21-07-07

Profeet Adam(a.s)

Profeet Adam:Al-Hicr

26. Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge, klinkende klei, uit zwarte modder in vorm gewrocht.

27. En Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen.

28. Toen uw Heer tot de engelen zei: "Ik ga de mens uit droge, klinkende klei scheppen, uit leem gewrocht."

29. "Wanneer Ik hem daaruit heb gevormd en hem Mijn geest heb ingeblazen, valt dan in onderdanigheid voor hem neder."

30. De engelen onderwierpen zich allen tezamen.

31. Maar Iblies weigerde tot degenen te behoren die zich onderwierpen.

32. Hij zei: "O Iblies, wat hapert u dat u niet onder degenen bent die zich onderwerpen?"

33. Hij antwoordde: "Ik ga mij niet onderwerpen aan de mens, die U uit droge, klinkende klei heeft geschapen, uit leem gemaakt."

34. God zei: "Ga dan heen, u bent voorzeker verworpen."

35. "Mijn vloek zal tot de Dag des Oordeels op u rusten."

36. Hij zei: "Mijn Heer, schenk mij dan uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."

37. God zei: "U wordt uitstel verleend."

38. "Tot de Dag van de bekende tijd."

39. Hij antwoordde: "Mijn Heer, daar U mij verloren heeft geacht, zal ik voor hen (de dingen) op aarde schoonschijnend maken en hen allen doen dwalen."

40. "Met uitzondering van Uw oprechte dienaren onder hen."

41. God zei: "Dit is een pad, rechtstreeks tot Mij."

42. "U zult over Mijn dienaren zeker geen macht hebben, met uitzondering van de dwalenden die u volgen."

43. "En de hel is zeker de beloofde plaats voor hen allen."

44. "Zij heeft zeven poorten en elke poort heeft een gedeelte hunner toegewezen gekregen."

45. Voorwaar, de rechtschapenen zullen te midden van tuinen met bronnen zijn.

46. "Gaat er met vrede en veiligheid binnen."

47. En Wij zullen alle wrok uit hun hart uitroeien, op tronen zullen zij als broeders tegenover elkander zitten.

48. Vermoeidheid zal hen daar niet raken noch zullen zij er van worden verdreven.

49. Zeg tot Mijn dienaren dat Ik voorzeker Vergevensgezind, Genadevol ben.
---Ar-Rum:

21. En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat u er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.

22. En tot Zijn tekenen behoort ook de schepping der hemelen en der aarde, en de verscheidenheid van uw talen en (huids) - kleuren. En dit zijn voorzeker tekenen voor degenen, die willen begrijpen.

23. En tot Zijn tekenen behoort uw slapen 's nachts en uw zoeken naar Zijn overvloed overdag. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat luistert.

24. En tot Zijn tekenen behoort eveneens dat Hij u de bliksem toont als vrees en hoop. En dat Hij water uit de hemel nederzendt waarmede hij de aarde doet herleven na haar dood. Hierin zijn zeker tekenen voor een volk, dat wil begrijpen.

25. En dit is onder Zijn tekenen, dat de hemelen en de aarde in stand blijven door Zijn gebod. Dan, wanneer Hij u eenmaal van de aarde zal roepen, ziet! zult u gaan.

26. En aan Hem behoort een ieder, die in de hemelen en op aarde is; allen zijn Hem gehoorzaam.

27. En Hij is het, Die de schepping voortbrengt en haar daarna herhaalt, dit is gemakkelijk voor Hem. En voor Hem zijn de verhevenste attributen in de hemelen en op aarde, en Hij is de Almachtige, de Alwijze.

28. Hij geeft een gelijkenis uit uzelf. Heeft u onder uw ondergeschikten deelgenoten in hetgeen waarvan Wij u hebben voorzien, zodat u dienaangaande gelijken wordt en vreest u hen, zoals u elkander vreest? - Zo leggen Wij de tekenen uit aan een volk dat begrijpt.

29. Nee, de onrechtvaardigen volgen hun eigen neigingen zonder enige kennis. En wie kan hen leiden, die Allah liet dwalen? Voor hen zullen er geen helpers zijn.

30. Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet. -
---As-Sajdah:

7. Die de schepping van alles voltooide. En Hij begon de schepping van de mens uit klei.

8. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een uittreksel van een nietige vloeistof.

9. Dan vormde Hij hem en ademde hem van Zijn geest in. En Hij gaf u oren, ogen en hart. Maar u betoont weinig dankbaarheid.

10. En zij zeggen: "Zullen wij, wanneer wij in de aarde verloren zijn, opnieuw worden geschapen?" Nee, zij geloven niet in de ontmoeting met hun Heer.

11. Zeg: "De doodsengel, aan wie u toevertrouwd bent, zal uw ziel nemen; dan zult u tot uw Heer worden teruggebracht."

12. O, kon u het slechts zien wanneer de schuldigen hun hoofd zullen buigen voor hun Heer, zeggende: "Onze Heer, wij hebben gezien en wij hebben gehoord, zend ons nu terug opdat wij goede werken mogen verrichten; voorzeker wij zijn thans overtuigd."

13. Indien Wij het wilden, zouden Wij aan elke ziel haar leiding kunnen geven, maar Mijn woord werd bewaarheid: "Ik zal de hel met djinn en mensen allen tezamen vullen."

14. Ondergaat daarom (de straf) omdat u de ontmoeting van deze Dag vergat. Voorzeker nu hebben Wij u vergeten. Ondergaat de duurzame straf voor hetgeen u deedt.
--An-Nisa:

1. O, u mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam u een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden. Voorwaar, Allah is Bewaker over u.
--Al-A'raf:

189. Hij is het, Die u uit een enkele ziel heeft geschapen en daaruit haar gade maakte, opdat deze troost in haar mocht vinden. En nadat hij haar bekend heeft, draagt zij een lichte last en gaat er mede rond. En wanneer deze zwaar wordt, bidden zij beiden tot Allah hun Heer: "Als U ons een goed kind geeft, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren."
--Al-Mominoun:

12. Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei;

13. Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats.

14. Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een klonter bloed; daarna vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; dan vormen Wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp; daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees; vervolgens ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste Schepper.

15. Voorzeker daarna sterft u.

16. En op de Dag der Verrijzenis zult u worden opgewekt.

17. En boven u hebben Wij zeven wegen gemaakt, en nimmer veronachtzamen Wij de schepping.

18. Wij zenden water uit de hemel neer in bepaalde hoeveelheid en Wij doen deze in de aarde blijven en voorzeker zijn Wij ook in staat die weer weg te nemen.
--Al-Forqaan:

54. En Hij is het Die de mens uit water heeft geschapen en heeft hem verwanten gegeven door afstamming en huwelijk; uw Heer is Almachtig.

55. Toch aanbidden zij naast Allah datgene dat hen helpen noch schaden kan. De ongelovige is een helper tegen zijn Heer.

56. En Wij hebben u slechts als drager van blijde tijdingen en als waarschuwer gezonden.
--As-Saffaat:

11. Vraag hun (de ongelovigen) of zij moeilijker zijn te scheppen, dan andere (dingen) die Wij hebben geschapen. Voorzeker, Wij hebben hen uit vaste klei geschapen.

12. Nee, u verwondert uzelf en zij spotten.

13. En wanneer zij vermaand worden, trekken zij er geen lering uit.

14. En wanneer zij een teken zien, bespotten zij het.

15. En zij zeggen: "Dit is niets dan een klaarblijkelijke tovenarij."

16. "Zullen wij wanneer wij dood zijn en stof en beenderen zijn geworden, worden opgewekt?

17. En onze voorvaderen ook?"

18. Zeg: "Ja, terwijl u vernederd zult zijn."

19. Er zal slechts één roep zijn en ziet, zij zullen beginnen te zien.

20. Dan zullen zij zeggen: "Wee ons! Dit is de Dag der vergelding."

21. (Allah zal zeggen:) "Dit is de Dag der Beslissing die u placht te verloochenen.

22. Verzamelt de onrechtvaardigen, hun metgezellen en hetgeen zij aanbaden

23. Naast Allah. Leidt hen dan naar het pad van het Vuur;

24. Maar houdt hen staande want zij moeten worden ondervraagd."

25. "Wat scheelt u dat u elkander niet helpt?"

26. Nee, op die Dag zullen zij onderworpen zijn.

27. Sommigen hunner zullen zich tot anderen wenden, elkander wederkerig ondervragend.

28. Zij zullen zeggen: "Voorwaar, u placht ons op de goede weg tegen te houden."

29. Zij zullen antwoorden: "Nee, u was zelf geen gelovigen."

30. En wij hadden geen macht over u, maar u was een overtredend volk.

31. Nu is het woord van onze Heer omtrent ons werkelijkheid geworden. Wij zullen gewis (de straf) smaken."

32. En wij deden u dwalen omdat wij zelf in dwaling waren."

33. Waarlijk, op die Dag zullen zij allen deelgenoten zijn in de straf.

34. Zo behandelen Wij de schuldigen;

35. Voorzeker toen er tot hen werd gezegd: "Er is geen God naast Allah ", waren zij vanmatigend.

36. En zeiden: "Zullen wij onze Goden voor die waanzinnige dichter opgeven?"

37. Nee, hij is met de Waarheid gekomen en heeft die van de (vroegere) boodschappers bevestigd.

38. U zult de pijnlijke straf gewis ondergaan.

39. En u zult slechts worden vergolden voor hetgeen u deedt.

40. Maar de uitverkoren dienaren van Allah.

41. Zullen een bekende voorziening ontvangen;

42. Zij zullen vruchten ontvangen, en worden geëerd,

43. In tuinen van gunsten,

44. Op rustbanken. tegenover elkander.

45. En een beker zal hun worden rondgereikt uit een stromende bron.

46. Helder, smakelijk voor de drinkenden,

47. Waardoor geen dronkenschap zal ontstaans noch zullen zij er door worden uitgeput.

48. En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen.

49. Rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren.

50. En enigen hunner zullen zich tot anderen wenden, elkander ondervragend.

51. Een hunner zal zeggen: "Ik had een metgezel,

52. Die placht te zeggen: "Bevestigt u inderdaad,

53. Dat wanneer wij dood zijn en tot stof en beenderen geworden, ons inderdaad wordt vergolden?"

54. Hij zal vragen: "Wilt u opzien?"

55. Dan zal hij kijken en hem in het midden van het Vuur zien.

56. Hij zal zeggen: "Bij Allah, u deedt mij ook bijna te niet gaan."

57. "En ware het niet door de gunst van mijn Heer, ik zou ook tot hen behoren die daar aanwezig zijn.

58. Zullen wij niet sterven,

59. Na onze eerste dood, noch worden gestraft?

--Saad:

71. Toen uw Heer tot de engelen zei: "Ik ga de mens uit klei scheppen,

72. En wanneer Ik hem heb gevormd en hem van Mijn geest heb ingeademd, werpt u dan in gehoorzaamheid voor hem neder.

73. Derhalve vielen alle engelen neder,

74. Maar Iblies niet, hij toonde hoogmoed en behoorde tot de ongelovigen.

75. God zei: "O Iblies, wat heeft u verhinderd te buigen voor hem, die Ik met Mijn Hand heb geschapen? Bent u te trots of behoort u tot de (hoog) verhevenen?"

76. Hij zei: "Ik ben beter dan hij, U heeft mij uit vuur en hem uit klei geschapen."

77. God zei: "Ga dan hier vandaan, voorzeker u bent de verworpene.

78. En Mijn vloek zal op u rusten tot de Dag des Oordeels."

--Al-Momin:

67. Hij is het Die u uit stof schiep, dan uit een levenskiem en uit een klonter bloed, vervolgens brengt Hij u voort als een kind, dan bereikt u de volwassenheid, daarna wordt u oud. Sommigen sterven eerder, en anderen onder u zullen een vastgestelde tijd bereiken; opdat u tot inzicht komt.

68. Hij is het Die leven geeft en doet sterven. En wanneer Hij iets besluit, zegt Hij slechts: "Wees", en het wordt.

69. Hebt u degenen niet gezien, die over de tekenen van Allah redetwisten? Hoe worden zij afgewend!

70. Degenen die het Boek en hetgeen waarmee Wij Onze boodschappers zonden, verloochenden, zullen weldra (de waarheid) te weten komen,

71. Wanneer zij met boeien en kettingen om hun hals zullen worden gesleept

72. In kokend water; dan zullen zij in het vuur worden geworpen.

73. Dan zal er tot hen worden gezegd: "Waar zijn (de afgoden), die u met Allah hadt vereenzelvigd?"

74. "Naast Allah?" Zij zullen zeggen: "Zij zijn verloren gegaan. Nee, wij plachten voorheen niets te aanbidden." Zo laat Allah de ongelovigen dwalen.

75. Er zal tot hen worden gezegd: "Dit is omdat u op aarde ten onrechte placht te jubelen en omdat u hoovaardig was."

76. "Gaat de poorten der hel binnen daarin vertoevende. Kwaad is nu het tehuis voor de laatdunkenden."
--Al-Nadjm:

32. Zij, die behalve kleine feilen, de ergste zonden en slechtheden vermijden - voorwaar, uw Heer is de Heer der Alomvattende Vergiffenis. Hij kende u toen Hij u uit aarde deed ontstaan en toen u een embryo was in de baarmoeder uwer moeder. Prijst daarom uzelf niet om reinheid. Hij kent de godvruchtigen het beste.

33. Ziet u hem die zich afwendt (van het rechte pad)

34. En die weinig geeft en vrekkig is?

35. Bezit hij de kennis van het onzichtbare, zodat hij kan zien?

36. Is hem niet verteld over hetgeen in de geschriften van Mozes staat,

37. En van Abraham, die de geboden hield?

38. Dat geen drager van last de last van een ander zal dragen;

39. En dat de mens niet meer kan krijgen dan hetgeen waarnaar hij streeft.

40. En dat zijn streven spoedig zal worden opgemerkt;

41. Dan zal hij er volledig voor worden beloond.

42. En dat alles uiteindelijk tot uw Heer komt,

43. En dat Hij het is, Die doet lachen en wenen

44. En dat Hij het is, Die de dood veroorzaakt en het leven geeft.

45. En dat Hij de twee echtgenoten schept, de vrouwelijke en de mannelijke

46. Uit een levenskiem wanneer deze uitgegoten wordt:

47. En dat de volgende opwekking (tot leven) op Hem rust:

48. En dat Hij het is Die voldoening en rijkdom geeft

49. En dat Hij de Heer van Sirius is.

50. En dat Hij de oude (stam van Aad) vernietigde

51. En Samoed, en Hij spaarde (hen) niet,

52. Evenals het volk van Noach vòòrdien; waarlijk zij waren uiterst onrechtvaardig en opstandig

53. En Hij bracht de verwoeste steden ten val,

54. Zodat hetgeen bedekken kon, hen bedekte.

55. Over welke gaven van uw Heer wilt u dan redetwisten?

56. Deze waarschuwer is gelijk aan de vroegere waarschuwers.
--Ar-|Rahman:
14. Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.

15. En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.

16. Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen?

17. De Heer der twee Oosten en de Heer der twee Westen!

18. Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen?
--Noah:

19. En Allah heeft de aarde voor u uitgespreid

20. Zodat u de brede wegen er van doorkruist."

21. Noach zei: "Mijn Heer, zij gehoorzamen mij niet, en volgen iemand wiens bezit en kinderen slechts tot zijn ondergang hebben bijgedragen.

22. En zij hebben een vreselijk plan gesmeed.

23. En zeggen tegen elkander: "Verlaat uw goden nooit. Verlaat noch Wodd, noch Sowa, noch Jaghoes en Jaoeq en Nasr.'

24. En zij hebben velen doen dwalen, en U doet de onrechtvaardigen slechts in dwaling toenemen."

25. Daarom werden zij vanwege hun zonden verdronken en in het Vuur gedreven. Zij konden daar voor zich geen helpers vinden tegen Allah.

26. En Noach had gezegd: "Mijn Heer, laat in het land geen huis der ongelovigen achterblijven;

27. Want als U hen achterlaat zullen zij Uw dienaren op een dwaalspoor leiden en zij zullen niets dan een onzedelijk en ondankbaar nageslacht voortbrengen.

28. Mijn Heer, vergeef mij, en mijn ouders, en hem die gelovend mijn huis binnentreedt, ook de gelovige mannen en vrouwen; en doe de onrechtvaardigen slechts in verderf toenemen."

xxxxxxx De wijsheid dat Allah(c.c) de profeet Adam(a.s)gaf.

30. En toen uw Heer tot de engelen zei: "Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen," zeiden zij: "Wilt U er iemand plaatsen die er onheil zal stichten en bloed zal vergieten, terwijl wij U verheerlijken met de lof die U toekomt en Uw Heiligheid prijzen," antwoordde Hij: "Ik weet wat u niet weet."

31. En Hij leerde Adam al de namen. Dan plaatste Hij (de voorwerpen dezer) namen voor de engelen en zeide: "Noemt Mij hun namen, indien u in uw recht staat."

32. Zij zeiden: "Heilig bent U. Wij bezitten geen kennis, buiten hetgeen U ons heeft geleerd; waarlijk, U bent de Alwetende, de Alwijze.

33. Hij zei: "O, Adam, zeg hun de namen van deze dingen", en toen hij de namen had genoemd, zei Hij: "Zei Ik u niet: Waarlijk Ik ken de geheimen der hemelen en der aarde en Ik weet, wat u onthult en wat u verbergt?"

34. En toen Wij tot de engelen zeiden: "Onderwerpt u aan Adam", onderwierpen zich allen, behalve Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen.

35. En Wij zeiden: "O Adam, verblijf u met uw gade in de tuin en eet overvloedig, waar u ook wilt, doch nader deze boom niet, anders zult u tot de zondaren behoren."

36. Maar door middel van de boom verleidde Satan hen beiden en dreef hen uit de staat waarin zij zich bevonden. En Wij zeiden: "Gaat heen - u bent elkander vijandig. Er zal op aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn."

37. Toen leerde Adam enkele woorden van zijn Heer. Zo schonk Hij hem vergiffenis; gewis Hij is Berouwaanvaardend, Genadevol.

38. Wij zeiden: "Gaat allen weg van hier. En, indien er leiding van Mij tot u komt, zullen zij, die Mijn leiding volgen, vrees noch droefheid kennen.

39. Maar zij, die niet geloven en Onze tekenen verloochenen, zullen de bewoners van het Vuur zijn; zij zullen daarin verblijven.

02:10 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het verhaal van een jood

Een Jood Ibn Surya kwam voor ons profeet en vroeg:welke engel engel is naar u gekomen?Hij zei Gabriel(a.s)

daarop zei de Jood:als het Mikail(a.s)was zou ik een volgeling van je zijn,want Gabriel(a.s)heeft ons verraden,en begon zijn verhaal te doen,na een tijd vertelde hij:wij hebben Gabriel(a.s)gevraagd om een profeet uit ons voortebrengen,en als dit niet het geval was zijn ze hun vriendschap met deze engel verbroken,.

 

khalief Ömer(r.a) die meestal bij een joods gebedsplaats voorbij kwam,en praatte soms met hun,en de joden zeiden tegen Hem dat ze Hem liever zagen dan een paar ander.en Ömer antwoordde daarop:denk maar niet dat ik voor de vriendschap kom,elke keer als ik kom zie ik dat Mohammed(s.a.s)de grootste der profeten is,en dat al wat Hij zegt meer waard is dan wat in uw boeken staat,.

daarop vroegen ze allemaal:welke engel komt hem Allahs woorden brengen?

Gabriel(a.s)antwoordde Hij,.

Wij houden niet van Gabriel(a.s)zeiden de joden,Hij vertelt onze geheimen aan Mohammed(s.a.s)

En het is Gabriel(a.s) die ons onheil brengt zeggen ze,Mikhail(a.s)is beter zeiden ze,Hij brengt ons alles zeiden ze,

Daarop antwoordde Ömer(r.a)jullie vervloekten,jullie haten Gabriel(a.s)en Allahs profeet Mohammed(s.a.s) en wie Gabriel(a.s) haat kan Allah zeker niet lief hebben en Allah zal hun vervloeken...

 

Joden denken dat ze vervloekt werden door Gabriel en hebben hem niet graag,maar in feite is het Allah die hen vervloekte en ook zo bliijft,.:Allah is degene die alwetend is.

 

Dat profeet Mohammed(s.a.s)de islam bracht en over de wereld heerste is met de hulp van alle engelen gezonden door Allah,.hoe kan anders een godsdienst wat bij 1man begon de wereld overheersen en regeren.

 

Eindeloze groeten en gebeden aan Allah,aan Zijn profeten en de groeten aan Gabriel en Mikhail,en alle andere engelen...

01:31 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-07-07

Ik zie geen excuses:maarja zo ging het ook indertijd

Ik heb mijn excuses geboden dat Allah mij moogt vergeven,dat zelfs als mensen fouten maken ik hun fouten moet negeren en aan t positieve denken omdat ook die mensen door Allah gecreeerd zijn zoals ik ook ben.

 

Als de Koran een kopie zou zijn dan weet je wat de Koran als waarheid over Joden vermeld.heb je die ook bestudeerd?

 

Bakara:49. En toen Wij u redden van Pharao's volk, dat u met bittere marteling kwelde, Uw zonen dodend en uw vrouwen sparend; hierin was voor u een zware beproeving van uw Heer.

50. En toen Wij de zee voor u spleten en u redden en Pharao's volk lieten verdrinken, terwijl u toezaagt.

51. En toen Wij met Mozes een tijd afspraken van veertig nachten; toen naamt u in zijn afwezigheid het kalf, (om het te aanbidden) en u werdt overtreders.

52. Daarna vergaven Wij u, opdat u dankbaar zult zijn.

53. En toen gaven Wij Mozes het Boek en het oordeel des onderscheids, opdat u recht geleid zult worden.

54. En toen Mozes tot zijn volk zei: "O mijn volk, u heeft uzelf onrecht aangedaan door het kalf te aanvaarden: derhalve keert terug tot Uw Schepper en doodt uw eigen ik, dat is het beste voor u in het oog van uw Schepper". Daarna wendde Hij zich genadig tot u. Voorzeker, Hij is Berouwaanvaardend, Genadevol.

55. En toen u zei: "O Mozes, wij zullen u geenszins geloven, totdat wij Allah van aangezicht tot aangezicht zien", toen trof u een donderslag, terwijl u toezaagt.

56. Toen deden Wij u verrijzen na uw dood, opdat u dankbaar zult zijn.

57. En Wij deden de wolken een schaduw over u zijn en zonden u manna en kwartels, (zeggende): "Eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien." Zij schaadden Ons niet, maar zij plachten hun eigen ziel te schaden.

58. En toen Wij zeiden: "Gaat in deze stad en eet er overvloedig, waar u ook wilt; treedt de poort onderdanig binnen en vraagt om vergiffenis. Wij zullen u uw fouten vergeven en Wij zullen meer geven aan degenen, die goed doen."

59. Maar de onrechtvaardigen vervingen het woord door een ander, dat niet tegen hen gesproken was. Daarom zonden Wij over de onrechtvaardigen een grote straf vanuit de hemel, omdat zij plachten te overtreden.

60. En toen Mozes om water voor zijn volk bad zeiden Wij: "Sla op de rots met uw staf" en er ontsprongen twaalf bronnen aan, waardoor elke stam zijn drinkplaats kende. Eet en drinkt van wat Allah heeft voortgebracht en wandelt niet op aarde, onheil stichtende.

61. En toen u zei: "O Mozes, wij verdragen niet langer één soort voedsel, bid daarom voor ons tot uw Heer, dat Hij van hetgeen op aarde groeit - groenten en komkommers en tarwe en linzen en uien - voor ons voortbrenge," zei Hij: "Zoudt u hetgeen minderwaardig is in ruil willen nemen voor hetgeen beter is? Gaat naar een stad, daar zult u vinden, waarom u vraagt." En zij kwamen in vernedering en armoede en brachten Allah's toorn over zich; dit kwam, omdat zij de tekenen van Allah verwierpen en de profeten onrechtvaardig doodden, want zij waren ongehoorzaam en telkens weer in overtreding.


Bakara:87. Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel niet behaagde, heeft u laatdunkend gedragen, sommigen hunner heeft u verloochend en anderen gedood.

88. En zij zeiden: "Ons hart is verhuld. "Nee, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt. Weinig is derhalve hetgeen zij geloven.

89. En toen een Boek van Allah tot hen kwam, vervullend datgene, dat bij hen was, hoewel zij voordien om overwinning over de ongelovigen plachten te bidden, toen dat tot hen kwam, herkenden zij dat niet en verwierpen het. Gods vloek rust derhalve op de ongelovigen.

90. Kwaad is datgene, waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; daar zij verwerpen, hetgeen Allah heeft geopenbaard, er afkerig van zijnde, dat Allah Zijn genade doet dalen over diegenen Zijner dienaren, die Hij wil. Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen.

91. En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Gelooft in hetgeen Allah heeft geopenbaard," zeggen zij: "Wij geloven slechts in hetgeen ons is geopenbaard," maar zij verwerpen hetgeen daarna is geopenbaard, hoewel het de Waarheid is, vervullende wat zij reeds bezaten. Zeg hun "Waarom heeft u dan de vroegere profeten van Allah gedood, als u inderdaad gelovigen was?"

92. En Mozes kwam voorzeker tot u met duidelijke tekenen, maar u heeft in zijn afwezigheid het (gouden) kalf genomen (om het te aanbidden) en u was onrechtvaardig.

93. En toen Wij een verbond met U sloten en de berg (Sinaï) hoog boven u verhieven, zeggende: "Houdt stevig vast, hetgeen Wij u gegeven hebben en luistert," zeiden zij: "Wij horen, maar wij gehoorzamen niet"; hun hart was vervuld van het kalf, wegens hun ongeloof. Zeg: "Slecht is hetgeen uw geloof u oplegt, zo u al enig geloof bezit".

94. Zeg: "Indien het tehuis van het Hiernamaals, bij Allah alleen voor u is, met uitsluiting van andere mensen, wenst dan eer de dood, als u te goeder trouw bent".

95. Maar zij zullen deze nooit wensen, wegens het werk hunner handen. En Allah kent de boosdoeners goed.

96. Voorzeker, u zult hen (Joden) het meest van alle mensen verlangend naar het leven vinden, zelfs meer dan de afgodendienaren. Ieder van hen wenst, dat hem een leven van duizend jaren geschonken moge worden, maar al ware hem zulk een lang leven vergund, dan zou het hem tegen de straf toch niet beschermen. Allah ziet hetgeen zij doen.

 

dat zou zeker een verkeerde kopie zijn.ofwel heb je een andere kant van de koran bestudeerd.maarja.

 

OM de Koran beter te begrijpen moet je naar de Hadithboeken kijken van muslim,of Buhari,of Thirmidhi....elke keer kwam er een vers van Allah over de gebeurtenissen en deze werden genoteerd door zijn omgevenden.en zonder deze hadith zul je ook niet veel van de Koran begrijpen.

 

 

Ik Respecteer elk profeet ten zeerste zoals Jezus(as)ook in de bijbel de komst van de Licht der Heelal aankondigt.en Mozes(a.s)die met Allah sprak en profeet Mohammed(s.a.s)die de hemel zal binnentreden als leider van alle profeten wanneer de |Engelen hun allen zullen groeten.

 

Ik had mijn excuses aangeboden als Moslim maar kon geen zien van deze persoon die tegen de profeten zware woorden gebruikte.:zoals de joden ook langs Allah de koe aanbaden,of vroegere profeten van Allah vermoordden,.

 

ik bood mijn excuses aan omdat ik dat verplicht ben als moslim want je bent een creatie van Hem,maar jij doet voort zoals je voorouders deden.maarja geen discussie van mijne kant.

Allah is diegene Die Alles weet en wat er in de harten zit,.Hij zal ook oordelen in alle Recht.

 

Eindeloze Groeten aan Hem,en al Zijn Profeten en aan het Licht Der Heelal die mij leerde een mens te zijn,Hij leerde mij Allah te kennen,Hij leerde mij niemand onrecht aan te doen,of slechte dingen te doen,om zuiver en rein te blijven,Hij heeft mij geleerd mijn ouders lief te hebben en te respecteren heel mijn leven lang,nooit scheen de zon zo mooi alvorens Hem en ook nooit zo mooi na Hem.

 

Als de eindeloze golven in de oceanen,Als de eindeloze zandkorrels op het Heelal,Als de Sterren in de Hemel de Liefde en de Groeten aan Hem,en dit is maar een druppel in de oceanen ten opzichte van wat ik voor Allah wil zeggen,andere woorden heb ik er niet voor.

23:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-07-07

 Te lezen voor wie het wil

Ik was al meer als een maand bezig over wat als we sterven,wat er dan gebeurt en dat er een hemel bestaat en ook een hel,een engel bestaat en ook een duivel,dat er goede daden bestaat dat Allah zal belonen,zoals er ook slechte daden bestaan dat hij zal bestraffen,.

Ineens zat ik in een discussie met ene van 'joodse afkomst'.

 

Ok als Moslim ben ik misschien wat te ver gegaan,Maar ene die zware woorden gebruikte teneerste over Profeet Jezus(a.s),1van de machtigste profeten die door Allah gestuurd werd zoals Mozes(a.s).

Bakara:49. En toen Wij u redden van Pharao's volk, dat u met bittere marteling kwelde, Uw zonen dodend en uw vrouwen sparend; hierin was voor u een zware beproeving van uw Heer.

50. En toen Wij de zee voor u spleten en u redden en Pharao's volk lieten verdrinken, terwijl u toezaagt.

51. En toen Wij met Mozes een tijd afspraken van veertig nachten; toen naamt u in zijn afwezigheid het kalf, (om het te aanbidden) en u werdt overtreders.

52. Daarna vergaven Wij u, opdat u dankbaar zult zijn.

53. En toen gaven Wij Mozes het Boek en het oordeel des onderscheids, opdat u recht geleid zult worden.

54. En toen Mozes tot zijn volk zei: "O mijn volk, u heeft uzelf onrecht aangedaan door het kalf te aanvaarden: derhalve keert terug tot Uw Schepper en doodt uw eigen ik, dat is het beste voor u in het oog van uw Schepper". Daarna wendde Hij zich genadig tot u. Voorzeker, Hij is Berouwaanvaardend, Genadevol.

55. En toen u zei: "O Mozes, wij zullen u geenszins geloven, totdat wij Allah van aangezicht tot aangezicht zien", toen trof u een donderslag, terwijl u toezaagt.

56. Toen deden Wij u verrijzen na uw dood, opdat u dankbaar zult zijn.

57. En Wij deden de wolken een schaduw over u zijn en zonden u manna en kwartels, (zeggende): "Eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien." Zij schaadden Ons niet, maar zij plachten hun eigen ziel te schaden.

58. En toen Wij zeiden: "Gaat in deze stad en eet er overvloedig, waar u ook wilt; treedt de poort onderdanig binnen en vraagt om vergiffenis. Wij zullen u uw fouten vergeven en Wij zullen meer geven aan degenen, die goed doen."

59. Maar de onrechtvaardigen vervingen het woord door een ander, dat niet tegen hen gesproken was. Daarom zonden Wij over de onrechtvaardigen een grote straf vanuit de hemel, omdat zij plachten te overtreden.

60. En toen Mozes om water voor zijn volk bad zeiden Wij: "Sla op de rots met uw staf" en er ontsprongen twaalf bronnen aan, waardoor elke stam zijn drinkplaats kende. Eet en drinkt van wat Allah heeft voortgebracht en wandelt niet op aarde, onheil stichtende.

61. En toen u zei: "O Mozes, wij verdragen niet langer één soort voedsel, bid daarom voor ons tot uw Heer, dat Hij van hetgeen op aarde groeit - groenten en komkommers en tarwe en linzen en uien - voor ons voortbrenge," zei Hij: "Zoudt u hetgeen minderwaardig is in ruil willen nemen voor hetgeen beter is? Gaat naar een stad, daar zult u vinden, waarom u vraagt." En zij kwamen in vernedering en armoede en brachten Allah's toorn over zich; dit kwam, omdat zij de tekenen van Allah verwierpen en de profeten onrechtvaardig doodden, want zij waren ongehoorzaam en telkens weer in overtreding.


Bakara:87. Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel niet behaagde, heeft u laatdunkend gedragen, sommigen hunner heeft u verloochend en anderen gedood.

88. En zij zeiden: "Ons hart is verhuld. "Nee, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt. Weinig is derhalve hetgeen zij geloven.

89. En toen een Boek van Allah tot hen kwam, vervullend datgene, dat bij hen was, hoewel zij voordien om overwinning over de ongelovigen plachten te bidden, toen dat tot hen kwam, herkenden zij dat niet en verwierpen het. Gods vloek rust derhalve op de ongelovigen.

90. Kwaad is datgene, waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; daar zij verwerpen, hetgeen Allah heeft geopenbaard, er afkerig van zijnde, dat Allah Zijn genade doet dalen over diegenen Zijner dienaren, die Hij wil. Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen.

91. En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Gelooft in hetgeen Allah heeft geopenbaard," zeggen zij: "Wij geloven slechts in hetgeen ons is geopenbaard," maar zij verwerpen hetgeen daarna is geopenbaard, hoewel het de Waarheid is, vervullende wat zij reeds bezaten. Zeg hun "Waarom heeft u dan de vroegere profeten van Allah gedood, als u inderdaad gelovigen was?"

92. En Mozes kwam voorzeker tot u met duidelijke tekenen, maar u heeft in zijn afwezigheid het (gouden) kalf genomen (om het te aanbidden) en u was onrechtvaardig.

93. En toen Wij een verbond met U sloten en de berg (Sinaï) hoog boven u verhieven, zeggende: "Houdt stevig vast, hetgeen Wij u gegeven hebben en luistert," zeiden zij: "Wij horen, maar wij gehoorzamen niet"; hun hart was vervuld van het kalf, wegens hun ongeloof. Zeg: "Slecht is hetgeen uw geloof u oplegt, zo u al enig geloof bezit".

94. Zeg: "Indien het tehuis van het Hiernamaals, bij Allah alleen voor u is, met uitsluiting van andere mensen, wenst dan eer de dood, als u te goeder trouw bent".

95. Maar zij zullen deze nooit wensen, wegens het werk hunner handen. En Allah kent de boosdoeners goed.

96. Voorzeker, u zult hen (Joden) het meest van alle mensen verlangend naar het leven vinden, zelfs meer dan de afgodendienaren. Ieder van hen wenst, dat hem een leven van duizend jaren geschonken moge worden, maar al ware hem zulk een lang leven vergund, dan zou het hem tegen de straf toch niet beschermen. Allah ziet hetgeen zij doen

 

Ik als Moslim moet elk profeet respecteren omdat ze elk Allahs woorden gebracht hebben,

 

zoals die ene wat zware woorden over profeet Jezus(a.s) zei,1van de machtigste profeten en toen over Maria(a.s) een vrouw die werd verkozen boven alle vrouwen aller tijden.en ten laatste zware woorden over profeet Mohammed(s.a.s),Het Licht der Heelal,Het Licht dat de zon en maanlicht deed verdwijnen,het profeet der profeten,

Ik zit met een liefde voor al deze profeten en respect dat het heelal te klein is:

ik zou een zandkorrel willen zijn waar deze profeten,eenderwelke,een voetstap over gezet hebben,

hoe kan ik iemand zware woorden laten gebruiken tegen eenderwelke profeet?

Daarmee ben ik misschien tever gegaan tegen die ene,wat ik als moslim,de waarheid in pacht hebbend,zonder enige twijfel,liet meesleuren door die zware woorden.maarja ik ben ook maar een mens.

ben ik dan een terorrist als ik alle Profeten EER en RESPECTEER,

 

Islam verbiedt terorrisme en elke vorm ervan,Islam is vrede,Liefde,Waarheid,

 

En voor die ander die mij vragen stelt over extremisme en terorrisme?

1ding:Islam verbiedt dit ten zeerste:ben ik een extremist als ik zeg dat profeet Mozes(a.s)evenveel waarde heeft als profeet Jezus(a.s) voor Allah?

 

Heb je de verzen gelezen?Dit zijn maar enkele van de velen.


maarja bewandel de weg die jij wil:

Ik ben op de weg van de waarheid.

 

ps:je zegt dat je de Koran begon te lezen ter inlichting?

Doe zo voort,goed begonnen half gewonnen.

Daar heb je meer aan als die filmpjes.

 

23:39 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

17-07-07

bernadette ?kijk maar

Zijn deze teksten ook veranderd?worden zijn kinderen getraumatiseerd?hij wil niet eens dat zijn zonen zich ooit terug zouden bekeren naar hun vorige religie.

 

http://www.youtube.com/watch?v=g6nuy5ESsLw

 

kon jij ook maar zeggen wat die man zegt:

kijk hoe vreedzaam hij leeft.

en dit is maar 1 van de velen.

 

http://www.youtube.com/watch?v=DabIO_gwRgo

 

http://www.youtube.com/watch?v=_gtb6qWWpRE

 

http://www.youtube.com/watch?v=v-XFLF01UTw

 

En dit is maar een topje van de berg,

De wereld vloeit naar de waarheid,naar het licht,

Wat heb jij nog nodig om de waarheid te zien?

Nu ga je nog zeggen dat ik je onder druk zet om moslim te worden?

een moslim wordt je niet zomaar,je moet het met je hart winnen,door het licht te zien dat Allah gezonden heeft.

de Koran is het licht,grijp ernaar.zoals er veel joden en christenen doen zonder onder druk te staan,.

Er worden zeker geen kinderen getraumatiseerd om de Koran van buiten te leren,want ik ken veel bekeerde families waarvan zelfs de kinderen bij elke gelegenheid de Koran in handen nemen omdat ze het licht zien.

heb je meer filmpjes nodig?kan ik sturen als het je interesseert...

23:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

 

Alhamdoulillah ik ben fier dat ik nu kan zeggen dat ik een moslim ben en ook dat dit de waarheid is.

en de koran is de woord van Allah dat vermeld:Ik heb de Islam gekozen boven alle religies.

niemand dwingt niemand,alleen de waarheid staat voor grijpen en het word alsmaar weggeduwd door mensen die het niet willen begrijpen zoals de Koran dit ook vertelt:

We hebben hun harten gesluierd zodat ze de waarheid niet kunnen zien,alleen diegene die Ik de waarheid in hun harten geef zal het ook zien.

G-d heeft zeker geen betekenis in geen enkel religie,dus er zijn zelfs religies die zijn naam zelfs niet voluit durven typen of schrijven zoals ze de waarheid ook niet willen zien.

 

vrede Zij met alle Profeten omdat ze allen Allahs woord verkondigd hebben,.

en Allah zal oordelen.zonder enig twijfel.

 

werd een kind van anderhalf mishandeld dat hij 5maal per bid als een moslim en iets daarna de hele koran uit het hoofd kent en die zelfs geen moslim ouders heeft maar katholieke?

bernadette jij begrijpt veel niet zoals ik zie en je hart is gesluierd dat je ook niet de waarheid zult zien.Jammer.

meer kan ik je ook niet helpen:

De feiten staan voor je ogen....

 

 

cades?  maashallah,

 

ik zie dat Allah je alle schoonheid in je hart gegeven heeft,

Assalamu Aleykum warahmatullah wabarakatu.

13:12 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

15-07-07

Beste Bernadette:hier zijn harde bewijzen voor je

kijk dezen film maar eens

http://www.youtube.com/watch?v=uYOrLUy2dFE

 

Een man,maar geen gewoon man,een man die zijn gelijke niet kent,een man die met ALLAHS[SWT] permissie,het heelal van het donker naar het Licht bracht,die in een tijd kwam waar de mens snakte naar adem,waar de mensheid te lang in het donker had gezeten en geen van het zonlicht opving,waar ze uitgebuit werden enals slaaf genomen en erger als dieren behandeld werden,

waar vrouwen alleen als lust en voor het genot gebruikt werden,daarna buitengekegeld werden,engeenenkel recht hadden,

pasgeboren babys die nog net hun ogen openden en al onder het zand lagen,

en juist in dat barbaarse tijdperk stuurde ALLAH[SWT] het licht der werelden,het roos der rozentuinen,het pracht der mensheid,die de wereld deed veranderen,pasgeboren babys redde van kannibalen en deze traditie deed verdwijnen,

heeft de vrouw de gelijke rechten gegeven als de man,de zwarte evenveel rechten had als een blanke,ieder gelijk voor Allah[swt],

wateen fantastische man is Hij[sas] nogaltijd,nogaltijd mijn meester,

was jij in die tijd geboren zou jij waarschijnlijk niet lang hebben geleefd.

de waarheid staat voor ogen

lees de koran eens en tafsier ervan dat bevat de volle waarheid over de torah en de bijbel zonder enige vervorming.zoals wij verplicht zijn in alle profeten te geloven omdat deze allemaal Allahs woorden verkondigt hebben.

 

http://www.youtube.com/watch?v=6QN8eoCwrBw

 

dit is maar 1waarheid,de rest volgt als het je interesseert

 

 http://www.youtube.com/watch?v=PB9AAdr1X3o

 

zijn dit niet genoeg bewijzen?

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wv4J22Z8TZY

14:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |