04-04-09

Ontelbare Gunsten van Allaah

http://www.youtube.com/watch?v=XoGJ7s9sBYk&feature=related

12:28 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-03-09

Deel5:Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad,

Het slaan met spiesen

Vlakbij ons huis bevindt zich een zaawiyah van de Soefies. Ik ging erheen om hun dhikr te aanschouwen. Na het avondgebed kwamen de voordragers van de liederen bijeen - zij hadden hun baarden weggeschoren. In koor begonnen zij te zeggen:

 

Breng de kelk der wijn

En schenk de glazen voor ons in

 

Zij herhaalden dit vers en schommelden heen en weer. Hun leider reciteerde het waarna hij opgevolgd werd door de rest, waardoor het net een muzikaal zangkoor leek! Zij schaamden zich niet om wijn te gedenken in de moskee, welke gemaakt werd voor het gebed en de Koran. Wijn (bedwelmende middelen) werd verboden verklaard door Allah in de Koran en door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in zijn overleveringen.

 

Vervolgens werd er hard op de tamboerijnen geslagen. Eén van hen (een oude man) kwam naar voren, trok zijn gewaad uit en riep zo hard hij kon: 'O grootvader!' Zijn bedoeling was om één van zijn overleden voorvaders, welke behoorde tot de leden van de Rifaa'ie Orde, aan te roepen. Zij staan namelijk bekend om deze praktijken! Daarna nam hij een ijzeren spies en stak deze door de huid van zijn middel, terwijl hij schreeuwde: 'O grootvader!'

 

Vervolgens kwam er een man met een weggeschoren baard, gekleed in soldatenkleding. Hij nam een glas en begon hierop te bijten met zijn tanden! Daarop zei ik in mijzelf:

 

'Als deze soldaat oprecht was, waarom is hij dan niet gaan strijden in plaats van een glas kapot te bijten met zijn tanden!'

 

Het was namelijk het jaar 1967, toen er een groot deel van Palestina bezet werd en de Arabische legers verslagen werden en de oorlog verloren. Deze soldaat behoorde tot hen, maar had niets uitgevoerd. Bovendien was hij gladgeschoren.

 

Sommige mensen denken dat deze praktijken wonderlijke gunsten zijn, terwijl zij niet weten dat dit tot het werk van de duivels behoort, welke zich om hen verzameld hebben en hen bijstaan in de dwaling. Dit komt doordat deze mensen zich hebben afgewend van het gedenken van Allah en deelgenoten aan Hem toekennen door hun voorvaders aan te roepen. Dit stemt overeen met de Woorden van Allah (Verheven is Hij):

 

En wie zich blindelings afwendt van het gedenken van de Meest Barmhartige, voor hem stellen Wij een duivel aan die voor hem een gezel zal zijn. En voorwaar, zij verhinderen hen van het (Rechte) Pad, terwijl zij denken dat zij rechtgeleid zijn.

[Soerat az-Zoekhroef 43:36-37]

 

Allah (Verheven is Hij) maakt de duivels dienstbaar voor hen om hun dwaling te vermeerderen. Allah (Verheven is Hij) zegt:

 

Zeg: 'Wie zich in de dwaling bevindt, de Meest Barmhartige zal dit voor hem vermeerderen.'

[Soerat Maryam 19:75]

 

Het is niet vreemd dat de duivels hen helpen en hiertoe in staat zijn. Soelaymaan (Salomon, vrede zij met hem) vroeg namelijk aan zijn legers om de troon van koningin Balqies te brengen:

 

Daarop zei een ‘Ifriet (sterke demon) van onder de djinn: 'Ik zal u deze brengen voordat u van uw plaats opstaat.'

[Soerat an-Naml 27:39]

 

En degenen die naar India zijn gegaan, zoals de reiziger Ibn Battoetah en anderen, hebben bij de vuuraanbidders meer dan dit gezien!

 

Deze praktijken zijn dus geen wonderlijke gunsten, noch zijn degenen die dit uitvoeren ‘heiligen'. Neen, het slaan met spiesen en dergelijke handelingen behoren tot het werk van de duivels die samenkomen op het gezang en muziekinstrumenten, welke behoren tot de fluiten van de duivel. Het merendeel van degenen die deze handelingen uitvoeren, verricht grote zonden en pleegt zelfs openlijk afgoderij! Hoe kunnen zij dan behoren tot de geliefden van Allah en de bezitters van wonderlijke gunsten? Terwijl Allah (Verheven is Hij) zegt:

 

Waarlijk, over de geliefden van Allah is geen vrees en zij zullen niet treuren. Degenen die geloven en (Allah) vrezen.

[Soerat Yoenoes 10:62-63]

 

De geliefde van Allah is dus degene die godsvrees bezit, wegblijft van afgoderij en zonden en enkel aan Allah om hulp vraagt in tijden van voorspoed en in tijden van tegenspoed. Het kan zijn dat de wonderlijke gunst tot hem komt zonder dat hij hierom vraagt en zonder hiermee te pronken in het bijzijn van de mensen.

 

Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah zegt over de handelingen van dit soort mensen:

 

'Deze handelingen kunnen niet door hen uitgevoerd worden tijdens het reciteren van de Koran en het gebed. Dit komt omdat het reciteren van de Koran en het gebed wettige aanbiddingen zijn die overeenkomen met het Geloof en de Soennah van Mohammed (vrede zij met hem) en zodoende de duivels verdrijven... Maar wat hun handelingen betreft, dit zijn geïnnoveerde, afgodische, duivelse en filosofische aanbiddingen, die de duivels aantrekken.'

 

Het is merkwaardig dat Sa'ied Hawwa[1] één van degenen is die beïnvloed zijn door het Soefistische gedachtegoed en in deze valse praktijken geloven. Hij heeft hierover geschreven in zijn boeken en nodigt uit naar het bestuderen van de Raafi'ie Orde. Hij vermeldde hierin een incident waarvan hij had gehoord:

 

'Een christen vertelde mij dat een man hem met een spies in zijn buik sloeg, waarop deze via zijn rug eruit kwam.'!

 

Vervolgens zei hij:

 

'Het kan zijn dat de bezitter van deze wonderlijke gunst een grote zondaar is, maar dat hij deze (wonderlijke gunst) van zijn voorvader heeft (geërfd).'![2]

 

Het boek overlevert het incident op gezag van een christen en het kan zijn dat hij liegt. Hoe kan een grote zondaar een wonderlijke gunst bezitten? Sinds wanneer worden deze geërfd? De wonderlijke gunst is enkel voor de godvrezende geliefden van Allah, niet voor de grote zondaar noch kan deze geërfd worden. Als er toch iets buitengewoons plaatsvindt met een grote zondaar, dan wordt dit geen wonderlijke gunst genoemd zoals Sa'ied Hawwa beweert. Neen, dit is dan slechts een uitstel voor hem om de dwaling voor hem te vermeerderen. Bovendien heb ik al gezegd dat de vuuraanbidders handelingen uitvoeren die groter zijn dan het slaan met spiesen!

 

Een persoon die ik ken, die de weg van de Voorgangers volgt, vroeg één van de kwakzalvers - die zichzelf met spiesen slaan - om een pin in zijn oog te steken, maar hij deed dit niet en was bang. Dit wijst erop dat zij niet zomaar elke spies in hun huid steken, maar een speciale soort.

 

Degenen die dit soort praktijken uitvoerden maar daarna berouw toonden, hebben verteld over het bloed dat uit hun lichamen kwam waarna zij dit wegwasten.

 

Een oprechte moslim heeft mij verteld dat hij met zijn eigen ogen gezien heeft hoe een soldaat zichzelf sloeg met een speciale ijzeren spies en dat er bloed uit zijn lichaam kwam. Toen hij werd meegenomen naar de legercommandant, zei deze tegen hem: 'Wij zullen jou op jouw voeten slaan met een pin. Als je waarachtig bent, wees dan geduldig en verdraag het.' Toen zij hem dan begonnen te slaan, begon hij te huilen, te roepen en te smeken. Hij kon de slagen niet verdragen, waarop de soldaten hem uitlachten en bespotten!

 

 

Conclusie

 

Het slaan met spiesen werd niet uitgevoerd door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), noch zijn Metgezellen, noch de generatie na hen, noch de bekende Imams. Als hier enig goeds in zou zitten, dan waren zij ons hiermee voor geweest. Het behoort echter tot de handelingen van de latere vernieuwers, die hulp zoeken bij de duivels en deelgenoten toekennen aan de Heer der Werelden.

 

Voorzeker, de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) waarschuwde voor deze innovaties en zei:

 

'Pas op voor de vernieuwde zaken (in de religie), want voorwaar: elke vernieuwing is een innovatie, elke innovatie is een dwaling en elke dwaling is in het Hellevuur.'

(Een authentieke overlevering, overgeleverd door an-Nasaa-ie)

 

De handelingen van deze vernieuwers worden verworpen, vanwege de woorden van de Profeet (vrede zij met hem):

 

'Wie een handeling verricht waarop niet ons bevel staat, deze wordt verworpen.'

(Sahieh Moeslim)

 

Bovendien zoeken deze vernieuwers hun hulp bij de doden en de duivels, wat tot de afgoderij behoort waarvoor Allah heeft gewaarschuwd met Zijn Woorden:

 

Voorwaar, wie deelgenoten toekent aan Allah, voor hem heeft Allah het Paradijs waarlijk verboden gemaakt. En zijn verblijfplaats is het Hellevuur. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.

[Soerat al-Maa-idah 5:72]

 

De Profeet (vrede zij met hem) heeft bovendien gezegd:

 

'Wie sterft terwijl hij buiten Allah een deelgenoot aanroept, die zal het Hellevuur binnengaan.'

(Sahieh al-Boekhaarie)

 

Eenieder die in hen gelooft of hen verdedigt, behoort ook tot hen.

 

Door: Shaykh Mohammed ibn Djamiel Zienoe

Bron: Kayf ihtadayt ila at-Tawhied wa as-Siraat al-Moestaqiem

Vertaald vanuit het Arabisch


 
[1] Voetnoot van de vertaler: Sa'ied Hawwa is één van de leiders van de Ikhwaan al-Moeslimoen groepering.

 

[2] Tarbiyatoena ar-Roehiyyah, blz. 74.

 

11:19 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-03-09

Kleine adviezen van onze profeet[vzmh]

Bismillah Ar-Rahmân Ar-Rahiem
(In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)

"Neem de nodige voorzorgsmaatregelen en zet je vertrouwen op Allah."

"Geef aandacht aan Allah en Hij zal jou Zijn aandacht schenken."

"Als je nooit schaamte voelt, doe dan maar wat je wil."

"Zorg dat jouw broodwinning halal (toegestaan) is en je zult van degenen zijn waar Allah de smeekbeden (doe'a) van aanvaardt"

"Vrees Allah (wees Godvruchtig) waar je ook bent."

"Laat een goede daad je slechte daad opvolgen om het slechte te verwijderen"

"Meng je tussen de mensen die goed gedrag vertonen."

"Blijf weg van verboden dingen en je zult de beste dienaar zijn"

"Wees tevreden met wat Allah jou gegeven heeft en je zult de rijkste mens zijn."

"Gun anderen wat je jezelf gunt."

"Slechte daden zijn de verveelvoudiging van duisternis op de dag des oordeels"

"Vrees Allah en behandel je kinderen gelijkwaardig."

"Vrees de hel, zelfs met het uitgeven van een halve dadel (voor liefdadigheid) "

"Vrees de smeekbeden van de onderdrukten."

"Hetgeen wat het zwaarst weegt op je weegschaal is goed gedrag."

"Goede overwegingen komen van Allah en haastige spoed van Shaytaan."

"Hoe minder je kapitaal is hoe minder je erover berecht zult worden."

"Word niet snel boos en het Paradijs zal tot jou behoren."

"De meest geliefde daad bij Allah is de daad die voortduurt al is het een kleine daad."

"De meest geliefde plaatsen bij Allah zijn de moskeeën."

"De meest gehate plaatsen bij Allah zijn de marktplaatsen."

"Het meest geliefde voedsel bij Allah is het voedsel dat aangeraakt is door vele handen (verdeeld over veel mensen)"

"Het meest geliefde zeggen bij Allah is wanneer iemand zegt: "Soebhaanallahi wa bi hamdihi" (Heilig, zonder tekortkomingen is Allah, alle lof komt hem toe)"

"De meest geliefde van de mensen bij Allah is de meest behulpzame"

"De meest geliefde daad bij Allah is een moslim gelukkig maken."

"Hij die zijn woede kan onderdrukken, Allah zal zijn zonden wegschrijven."

"Een slechte houding (gedrag) doet een goede daad bederven net als azijn honing doet bederven."

"Mensen van wie Allah het meest houdt zijn mensen met goed gedrag."

"Wees op je hoede voor deze wereld, omdat het zoet en verleidend is."

"Beheers je tong"

"Geef de dingen terug die je toevertrouwd zijn aan degene die ze jou toevertrouwde."

"Verraad degene die jou verraden heeft niet."

"Bid tot Allah en wees verzekerd van Zijn antwoord."

"Vrolijk de mensen op en ontmoedig ze niet."

"Maak dingen makkelijk voor mensen niet moeilijk."

"Eet met je rechter hand en eet van wat voor jou ligt."

"Als Allah jou welvaart geeft laat dan Allah's zegeningen op jou zichtbaar zijn (merkbaar)."

"Als iemand die voornaam en gezag onder zijn mensen geniet bij jou komt, eer hem dan."

"Als iemand waarvan bekend is dat zijn karakter en religie goed zijn naar je toe komt (om je dochters hand te vragen), trouwt hem (je dochter). "

"Als je geen goed gevoel hebt over een zaak, laat het dan voor wat het is."

"Als je tussen mensen moet oordelen, oordeel dan eerlijk."

"Als je een huis betreedt, groet de mensen dan met salaam."

"Als je aan Allah wordt herinnerd, stop dan met wat je bezig bent (zondigen)."

"Als Allah jou bevoorraadt met iets waar je niet naar uit had gekeken of aan iemand hebt gevraagd, neem het dan aan."

"Als je Allah om iets vraagt, vraag hem dan om Al-Firdaws (het hoogste niveau in Paradijs)."

"Als goede daden je behagen en slechte daden je verstoren dan ben je een moe'mien (gelovige)."

"Als je het roepen (adhaan) om het gebed hoort, gehoorzaam dan degene die je roept te komen tot Allah."


"Als je het roepen om het gebed hoort, zegt dan hetzelfde na als de moe'adhin (gebedsoproeper)"

"Als iemand van jullie boos wordt, laat hem dan zwijgen."

"Als iemand boos wordt en hij zegt: "A'oedzoe Billah" (Ik zoek toevlucht bij Allah), dan zal zijn woede weggaan."

"Als iemand 'Ya siedi' (mijn heer) tegen een moenafiq (hypocriet, huichelaar) zegt, dan roept hij Allah's Toorn (woede) over zich."

"Wanneer jij je opmaakt voor het gebed, bid dan alsof het je laatste gebed is."

"Wanneer jij je aankleedt en wanneer je woedoe (rituele wassing) doet, begin dan met rechts."

"Wanneer iemand van jullie zijn broeder tegenkomt, groet hem dan met de salaam (vredesgroet)."

"Herinner jezelf aan de dood wanneer je aan het bidden bent."

"Wees genadig met degenen die op aarde zijn zodat Degene die in de hemelen is genadig met je zal zijn."

"Doe afstand van wereldlijk plezier en Allah zal van je houden."

"Laat geen interesse merken op bezittingen van mensen en mensen zullen van je houden."

"Voel je beschaamd en bescheiden tegenover Allah."

"Bescherm het hoofd en alles wat erin komt (gedachten en ideeën)."

"Bescherm de maag en alles wat erin komt (hoeveelheid en halal of haram)."

"Zoek hulp in alles wat je doet door voorzichtig en discreet te zijn."

"Iedereen die zegeningen heeft gekregen zal benijd worden."

"De ergste dief tussen de mensen is degene die steelt van zijn gebed door zijn roekoe en soedjoed (knieling en neer werping) niet goed uit te voeren."

"Bemiddel tussen mensen (met een goed woordje) en je zult beloond worden."

"De meest dankbare mensen aan Allah zijn degenen die het meest dankbaar zijn aan andere mensen."

"Het slechte dat met schoonheid komt is het gevoel van superioriteit."

"Het slechte dat met gulheid komt is verkwisting."

"Het slechte dat met nobele afkomst komt is hoogmoed."

"Het slechte dat met kennis komt is vergeetachtigheid."

"Geef aan degene die jou heeft ontkent."

"Houd contacten met degene die jou heeft verlaten."

"Vergeef degene die jou onrecht heeft aangedaan."

"Moge Allah genade hebben met degene die iets goeds zei en daarvoor beloond werd of die zweeg en veilig bleef."

"Drank is de sleutel tot al het kwade."

"Houd van de armen en meng je met ze."

"Het is beter je te vergissen in vergeving dan in afstraffing."

"Oordeel niet tussen mensen als je boos bent."

"Voordat je andermans fouten gaat tellen, tel dan je eigen fouten."

"Als je een zonde begaat, zeg dan "As-taghfiroellah" (ik vraag Allah om vergeving)."

"Als je gezegend wordt zeg dan, "Al-hamdoelillah" (Alle lof zij Allah)."

"Als je getroffen wordt door een ramp zeg dan "Inna Lillahi wa inna Ilayhi radji'oen" (Voorzeker, wij behoren Allah toe en tot Hem is onze terugkeer)"

"Zoek rizq (provisie, voorziening) door weldadigheid."

"Geef voedsel aan anderen en spreek goed."

"Maak smeekbeden wanneer iqaamah (gebedsroep) is gedaan en wanneer het regent."

"De mensen met de langste nekken (teken van trots) op de dag des oordeels zullen de gebedsomroepers zijn."

"Aanbid Allah of je Hem ziet."

"De meeste hopeloze mensen zijn degenen die geen doe'a (smeekbeden) kunnen maken."

"De meest ellendige mensen zijn degenen die vrekkig zijn met hun salaam's (weinig groeten)."

"Betaal de gehuurde werker zijn geld voordat zijn zweet droogt."

"Maak het beste van je leven vóór je dood gaat."

"Maak het beste van je gezondheid vóór je ziek wordt."

"Maak het beste van je vrije tijd vóór je het druk krijgt."

"Maak het beste van je welvaart vóór je arm wordt."

"Maak het beste van je jeugd vóór je oud wordt."

"Het best van Dhikr (gedenken van Allah) is "La Illaha ill-Allah" (Er is geen god dan Allah)."

"Het beste van de sadaqah (liefdadigheid) is het geven door iemand die weinig heeft."

"De hogere hand (degene die geeft) is beter dan de lagere hand (degene die neemt)."

"De beste van de moehadjirien (verlaters) is degene die alles verlaat wat Allah verboden heeft."

"De beste Djihaad is de Djihaad van iemand tegen zichzelf (ego) omwille van Allah."

"Lees de Koran gedurende de hele maand."

"Lees de Koran omdat de Koran op de dag des oordeels zal bemiddelen voor zijn lezers."

"Bidden voor Allah om jou veilig en gezond te houden."

"De meeste zonden begaan door de zonen van Adam zijn de zonden van de tong."

"Herhaal vaak "La Haula wa la qoewwata illa billah" (er is geen macht en geen kracht buiten Allah), omdat het tot de schatten van het Paradijs behoort."

"Denk altijd aan de vernietiger van vreugde (fysieke vreugde): "De dood."

"Sla je ogen neer en bewaar je kuisheid."

"Er is niets goed aan iemand die niet vriendelijk is of sympathiek."

"Verlaat je moeder niet, opdat het paradijs onder haar voeten ligt."

"Elke innovatie (bi'dah) is een afdwaling en elke afdwaling behoort tot de Hel."

"Voed de armen en veeg over het hoofd van een weeskind (laat medeleven zien)."

"Degene die de weg wijst naar een goede daad is net als degene die de goede daad verricht (doet)."

12:37 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-09

Enkele wijze uitspraken van al-Hassan al-Basriy

Er is overgeleverd door Hafs ibn cOmar: "Op een dag huilde al-Hassan al-Basriy (moge Allah hem genadig zijn), waarop hem werd gevraagd: "Waarom huil jij?" Hierop antwoordde hij: "Ik vrees dat Allah mij morgen in de Hel werpt zonder dat Hij Zich er iets van aantrekt."

Er is overgeleverd door Saalih bin Roestoem: "Ik hoorde al-Hassan al-Basriy zeggen: "Moge Allah Zijn Barmhartigheid doen neerdalen op een man die niet misleid wordt door de veelvoud van de mensen om zich heen. Zoon van Adam, eenzaam zult u sterven, eenzaam zult u het graf binnengaan, eenzaam zult u wederom opgewekt worden en eenzaam zult u verantwoordelijkheid afleggen. Zoon van Adam, u bent de aangewezene en de gevraagde."

Er is overgeleverd door Ashcath: "Het was zo dat als we al-Hassan al-Basriy bezochten, wij hem vervolgens verlieten in een toestand waarin wij het wereldse leven als niets beschouwden."

22:48 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-03-09

De zwarte vrouw

Ataa' bin Abi Rabah overlevert: "Ibn cAbbaas zei tegen mij: ,,Zal ik jou een vrouw van de mensen van het paradijs laten zien?" Ik zei: "Jazeker." Hij zei: "Deze zwarte vrouw kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: "Ik lijd aan epileptische aanvallen (die veroorzaakt worden door djinn) en mijn lichaam raakt ontbloot. Roep Allah voor mij aan (om mij te genezen)!" De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen haar: "Als je wilt, wees geduldig en jij zult het paradijs betreden; en anders roep ik Allah aan om jou te genezen." Zij zei: "Ik zal geduldig blijven (en voegde toe), maar ik raak ontbloot. Roep Allah dan (alleen) aan dat ik niet ontbloot wordt." Hierop riep hij (vrede zij met hem) Allah voor haar aan. (al-Boechari)

De zwarte vrouw van deze overlevering is niet bekend bij haar naam of haar exacte afkomst. Zij is daarentegen bekend vanwege haar daden, geloof, bescheidenheid, kuisheid en vanwege het feit dat zij behoort tot de bewoners van het Paradijs. Toen cAbd Allah ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) naar deze vrouw refereerde als zijnde 'een zwarte vrouw', doelde hij hiermee niet op haar ras en ook was het niet zijn bedoeling om haar op enige manier te kleineren. Hij wilde de mensen om zich heen daarentegen een geweldige les van de Islam leren. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: "Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie lichamen en uiterlijk, maar hij kijkt naar jullie harten en daden."
(Moeslim)

Deze zwarte vrouw was lichamelijk ziek, toch zocht zij genezing door middel van de Doecaa' van de Profeet (vrede zij met hem). Zij wist dat Allah de Enige is Die geneest, en dat Allah de doecaa' van zijn Boodschapper (vrede zij met hem) verhoort.

Het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Als je wilt, wees geduldig en jij zult het paradijs betreden", is een bewijs voor de grote deugd en de beloning voor het hebben van geduld tijdens ziekten. In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): "Wanneer een moslim getroffen wordt door een tegenslag, zal hij vergeven worden, zelfs als hij (slechts) door een doorn wordt geprikt."
(Moeslim)

De zwarte vrouw koos het lijden in dit wereldse leven om daarmee de eeuwige beloning van het Paradijs te verkrijgen. Zij leed aan een ziekte, maar haar pijn en ongemak heeft haar er niet van weerhouden Allah te behagen. Het is nu eenmaal zo dat een persoon die het Pad van Allah bewandelt moeilijkheden zal ervaren, want het Paradijs is omringd door ontberingen. Als dingen makkelijk en rooskleurig zijn, dan moet een persoon bij zichzelf te rade gaan en zichzelf afvragen: "Volg ik wel de Ware Islam?"

Vooral in deze Westerse samenleving kan het moeilijk zijn voor (jonge) moslimvrouwen om zich bescheiden te kleden, de correcte hidjaab te dragen, niet met mannen te praten behalve als het nodig is. Dit alles kan in het begin moeilijk zijn om te bereiken, maar wanneer iemand haar of zijn eigen begeerten weet te overwinnen omwille van Allah, de Verhevene, dan zullen de obstakels makkelijk te overwinnen zijn. Dus hoe overwint iemand? Door Allah, de Verhevene, bij Zijn Schone Namen en Zijn Verheven Eigenschappen te kennen. Door van Hem en Zijn boodschapper (vrede zij met hem) te houden. Dan zal Allah's Hulp komen, inshaa Allah.

Zij, de zwarte vrouw, verkoos geduld, maar kon het niet tolereren dat haar eer, bescheidenheid en kuisheid aangetast zouden worden of dat een lichaamsdeel van haar ontbloot zou worden, ondanks het feit dat zij hier geen controle over had en hier zelf niets aan kon doen. Zij was zeker een ware slavin en dienares van Allah, de Verhevene. Zij was een gelovige vrouw, een moslima, een rechtschapen en vrome vrouw, een eerlijke vrouw en zij was trouw aan Allah, de Verhevene en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

Niet alleen bezat zij deze ontzagwekkende kwaliteiten, maar zij was ook een wijze en geweldige vrouw, zoals is op te merken aan haar gedenkwaardige woorden: "Maar ik raak ontbloot. Roept Allah dan (alleen) aan dat ik niet ontbloot wordt." Er kan ook geconcludeerd worden dat de rechtschapen moslimvrouw er van nature van houdt zich te bedekken. Zij houdt van bescheidenheid, kuisheid en haat het om haar lichaam en schoonheid te tonen aan niet-mahram mannen. De zwarte vrouw kon de pijn van haar ziekte verdragen, maar ze kon het niet verdragen om voor de mensen onbedekt te zijn.

Het punt dat eenieder moet begrijpen is dat het hier niet gaat om zwart of wit, Arabisch of niet-Arabisch, rijk of arm, adel of voetvolk, het gaat daarentegen om een overtuiging die zo diep in de harten van de moslims verankerd ligt en als bloed door de aders van de mensen stroomt. Zij zijn het die helemaal toegewijd zijn aan de Islam. Veertienhonderd jaar aan Islamitische geschiedenis toont aan dat de moslimvrouw honger, armoede en ziekte heeft kunnen weerstaan, maar niet kon leven met het ongehoorzaam zijn tegenover Allah, de Verhevene. En gedenkt de vrouw wiens man op het punt stond om naar zijn werk te gaan, en zij tegen hem zei: "Vrees Allah, de Verhevene, ten aanzien van ons onderhoud, want wij kunnen honger en dorst verdragen, maar niet de Hel." Met andere woorden: "Kom niet thuis met datgene wat op een haraam wijze is verkregen!"

Inshaa Allah kunnen wij allemaal, zowel mannen en vrouwen, een diepe en rijke les hieruit trekken, opdat wij ook tot de inwoners van het Paradijs mogen behoren.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem).

13:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-03-09

MashaAllah!!

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Er was een jongeman die na een lange tijd zijn studie te hebben genoten in een communistisch land, terugkwam naar zijn thuis. Zijn familie heeft hem goed verwelkomd. Echter toen de gebedstijd is aangebroken, weigerde hij naar de moskee te gaan. Hij vertelde de familie dat hij niet zou bidden totdat een moslimgeleerde zijn drie vragen beantwoordt heeft.

De familie zijn op zoek gegaan naar een moslimgeleerde en hoorden dat er één imam is die zeer vroom is. Eenmaal bij de imam aangekomen, zei de jongeman tegen hem: "en denk je dat jij mijn vragen kunt beantwoorden, terwijl vóór jou veel mensen faalden?"
De imam zei: "vraag maar, ik zal inshAllah mijn best doen."
De jongeman vroeg: "één, bestaat God? Zo ja, wat is Zijn vorm? Twee, wat is het Lot? Drie, als sajtaan daadwerkelijk van vuur is gemaakt, waarom zou hij erin gegooid worden, aangezien hij de pijn van de vuur niet zou voelen."

Net nadat de jongeman eindigde, gaf de imam de jongeman plotseling een harde klap, dat de jongeman deed schrikken, waarop hij woedend zei: "waarom sloeg u mij? Bent u niet in staat te antwoorden?" De imam zei: "welnee, maar de klap is het antwoord op jouw vragen." De jongeman zei verbaasd: "wat bedoelt u?"

De imam zei: "wat heb je gevoeld na de klap?" De jongeman antwoordde: "een vreselijke pijn." De imam zei hierop: "geloof je dat deze pijn bestaat?" Waarop de jongeman zei: "natuurlijk en ik voel hem nog steeds." De imam vroeg: "laat mij zijn vorm zien!" De jongeman zei dat het onmogelijk is. "Dit is dan het antwoord op jouw eerste vraag" zei de imam."Wij voelen het bestaan van Allaah door te kijken naar Zijn sporen en tekenen in Zijn schepping, maar kunnen Hem niet zien."

Daarna vervolgde de imam: "heb je gisteren gedroomd over iemand die vandaag jou een klap zou geven?" De jongeman antwoordde: "nee". "Heeft iemand jou verteld dat ik jou vandaag een klap zou geven of heb je eerder hier kennis over gehad?" De jongeman antwoordde: "nee". "Dit is dan het lot" zei de imam. "Je weet er niks over totdat het gebeurt."

De imam vervolgde wederom: "de hand waarmee ik jou sloeg, van wat is het gemaakt?" "Van klei"antwoordde de jongeman. "En jouw gezicht?" vroeg de imam. "Ook van klei" zei de jongeman. "Hoe voelde de klap?" vroeg de imam. "Pijnlijk" antwoordde de jongeman. "juist" zei de imam. "Ook al is de sajtaan van vuur gemaakt, de hellevuur zal zeer pijnlijk voor hem zijn."

Nadat de jongeman overtuigd is geraakt, liep hij met de imam naar de moskee en verrichtte het gebed en werd een vrome moslim.

 

11:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-03-09

Getuigt de drie-eenheidleer van monotheïsme of polytheïsme?

Dit stuk is niet geschreven met de bedoeling om het geloof in de drie-eenheidleer complexer te maken dan het al is. Het is echter geschreven ter verduidelijking van het feit dat de drie-eenheidleer niets anders is dan polytheïsme.

De drie-eenheidleer is een doctrine waarin meerdere entiteiten als god worden aangemerkt. Dit is de tegenpool van monotheïsme en toont juist gelijkenis met de Griekse veelgodenleer en het hindoeïsme. Het onderwerp van dit stuk richt zich op de simpele vraag die wij aan de christenen stellen: "Aanbidden jullie één of drie entiteiten?" Wij vragen dus voor alle duidelijkheid niet of jullie één God aanbidden of drie.

De christelijke kerk onderricht haar volgelingen dat God uit drie entiteiten bestaat, maar dat deze een intrinsieke, goddelijke eenheid vormen. Wij vinden in het Nieuwe Testament dat de Heilige Geest Zich ontfermt over Jezus en dat Jezus de Vader toesprak. Aan de hand hiervan beweert de kerk dat er drie entiteiten zijn, maar zij zouden nogmaals een intrinsieke eenheid vormen.

Als de Messias God is, de Vader ook God is en de Heilige Geest ook, dan is het toch zo dat de christen de Messias aanbidt, de Vader aanbidt en ook de Heilige Geest aanbidt? Wanneer de christenen zeggen dat er drie entiteiten zijn die met elkaar spreken en van elkaar houden, dan zijn zij afgeweken van de belangrijkste Eigenschap van het begrip ‘God’, namelijk het Eén zijn en aan Hem absoluut geen deelgenoten toekennen. Zij hebben echter van God drie entiteiten gemaakt die elkaars deelgenoten zijn.

Het Christendom van tegenwoordig verkondigt dan ook dat zij drie eenheden aanbidden. Hun kerken proberen dit te verdoezelen door te zeggen dat de drie eenheden in werkelijkheid wel één God zijn, maar zij ontkennen niet dat zij drie eenheden aanbidden die volgens hen onlosmakelijk zijn van elkaar.

Onze vraag is dan: "Als dit geen duidelijke polytheïsme en afgodendienst is, wat is dan wel polytheïsme en afgodendienst?"

Zoals ik al gezegd heb, als jij een christen vraagt naar zijn God, vraag hem dan niet of hij één of drie goden aanbidt. Want hij zal beweren slechts één God te aanbidden. Stel hem daarentegen de vraag als volgt: "Aanbid jij één of meerdere entiteiten?" Indien het een christen betreft die in navolging van de protestantse, katholieke of orthodoxe kerk leeft en de ware en onvervalste uitspraak van zijn kerk nastreeft, zal hij te kennen geven drie entiteiten te aanbidden.

In een ingezonden brief probeerde een hindoestaanse vrouw uitleg te geven over haar geloof. Zij trachtte een aantal argumenten aan te kaarten en kwam tot de conclusie dat het hindoeïsme een monotheïstisch geloof is en niet polytheïstisch. Terwijl zij duizenden enititeiten aanbidden, beweren zij dat al deze personen ook één intrinsieke Goddelijkheid vormen.

Deze onderbouwing werkt gigantisch op de lachspieren, maar ook de christenen beweren hetzelfde. Ook zij aanbidden drie wezens en verbloemen dit door te suggereren dat deze drie een intrinsieke Goddelijke eenheid vormen. Deze suggestie is de uiterste vorm van polytheïsme. Het is bij eenieder bekend dat monotheïsme impliceert dat God in al Zijn Namen en Eigenschappen Eén is en dat niets gelijk is aan Hem.

De christen aanbidt dus drie entiteiten. Dit is in Islamitisch optiek afgoderij. Oftewel het Christendom is een polytheïstisch geloof. Met alle respect, het begrip van Eén God in het Christendom heeft geen inhoud. Het is een kreet die wordt geslaakt om de Waarheid te verdoezelen, namelijk dat zij drie los van elkaar staande entiteiten aanbidden.

Team al-Yaqeen

19:27 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |