13-02-09

Lectuur

We dienen het kind op een school te plaatsen waar het kan leren Koran lezen, de overleveringen van de Profeet te horen krijgt en vertellingen hoort over de mensen die dichtbij Allah leefden. Hierdoor zal de liefde van het kind voor goede, gelovige mensen toenemen. Het is dan ook beter het kind uit de invloedsfeer van gedichten en verhalen over liefdesavonturen weg te houden.

Een goedkoop soort schrijvers doet het overkomen alsof het de gevoeligheid van het hart vergroot, terwijl ze daarmee alleen maar corruptie zaaien in de harten van de kinderen.

11:16 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-09

Beloning en straf

Wanneer zich prijzenswaardige karaktertrekken bij het kind manifesteren, dienen we deze te prijzen en aan te moedigen en te belonen met iets waarvan we weten dat het kind er veel van houdt. We zouden het kind zelfs publiekelijk moeten prijzen zodat het goed begrijpt dat zijn gedrag gewaardeerd wordt.

Dit zal het in zijn houding versterken. Als het fouten maakt en het laat af en toe een steek vallen, moeten we het kind daarmee niet meteen confronteren; we dienen dat door de vingers te zien en niet nog eens alle verborgen onvolkomenheden te gaan onderzoeken. Ook hoeven we het niet ter sprake te brengen op een manier van, ‘dat kan een ieder overkomen’ om het hem/haar toch te laten voelen.

Wanneer we zien dat het kind zich er van bewust is maar er het liefst zelf helemaal niet over spreekt en het verborgen wil houden, brengen we het niet ter sprake. Als we dat wel zouden doen, put het kind daar moed uit en herhaalt het steeds dezelfde fouten en trekt zich niets aan van wat er ook gezegd wordt. Wanneer het kind doorgaat dezelfde vergissing te begaan, is het beter om het onder vier ogen te corrigeren en de nadelen van zijn/haar gedrag aan hem/haar uit te leggen.

In zwaardere gevallen moet het gewaarschuwd worden dit niet meer te doen, want indien dit soort dingen bekend worden over hem/haar zou het hem/haar beschamen. Het is niet goed om een kind langdurig of herhaaldelijk te berispen, want dat moedigt het kind juist aan niet meer te luisteren en tegen die woorden in te gaan. Ook vermindert het de invloed van het goedgemeende advies.

De moeder (of vader) moet zich het gewicht van die woorden beseffen en zich zoveel mogelijk onthouden van voortdurende berispingen. De moeder dient het kind respect voor de vader bij te brengen, dit kan een bijdrage zijn om te voorkomen dat het kind zich slecht gaat gedragen.

 

13:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-02-09

De kleding

Op het gebied van kleding is het aan te bevelen eenvoudige kleding te dragen. Geen kleding met opvallende kleuren; aan jongens moet van het begin af aan duidelijk gemaakt worden dat meisjes wel zijde mogen dragen en dat jongens daar niet van houden of anders voor verwijfd aangezien worden. Een kind moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd eenvoudige, maar nette kleding te dragen, omdat overdreven dure en luxe kleding dragen geldverspilling is en vaak een teken is van de aandacht op je willen vestigen om de verkeerde eigenschap.

In plaats van dit laatste kan een kind beter gestimuleerd worden tot het willen vestigen van de aandacht op een goed karakter.

Het is beter als een kind meer waarde hecht aan zijn/haar eigen innerlijk en aan dat van andere mensen, dan aan uiterlijkheden.

12:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-02-09

Het voedsel

De eerste ondeugd die het kind bedreigt, is gulzigheid bij het eten, dus zou het geholpen moeten worden om die te overwinnen door het bijvoorbeeld alleen met de rechterhand te laten eten. Door het "Bismillaah" (in naam van Allah) te laten zeggen vòòr het met eten begint; door het te laten eten wat zich voor hem/haar bevindt en het te laten beginnen nadat anderen al met eten begonnen zijn.

Ook is het van belang niet naar het eten of naar het eten van anderen te blijven staren, het eten niet naar binnen te schrokken maar goed te kauwen, geen eten op de kleding te morsen of de handen vol te smeren, soms genoegen te nemen met een eenvoudige broodmaaltijd en uitgebreide maaltijden of dagelijkse vleesconsumptie niet als noodzakelijk te laten ervaren. We moeten onze kinderen uitleggen hoe slecht het is meer te eten dan je op kunt en dat mensen die zichzelf overeten op dieren lijken; door aanmerkingen te maken op kinderen die netjes en weinig eten te prijzen in hun bijzijn.

Van jongs af aan moet het kind ervan houden andere mensen te eten te geven en niet alleen aan zichzelf te denken, het dient ook genoegen te nemen met wat er op tafel komt en niet te vragen naar dingen die er niet zijn. Zo zal de aandacht voor voedsel afnemen en tevredenheid ontstaan met eenvoudig voedsel, wat het ook moge zijn.

22:59 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-09

The Miracle in the Ant

http://www.youtube.com/watch?v=WIzsvSQUUN0&feature=re...

22:14 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-09

De Qor-aan werd verzameld tijdens het leven van de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem)

Allah de Verhevene heeft de Islamitische gemeenschap een zegen gegeven die Hij aan geen andere gemeenschap heeft gegeven. En wel dat zij het Boek van hun Heer uit hun hoofden kunnen leren. Eén van de middelen om het Boek van Allah te beschermen is dat Hij de Islamitische gemeenschap het vergemakkelijkt om het Boek van hun Heer uit het hoofd te leren.

Er zijn vele bewijzen uit de Soennah over de voortreffelijkheid over het uit het hoofd leren van de Qor-aan en het reciteren daarvan. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) motiveerde zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) om datgene te leren wat aan hem geopenbaard werd, de metgezellen leerden dat op het moment dat zij dat van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hoorden. Oem Haashiem (moge Allah tevreden met haar zijn) vertelt ons hoe zij Soerat Qaaf had geleerd van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en zegt: "…ik leerde "Qaaf wal-Qor-aanie l-madjied" van de mond van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem)." (Overgeleverd door Moeslim)

Het was een zorg van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) de Qor-aan te laten leren. Hij motiveerde iedereen die de Islaam omhelsde om zich te richten naar iemand die hem de Qor-aan kon onderwijzen. Overgeleverd door ‘Oebaadah Ibn S-saamit (moge Allah tevreden met hem zijn), dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bezig was en op het moment dat er iemand emigreerde naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), dat hij hem aanzette om direct bij één van hen in te trekken om de Qor-aan te leren." (Overgeleverd door Ah'mad)

Er was een grote groep metgezellen die de Qor-aan uit hun hoofd leerde en het is voor ons niet mogelijk om hun aantal te weten te komen omdat zij met zo velen waren. Tot hen behoorden de kholafaa-e ar-raashiedoen (de vier rechtgeleide leiders), Talh'ah, Sa'd, Ibn Mas'oed, H'oedhayfah ibnoe l-Yamaan, Aboe Moesa Al-Ash'arie, Saaliem de bediende van Aboe H'oedhayfah, ‘Abdoellah ibn ‘Amr en vele anderen.

En tot de vrouwelijke metgezellen die de Qor-aan hadden verzameld behoorde o.a.: Oem Waraqah (moge Allah tevreden met haar zijn). De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gebood haar om de bewoners van haar huis voor te leiden. De h'adieth is te vinden in Moesnad Ah'mad.

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zorgde er ook voor om zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) te gebieden om de Qor-aan op te schrijven, om als tweede bescherming tegen verlies te zijn. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) gebood in de beginfase om niets anders dan datgene wat hij vertelde op te schrijven van de Qor-aan.

In Sah'ieh' Moesliem is van Aboe Sa'ied Al-Khoedrie (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd, dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Schrijf niets op wat ik zeg, en degene die iets anders dan Qor-aan opschrijft dient het weg te vegen."

An-Nawawie zei: "Hij (vrede en zegeningen zij met hem) was bang dat de Qor-aan gemengd zou worden met andere zaken, toen hij erop vertrouwde dat het niet fout kon gaan, gaf hij toestemming om andere zaken te schrijven. Ibn H'adjar zei: "Het verbod gold in tijden waarop de Qor-aan neerdaalde, uit vrees om iets anders dan dat op te schrijven."

Zijn zorg over de Qor-aan ging zover dat wanneer iets van de Qor-aan op hem neerdaalde hij direct iemand riep en gebood om datgene wat hem geopenbaard was op te schrijven. In de h'adieth van Zayd (moge Allah tevreden met hem zijn) wordt overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) voor hem het volgende reciteerde: "Laa yastawie l-qaa'iedoena miena l-moe-emienoen (niet gelijk zijn de (thuis-)zittenden van de gelovigen)." (Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 95) Ibn Maktoem kwam naar hen toe terwijl het gereciteerd werd. (Moettafaq ‘alayh)

De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) gebruikten om de Qor-aan op te schrijven alle middelen die zij konden vinden in hun omgeving. Zij gebruikten leer, botten, stenen en dergelijken als schrijfgerei. Overgeleverd door Al-Baraa-e (moge Allah tevreden met hem zijn) dat: "Toen het volgende werd geopenbaard: "Laa yastawie l-qaa'iedoena miena l-moe-emienien" zei de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem): "Roep Zayd om te komen en laat hem komen met de borden en middelen om te schrijven." En hij gebood hem om te schrijven." (Overgeleverd door Boekhaarie)

En in de h'adieth van Zayd, toen Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) hem gebood om de Qor-aan te verzamelen en zei: "Ik verzamelde de Qor-aan van de bladeren van de palmboom, platte stenen, ribben van dieren en de houten stukken van de zadels." (Overgeleverd door Boekhaarie)

Deze overleveringen laten ons weten dat de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) een grote taak hadden in de tijd van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om de Qor-aan op te schrijven. Zij namen alle moeite en inspanning om de Qor-aan op te schrijven en het te beschermen. De Qor-aan bleef genoteerd op al deze stukken en middelen, beschermd bij de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn).

Het werd niet in geschriften opgenomen tijdens het leven van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Al-Qoestalaanie heeft gezegd: "De Qor-aan was volledig geschreven in de tijd van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en was niet gebundeld en lag niet op één plaats opgeslagen, het was ook niet geordend in de volgorde van Soewar (meervoud van Soerah, hoofdstukken uit de Qor-aan). De ziel van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) werd genomen en de Qor-aan bevond zich nog in deze toestand."

Mensen zullen zich mischien het volgende afvragen: waarom is de Qor-aan in de tijd van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zijn met hem) niet verzameld als één bundeling zoals Aboe Bakr en ‘Oethmaan daarna hadden gedaan? Geleerden hebben hierop als antwoord gegeven, dat de oorzaken hiervan te maken hebben met een aantal kwesties en wel:

• Dat er geen aanleiding voor was in de tijd van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zijn met hem) en wel in de tijd van Aboe Bakr en ‘Oethmaan (moge Allah tevreden met hen zijn).

• Dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zijn met hem) de openbaring kreeg van Allah en dat er verzen kwamen die andere verzen afschaften en daardoor mensen in de war zouden komen.

• Dat de Qor-aan niet in één keer is neergedaald, maar in verschillende periodes. De volgorde van het neerdalen van de verzen (aayaat) en de Soewar zijn niet hetzelfde als de volgorde die in de Qor-aan terug te vinden is. Als het toen in één boek verzameld zou worden, dan zouden verschillende aayaat in een aantal soewar komen waar ze niet geplaatst moesten worden.

Eén van de zaken die de geleerden hebben onderzocht is de plaatsing van de verzen in de hoofdstukken en de volgorde van de hoofdstukken in de Qor-aan. Er is unanimiteit van de geleerden over de eerste zaak, dat de volgorde van de verzen in de hoofdstukken een bevel was van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) waar de metgezellen zich aan moesten houden, en dat er geen sprake was van eigen inbreng of eigen ideeën en geen enkel persoon van de geleerden had een andere uitspraak dan deze. De bewijzen hierover zijn te veel om op te noemen. Eén van deze bewijzen is de h'adieth (overlevering) van Ibn Az-Zoebayr (moge Allah tevreden met hem zijn), dat hij zei: "Ik zei tegen ‘Oethmaan: "De volgende aayah die in Al-Baqarah terug komt: "wal-ladhiena yoetawaffawna mienkoem wa yadharoena azwaadjan wasieyyatan lie az-waadjiehiem mataa'an iela l-h'awlie ghayra iekhraadj (en degenen onder jullie die weggenomen worden en echtgenotes achterlaten, moeten een testament maken voor hun echtgenotes, een voorziening voor een jaar, zonder uitzetting." (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 240) is afgeschaft door een ander vers, waarom schrijf je het op?" Hij zei: "O zoon van mijn broeder, ik zal geen enkel vers van haar plaats verwijderen." (Overgeleverd door Al-Boekhaarie)

Wat de volgorde van de Soewar in de Qor-aan betreft; de meest bekende uitspraak hierover is dat de geleerden hebben gezegd dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) de keuze aan de metgezellen had overgelaten om de Soewar in een volgorde te plaatsen.

Dit was in kort bestek de wijze van verzameling van de Edele Qor-aan tijdens het leven van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zijn met hem).

De bewijzen die eerder genoemd zijn, duiden erop dat de Qor-aan tijdens het leven van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) genotuleerd werden en dit is het bewijs tegen degenen die beweren dat de Qor-aan niet in de tijd van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zijn met hem) werd opgeschreven.

Moge Allah ons laten behoren tot degenen die de Qor-aan leren en het in praktijk brengen. En alle lof is aan Allah, de Heer der werelden.

 

14:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-02-09

Gedurende de eerste ontwikkelingsperiode

De methode waarmee we onze jeugd opvoeden is het waard onze volle aandacht te krijgen want opvoeden is één van de belangrijkste taken die we hebben, en één die de grootste nauwkeurigheid vereist.

Allah (de Verhevene) heeft kinderen aan hun ouders toevertrouwd. De reinheid van hun harten is een uniek juweel. Hun harten zijn onschuldig en vrij van enig vooroordeel of voorstelling. Zij verlangen ernaar om indrukken op te doen en houden van alles wat we hen laten waarderen. Als ze gewend raken aan het goede en het leren herkennen, dan wordt het goede hun tweede natuur en verblijdt het hun leven, hier en in het hiernamaals.

De ouders delen dan mee in hun verdiensten, net als hun leraren en hun opvoeders. Als hen echter het kwade wordt aangeleerd, en zij worden verwaarloosd, dan zullen ze ongelukkig worden en verloren gaan. De opvoeders en de mensen die verantwoordelijk waren voor het kind, nemen daarmee deel aan het kwaad dat zij zullen bedrijven.

Allah, de Verhevene, heeft hierover gezegd wat te vertalen is met het volgende: "O gelovigen! Beschermt uzelf en uw familie tegen een Vuur, waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat,..." (Koran. Soerat at-Tahriem)

En ook al beschermt de vader het kind tegen het vuur van deze wereld, is het eigenlijk veel meer zijn taak om het tegen het vuur in het hiernamaals te beschermen. De bescherming van de jeugd bestaat uit het geven van een goede opvoeding en het bijbrengen van discipline, het aanleren van hoge morele waarden door hen weg te houden van slecht gezelschap en hen niet te laten wennen aan een gemakkelijk leventje. De liefde voor pracht, praal en luxe zou nooit in hen op een overdreven manier mogen ontwaken, anders zullen ze, eenmaal volwassen, al hun tijd verdoen aan het najagen van dergelijke dingen, om zodoende hun eeuwig leven te verspelen. Het is daarom beter van het begin af aandacht te schenken aan een goede opvoeding.

Het kind zou moeten worden verzorgd en gevoed door een Islamitische vrouw, die zelf uitsluitend door de Islam toegestaan voedsel gebruikt, want er rust geen zegen op borstvoeding die voortkomt uit verboden voedsel.

Wanneer het kind de kracht van zijn jeugd bereikt, zou zich in dat geval een mengelmoes van tegenstrijdigheden in zijn lichaam bevinden, en zal het de neiging hebben uit te voeren wat in hem/haar leeft. Vanaf het moment dat de eerste tekenen zichtbaar worden dat het in staat is onderscheid te maken tussen goed en kwaad, moet het kind extra begeleid worden.

Deze tekenen manifesteren zich met de eerste symptomen van verlegenheid. Want als het kind verlegen is of schuchter, en aan bepaalde activiteiten niet mee doet, betekent dat slechts dat het licht van de rede in hem/haar begint te schijnen. Door dit licht onderscheidt het kind het afschuwelijke van sommige daden, en het verschil tussen de ene daad en de andere, zodat het beter voorbereid is dergelijke daden niet te begaan. Dit is een gave van Allah en een aanwijzing voor de rechtgeaardheid van zijn/haar karakter en de zuiverheid van zijn/haar hart. Het betekent ook een aanwijzing voor de gezondheid van zijn geest als hij/zij volwassen zal zijn.

Verlegen kinderen mogen nooit verwaarloosd worden, zij zouden getraind moeten worden door in te spelen op die schuchterheid en hun onderscheidingsvermogen.

 

12:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |