26-11-08

De dapperheid van de Profeet (vrede zij met hem)

Het is de tijd die ons leert over zijn dapperheid, een dapperheid die tot dusverre niet is geëvenaard en ook nooit zal worden. Hij was moedig van hart, onwankelbaar en onwrikbaar als een berg. Hij raakte niet geïmponeerd door bedreigingen en dreigementen, noch was hij beducht voor heikele kwesties en crises, noch werd hij opgeschrikt door rampspoeden en berispingen. Hij vertrouwde zijn zaak toe aan zijn Heer, nam genoegen met Zijn Oordeel, volstond met Zijn Hulp en had volledige fiducie in Zijn Belofte.

Hij was het die persoonlijk ten strijde trok, voor de confrontatie niet terugdeinsde en zichzelf opofferde, niet geremd door angst, noch vrees. Nooit keerde hij het slagveld de rug toe, zelfs een stap deinsde hij niet achteruit. De oorlog woekert voort, zwaarden die schedels onder schilden spleten, speren die zich in vlees boren, de doodsbeker die rondgaat en ondertussen bevond hij zich in het heetst van de strijd. Terwijl anderen dekking achter hem zochten, streed hij onbevreesd voort, zich niets aantrekkend van de grote getale van de tegenstander.

Hij was het die zijn heerschaar moed insprak, de rijen opstelde en het leger aanvoerde. Op de dag van Hoenayn toen iedereen op de vlucht sloeg, waren het slechts hij en zes van zijn metgezellen die weerstand bleven bieden. Waarna Allah het volgende vers openbaarde (interpretatie van de betekenis):

"Strijd dan (O Mohammed) op de Weg van Allah, jij wordt slechts voor jezelf aansprakelijk gesteld. En moedig de gelovigen aan (tot de strijd)."                                        (Soerat an-Nisaa': 84)

Hij bood het hoofd aan de klievende zwaarden en rondvliegende speren en pijlen. Hij keek de dood in de ogen, maar liet zich niet afschrikken. Hij werd in het gezicht verwond, brak zijn kies, verloor zeventig van zijn metgezellen, maar hij verzwakte niet, raakte de moed niet kwijt en capituleerde niet.

Op de dag van de greppel waarop de vijandige confederaties zich samenspanden tegen hem, de harten in de kelen stokten, het slechte over Allah werd verondersteld en de mensen hevig werden geschokt; daar wendde hij zich smekend ten hemel, zijn Heer om hulp vragende, waarop hij deze ontving in de vorm van een snijdende wind die de listen van zijn vijanden op niets deed uitlopen.

Terwijl alle mensen aan de vooravond van Badr sliepen, bleef hij wakker om zijn Heer te aanbidden, aan te roepen en nederig en dringend te smeken om hulp. Een grotere, onversaagde leider heeft de mensheid nooit meegemaakt. Hij was onvervaard, ongeëvenaard en het toonbeeld van onverzettelijkheid en moed, de eigenaar van de uitspraak: "Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel ligt, ik wenste te worden gedood op de Weg van Allah en vervolgens uit de dood opgewekt te worden om wederom gedood te worden." (al-Boechari en Moeslim)

16:16 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-11-08

Elf bewijzen dat Mohammed een ware Profeet is

Broeders en zusters overal! Met dit stuk wil ik mij niet slechts richten tot de volgelingen van de Islam, maar tot iedere man, vrouw, jongen en meisje.

Mijn broeders en zusters overal! Jullie moeten weten dat de Boodschapper Mohammed ibn cAbd Allah (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper en Dienaar is van Allah. De bewijzen die dit ondersteunen zijn volop aanwezig. Niemand behalve een ongelovige, die handelt uit arrogantie kan deze tekenen loochenen

Tot deze bewijzen behoren de volgende punten:

1. Mohammed (vrede zij met hem) was een analfabeet en bleef dit tot aan zijn dood. Onder zijn hele volk stond hij bekend om het feit dat hij de waarheid sprak en om zijn betrouwbaarheid. Voordat hij de Openbaring ontving, had hij geen kennis van de voorgaande religies en dit bleef zo tot aan zijn veertigste. Toen werd hem de Koran, die tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, geopenbaard. Deze Koran bespreekt de meeste gebeurtenissen die worden genoemd in de voorgaande Geschriften en vertelt ons hierover tot in de kleinste details, alsof Mohammed (vrede zij met hem) hierbij zelf aanwezig was. De Joden en de Christenen in zijn tijd waren niet in staat om hem hierover tegen te spreken.

2. Mohammed (vrede zij met hem) voorspelde vele zaken die hem en zijn gemeenschap zouden overkomen, zoals: het behalen van strategische overwinningen, de vernietiging van het tirannieke koninkrijk van Chosroes (de koninklijke titel van de Zoroastrische koning van Perzië), de val van het Romeinse Rijk aan de handen van de moslims en de vestiging van de Islam over de hele wereld. Deze gebeurtenissen deden zich allemaal voor, precies zoals Mohammed (vrede zij met hem) dit voorspelde.

3. Mohammed (vrede zij met hem) kwam met een Arabische Koran die zijn gelijke niet kent qua welbespraaktheid en duidelijkheid. De Koran daagde de welbespraakte Arabieren, die Mohammed (vrede zij met hem) eerst voor leugenaar uitmaakte, uit om te komen met slechts één vers zoals de Koran. Dit konden zij niet, ondanks het feit dat zij meesters waren in de Arabische taal en poëzie. Tot op de dag van vandaag heeft niemand durven beweren in staat te zijn geweest woorden samen te stellen die de Koran benaderen, laat staan evenaren qua gratie, schoonheid en grootsheid.

4. Het leven van deze nobele Profeet (vrede zij met hem) is een perfect voorbeeld van oprechtheid, genade, medeleven, betrouwbaarheid, dapperheid, gulheid en is ver verwijderd van slechte eigenschappen. Hij was ascetisch in alle wereldse zaken en streefde slechts naar de beloning in het Hiernamaals en in al zijn daden en handelingen was hij godvrezend.

5. Allah plaatste grote liefde voor Mohammed (vrede zij met hem) in de harten van hen die in hem geloofden en hem ontmoetten. Deze liefde bereikte zo een niveau, dat elke willekeurige metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) zijn of haar moeder en vader zou opofferen voor de Profeet (vrede zij met hem), zelfs tot op de dag van vandaag. De mensen die in hem geloven, houden van hem en eren hem. Iedere gelovige zou zijn eigen familie en bezittingen als losgeld geven om de Profeet (vrede zij met hem) te mogen zien, zelfs maar voor één keer.

6. Het leven van geen andere historische persoonlijkheid is zo fijn tot op de kleinste details beschreven en bewaard gebleven tot op de dag van vandaag, zoals het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij was de meest invloedrijke persoon van de gehele menselijke geschiedenis. Noch kent deze wereld iemand anders die elke ochtend, avond en gedurende de rest van de dag wordt herdacht. Als de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn naam gedenken of horen, vragen zij zegeningen en vrede van Allah voor de Profeet (vrede zij met hem). Dit doen zij uit volle overgave en oprechte liefde voor de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

7. Er is nooit een andere man in de gehele geschiedenis geweest wiens voorbeeld zo nauwgezet werd en nog steeds wordt gevolgd door zijn volgelingen als dat van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Degenen die geloven in de Profeet (vrede zij met hem), slapen op de manier waarop hij sliep, verrichten de rituele wassing zoals hij die verrichtte en houden zich aan de manieren waarop hij at, dronk en zichzelf kleedde.

In werkelijk elk aspect van hun leven volgen de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn leerstellingen, die hij onder hen verspreidde. Zij bewandelen het pad dat hij bewandelde tijdens zijn leven. Gedurende elke generatie, vanaf de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) tot aan nu, houden degenen die geloven in deze nobele Profeet zich vast aan zijn leerstellingen. Bij sommigen heeft dit zelfs het niveau bereikt dat zij het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) volgen ook in zaken waar Allah dit niet van hen eist. Sommigen eten bijvoorbeeld slechts het voedsel dat Profeet (vrede zij met hem) lekker vond en dragen slechts die kleren waar de Profeet (vrede zij met hem) een voorkeur voor had.

Zij volgen boven dit alles zijn manier van aanbidding, zeggen dezelfde smeekbeden als hij, bijvoorbeeld bij het groeten van mensen, bij het binnentreden en verlaten van de woning, bij het betreden van de moskee, voor het slapen gaan en wakker worden, bij het eten en drinken, tijdens het vasten, tijdens het reizen enz.

8. Er is nooit een persoon geweest op deze wereld die ooit zoveel liefde, respect, eer ontving en gehoorzaamd werd als deze nobele Profeet.

9. Sinds zijn komst tot op de dag van vandaag, wordt deze Profeet over de hele wereld gevolgd door allerlei mensen van verschillende etniciteiten en achtergronden. Velen van hen die hem volgden waren eerst Christen, Jood, atheïst of hadden helemaal geen religie. Onder de mensen die kozen om hem te volgen waren zij die bekend stonden om hun verstandige oordelen, wijsheid, reflectie en inzicht. Zij kozen ervoor om de Profeet (vrede zij met hem) te volgen nadat zij getuige waren van de tekenen van de waarheid van zijn Boodschap en de bewijzen van de wonderen waarmee hij kwam. Zij kozen er niet voor om hem te volgen uit dwang of omdat dit gewoonweg de godsdienst was van hun ouders.

Vele volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem) kozen zelfs om hem te volgen in een tijd dat de Islam zwak was, toen er slechts weinigen waren die met hen geloofden en de mensen die in hem geloofden vervolgd werden. De meeste mensen die kozen om hem te volgen deden dit niet met het oog op enige wereldse beloning. Het is een feit dat vele van zijn volgelingen veel hebben geleden als gevolg van het geloven in de Boodschap van deze Profeet, maar ondanks al deze beproevingen waren deze mensen onwrikbaar in hun geloof.

10. Mijn broeders! Iedereen met een helder verstand moet toch kunnen inzien dat dit alles erop duidt dat Mohammed (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper is van Allah en niet slechts een man die beweerde een profeet te zijn of sprak over God zonder enige kennis.

Mohammed (vrede zij met hem) beschreef Allah met Eigenschappen vrij van elke vorm van imperfectie. Niemand, zelfs niet de filosofen, waren ooit in staat om op zo een wijze een beschrijving te geven van Allah. Het is voor het menselijke verstand immers moeilijk te bevatten dat er een Entiteit bestaat die overal toe in staat is en geen beperkingen kent op het gebied van bijvoorbeeld kennis, grootsheid enz. Een entiteit die de menselijke competenties ver overtreft.

Noch ligt het in het vermogen van een mens om zo een perfecte wetgeving in het leven te roepen die gebaseerd is op rechtvaardigheid, gelijkheid, genade en objectiviteit voor alle menselijke activiteiten. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam met regels inzake koop en verkoop, huwelijk en scheiding, huur, nalatenschap, voogdijschap. Hij kwam met regels die het individueel en het maatschappelijk leven waarborgde.

11. Het is ondenkbaar dat een persoon zoveel wijsheid, moraal en nobelheid heeft weten te combineren als de Profeet (vrede zij met hem).

Op een complete en volwaardige manier onderwees Mohammed (vrede zij met hem) de mensen over moraal, karakter en goed gedrag tegenover de ouders, familieleden, vrienden, de mensheid, dieren en planten.

Dit bewijst dat de Boodschapper (vrede zij met hem) niet met een eigen religie kwam, maar dat hij kwam met regels en inspiratie die hij ontving van Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen.

17:07 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-11-08

Wie is Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam?

De meest recente en laatste Profeet die Allah (de ware God) naar de mensheid stuurde was de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - legde de leerstellingen van de Islam uit, en interpreteerde en beleefde ze.

De Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is de geweldigste van alle Profeten om vele redenen, maar vooral omdat de resultaten van zijn missie meer mensen tot het pure geloof in Eén God heeft gebracht, dan welke andere Profeet dan ook.

Zelfs al beweren andere religieuze gemeenschappen in Eén God te geloven, toen de tijd verstreek hebben zij hun geloof aangetast door hun Profeten en heiligen als tussenpersonen bij de Almachtige God te nemen.

Sommige religies geloven dat hun Profeten manifestaties van Allah (de ware God) zijn, "God Incarnatie" of de "Zoon van God". Al deze valse ideeën leidden ertoe dat het schepsel werd aanbeden in plaats van de Schepper, wat bijdroeg aan de afgoderij praktijk van het geloven dat de Almachtige God benaderd kan worden door bemiddelaars. Om tegen deze valsheden beschermd te zijn, heeft de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - altijd benadrukt dat hij slechts een menselijk wezen was, met de taak van het prediken van de boodschap van Allah (de ware God). Hij onderwees de mensen om naar hem te verwijzen als "de Boodschapper van Allah en Zijn Dienaar".

Voor de Moslims is Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - het ultieme voorbeeld voor alle mensen - hij was de voorbeeldige Profeet, staatsman, militaire leider, heerser, leraar, buurman, echtgenoot, vader en vriend. In tegenstelling tot andere Boodschappers leefde de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - in het volle licht van de geschiedenis. Moslims hoeven geen "geloof" te hebben dat hij bestond en dat zijn leerstellingen bewaard zijn gebleven - zij weten het als een feit. Zelfs toen zijn volgelingen slechts enkele tientallen telden, informeerde de Almachtige God Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - dat hij een genade zou zijn voor de gehele mensheid. Omdat mensen de boodschappen van Allah (de ware God) hadden verstoord of waren vergeten, nam Allah (de ware God) het op zich om de boodschap die aan Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - werd geopenbaard te beschermen. Dit is omdat de Almachtige God beloofde om na hem geen andere Boodschapper te sturen.

Omdat alle Boodschappers van Allah (de ware God) de Islaam hebben gepredikt - d.w.z. onderwerping aan de Wil van Allah (de ware God) en de aanbidding van Hem alleen - is Mohammad in feite de laatste Profeet van de Islaam, niet de eerste.

Door:

Aboe ‘Iyaad
Bron: http://www.fatwa-online.com/
Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie

11:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-08

De waarheid ligt niet bij de zwakkeren

Eén van de voornaamste redenen die de ongelovigen naar voren brengen voor het niet volgen van de Boodschappers van Allah (vrede zij met hen allen) is het feit dat zij beweren dat de waarheid niet bij de zwakkeren ligt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Zij zeiden: ,,Zullen wij jou geloven terwijl alleen de zwakkeren jou hebben gevolgd."

"Zijn zij het dan, uit ons midden die Allah boven ons heeft verkozen."

Allah, de Verhevene antwoordde als volgt hierop (interpretatie van de betekenis):

"Is Allah dan niet het beste op de hoogte van de dankbaren."

Uitleg

De ongelovigen beweerden dat als de zwakkeren de waarheid vertegenwoordigden, zij niet tot de zwakkeren zouden behoren. Dit is één van de maatstaven die door de onwetenden wordt gebruikt om de waarheid van de leugen te onderscheiden, terwijl zij vergeten dat Allah Degene is Die bepaalt wie tot de zwakkeren of de sterken behoort. Dit doet denken aan het volk van Noach (vrede zij met hem) dat tegen hem zei (interpretatie van de betekenis):

"Zullen wij jou geloven terwijl alleen de zwakkeren jou hebben gevolgd."

Daarmee wilden zij zeggen dat als hij werkelijk de waarheid vertegenwoordigde, de sterken hem ongetwijfeld zouden volgen. Verder zeiden zij (interpretatie van de betekenis):

"En wij zien dat niemand anders jou volgt, dan de laagsten onder ons die niets te vertellen hebben."

Hiermee wilden zij zeggen dat alleen de zwakkeren, wiens meningen er niet toe doen, Noach (vrede zij met hem) volgden. Ook in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) dreven de ongelovigen de spot met de zwakkere gelovigen, zoals Bilaal, Salmaan, cAmmaar, zijn moeder en vader (moge Allah tevreden zijn met hen allen). De ongelovigen zeiden zelfs tegen de Profeet (vrede zij met hem): "We zullen niet bij jou gaan zitten als zij ook aanwezig zijn. Regel voor ons daarom een andere afspraak waar zij niet bij zullen zijn." Aangezien de Profeet (vrede zij met hem) graag wilde dat deze personen zich zouden bekeren tot de Islam, wilde hij ingaan op hun verzoek. Allah sprak Zijn Profeet (vrede zij met hem) daarop aan, en zei (interpretatie van de betekenis):

"En stuur degenen niet weg, die hun Heer aanroepen in de ochtend en de avond en Zijn Aangezicht wensen. Je bent voor hen in niets aansprakelijk en zij zijn in niets voor jou aansprakelijk. Zou jij hen wegsturen, dan zou jij tot de onrechtplegers behoren."

Allah, de Verhevene vertelt ons dat de ongelovigen zeiden (interpretatie van de betekenis):

"Zijn zij het dan, uit ons midden die Allah boven ons heeft verkozen."

De ongelovigen doelden hiermee op de zwakkeren onder de metgezellen. Zij zeiden ook dat zij hen niet voor konden gaan in het aannemen van de ware godsdienst. Allah vertelt ons dat de ongelovigen zeiden (interpretatie van de betekenis):

"Als er goeds in zat, dan zouden zij ons er niet in voorgegaan zijn."

 

(Soerat al-Ahqaaf: 11)
(Soerat al-Ancaam: 53)
(Soerat al-Ancaam: 52)
(Soerat al-Hoed: 27)
(Soerat ash-Shoecaraa’: 111)
(Soerat al-Ancaam: 53)
(Soerat al-Ancaam: 53)
(Soerat ash-Shoecaraa’: 111)
Net zoals tegenwoordig een aantal mensen bijvoorbeeld over de geleerden zeggen dat zij geen verstand noch mening hebben en dat zij kortzichtig en streng in de leer zijn.

16:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-11-08

Riyaa

Ik wil in deze paar minuten die mij weer een paar minuten dichter bij mijn graf brengen, enkele woorden aan jullie meegeven, als goede raad. Als je gelooft dat er een Hiernamaals is, waar je verantwoording af moet leggen voor je daden, let dan goed op. Ik wou jullie wat vertellen over iets verraderlijks, dat in je daden kan sluipen zonder dat je er erg in hebt, waardoor al je daden misschien wel voor niks zullen zijn. Een ziekte die moeilijk te zien is. Een ziekte waarvan de Profeet heeft gezegd in een sahih-hadith: "...want het is onopvallender dan het kruipen van een mier." Deze ziekte draagt de naam "Riyaa-e", wat in de Arabische taal zoveel betekent als: op het eerste gezicht met iets goeds bezig zijn, maar met huichelarij in je hart. In de Shari'a wordt Riyaa-e omschreven als: "het verrichten van daden die geliefd zijn bij Allah (zoals bidden, Qor'aan lezen, etc.), met de intentie om iemand anders dan Allah te behagen." Elke broeder of zuster zal vroeg of laat zien dat de Shaytaan hem deze ziekte probeert in te fluisteren, maar degenen die actief bezig zijn met da'wah, en veel lessen en lezingen geven, zullen extra kwetsbaar zijn voor deze ziekte. Daarom beste broeder, beste zuster, doe je wat je doet oprecht voor Allah, of ben je soms trots op wat de mensen van je vinden? Deze ziekte begint in het hart, maar kan je hele lichaam aantasten. Je tong kan op de mooiste manier Qor'aan gaan lezen, maar alleen maar zodat de mensen zullen uitroepen: "Maa shaa Allah, wat heeft hij een mooie stem!" Je benen kunnen lopen rond de Ka'bah, maar alleen maar zodat je jezelf "Hadji" kunt noemen als je terugbent in Nederland. Wees hierover eerlijk tegenover jezelf, en je zult zien dat je misschien wel eens meer bent aangetast dan je zelf dacht. De grote geleerde van vroeger, Imaam Soefiyaan at-Thawrie (leefde meer dan 1200 jaar geleden) zei hierover: "Niets is voor mij moeilijker om te verbeteren dan mijn intenties, aangezien ze continu proberen te veranderen." Dit is de uitspraak van een van de leidende geleerden van de Islam, en kijk naar zijn eerlijkheid en nederigheid tegenover de waarheid! Als dit de uitspraak is van een man die constant bezig was met Allah, wat denk je dan van jou en mij vandaag de dag? Een andere grote geleerde, Ibn Al-Moebaarak (geboren in 118 na de Hidjra), zei hierover: "Het is goed mogelijk dat een kleine daad kan worden vergroot (dwz ; in zijn beloning) door zijn intentie, en het is goed mogelijk dat een grote daad kan worden verkleind door zijn intentie". In een Sahih hadith, overgeleverd in Moesnad Ahmad, lezen we dat de Profeet heeft gezegd: "Hetgeen wat ik meeste vrees voor jullie is de kleine shirk." Ze zeiden: "En wat is de kleine shirk, o Boodschapper van Allah?" Hij zei: "Riyaa-e". En Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt hierover in Zijn Boek: "En zij (de dienaren van Allah) gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene. (Zij zeiden:) "Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank" (Surah 76 : Ayah 8-9) En verder lezen we: "Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden, en Hij vergeldt hun (misleiding). En wanneer zij in het gebed staan, staan ze er lui bij, om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig." (Surah An-Nisaa, Ayah142) En verder lezen we: "Wee dan de verrichters van de salaat, degenen die onachtzaam zijn met hun salaat. Degenen die er een vertoning van maken..." (Surah 107: Ayah 4-6) In deze kleine vorm van Shirk schuilen grote gevaren en nadelen. Een van die gevaren kunnen we lezen in de volgende sahih hadith ("Sahih at-Targhieb wat-Tarhieb", nr.23), waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Wie opschept over zijn daden tegenover anderen, Allah zal hem vernederen voor de ogen van Zijn schepping, en zijn reputatie omlaag halen." Een ander, enorm gevaar is, zoals we al hebben gezien, dat je daden niet geaccepteerd zullen worden door Allah, waardoor je op de Dag des Oordeels zal behoren tot de armste der armen. Zoals de Profeet heeft gezegd in een sahih hadith: "Allah accepteert geen enkele daad, behalve als het met oprechtheid voor Hem is gedaan, daarmee Zijn welbehagen zoekend." Dus, beste broeder, beste zuster, moge Allah genade met je hebben, en speur jezelf na op de symptomen van deze ziekte. Wees eerlijk tegenover jezelf en tegenover Allah. Een medicijn om je te beschermen tegen Riyaa-e, is het opdoen van kennis. Zoals Allah zegt in de Qor'aan: "Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen" (Surah 35 : Ayah 28) Als we Allah leren kennen, zullen we van Hem houden, maar tegelijkertijd zijn straf proberen te ontwijken. Als we leren over Al-Aakhira (het Hiernamaals), weten we wat ons te wachten staat. Als we leren over tawhied, weten we dat Riyaa-e een vorm van Shirk is. Een ander belangrijk medicijn in onze strijd tegen deze ziekte is natuurlijk doe'aa. De Profeet heeft ons geleerd de volgende doe'aa regelmatig op te zeggen: "Allahoemma ienie 'awdhoe bieke en oeshrike bieke wa ennaa a'lem, wa astagfiroeke liemaa laa a'lem". ("O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U dat ik wetend (bewust) deelgenoten aan U toeken, en ik vraag Uw vergeving voor wat ik niet weet."). Aangezien de Profeet heeft gezegd dat deze kleine vorm van shirk onopvallender is dan het kruipen van een mier, kan hij onder de tweede vorm van shirk vallen ("voor wat ik niet weet"). Voor zover mijn korte nasiha aan jullie en allereerst aan mijzelf. Moge Allah onze harten genezen, zodat onze Oemmah sterker zal worden en we Al-Djanna mogen bewonen!

11:57 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-11-08

Quiz 4

Vraag 1:

Hoe heet het gebed om regen?
-Salaat al-Istikharaa
-Salaat al-Witr
-Salaat al-Istisqaa
-Salaat al-Khauf

Vraag 2:

In welke maand is de Qor'aan neergezonden?
-Muharram
-Rajab
-Sha3ban
-Ramadan 

Vraag 3:

Wie is de eerste khalifa?
-Omar Al-khataab
-Ali ibn abi talib
-Otmaan
-Abu bakr  

Vraag 4:

Hoe heet de eerste kind die bekeerd is tot de islam?
-Ali ibn ibi talib
-Abu bakr
-Ibn mas3oed
-Mos3ab ibn 3omayr

Vraag 5:

In welke Soerah staat de bekende aya Ayat al-Koersi?
-Al-imraan
-An-nisa
-Al-Baqara
-Yoessef

Vraag 6:

Wat was de bijnaam van de vriend en metgezel van de Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem) , Abu bakr?
-Al-Farooq
-Assidiq
-Al-Huda
-An-Noor

Vraag 7:

De Hemel heeft een speciale poort voor degenen die vasten, en die heeft de naam...?
-Al-Wasilah
-Asalsabil
-Al-Firdaus
-Arrayaan

Vraag 8: In welke slag stierf 'Hamzah, de oom van de Profeet als martelaar?

-Badr
-Ohod
-Gaybar
-Gandaq

Vraag 9:

Waar in de Qo'aan staat deze aya (vertaling): "O mijn vader, (in mijn droom) zag ik elf sterren en de zon en de maan en ik zag ze zich voor mij nederwerpen."
-Yoennes
-Ibrahim
-Taha
-Youssef

Vraag 10:

In de Qor'aan staat het verhaal van een groep gelovigen die Allah beschermde van kwaad in een grot. Hoe worden deze mensen genoemd?
-Bani Israail
-Ashaab Asoef
-Ashaab Al-Kahf
-Kawm tamoed

Quiz 4 antwoorden

 

1.Salaat al-Istisqaa
2.Ramadan
3.Abu bakr
4.Ali ibn ibi talib
5.Al-Baqara
6.Assidiq
7.Arrayaan
8.Ohod
9.Youssef (as)
10.Ashaab Al-Kahf

18:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-11-08

De islam is de religie

Islam: is het geloof die Allah neergezonden heeft op Mohammed waarmee hij de religies beëindigd en vervolmaakt heeft, Zijn gunsten volledig gemaakt heeft voor Zijn dienaren en de islam als religie voor hen gekozen.

Hij accepteert geen andere religie anders dan de islam. Allah de Verhevene zegt: "Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de laatste van de profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken." (Soerat Al Ah'zaab aya 40).

En Allah de Verhevene zegt: "Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen..." (Soerat Al maa-iedah, aayah 3).

En Allah de Verhevene zegt: "Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening." (Soerat Aalie-iemraan, aayah 19).

En Allah de Verhevene zegt: "En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers." (Soerat Aalie-iemraan, aayah 85).

Allah heeft voor de mensheid verplicht gesteld om in Allah te geloven en de islam als religie te nemen. Hij zei sprekend tegen Zijn boodschapper : "Zeg: "O mensen, voorwaar, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene van Wie het koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft, en volgt hem opdat u recht geleid moogt worden." (Soerat Al A'raaf, aayah 158).

In de authentieke verzameling van Moesliem heeft Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de boodschapper van Allah gezegd heeft: "Bij Degene die mijn ziel in Zijn handen heeft. Eenieder die van mij hoort uit deze volk, hetzij een jood of een christen. En hij sterft en gelooft niet in hetgeen waarmee ik neergezonden ben, voorwaar, hij zal behoren tot de bewoners van het Hellevuur."

En het geloof erin: Het zien in hetgeen wat in de islam zit als waarheid tegelijkertijd het te accepteren en niet alleen de boodschap zien als waarheid. Daarom was Aboe Taalieb niet iemand die gelooft heeft in de boodschapper ook al zag hij de boodschap van de islam als waarheid en erkende de islam als de beste religie. Hij had de islam niet geaccepteerd en daarom behoort hij tot één van de bewoners van de Hel.

Islam bevat alle goede zaken die andere religies niet bevatten. Uitblinkend op de andere religies omdat deze geschikt is voor elke tijdperk, plaats en volk.

Allah zegt, sprekend tegen Zijn boodschapper : "En Wij hebben jou het boek (de Qor'aan) met de waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot één godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen." (Soerat Al Maa-iedah, aayah 48).

De betekenis van de geschiktheid van de islam voor ieder tijdperk, plaats en volk is dat het zich eraan houden niet de vooruitgang belemmert in welke tijdperk en locatie dan ook.

Het is zelfs hetgeen wat voordeling voor hun is. Dit wil niet zeggen dat de islam aangepast kan worden aan de wensen van een bepaalde tijdperk, volk of plaats zoals bepaalde mensen verlangen.

Islam is de ware religie, waarvoor Allah verzekerd heeft voor degenen die zich daaraan vastklampen om hen de winnaars te laten zijn en hen laat uitblinken boven de rest. Allah de Verhevene zegt: "Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al hebben de veelgodenaanbidders er en afkeer van." (Soerat At-tawbah, aayah 33).

En Allah de Verhevene zegt: "En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hem voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn degenen die zwaar zondig zijn." (Soerat An-noer, aayah 55).

Islam is een geloofsleer ('aqidah) en een wetgeving (shari'a). Het is volmaakt in de geloofsleer en wetgeving.

Islam beveelt om de monotheïsme (eenheid) van Allah te erkennen en verafschuwt afgoderij en het toekennen van deelgenoten aan Allah.
Beveelt eerlijkheid en verafschuwt de leugen.
Beveelt vertrouwen en verafschuwt het wantrouwen.
Beveelt loyaliteit en verafschuwt het verraad.
Beveelt het gehoorzamen en eren van de ouders en verafschuwt het ongehoorzaam zijn aan de ouders.
Beveelt het bezoeken van familieleden en naasten en verafschuwt het breken van de familiebanden.
Algemeen gezegd, beveelt de islam het voortreffelijke gedrag en ethiek en verafschuwt al het slechte. De islam beveelt het verrichten van alle goede daden en verafschuwt de slechte daden.

Allah de Verhevene zegt: "Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen." (Soerat An-nahl, aayah 90).

21:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |