17-11-09

De maand Dhul ‘hidja


Dit zijn de belangrijkste dagen van het jaar waar de 5e zuil van Islam wordt verricht en waardevolle dagen zijn voor het verrichten van vele goede daden.

Voor degenen die helaas voor deze grote aanbidding niet op bedevaart kunnen gaan, wees niet bedroefd, er is overgeleverd dat de eerste 10 dagen van Dhul ‘hidja zeer belangrijke dagen zijn, die ingevuld kunnen worden met vele goede daden…

Onder de speciale periodes van aanbidding zijn de eerste tien dagen van Dhul Hidjah die Allaah prefereert boven alle andere dagen van het jaar. Deze periode van aanbidding brengt vele voordelen met zich mee zoals de mogelijkheid om je fouten te verbeteren en eventuele tekortkomingen of gemiste zaken te herstellen. Elk van deze speciale gelegenheden omvat een vorm van aanbidding waardoor je dichter bij Allah komt insha Allaah.

Ibn 'Abbaas (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: 'Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allaah dan deze tien dagen.' De mensen vroegen, 'Niet eens Djihaad voor de zaak van Allaah?' Hij zei, 'Niet eens Djihaad voor de zaak van Allaah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en terugkwam met niks.” [Bukhari 2/457]

Imam ibn ‘Hadjar zegt: “en dit is als argument gebruikt voor de waarde van het vasten in de (1E) 10 dagen van dhul ‘hidja, omdat goede daden ook het vasten omvat…” [fat’h al bari]

de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft gezegd:

'Er is geen daad die zuiverder is bij Allah, en die waardevoller is in beloning dan deugdzame daden te verrichten in de 10 van Al ad’ha”. men vroeg, 'Niet eens jihaad voor de zaak van Allah?' Hij zei, 'Niet eens djihaad voor de zaak van Allah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en terugkwam met niks.” [‘hasan verklaard door sheich Al albani]

“Sa’id bin Djubair ging dan wanneer de 10 dagen begonnen zoveel moeite doen totdat hij het niet aankon.” zoals imam Al Mundhiri vermeldde.

Imam bn ‘Hadjar (moge Allah barmhartig met hem zijn) zei: “en het lijkt dat de reden dat de 10 dagen van Dhul ‘hidja zich onderscheiden van andere dagen, te maken heeft dat de moeders van de aanbiddingen in deze dagen samenkomen en dat zijn het gebed, het vasten, de liefdadigheid en de bedevaart. En dit komt niet voor in andere dagen. Nu is de vraag alleen geldt dit specifiek voor de pelgrim of is het algemeen voor iedereen? daar is twijfel over” [fat’h al bari]

Schaych al Mubarkfori (moge Allah barmhartig met hem zijn) zei: “…de uigekozen uitspraak is dat de dagen van deze 10 (dhul ‘hidja) het waardevolste zijn door de dag van ‘Arafah en dat de (laatste) 10 nachten van ramadan het waardevolste zijn door de nacht van Al Qadr, omdat de dag van ‘Arafah de beste dag van het jaar is en de nacht van Al Qadr de beste nacht van het jaar is…” [tu’hfat al a’hwadhi]

 
 
 
De hoge waarde van deze tien dagen is op vele dingen gebaseerd:


1. Allaah zweert op ze, en een eed afleggen met iets geeft het belang en grote voordeel ervan aan.

Allaah zegt in de Qor'aan: Bij de dageraad, en de tien nachten. {Soerah al fadjir 89:1-2}

Ibn 'Abbas, Ibn al-Zubayr, Mujahid en anderen van de eerste en latere generaties zeggen dat dit verwijst naar de tien dagen van Dhul Hijjah.

Imam Ibn Kathir zegt: 'Dit is een correcte mening.' En imam Al Qortobi zei: “oftewel de nachten van de 10 dagen van Dhul ‘hidja”

2. De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft verklaard dat dit de beste dagen van deze wereld zijn zoals we gelezen hebben in de eerste hadith.

3. De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) spoorde de mensen aan om goede daden te verrichten vanwege de deugdzaamheid van dit seizoen voor mensen over de hele wereld, en ook vanwege de deugdzaamheid van de plaats - voor de ‘hudjaaj (pelgrims) naar het Huis van Allaah.

4. De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft ons opgedragen veel Tasbih ('SubhanAllah'), Tahmid ('Al Hamdulillah') en Takbir ('Allaahu Akbar') op te zeggen gedurende deze tijd. 'Abdullah ibn 'Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft gezegd:

'Er zijn geen dagen groter in het zicht van Allaah en waarin goede daden meer geliefd zijn door Hem dan deze tien dagen, dus reciteer gedurende deze tijd veel Tahleel ('La ilaha ill-Allah'), Takbir en Tahmid.' [Ahmad 7/224; sahih verklaard door sheich Ahmed Shakir]

5. Deze tien dagen omvatten Yawm 'Arafah (de Dag van 'Arafah) waarop Allaah Zijn Religie volmaakt heeft. Het vasten op deze dag zal de zonden van twee jaar doen vervallen. Deze dagen omvatten ook Yawm al-Nahar (de Dag van het Offer), de beste dag van het hele jaar en van de Hadj, die handelingen van aanbidding op een manier combineert zoals op geen enkele andere dag.

6. Deze dagen omvatten de dagen van de Hadj.
 
 
Onder de goede daden waar de moslim naar zou moeten streven om deze te verrichten tijdens de eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn:


1. Vasten.

Het is Sunnah om te vasten vooral op de negende dag van Dhul Hijjah omdat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) ons aanspoorde om goede daden te verrichten gedurende die periode en vasten is één van de beste daden, zoals de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

'Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen.' De mensen vroegen, 'Niet eens djihaad voor de zaak van Allaah?' Hij zei, 'Niet eens djihaad voor de zaak van Allaah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en terugkwam met niks.” [Bukhari 2/457]

Allaah heeft het vasten voor Zichzelf gekozen zoals blijkt uit de hadith qudsi:

'Allaah zegt: 'Alle daden van de zoon van Adam zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik ben Degene Die hem ervoor zal belonen.” [Bukhari 1805]

De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) vastte altijd op de negende dag van Dhul Hijjah. Hunaydah ibn Khalid heeft overgeleverd van zijn vrouw dat sommige van de vrouwen van de Profeet zeiden:

'De Profeet was gewoon om te vasten op de negende dag van Dhul Hijjah, op de dag van Ashura, op drie dagen van elke maand en op de eerst twee maandagen en donderdagen van elke maand.' [al-Nisaa'i 4/205 en Abu Dawud; Sahih 2/462]

Imam An-nawawi (moge Allaah barmhartig met hem zijn) zegt: “het is zeer aanbevelenswaardig” (het vasten van deze dagen, exclusief de dag van ‘Eid op de 10e van dhul ‘hidja)”

2. Dhikr

Het is Sunnah om Takbir ('Allaahu Akbar'), Tahmid ('Al Hamdulillah'), Tahlil ('La ilaha ill-Allaah') en Tasbih ('SubhanAllah') te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhul Hijjah, en het hardop te zeggen in de moskee, thuis, op straat en elke plaats waar het toegestaan is Allaah te gedenken en Zijn naam hardop te noemen, als een handeling van aanbidding en als een proclamatie van de grootheid van Allaah de Verhevene. Mannen zouden deze termen hardop moeten reciteren en vrouwen zachtop. Allaah zegt in de Qor'aan:

Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien. {Soerah al hadj 22:28}

De meerderheid van de geleerden is het er over eens dat de 'vastgestelde dagen' de eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn vanwege de woorden van Ibn 'Abbas (moge Allaah tevreden met hem zijn): 'De 'vastgestelde dagen' zijn de eerste tien dagen (van Dhul Hijjah).' De Takbir mag de woorden 'Allaahu akbar, Allaahu akbar, la ilaha ill-Allaah; wa Allaahu akbar wa lillahi'l-hamd' omvatten als wel als andere termen. Takbir is in deze tijd een aspect van de Sunnah dat vergeten wordt, behalve door een paar mensen. Deze Takbir zou hardop uitgesproken moeten worden om de Sunnah te doen herleven en als een herinnering aan de nalatende.

Er is onomstotelijk bewijs overgeleverd door imam Buchari (moge Allaah barmhartighartig met hem zijn) dat Ibn 'Umar en Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hen zijn) gedurende de eerste tien dagen van Dhul Hidjah naar de marktplaats gingen om de Takbir te reciteren en de mensen reciteerden Takbir wanneer ze hen hoorden. Het idee achter het herinneren van de mensen om Takbir te reciteren is dat een ieder dit individueel zou moeten doen, niet in eenstemmigheid omdat daar geen basis voor is in de Shari'ah.

Het doen herleven van aspecten van de Sunnah die haast vergeten zijn is een daad die een immense beloning met zich meebrengt zoals wordt aangegeven met de woorden van de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam):

'Degene die een aspect van de Sunnah laat herleven dat vergeten is na mijn dood, hij zal een beloning krijgen evenredig aan dat van de mensen die hem volgen zonder dat het ook maar iets afdoet aan hun beloning.' [Tirmidhi 7/443; hasan]

3. Meer goede daden verrichten. Dit geldt in het algemeen, want goede daden zijn geliefd door Allah en zullen een grote beloning van Hem met zich mee brengen.

Wie niet de mogelijkheid heeft om de Hadj te verrichten, zou zichzelf deze gezegende periode moeten toeleggen op het aanbidden van Allaah, salaat, Qur'aan lezen, Allaah gedenken, smeekbeden verrichten, liefdadigheid geven, de ouders eren, familiebanden versterken, aansporen tot wat goed is en verbieden wat slecht is, en andere goede daden en handelingen van aanbidding.

Zoals zeker ook het vergaren van kennis omtrent je geloof. de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“wie een weg inslaat om kennis te vergaren, Allah vergemakkelijkt voor hem daarmee een weg naar het Paradijs” [sahih Muslim]

4. Offeren

Eén van de goede daden die een persoon dichter bij Allah brengt gedurende deze dagen is het brengen van een offer. Wel dient men op te letten dat degene die een offer gaat brengen voorzichzelf of voor de ahl van zijn huis, dat het verboden is om wat van zijn haar of nagels te knippen of wat van zijn huid weg te halen als de Dhul ‘hidja is aangebroken, totdat de dag dat hij zijn offer gaat brengen. Dit omdat Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“Als jullie de maan zien van Dhul Hidja en degene van jullie wil een offer uitbrengen, dan mag hij niets van zijn haar of nagels weghalen totdat hij de offer heeft gegeven(geslacht).” [sahih Muslim]

Schaych Al ‘uthaymin (moge Allaah barmhartig zijn) zegt: ''als de 1e 10 dagen van dhul ‘hidja aanbreken en iemand wil de offer uitbrengen dan mag hij niks weghalen van deze 3 zaken, haren, nagels en huid…”

5. Oprecht berouw tonen.

Eén van de meest belangrijke dingen om gedurende deze tien dagen te doen is oprecht berouw tonen aan Allaah en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde opgeven. Berouw betekent terugkomen tot Allaah en zich onthouden van alle daden, openlijk en geheim, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, maar stevig vasthouden aan de waarheid door te doen waar Allaah van houdt. Als een moslim een zonde pleegt moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder uitstel. ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven en ten tweede omdat de ene slechte daad tot een andere leidt.

Berouw op speciale momenten is erg belangrijk want in de meeste gevallen richten mensen hun gedachtes gedurende deze tijden op aanbidding en willen graag het goede doen wat er toe leidt dat ze hun zonden inzien en spijt hebben van het verleden. Berouw is een ten alle tijden een plicht maar wanneer de moslim oprecht berouw combineert met goede daden gedurende deze dagen, is dit een teken van succes insha'Allaah.

Allaah zegt in de Qur'aan: Maar wat betreft wie berouw had en geloofde en goede daden verrichte: moge hij dan tot de welslagenden behoren. {soerah Al-Qasas 28:67}

11:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-11-09

Learn Arabic Online Madeenah Book1 v 35

20:31 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Learn Arabic Online Madeenah Book1 v 34

20:30 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-11-09

Wij hebben tawheed begrepen!

Sheikh Saalih Aale Sheikh
(uit: uitleg van Kashf ash-Shubuhaa)
(vertaald door een broeder/zuster)

 

 

 

Sheikh ibn 'Abdil-Wahhaab was met zijn studenten en nadat
ze klaar waren met het bestuderen van zijn boek Kitaab at-Tawheed, wilde hij
weer voor de derde of vierde keer opnieuw beginnen met dit boek.

Zijn studenten zeiden tegen hem: "O Sheikh, we willen een ander boek
bestuderen, een boek van Fiqh of Hadeeth."

De Sheikh antwoordde: "Waarom (willen jullie een ander boek bestuderen)?"

Zijn studenten (zeiden): "We hebben in feite Tawheed begrepen en we willen
een andere wetenschap bestuderen."

De Sheikh (zei toen): "Wacht, ik zal hier over nadenken."

Een paar dagen later kwam de Sheikh naar de les met een zorgelijk gezicht.
Zijn studenten vroegen hem naar de reden van dat. De Sheikh legde uit dat
hij wat zaken was tegengekomen die hem boos hadden gemaakt. Zijn studenten
vroegen wat dat was.

De Sheikh (zei): "Het is aan mij overgeleverd dat de bewoners van een huis
een haan hebben geofferd (voor een Jinn) voor hun voordeur. Ik heb iemand
gestuurd om deze zaak te bevestigen."

Wat tijd later vroegen zijn studenten hem over deze zaak die hij had
aangehaald. De Sheikh antwoordde: "In feite hebben de bewoners van het huis
niet voor een ander dan Allaah geofferd, maar het was iemand die overspel
had gepleegd met zijn moeder."

Geshockeerd riepen zijn studenten uit: "We zoeken toevlucht bij Allaah! Hij
heeft overspel gepleegd met zijn moeder? We zoeken toevlucht bij Allaah! Hij
heeft overspel gepleegd met zijn moeder..."

Nadat Sheikh Saalih dit verhaal had verteld, legde hij uit dat Sheikh
al-Islaam dit verhaal had verteld om hen te laten inzien dat de zin "Wij
hebben Tawheed begrepen!" onwetendheid is en één van de grootste plotten van
de Shaytaan.

In feite hebben zij een grote zonde (overspel plegen met je moeder) groter
gemaakt dan Shirk wat je uit de Islaam doet treden.

Waarlijk, hun harten werden niet razend toen de Shirk die je uit de Islaam
doet treden, werd genoemd.

En dit gebeurt ook vandaag de dag. Wanneer sommige onwetende mensen een
grote zonde zien, worden ze daar boos om. Maar wanneer ze horen over Shirk
al-Akbar of mensen zien die Shirk plegen, zoals het offeren voor een ander
dan Allaah, dan beweegt dit hun harten niet.

Dit bewijst hun onwetendheid. Het bewijst dat zij Tawheed niet hebben
begrepen.

 

 

07:31 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-11-09

De kledingsvoorschriften van de vrouw volgens de Koran en de Bijbel

 

Om de joods-christelijke cultuur in Nederland veilig te stellen, willen sommige mensen in de Grondwet laten opnemen dat de joods-christelijke en humanistische cultuur in Nederland ‘dominant’ is. Dit omdat zij zich bedreigd voelen door moslimvrouwen met lange gewaden en hoofddoeken, maar het is deze mensen ontgaan dat de joods-christelijke cultuur - die qua kledingsvoorschriften zijn hele levensvisie ontleent aan het oude en nieuwe testament - niet veel verschilt van die van de moslims. De Koran die als uitgangspunt geldt voor de moslimvrouw schrijft haar een aantal kledingsvoorschriften voor. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): “En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun blikken neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun aantrekkelijkheden niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khimaar (sluiers) over hun boezems dragen.” (Soerat an-Noer: 31)

Maar ook vertoont de Bijbel wat dit onderwerp betreft grote overeenkomsten met de Koran. In 1 Petrus 3:1 valt te lezen: “Desgelijks, gij vrouwen, weest uwen mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen ongehoorzaam zijn, zij door den wandel hunner vrouwen zonder woord gewonnen worden, als zij uwen kuisen wandel in vreze aanzien; wier sieraad niet uitwendig zij met het haar te vlechten, en goud om te hangen, of klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, in het onverderflijk sieraad van een zachten en stillen geest, die kostelijk is voor God.”

Dus ook volgens de Bijbel mogen de vrouwen hun aantrekkelijkheden niet tentoonstellen. Dit wordt nog eens bevestigd in 1 Timoteüs 2:9 met de volgende woorden: “Desgelijks wil ik dat de vrouwen in zedig gewaad zich eerbaar en ingetogen tooien, niet met vlechtsels, goud, paarlen of kostbare kledij, maar, zoals het vrouwen betaamt die op den naam van godvruchtigen aanspraak maken, met goede werken.”

En in het licht van het voorgaande, willen wij tegen diegenen die zonder enige kennis van feiten uitspraken doen zeggen dat dit de kledingsvoorschriften zijn voor de vrouw volgens de joods-christelijke cultuur. En om het af te leren, nog een tekst uit de Bijbel over het dragen van de hoofddoek:

“Maar ene vrouw, die bidt of profeteert met ongedekte hoofd, onteert haar eigen hoofd; het is even alsof zij geschoren was. En wil zij zich niet dekken, zo snijd men haar ook het haar af.” (1 Korintiërs 11: 5-6)

De moslimvrouw met het dragen van haar Hidjaab heeft meer weg van de maagd Maria, dan de vrouw die onbedekt de straat opgaat. En je hoeft slechts te kijken naar de afbeeldingen van Maria in de kerk om dit begrijpen. In alle afbeeldingen van haar wordt zij getooid met een hoofdtooi.

Ook is het volgens de Bijbel de gewoonste zaak dat vrouwen zich in de aanwezigheid van vreemde mannen omhullen in een sluier. In Genesis 24: 64-65 staat: “En Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izaak; zij liet zich van den kemel afglijden en zeide tot den knecht: Wie is die man daarginds, die ons in het veld tegemoet komt? De knecht zeide: Dat is mijn heer. Toen nam zij haar sluier en omhulde zich.”

De Hidjaab van de vrouw is zowel volgens de Koran als de Bijbel een symbool van kuisheid, reinheid en schaamte. En niet een teken van onderdrukking zoals een aantal onwetende mensen willen doen geloven

14:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-09

Learn Arabic Online Madeenah Book1 v 33

11:36 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Learn Arabic Online Madeenah Book1 v 32

11:34 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |