonder van de Koran.

De wonderen van de koran zullen nooit eindigen. Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan). Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper. Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.

12:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (22) |  Facebook |

Wonder

Wonder: wat een synoniem is aan bovennatuurlijk, betekent een uitzondering op de natuurwetten welke dient

als uitsluitend bewijs voor het profeetschap van de des betreffende Boodschapper die het wonder verricht.

Oftewel, is het een gebeurtenis die waarneembaar en tastbaar is, die de wetten van de natuur overstijgt om het

verstand te overtuigen van de juistheid van de verrichter en van zijn boodschap.

Wonderen kunnen niet vergeleken worden met trucs van een goochelaars, want een goochelaar gebruikt het vermogen

tot manipulatie van de geconditioneerde verwachtingen van de toeschouwers door afleiding en de juiste

timing door snelle handtechniek en door veel oefening.

Hiertegen is een wonder geen herhaalbare truc en schijnvertoon dat door iedereen te leren is, maar een bovennatuurlijke

gebeurtenis zoals men het kan waarnemen. Ter verduidelijk is hier een passage uit de Heilige Koran:

Zij zeiden (de tovenaars): "O Mozes (Musa), werpt gij, of zullen wij de eersten zijn om te werpen (het werpen

van een stok dat zou moeten veranderen in een slang?" Hij zei: "Neen, werpt gij." Dan ziet, het scheen

hem wegens hun toverkunst toe, dat hun koorden en staven zich voortbewogen. En Mozes sloeg de angst om

het hart. Wij zeiden: "Vrees niet, want gij zijt de overwinnaar. "Werp hetgeen in uw rechterhand is; het zal

wat zij hebben voortgebracht verslinden, want hetgeen zij hebben gemaakt is slechts toverkunst. En een tovenaar

slaagt nooit waar hij ook moge komen."En de tovenaars werden plat ter aarde geworpen, zich neerbuigend.

Zij zeiden: "Wij geloven in de Heer van Aäron (Haroen) en Mozes."

Hier is duidelijk het verschil te zien tussen truc en wonder. Toen de beste tovenaars (illusionisten) het wonder

zagen, wisten ze met zekerheid dat het geen truc kon zijn. Op het moment dat zij beseften dat het een wonder

was gaven zij zich over aan hetgeen waarmee de Boodschappers mee kwamen, wetende hierdoor hun leven in

gevaar zou komen.

Degene die beweerd een boodschapper van de Schepper te zijn dient dat ook te bewijzen. Anders zou iedereen

kunnen beweren dat hij of zij een profeet is, zonder een maatstaf te hebben waarmee men de waarheid op kan

toetsen. Dit zou leiden tot verwarring en chaos tussen mensen. Ook zou dit betekenen dat de waarheid ontoegankelijk

zou zijn terwijl de waarheid nooit bedekt of ontoegankelijk is. Om het kaft van het koren te scheiden

heeft De Schepper (SWT) Zijn afgezanten ondersteund met het verrichten van wonderen. M.a.w. om de waarheid

van leugen te scheiden.

Aangezien wonderen dienen als bewijs voor het profeetschap van de boodschapper, is het niet mogelijk voor de

"normale" mens wonderen te verrichten. Niemand buiten profeten kan een wonder verrichten.

11:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-08-07

25 De verrichtingen van de profeet(vzmh) in Medina

25. De verrichtingen van de Profeet (Vrede zij met hem) in Medina
Naar inhoudsopgave

Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zich had gevestigd in Medina begon hij allerlei zaken te coördineren en te regelen; religieuze aangelegenheden maar ook zaken die betrekking hadden op het wereldlijke leven. Daarnaast ging hij gewoon door met de verkondiging van de Islam.

De moskee van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in Medina
De eerste stap die hij nam was het bouwen van een moskee. Hij kocht daarvoor de grond, die eigendom was van twee weeskinderen. Dit was de plek waar zijn kameel neerknielde bij zijn aankomst in Medina. De oppervlakte ervan was ongeveer honderd bij honderd thira'e (een thira'e is ongeveer 60 cm). Er bevonden zich in de grond graven van afgoden-dienaars en palmbomen die werden verwijderd. De grond werd plat gemaakt en de fundamenten van ongeveer drie thira'e werden gelegd. De muren waren van baksteen en aarde terwijl de steun-pilaren van de deur met gewone stenen werden gebouwd. Het plafond was van palmbladeren en de pilaren waren de stammen van de palmbomen. De grond werd bedekt met zand en kleine steentjes. De moskee kreeg drie ingangen en de "qiblah" d.w.z. "de richting waarnaar het gebed verricht wordt" was geplaatst naar het noorden richting de Aqsa-moskee.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam droeg zelf ook stenen tijdens de bouw samen met zijn metgezellen "almuhadjirin" en "al'ansar", respectievelijk de migranten en de bewoners van Medina. Zij motiveerden zichzelf tijdens de bouw door het uitspreken van talloze gedichten.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bouwde naast de moskee twee kamers en bedekte die met palmbladeren; de ene kamer was voor zijn vrouw Sawdah en de andere voor zijn vrouw Aïcha, moge Allah met hen tevreden zijn. Hij huwde Aïcha en trok bij haar in toen zij naar Medina kwam in de maand Chawal van het jaar 1 hijri.

De oproep tot het gebed "al'athaan"
De moslims begonnen hun vijf gebeden in een groep te verrichten en hadden moeite met het bepalen van de tijdstippen, sommigen kwamen te vroeg naar de moskee en anderen weer te laat. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en de moslims bespraken de wenselijkheid van een teken waarmee zij op de hoogte gesteld zouden worden van het tijdstip voor de verrichtingen van het gebed. Sommigen stelden voor om het vuur als teken daarvoor te gebruiken, anderen dachten aan het blazen in een hoorn of het rinkelen van een bel.

Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, stelde voor om een man de straat op te sturen die dan zou roepen: "as-salaat djami'ah" d.w.z. "het gebed wordt zodadelijk in een groep verricht". De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam stemde in met zijn mening. Later echter heeft Abdullah, de zoon van Zaid Ibn Abd-Rabbuh Al'ansari, over de "athaan" gedroomd en hij vertelde dat aan de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam waarna de profeet heeft gezegd: ,,Dit is waarlijk een oprechte droom". Hij gaf hem de opdracht de oproep tot het gebed aan Bilal te leren omdat die een mooiere stem had, waarna Bilal de oproep verrichtte. Omar Ibnulkhattaab hoorde Bilal de oproep doen waarna hij haastig kwam en vertelde dat hij dezelfde droom heeft gehad. Dit was een bevestiging van de droom van Zaid en hiermee werd de "athaan" het motto van de Islam.

De broederschap tussen Almuhadjirin en Al'ansar
Al'ansar waren openhartig en gastvrij jegens Almuhadjirin. Zij concurreerden zelfs met elkaar in het ontvangen van Almuhadjirin in hun woningen. Allah, de Verhevene, omschreef hen als volgt:

"En degenen die van hen in de stad (Medina) woonden en geloofden (de Ansar), zij houden van degenen die vanuit Mekka naar hen zijn uitgeweken, zij vinden in hun hart geen jaloezie op wat aan hen gegeven is. En zij geven aan (hen) voorrang boven zichzelf, ook al is er behoefte onder hen." (Surah 59: Ayah 9).

De profeet, Allah's zegen en vrede zij met hen, versterkte deze hartstocht door Al'ansar en Almuhadjirin tot broeders te verklaren. Een ieder onder Al'ansar werd een broeder voor zijn gast.

Het betrof een groep van negentig mannen waarvan de helft uit Al'ansar waren. Zij zijn tot broeders verklaard om elkaar te steunen en zij werden erfgenaam van elkaar, maar dat werd later voor nietig verklaard. De broederschap bleef echter wel in stand. Dit vond plaats in de woning van Anas Ibn Malik, moge Allah met hem tevreden zijn.

Wat hieruit voortkwam was dat Al'ansar bijvoorbeeld hun palmbomen aan de profeet, Allah's zegen en vrede zij met hen, aanboden zodat hij die kon verdelen tussen hen en hun nieuwe broeders. Hij weigerde dat. Toen hebben zij voorgesteld om voor hun levensonderhoud te zorgen en de vruchten van die bomen samen te delen hetgeen de profeet accepteerde.

Sa'd Ibn Ar-rabi'e was een rijke man en stelde voor aan zijn broeder Abdurrahman Ibn A'wf om zijn vermogen met hem te delen. Ook had hij twee vrouwen en stelde aan Abdurrahman voor om een van hen te kiezen. Hij zou haar kunnen afstoten waarna Abdurrahman haar zou kunnen huwen. Abdurrahman zei tegen hem: ,,Moge Allah je geld en je gezin zegenen". Hij vroeg naar de markt en is naar de markt van Beni Qaynuqae' gegaan, waarna hij terugkeerde met een hand vol boter en andere levensmiddelen die hij met de handel kon verdienen. Een paar dagen later kon hij in het huwelijk treden met een vrouw van Al'ansar.

22:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-08-07

De 99namen van Allah(Subhana Wa Ta'ala)

De 99 namen van Allah (Subhana Wa Ta'ala)

Zeg: "Roept Allah aan of roep Rahman aan. Waarbij jullie hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen. En verricht je salat niet met luide stem, en spreek er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen." (Surah 17 : Ayah 110)

Wanneer moslims eten dan zeggen zij Bismillah (In naam van Allah (s.w.t.)). Dit niet alleen bij het eten maar alvorens we ergens aan beginnen. Zodat Allah (s.w.t.) het eten zegent of ons helpt met iets anders waar we aan willen beginnen.

Dit zijn de 99 Schone Namen van Allah (s.w.t.). Hij die Zijn dienaar het Boek heeft gezonden, en Hij heeft daarin geen afwijkingen gemaakt.

 1. Allah (God in al zijn Majesteit)

 2. ar-Rahman (de Meest Barmhartige)

 3. ar-Rahim (de Meest Genadevolle)

 4. al-Malik (de Absolute Heerser)

 5. al-Quddus (de Heilige)

 6. as-Salam (de Bron van Vrede)

 7. al-Mu'min (de Beschermer van Geloof)

 8. al-Muhaymin (de Beschermer & Beheerder)

 9. al-'Aziz (de Machtige)

 10. al-Jabbar (de Onweerstaanbare)

 11. al-Mutakabbir (de Majesteuze)

 12. al-Khaliq (de Schepper)

 13. al-Bari' (de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.)

 14. al-Musawwir (de Vormgever)

 15. al-Ghaffar (de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.)

 16. al-Qahhar (de Onderwerper)

 17. al-Wahhab (de Gever)

 18. al-Razzaq (de Schenker van onderhoud)

 19. al-Fattah (de Opener)

 20. al-'Alim (de Alwetende)

 21. al-Qabid (de Samentrekker)

 22. al-Basit (de Verruimer)

 23. al-Khafid (de Vernederaar)

 24. al-Rafi' (de Verheffer)

 25. al-Mu'izz (de Schenker van Eer)

 26. al-Mudhill (de Onteerder)

 27. as-Sami' (de Alhorende)

 28. al-Basir (de Alziende)

 29. al-Hakam (de Rechter)

 30. al-'Adl (de Rechtvaardige)

 31. al-Latif (de Subtiele)

 32. al-Khabir (de Bewuste)

 33. al-Halim (de Verdraagzame)

 34. al-'Azim (de Grote)

 35. al-Ghafur (de Meest Vergevingsgezinde)

 36. ash-Shakur (de Dank Aanvarende)

 37. al-'Ali (de Allerhoogste)

 38. al-Kabir (de Bezitter van Grootheid)

 39. al-Hafiz (de Beschermer)

 40. al-Muqit (de Onderhouder)

 41. al-Hasib (de Opsteller van de Rekening)

 42. al-Jalil (de Sublieme)

 43. al-Karim (de Edelmoedige)

 44. ar-Raqib (de Waakzame)

 45. al-Mujib (de Verhoorder)

 46. al-Wasi' (de Alomvattende)

 47. al-Hakim (de Wijze)

 48. al-Wadud (de Liefhebbende)

 49. al-Majid (de Luisterrijke)

 50. al-Ba'ith (de Opwekker van de Doden)

 51. ash-Shahid (de Getuige)

 52. al-Haqq (de Waarheid)

 53. al-Wakil (de Gevolmachtigde)

 54. al-Qawiy (de Sterke)

 55. al-Matin (de Standvastige)

 56. al-Waliy (de Beschermende Vriend)

 57. al-Hamid (de Prijzenswaardige)

 58. al-Muhsi (de Optekenaar)

 59. al-Mubdi' (de Voortbrenger)

 60. al-Mu'id (de Hersteller)

 61. al-Muhyi (de Levengevende)

 62. al-Mumit (de Levenontnemer)

 63. al-Hayy (de Eeuwiglevende)

 64. al-Qayyum (de Zelfbestaande)

 65. al-Wajid (de Vinder)

 66. al-Majid (de Nobele)

 67. al-Wahid (de Unieke)

 68. as-Samad (de Onafhankelijke)

 69. al-Qadir (de Machtige)

 70. al-Muqtadir (de Meest Machtige)

 71. al-Muqaddim (Degene die Bevordert)

 72. al-Mu'akhkhir (de Vertrager)

 73. al-Awwal (de Eerste)

 74. al-Akhir (de Laatste)

 75. az-Zahir (de Openlijke)

 76. al-Batin (de Verborgene)

 77. al-Waali (de Legeerder)

 78. al-Muta'ali (de Meest Verhevene)

 79. al-Barr (de Bron van Alle Goedheid)

 80. at-Tawwab (de Berouwaanvaardende)

 81. al-Muntaqim (de Vergelder)

 82. al-'Afuw (de Schenker van Vergiffenis)

 83. ar-Ra'uf (de Milde)

 84. Maliku-l-Mulk (de Bezitter van Soevereiniteit)

 85. Dhu'-Jalali wa'l-ikram (de Heer van Glorie en Eer)

 86. al-Muqsit (de Billijke)

 87. al-Jami' (de Verzamelaar)

 88. al-Ghani (de Zelftoerijkende)

 89. al-Mughni (de Verrijker)

 90. al-Mani'eh (de Verhinderaar)

 91. ad-Darr (de Brenger van Nood)

 92. an-Nafi'eh (de Begunstiger)

 93. an-Nur (het Licht)

 94. al-Hadi (de Gids)

 95. al-Badi'eh (de Blijvende)

 96. al-Baqi' (de Eeuwige)

 97. al-Warith (de Erfgenaam)

 98. ar-Rashid (de Gids naar het Juiste Pad)

 99. as-Sabur (de Geduldige)

15:47 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De eigenschappen van de Profeet(vzmh)

40. Qa'im (De standvastige, De constante, De vastberadene)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was constant en vastberaden, dit in het gebed, in het doen geschieden van gerechtigheid en in het volgen van het pad der waarheid. Hij vervulde zijn door Allah (s.w.t.) aan hem toe vertrouwde taak op stabiele wijze. Bij het instellen van de namaaz (rituele gebeden) toonde hij zijn enthousiasme en standvastigheid. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de geest van constantheid te cultiveren, hetgeen een zeer waardevolle deugd is.

[Qoer'aan 30:30 Daarom, richt uw blik standvastig op de ware godsdienst.]

01:48 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |